PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 6/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Částka 4/2003
Platnost od 15.01.2003
Účinnost od 01.07.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2003

6

01.07.2003

VYHLÁŠKA

01.07.2003

ze dne 16. prosince 2002,

01.07.2003

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

01.07.2003

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 1 zákona:


01.07.2003

§ 1

01.07.2003

Předmět úpravy

01.07.2003

Touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností1) staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání,2) vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení,3) staveb pro obchod4) a staveb pro shromažďování většího počtu osob.5)

01.07.2003

§ 2

01.07.2003

Základní pojmy

01.07.2003

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

01.07.2003

a) biologickými ukazateli ovlivňujícími lidské zdraví ve vnitřním prostředí staveb – mikroorganismy a alergeny roztočů,

01.07.2003

b) alergenem roztočů – trávicí enzymy roztočů z čeledi Pyroglyphidae, obsažené v jejich zažívacím traktu a vylučované společně s exkrementy do prostředí,

01.07.2003

c) guaninem – látka obsažená v exkrementech roztočů, jejíž přítomnost v prostředí detekuje výskyt roztočů,

01.07.2003

d) mikroklimatickými podmínkami – podmínky teplotní, vlhkostní a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí staveb,

01.07.2003

e) mikroorganismy – jen bakterie a plísně (mikroskopické vláknité houby) vyrostlé za podmínek zkoušení stanovených českými technickými normami,

01.07.2003

f) teplotními podmínkami – teplota vzduchu ti (°C) a výsledná teplota kulového teploměru tg (°C),

01.07.2003

g) vnitřní průměrnou teplotou – aritmetický průměr hodnot teploty, zjišťované rovnoměrně po dobu pobytu,

01.07.2003

h) klimatizací – větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu přiváděného do místnosti,

01.07.2003

i) standardními podmínkami – teplota vzduchu 20 °C a tlak vzduchu 101,32 kPa,

01.07.2003

j) potenciální expozicí – délka předpokládaného pobytu osob daná účelem využití prostoru,

01.07.2003

k) variabilitou koncentrací zjišťované látky – změny koncentrace v závislosti na čase a prostoru.

01.07.2003

§ 3

01.07.2003

Mikroklimatické podmínky

01.07.2003

(1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.

01.07.2003

(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 °C se provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1.

01.07.2003

(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 200 W.m-2.

01.07.2003

(4) Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání.

01.07.2003

(5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky a hygienické limity chemických látek a prachu.

01.07.2003

(6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru.

01.07.2003

(7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů.

01.07.2003

(8) Klimatizace nesmí být zdrojem žádné kontaminace.

01.07.2003

§ 4

01.07.2003

Chemické faktory a prach

01.07.2003

(1) Limitní koncentrace chemických faktorů a prachu ve vnitřním prostředí staveb jsou stanoveny jako jednohodinové a jsou uvedeny v příloze č. 2.

01.07.2003

(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb se pokládají za splněné, nepřekročí-li střední hodnota hodinové koncentrace zjišťované látky v měřeném intervalu za standardních podmínek limitní koncentrace uvedené v příloze č. 2. Měřeným intervalem se postihuje potenciální expozice a variabilita koncentrací zjišťované látky.

01.07.2003

§ 5

01.07.2003

Limity výskytu mikroorganismů

01.07.2003

(1) Nepřípustný je viditelný nárůst plísní na zdech a povrchu pobytových místností. Ve sporných případech se za prokázaný růst plísní na povrchu považuje nález potvrzený odběrem a kultivací na živné půdě provedeným v souladu s "ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivováných při 25 °C."

01.07.2003

(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb s výjimkou prostorů vyžadujících zvýšené nároky na jeho čistotu se pokládají za splněné, nepřekročí-li koncentrace bakterií 500 kolonie tvořících jednotek na 1 m3 vzduchu (dále jen "KTJ.m-3 vzduchu") a koncentrace plísní vyšší než 500 KTJ.m-3 vzduchu při stanovení koncentrace mikroorganismů aktivním nasáváním vzduchu aeroskopem standardním operačním postupem podle přílohy č. 3 a kultivací na živné půdě provedené v souladu s "ČSN ISO 4833 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C." a "ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C."

01.07.2003

§ 6

01.07.2003

Limity výskytu roztočů

01.07.2003

Horní limitní hodnotou pro jeden gram prachu vysátého z lůžek, čalouněného nábytku a koberců ve vnitřním prostředí staveb jsou 2 mg alergenů roztočů nebo 0,6 mg guaninu.


01.07.2003

§ 7

01.07.2003

Účinnost

01.07.2003

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003 s tou výjimkou, že pro stavby zřízené přede dnem 1. července 2003 nabudou ustanovení § 1 až 4 účinnosti 1. ledna 2005.


01.07.2003

Ministryně:
MUDr. Součková v. r.


01.07.2003

01.07.2003

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2003 Sb.

