PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 431/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Částka 141/2003
Platnost od 15.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.07.2014 (115/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.200430.06.2014

431

01.01.200430.06.2014

VYHLÁŠKA

01.01.200430.06.2014

ze dne 2. prosince 2003,

01.01.200430.06.2014

kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.01.200430.06.2014

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21a odst. 8, § 39 odst. 8, § 49 odst. 1 a 3 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:


01.01.200430.06.2014

Čl. I

01.01.200430.06.2014

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, se mění takto:

01.01.200430.06.2014

1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.200430.06.2014

"d) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F,".

01.01.200430.06.2014

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

01.01.200430.06.2014

2. V § 1 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno f), které zní:

01.01.200430.06.2014

"f) způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin a".

01.01.200430.06.2014

Dosavadní písmeno f) se označuje jako g).

01.01.200430.06.2014

3. V části třetí nadpis dílu 1 zní: "Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E".

01.01.200430.06.2014

4. V části třetí se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a) zní:

01.01.200430.06.2014

"Díl 3

01.01.200430.06.2014

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200430.06.2014

(K § 21a odst. 8 zákona)

01.01.200430.06.2014

§ 10a

01.01.200430.06.2014

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

01.01.200430.06.2014

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 50 otázek, z nichž 12 otázek je ze znalosti právních předpisů, 10 otázek je ze znalosti předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a detekční technice a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotního minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotního minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající nejdéle 45 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 21a odst. 3 zákona.

01.01.200430.06.2014

§ 10b

01.01.200430.06.2014

Obsahová náplň praktické části zkoušky

01.01.200430.06.2014

V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede všechny úkony obsažené v § 21a odst. 4 zákona.

01.01.200430.06.2014

§ 10c

01.01.200430.06.2014

Celkové vyhodnocení zkoušky

01.01.200430.06.2014

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise1a) stupněm hodnocení "prospěl" nebo "neprospěl". Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze č. 24.

01.01.200430.06.2014

(2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek ve lhůtě 60 minut získá nejméně 135 bodů z testu a následně osvědčí znalosti podle ustanovení § 21a odst. 3 zákona.

01.01.200430.06.2014

(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm "neprospěl", praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".

01.01.200430.06.2014

(4) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže zvládne činnosti uvedené v § 10b.

01.01.200430.06.2014

(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky poruší zásady pro bezpečné zacházení s municí a výbušninami, čímž by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí stupněm "neprospěl".

01.01.200430.06.2014

(6) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části stupněm "neprospěl", může praktickou část zkoušky jednou opakovat na základě písemné žádosti podané u Ministerstva vnitra do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky neuspěl.

01.01.200430.06.2014

1a) § 21a odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb.".

01.01.200430.06.2014

5. Nadpis části čtvrté zní: "ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE (K § 39 odst. 5 a 8 zákona)".

01.01.200430.06.2014

6. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

01.01.200430.06.2014

"§ 14a

01.01.200430.06.2014

Záznamní kniha o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin

01.01.200430.06.2014

(1) Držitel zbrojní licence2) vede o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin dokumentaci v záznamní knize o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin (dále jen "kniha nálezů").

01.01.200430.06.2014

(2) V knize nálezů se uvádí

01.01.200430.06.2014

a) pořadové číslo zápisu,

01.01.200430.06.2014

b) místo, datum a čas nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

01.01.200430.06.2014

c) údaje identifikující nevybuchlou munici nebo výbušninu,

01.01.200430.06.2014

d) množství nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

01.01.200430.06.2014

e) datum a čas deaktivace,

01.01.200430.06.2014

f) datum a čas převzetí nevybuchlé munice nebo výbušniny příslušníkem Policie České republiky, jeho identifikační číslo a podpis, a

01.01.200430.06.2014

g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.".

01.01.200430.06.2014

7. V § 15 odst. 1 se za slova "§ 40 zákona" vkládají slova "a do knihy nálezů pouze držitelé zbrojního průkazu F".

01.01.200430.06.2014

8. V § 15 odstavec 2 zní:

01.01.200430.06.2014

"(2) Knihy uvedené v § 11 až 14 se vedou pro každou kategorii zbraní zvlášť.".

01.01.200430.06.2014

9. V § 16 se za slovy "(č. 21)" nahrazuje spojka "a" čárkou, tečka na konci věty se nahrazuje čárkou a doplňují se slova "přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 23), vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 24), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 25), žádosti o vydání evropského zbrojního pasu (č. 26) a vzor evropského zbrojního pasu (č. 27).".

01.01.200430.06.2014

10. Příloha č. 3 zní:

01.01.200430.06.2014

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

01.01.200430.06.2014

11. Příloha č. 10 zní:

01.01.200430.06.2014

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Žádost o vydání zbrojního průkazu
Žádost o vydání zbrojního průkazu

01.01.200430.06.2014

12. Příloha č. 11 zní:

01.01.200430.06.2014

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu

01.01.200430.06.2014

13. Příloha č. 21 zní:

01.01.200430.06.2014

"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

01.01.200430.06.2014

14. Za přílohu č. 22 se doplňují přílohy č. 23 až 27, které znějí:

01.01.200430.06.2014

"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200430.06.2014

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F
Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200430.06.2014

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu
Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu

01.05.200430.06.2014

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.05.200430.06.2014

Žádost o vydání evropského zbrojního pasu
Žádost o vydání evropského zbrojního pasu

01.05.200430.06.2014

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.05.200430.06.2014

01.01.200430.06.2014

Čl. II

01.01.200430.06.2014

Tiskopisy vydané podle vzorů stanovených podle dosavadního znění vyhlášky mohou být používány do vyčerpání zásob.


01.01.200430.06.2014

Čl. III

01.01.200430.06.2014

Účinnost

01.01.200430.06.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou příloh č. 26 a č. 27 podle bodu 14, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.


01.01.200430.06.2014

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru