PLUS na zkoušku

Obsah

01.01.2007

362

01.01.2007

ZÁKON

01.01.2007

ze dne 23. září 2003

01.01.2007

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2007

ČÁST TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

01.01.2007

Čl. III

01.01.2007

V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., § 17 zní:

01.01.2007

"§ 17

01.01.2007

Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Úřad pro zahraniční styky a informace".".

01.01.2007

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

01.01.2007

Čl. IV

01.01.2007

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 2 odst. 1 se slova ", kteří jsou k ní ve služebním poměru" zrušují.

01.01.2007

2. § 3 se zrušuje.

01.01.2007

3. § 22 až 146a se včetně poznámek pod čarou č. 8) až 28) a 30) zrušují.

01.01.2007

4. V § 148 odst. 1 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) až e) se zrušují.

01.01.2007

Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.

01.01.2007

5. V § 148 odst. 2 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují.

01.01.2007

Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.

01.01.2007

ČÁST PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o přestupcích

01.01.2007

Čl. V

01.01.2007

V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., se slova "Bezpečnostní informační služby České republiky, Policie České republiky a Vězeňské služby České republiky" nahrazují slovy "bezpečnostních sborů".

01.01.2007

ČÁST SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

01.01.2007

Čl. VII

01.01.2007

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 4 odst. 1 se slova ", kterého jmenuje a odvolává" zrušují.

01.01.2007

2. V § 25 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují a zároveň se ruší dosavadní označení odstavce 3.

01.01.2007

3. § 26 a 27 se zrušují.

01.01.2007

ČÁST OSMÁ

01.01.2007

Změna zákona o vojácích z povolání

01.01.2007

Čl. VIII

01.01.2007

V § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 42) zní:

01.01.2007

"(1) Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42) Pro výši výsluhového příspěvku a odbytného se doba služby

01.01.2007

a) výkonného letce a doba služby zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti hodnotí jedenapůlnásobně,

01.01.2007

b) v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně.

01.01.2007

Zvýšený zápočet doby služby se stanoví jen za celé kalendářní měsíce.

01.01.2007

42) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

01.01.2007

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2007

Čl. XI

01.01.2007

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

V § 5 písm. a) bodě 9 se slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" zrušují.

01.01.2007

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2007

Čl. XII

01.01.2007

V § 83 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se za slovo "pro" vkládají slova "Úřad pro zahraniční styky a informace a".

01.01.2007

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2007

Čl. XVIII

01.01.2007

V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se čárka za slovy "Veřejný ochránce práv" nahrazuje slovem "a" a slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" se zrušují.

01.01.2007

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2007

Čl. XIX

01.01.2007

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova ", zb) a zf)" nahrazují slovy "a ze)".

01.01.2007

2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 7 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

01.01.2007

3. V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo "s)" nahrazuje slovem "r)".

01.01.2007

4. V § 5 odst. 3 písm. c) se slovo "u)" nahrazuje slovem "s)".

01.01.2007

5. V § 5 odst. 4 písm. c) se slovo "s)" nahrazuje slovem "r)".

01.01.2007

6. V § 5 odst. 4 písm. d) se slovo "u)" nahrazuje slovem "s)".

01.01.2007

7. V § 68 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

01.01.2007

8. V § 68 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2007

Čl. XX

01.01.2007

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 19/1996 Sb., zákona č. 218/1996 Sb., zákona č. 129/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 104/1998 Sb., zákona č. 233/1998 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 420/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 5 odst. 1 písm. i) se za slovy "Veřejný ochránce práv" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" se zrušují.

01.01.2007

2. V § 5 odst. 1 písm. t) se slova "nebo příspěvek za službu" zrušují.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2007

Čl. XXI

01.01.2007

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 4 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

01.01.2007

"n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)

01.01.2007

3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

01.01.2007

2. V § 4 odst. 1 písmeno o) zní:

01.01.2007

"o) výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)".

01.01.2007

4. V § 6 odst. 9 písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 6b) a 6c) zní:

01.01.2007

"j) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního předpisu.6c)

01.01.2007

6b) § 139 zákona č. 361/2003 Sb.