01.07.2003

Mikroklimatické podmínky

01.07.2003

Tabulka č. 1: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru

01.07.2003
Typ pobytové místnosti1)Výsledná teplota
tg(°C)
období roku
tepléchladné
Ubytovací zařízení24,0±2,022,0±2,0
Zasedací místnost staveb pro shromažďování většího počtu osob24,5+1,522,0±2,0
Haly kulturních a sportovních zařízení24,5±1,522,0±2,0
Učebny2)24,5±1,522,0±2,0
Ústavy sociální péče24,0±2,022,0±2,0
Zdravotnická zařízení3)24,0±2,022,0±2,0
Výstaviště24,5+2,522,0+3,0
Stavby pro obchod23,0±2,019,0±3,0
01.07.2003

Tabulka č. 2: Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech3)

01.07.2003
teplé období roku0,16-0,25 m·s-1
chladné období roku0,13-0,20 m·s-1
01.07.2003

Tabulka č. 3: Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech 3)

01.07.2003
teplé období rokunejvýše 65 %
chladné období rokunejméně 30 %
01.07.2003

Tabulka č. 4: Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností

01.07.2003
Teplota vzduchu ti (°C)Množství odváděného vzduchu za hodinu
Umývárny2230 m3 na 1 umyvadlo
Sprchy2535 - 110 m3 na 1 sprchu
WC1850 m3 na 1 mísu
25 m3 na 1 pisoár
01.07.2003

Vysvětlivky:

01.07.2003

1) Není-li typ prostoru uveden v tab. č. 1, vychází se z požadavku typu prostoru s obdobným charakterem činnosti.

01.07.2003

2) Učebny ve stavbách, které nejsou zařízením pro výchovu a vzdělávání.

01.07.2003

3) Nejsou-li jiné požadavky na pobytové místnosti ve zdravotnických zařízeních dané prováděným výkonem nebo léčebným procesem.

01.07.2003

01.07.2003

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2003 Sb.

01.07.2003

Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb

01.07.2003

Tabulka č. 5: Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a prachu

01.07.2003
Ukazateléjednotkalimit 4)
oxid dusičitýμg·m-3100
frakce prachu PM10 1)μg·m-3150
frakce prachu PM2,5 2)μg·m-380
oxid uhelnatýμg·m-35000
ozónμg·m-3100
azbestová a minerální vlákna 3)počet vláken·m-31000
amoniakμg·m-3200
benzenμg·m-37
toluenμg·m-3300
suma xylenůμg·m-3200
styrenμg·m-340
etylbenzenμg·m-3200
formaldehydμg·m-360
trichloretylenμg·m-3150
tetrachloretylenμg·m-3150
01.07.2003

Vysvětlivky:

01.07.2003

1) Frakce prachu PM10 - prachové částice s převládající velikostí částic o průměru 10 μm, které projdou speciálním selektivním filtrem s 50% účinností.

01.07.2003

2) Frakce prachu PM2.5 - prachové částice s převládající velikostí částic o průměru 2,5 μm, které projdou speciálním selektivním filtrem s 50% účinností.

01.07.2003

3) Průměr vlákna < 3 μm, délka vlákna > 5 μm, poměr délky a průměru vlákna je > 3:1.

01.07.2003

4) Limity jsou stanoveny pro koncentrace látek vztažené na standardní podmínky.

01.07.2003

01.07.2003

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 6/2003 Sb.

01.07.2003

Standardní operační postup nasávání vzduchu aeroskopem

01.07.2003

Stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší vnitřního prostředí se provádí ve vnitřním prostředí po 20 minutách důkladného vy větrání a po další jedné hodině uzavření oken. V případě prostorů s klimatizací bez možnosti větrání jsou nutné odběry v prostředí bez provozu, nejdříve za 20 minut od ukončení činnosti. Odběr provádí pověřená osoba, přítomnost a pohyb dalších osob ve sledovaném interiéru je vyloučen, pokud není stanovení koncentrace bakterií a plísní prováděno v souvislosti s určitou činností nebo nelze přítomnost lidí z uvedeného prostředí vyloučit.

01.07.2003

Ve středu místnosti v inhalační zóně ve výšce 160 cm nad zemí se provedou dva odběry ovzduší. Doba mezi jednotlivými odběry je minimálně 10. maximálně 30 minut. Pro odběry je možno zvolit i jiné místo (umístění přístroje, nadzemní výška) podle účelu vyšetření. Tuto skutečnost je nutné zaznamenat do protokolu o měření.

01.07.2003

Mezi jednotlivými odběry je odběrová horní část přístroje očištěna ubrouskem napuštěným dezinfekčním přípravkem nebo tamponem smočeným v roztoku dezinfekčního přípravku. Mezi odběry vzduchu v odlišných interiérech je odběrová hlava přístroje sterilizována autoklávováním (15 minut při 121°C).

01.07.2003

Řádně označené Petriho misky jsou uloženy v co nejkratší době do termostatu, ve kterém se inkubují. dnem vzhůru. Pro přenos misek mezi odběrovým místem a laboratoří se užívají chladící přenosné kabely.

Poznámky pod čarou

01.07.2003

1) § 3 písm. n) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

01.07.2003

2) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

01.07.2003

3) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

01.07.2003

4) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

01.07.2003

5) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

Přesunout nahoru