PLUS na zkoušku

Zákon č. 479/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Částka 159/2003
Platnost od 31.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2004

479

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

ze dne 16. prosince 2003,

01.01.2004

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

01.01.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2004

ČÁST PRVNÍ

01.01.2004

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2004

1. V § 3 písmeno e) zní:

01.01.2004

"e) neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty,".

01.01.2004

2. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která včetně poznámek pod čarou č. 4a), 4b) a 4c) znějí:

01.01.2004

"j) programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropských společenství, a to prostřednictvím strukturálních fondů,4a) Fondu soudržnosti4b) nebo podpory pro rozvoj venkova,4c)

01.01.2004

k) peněžními prostředky státního rozpočtu i peněžní prostředky přijaté organizační složkou státu ze zahraničí a vydané prostřednictvím státního rozpočtu.

01.01.2004

4a) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1447/2001.

01.01.2004

4b) Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 a č. 1265/1999.

01.01.2004

4c) Článek 35 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17.května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.".

01.01.2004

3. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2004

"e) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.".

01.01.2004

4. V § 4 odst. 4 větě druhé se za slova "písm. c)" vkládají slova "a u výdajů podle odstavce 1 písm. e)".

01.01.2004

5. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Při vypracování střednědobého výhledu jsou ukazatele výdajů podle odstavce 1 písm. e) stanovené na počátku financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie závazné.".

01.01.2004

6. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňují slova "s tím, že ukazatele výdajů na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie jsou pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu závazné".

01.05.2004

7. V § 6 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

01.05.2004

"c) výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropských společenství5a) ponechán členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem a výnosy ze sankcí a úhrad exekučních nákladů v celním řízení,

01.05.2004

5a) Článek 2 odst. 3 rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

01.01.2004

8. V § 6 odstavec 2 zní:

01.01.2004

"(2) Pro účely tohoto zákona se příspěvky a dotace poskytnuté ze zahraničí (dále jen "prostředky poskytnuté ze zahraničí") organizačním složkám státu použité v běžném rozpočtovém roce považují za příjmy státního rozpočtu. Za prostředky poskytnuté ze zahraničí se považují i prostředky poskytnuté České republice z rozpočtu Evropské unie a přijaté organizačními složkami státu z Národního fondu.".

01.01.2004

9. V § 7 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.

01.01.2004

10. V § 7 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

01.01.2004

"i) dotace nadacím a nadačním fondům,

01.01.2004

j) dotace dobrovolným svazkům obcí,".

01.01.2004

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena k) až t).

01.01.2004

11. V § 7 odst. 2 se slova "i) až l)" nahrazují slovy "k) až n)" a druhá věta se zrušuje.

01.01.2004

12. V § 8 odst. 2 třetí větě se za slova "to se netýká kapitol" vkládají slova "Kancelář prezidenta republiky,".

01.01.2004

13. V § 8 odst. 3 první větě se za slova "návrh kapitol" vkládají slova "Kancelář prezidenta republiky,".

01.01.2004

14. V § 8 odst. 4 první větě se za slova "návrhy kapitol" vkládají slova "Kancelář prezidenta republiky,".

01.05.2004

15. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní: " Překročení objemu výdajů je přípustné i u peněžních prostředků, které jsou v rozpočtu Evropské unie na příslušný rozpočtový rok určeny jako vlastní zdroje Evropských společenství, vycházející z daně z přidané hodnoty nebo založené na hrubém národním produktu.11a)

01.05.2004

11a) Článek 2 odst. 1 písm. c) a d) rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

01.01.2004

16. V § 14 odst. 2 se za slovo "správy," vkládají slova "úřad práce,".

01.01.2004

17. V § 14 odst. 3 se třetí věta nahrazuje textem, který zní: "Poskytovatel je povinen rozlišit podmínky pro použití poskytnutých prostředků na

01.01.2004

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 2, a

01.01.2004

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 3.

01.01.2004

Nedojde-li k rozlišení podmínek, má se za to, že sankcím podle § 44 odst. 2 podléhají všechny podmínky v rozhodnutí uvedené. Na rozhodnutí o dotaci a o návratné finanční výpomoci se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.15)".