01.01.2007

6c) § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.".

01.01.2007

5. V § 6 odst. 9 písmeno k) zní:

01.01.2007

"k) náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)".

01.01.2007

6. V § 6 odst. 9 se písmena r) a t) zrušují.

01.01.2007

Dosavadní písmena s), u), v), w), x), y) a z) se označují jako písmena r) až x).

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

01.01.2007

Čl. XXIII

01.01.2007

V části druhé článku V zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky" zrušují.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

01.01.2005

Čl. XXIV

01.01.2005

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb. a zákona č. 49/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2005

1. V § 1 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

01.01.2005

2. V části druhé se hlava šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)

01.01.2007

Čl. XXV

01.01.2007

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 54 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

01.01.2007

"(4) Služební poměry žáků a učitelů středních policejních škol a vyšších policejních škol, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)

01.01.2007

10) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

01.01.2007

2. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2007

"(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol požární ochrany a vyšších odborných škol požární ochrany, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)".

01.01.2007

3. V § 56 odstavec 4 zní:

01.01.2007

"(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol Vězeňské služby, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)".

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2007

Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.01.2007

Čl. XXVI

01.01.2007

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní:

01.01.2007

"(2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory.22a) Mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru.

01.01.2007

22a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

01.01.2007

2. Část čtrnáctá se zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

01.01.2007

Čl. XXVIII

01.01.2007

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, se článek VI zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

01.01.2007

Čl. XXIX

01.01.2007

V zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, se články II až IV a článek VII zrušují.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o Policii České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

01.01.2007

Čl. XXX

01.01.2007

V zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, se článek III zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a některé další zákony

01.01.2007

Čl. XXXI

01.01.2007

V zákoně č. 40/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se článek II zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

01.01.2007

Čl. XXXII

01.01.2007

V zákoně č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se článek I zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.01.2007

Čl. XXXIII

01.01.2007

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se článek XVI zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

01.01.2007

Čl. XXXIV

01.01.2007

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 218/2000 Sb., se články XIII a XIV zrušují.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2007

Čl. XXXV

01.01.2007

V zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se v článku VI body 1 až 3 zrušují.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění zákoník práce a některé další zákony

01.01.2007

Čl. XXXVII

01.01.2007

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části pátá a šestá zrušují.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

01.01.2007

Čl. XXXVIII

01.01.2007

V zákoně č. 460/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), trestní zákon a některé další zákony

01.01.2007

Čl. XXXIX

01.01.2007

V zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

01.01.2007

Čl. XL

01.01.2007

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část čtyřicátá třetí zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

01.01.2007

Čl. XLI

01.01.2007

Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 35/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

01.01.2007

"(3) Funkcemi podle odstavců 1 a 2 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)

01.01.2007

1a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

01.01.2007

2. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2007

"(2) Funkcemi podle odstavce 1 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)".

01.01.2007

3. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní:

01.01.2007

"§ 10b

01.01.2007

Ustanovení tohoto zákona, s výjimkou § 2, § 3 odst. 1 písm. a), b), f), h) a i) a odst. 2, § 4 a 5, se použijí pro stanovení některých dalších předpokladů pro ustanovení nebo jmenování na služební místa v Hasičském záchranném sboru České republiky, Celní správě České republiky, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace obdobně s tím, že dalším předpokladem pro výkon funkce je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl

01.01.2007

a) pro ustanovení nebo jmenování na služební místo příslušníka Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace

01.01.2007

1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,

01.01.2007

2. zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,

01.01.2007

3. ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické strany Slovenska nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra,

01.01.2007

b) pro ustanovení nebo jmenování na služební místo služebního funkcionáře v Hasičském záchranném sboru nebo Celní správě příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti.".


01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2007

Účinnost

01.01.2006

Čl. XLII

01.01.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


01.01.2007

Zaorálek v. r.

01.01.2007

Klaus v. r.

01.01.2007

Špidla v. r.

Přesunout nahoru