01.05.2004

18. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo právem Evropských společenství".

01.05.2004

19. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.05.2004

"c) provést přesun prostředků odpovídajících rozpočtovanému podílu spolufinancování ze státního rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí Komise Evropských společenství o změně v umístění prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Na tyto přesuny se nevztahuje omezení podle písmene a) a podle odstavce 3.".

01.01.2004

20. V § 24 odst. 7 první větě se za slova "týkající se kapitol" vkládají slova "Kanceláře prezidenta republiky,".

01.01.2004

21. V § 25 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2004

"d) povinny vázat prostředky státního rozpočtu, jestliže neplní rozpočtované příjmy s výjimkou příjmů z výnosů daní, z podílu na clech, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo příjmů, které byly rozpočtovány jako příjem z rozpočtu Evropské unie a v rozpočtovém roce nebyly připsány na příjmový účet státního rozpočtu zřízený pro organizační složku státu. Tyto prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie v následujících letech se stávají příjmem rozpočtového roku, ve kterém byly přijaty a pro účely hodnocení plnění rozpočtu se neposuzují jako součást plnění rozpočtovaných příjmů organizační složky státu a ani o jejich výši nelze překročit výdaje státního rozpočtu,".

01.01.2004

22. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2004

"(3) Nemůže-li organizační složka státu zajistit vyrovnání úbytku příjmů, o který je povinna vázat prostředky státního rozpočtu vázáním odpovídající části běžných výdajů, oznámí tuto skutečnost svému zřizovateli, který rozhodne, jakým způsobem zajistí rozpočtované saldo kapitoly.".

01.01.2004

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.

01.05.2004

23. V § 33 odst. 1 větě poslední se slova "státu a" nahrazují slovem "státu," a za slovo "úřady" se doplňují slova "a peněžní prostředky z vybraných cel určené k odvodům do vlastních zdrojů Evropských společenství".

01.05.2004

24. V § 33 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní: "a na účtech určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních zdrojů Evropských společenství,19a)".

01.05.2004

19a) Článek 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

01.05.2004

25. V § 34 se na konci odstavce 1 doplňují slova ", a dále v případě časového nesouladu mezi výdaji peněžních prostředků rozpočtovaných jako vlastní zdroje Evropských společenství vycházející z daně z přidané hodnoty a založené na hrubém národním produktu11a) a požadavky na tyto vlastní zdroje stanovenými rozpočtem Evropské unie, a to do výše tohoto nesouladu.".

01.05.2004

26. V § 34 se na konci odstavce 4 doplňují slova "ani splnění požadavků na peněžní prostředky určené jako vlastní zdroje Evropských společenství19a)".

01.05.2004

27. V § 37 odstavce 1 a 2 znějí:

01.05.2004

"(1) Národní fond je souhrn peněžních prostředků, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, s výjimkou podpory pro rozvoj venkova.

01.05.2004

(2) Ministerstvo jako platební orgán koordinuje řízení finančních toků prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie Národnímu fondu a spravuje tyto prostředky. Způsob řízení finančních toků těchto prostředků stanoví ministerstvo vyhláškou.".

01.05.2004

28. V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2004

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

01.05.2004

29. V § 37 odst. 3 se za slovo "republiku" vkládají slova "z práva Evropských společenství nebo".

01.05.2004

30. V § 37 odst. 4 se za slovo "zákon" vkládají slova ", právo Evropských společenství".

01.05.2004

31. V § 37 se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.05.2004

"(8) Při poskytování dotací z Národního fondu podle odstavce 1 a řízení o jejich odnětí se postupuje podle § 14 a 15 obdobně, nestanoví-li právo Evropských společenství jinak. Rozhodnutí je vydáváno na dobu uskutečňování daného projektu.".

01.01.2004

32. V § 38 odstavec 2 zní:

01.01.2004

"(2) Částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků poskytnutých z Národního fondu je ten, kdo je neoprávněně použil nebo zadržel, povinen odvést včetně penále do Národního fondu.".

01.01.2004

33. V § 38 odst. 3 věta první zní: "Požádá-li Komise Evropských společenství o vrácení neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků z rozpočtu Evropské unie poskytnutých z Národního fondu, převedou se tyto prostředky z Národního fondu do rozpočtu Evropské unie.".

01.01.2004

34. V § 44 odstavec 2 zní:

01.01.2004

"(2) Fyzické osoby, právnické osoby nebo organizační složky státu, které porušily rozpočtovou kázeň, jsou povinny odvést do státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu nebo do rezervního fondu příslušné organizační složky státu jako poskytovatele prostředků z rozpočtu Evropské unie, které neprošly Národním fondem, odvod za porušení rozpočtové kázně ve stejné výši, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, u návratných finančních výpomocí maximálně ve výši jejich nesplacené části. Zároveň jsou povinny zaplatit do státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu, státních finančních aktiv nebo do rezervního fondu příslušné organizační složky státu jako poskytovatele prostředků z rozpočtu Evropské unie penále ve výši 1promile denně z částky, která se týká porušení rozpočtové kázně, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo vráceny. Odpovědnost podle zvláštního právního předpisu není tímto ustanovením dotčena.23)".

01.01.2004

35. V § 44 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2004

"(3) Fyzické osoby, právnické osoby nebo organizační složky státu, které se porušení rozpočtové kázně dopustily nesplněním podmínek uvedených v § 14 odst. 3 písm. b), jsou povinny odvést do státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu nebo do rezervního fondu příslušné organizační složky státu jako poskytovatele prostředků z rozpočtu Evropské unie, které neprošly Národním fondem, odvod za porušení rozpočtové kázně až do výše 5 % z celkové částky poskytnutých prostředků. Penále za porušení rozpočtové kázně, k němuž došlo nesplněním podmínek uvedených v § 14 odst. 3 písm. b), se neukládá.".

01.01.2004

Dosavadní odstavce 3, 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 4, 5, 6 a 7.

01.01.2004

36. V § 44 odstavec 6 zní:

01.01.2004

"(6) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše 5 % může povolit příslušné finanční ředitelství. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně nad 5 % nebo penále může povolit ministerstvo. Povinnost odvodu a penále nelze prominout nebo částečně prominout v případě neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svěřených Evropskými společenstvími České republice z rozpočtu Evropské unie.".

01.05.2004

37. V § 45 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

01.05.2004

"(11) Ministerstvo zřídí účet u České národní banky, na který budou převáděny peněžní prostředky určené jako vlastní zdroje Evropských společenství.25a)

01.05.2004

25a) Článek 2 rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euroatom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.“.

01.01.2004

38. § 47 zní:

01.01.2004

"§ 47

01.01.2004

(1) Organizační složka státu může převést do rezervního fondu prostředky nevyčerpané na plnění úkolů do výše rovnající se 2 % objemu jejího schváleného rozpočtu výdajů upraveného o provedená rozpočtová opatření podle § 23 písm. a) a sníženého o vázané prostředky státního rozpočtu podle § 23 písm. d).

01.01.2004

(2) Organizační složka státu převede do rezervního fondu nevyčerpané prostředky rozpočtované na financování programu podle § 12 odst. 1, a to do výše příslušného závazného ukazatele.

01.01.2004

(3) Organizační složka státu převede do rezervního fondu nevyčerpané prostředky rozpočtované na program nebo projekt, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie, a to do výše příslušného závazného ukazatele. Pokud bude v zákoně o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok program členěn na projekty, převádí se do výše příslušného závazného ukazatele prostředky rozpočtované na příslušný projekt.

01.01.2004

(4) Při převodu prostředků současně rozpočtovaných podle § 12 odst. 1 i rozpočtovaných na program nebo projekt, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie, postupuje organizační složka státu podle odstavce 3.

01.01.2004

(5) Pokud je organizační složka státu povinna převést do rezervního fondu nevyčerpané prostředky podle odstavců 2 a 3, může převést do rezervního fondu další nevyčerpané prostředky podle odstavce 1 jen do té výše, v jaké převod nevyčerpaných prostředků podle odstavců 2 a 3 nedosáhl výše stanovené v odstavci 1.

01.01.2004

(6) Organizační složka státu může prostředky převedené do rezervního fondu v běžném rozpočtovém roce použít v letech následujících.".

01.01.2004

39. V § 48 odst. 2 se za slovo "roce," vkládají slova "odvody za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky z rozpočtu Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu příslušné organizační složky státu a neprošly Národním fondem,".

01.01.2004

40. V § 48 odstavec 3 zní:

01.01.2004

"(3) Prostředky rezervního fondu lze použít jen

01.01.2004

a) k úhradě rozpočtem nezajištěných provozních potřeb,

01.01.2004

b) na reprodukci majetku ve výši částek získaných z prodeje nemovitého majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo dědictvím,

01.01.2004

c) na financování programu do výše prostředků převedených podle § 47 odst. 2 na tento program,

01.01.2004

d) na financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie do výše prostředků převedených podle § 47 odst. 3 na tento program nebo projekt,

01.01.2004

e) k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí vláda.".

01.01.2004

41. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Prostředky převedené podle § 47 odst. 2 nebo 3 mohou být použity jen k účelu, na který byly vyčleněny závazným ukazatelem státního rozpočtu před jejich převedením.".

01.01.2004

42. V § 48 odstavec 5 zní:

01.01.2004

"(5) Prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu podle § 47 odst. 2 nebo 3 a nebyly použity podle odstavce 3 písm. c) nebo d), podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rozpočtový rok, kdy byl program nebo projekt ukončen.".

01.05.2004

43. V § 48 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.05.2004

"(6) Prostředky z odvodů za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky z rozpočtu Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu příslušné organizační složky státu a neprošly Národním fondem, soustředěné v rezervním fondu, se použijí na účel, na který byly právem Evropských společenství určeny.".

01.05.2004

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2004

44. V § 53 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova ", včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie a přijatých příspěvkovými organizacemi z Národního fondu".

01.01.2004

45. § 75 zní:

01.01.2004

"§ 75

01.01.2004

Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví ministerstvo vyhláškou.".

01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Přechodná ustanovení

01.05.2004

1. Do dne ukončení realizace společných programů v České republice, které byly zahájeny do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, zahrnuje Národní fond i peněžní prostředky, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci těchto programů, a peněžní prostředky, které se zavázaly pro realizaci těchto programů poskytnout jiné zahraniční zdroje, státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků a další veřejné zdroje a soukromé zdroje, pokud není prokázáno užití těchto peněžních prostředků na stanovený účel.

01.05.2004

2. Ohledně prostředků podle bodu 1 ministerstvo není platebním orgánem, ale prostřednictvím Národního fondu koordinuje řízení finančních toků a dodržování postupů upravujících realizaci společných programů České republiky a Evropských společenství a rozhoduje o peněžních prostředcích soustředěných v Národním fondu v souladu se závazky spojenými s přijímáním těchto peněžních prostředků.

01.01.2004

3. Na prostředky převedené do rezervního fondu organizační složky státu do 31. prosince 2003 se vztahují dosavadní právní předpisy.

01.01.2004

4. Ustanovení § 75 rozpočtových pravidel ve znění tohoto zákona se použije poprvé při finančním vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem za rok 2004.

01.01.2004

ČÁST TŘETÍ

01.01.2004

Změna zákona o spotřebních daních

01.01.2004

Čl. IV

01.01.2004

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se mění takto:

01.01.2004

1. V § 130 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

01.01.2004

"(8) Pro fyzické osoby, které jsou podnikateli, se ustanovení § 123 až 129 a § 130 odst. 1 až 7 použijí obdobně.".

01.01.2004

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

31.12.2003

2. V § 136 odst. 3 písm. c) se slovo "výši" nahrazuje slovy "jedné desetiny výše".


01.01.2004

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2004

ÚČINNOST

01.01.2004

Čl. V

01.01.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části první čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43 a čl. II bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a s výjimkou části třetí článku IV bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


01.01.2004

Zaorálek v. r.

01.01.2004

Klaus v. r.

01.01.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru