PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Obsah

01.01.2004

354

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

ze dne 26. září 2003,

01.01.2004

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

01.01.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2004

ČÁST PRVNÍ

01.01.2004

Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 124/2003 Sb., se mění takto:

01.01.2004

1. V § 15 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

01.01.2004

"g) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem.10a)

01.01.2004

10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.".

01.01.2004

2. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2004

"(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10a)".

01.01.2004

ČÁST DRUHÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

V zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 2c vkládá nový § 2d, který zní:

01.01.2004

"§ 2d

01.01.2004

Celní úřad Kutná Hora

01.01.2004

a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků,

01.01.2004

b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků.".

01.01.2004

ČÁST TŘETÍ

01.01.2004

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 130/2003 Sb., se mění takto:

01.01.2004

1. V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti "Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků" se ve sloupci 4 slova "Ministerstvo zemědělství" nahrazují slovy "místně příslušné celní ředitelství" a ve sloupci 5 se slova "Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb." nahrazují slovy "Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních".

01.01.2004

2. V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, ve sloupci obor živnosti se slova "Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" nahrazují slovy "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)".

01.01.2004

Čl. IV

01.01.2004

Přechodná ustanovení

01.01.2004

1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů1) (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

01.01.2004

2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.

01.01.2004

3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto zákona.

01.01.2004

1) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

24.10.2003

ČÁST PÁTÁ

24.10.2003

Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

24.10.2003

Čl. VI

24.10.2003

V příloze zákona části první položce 1 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb., se za písmeno i) doplňují písmena j), k), l) a m), která včetně poznámek pod čarou č. 2), 3) a 4) znějí:

24.10.2003

"j) na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, na vydání povolení k provozování daňového skladu a na vydání povolení k přijímání vybraných výrobků2) Kč 1 000,-

24.10.2003

k) o vydání povolení, kterým se snižuje zajištění daně nebo upouští od jeho poskytnutí3) Kč 200,-

24.10.2003

l) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4) Kč 2 000,-

24.10.2003

m) o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4) Kč 200,-

24.10.2003

2) § 13, 20, 22 a 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

24.10.2003

3) § 21 zákona č. 353/2003 Sb.

24.10.2003

4) § 36 zákona č. 353/2003 Sb.".

01.01.2004

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2004

Čl. VII

01.01.2004

§ 45b zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., se zrušuje.

01.01.2004

ČÁST SEDMÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon

01.01.2004

Čl. VIII

01.01.2004

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

24.10.2003

1. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

24.10.2003

"b) rozhoduje na základě žádosti o povolení k zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim národního tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu,".

24.10.2003

2. V § 8 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až n), která včetně poznámek pod čarou č. 3m), 3n), 3o), 3p) a 3q) znějí:

24.10.2003

"j) vykonává správu spotřebních daní v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,3m)

24.10.2003

k) rozhoduje na základě návrhu na vydání zvláštního povolení,3n)

24.10.2003

l) rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu,3o)

24.10.2003

m) rozhoduje na základě návrhu na vydání povolení přijímat vybrané výrobky jako oprávněný příjemce,3p)

24.10.2003

n) rozhoduje o návrhu na snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí.3q)

24.10.2003

3m) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

24.10.2003

3n) § 13 zákona č. 353/2003 Sb.

24.10.2003

3o) § 20 zákona č. 353/2003 Sb.

24.10.2003

3p) § 22 a § 23 zákona č. 353/2003 Sb.

24.10.2003

3q) § 21 odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb.".

01.01.2004

3. V § 10 odst. 3 se slova "v § 11 odst. 2" nahrazují slovy "v § 11 odst. 4".

24.10.2003

4. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

24.10.2003

"v) rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro jiné operace než režim společného tranzitu a národního tranzitu.".

01.01.2004

5. V § 11 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 3r) znějí:

01.01.2004

"(2) Celní úřad vykonává správu spotřebních daní podle zvláštního právního předpisu.3m)

01.01.2004

(3) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu3r) při výrobě, úpravě, skladování a evidenci lihu je příslušný celní úřad, v jehož územní působnosti je líh vyráběn, upravován, skladován a evidován.

01.01.2004

3r) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2004

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2004

6. V § 11 odst. 4 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích 1, 2 a 3".

01.01.2004

7. V § 12 odst. 2 se slova "v § 11 odst. 2" nahrazují slovy "v § 11 odst. 4".

01.01.2004

8. V § 31 odst. 2 písm. d) se slova "§ 11 odst. 2 písm. d)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 4 písm. d)".

01.01.2004

ČÁST OSMÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 302/1993 Sb.

01.01.2004

Čl. IX

01.01.2004

V zákoně č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, se článek III zrušuje.

01.01.2004

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 325/1993 Sb.

01.01.2004

Čl. X

01.01.2004

V zákoně č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb. a zákona č. 35/1993 Sb., se článek I zrušuje.

01.01.2004

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 136/1994 Sb.

01.01.2004

Čl. XI

01.01.2004

V zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb., se část třetí zrušuje.

01.01.2004

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 95/1996 Sb.

01.01.2004

Čl. XII

01.01.2004

V zákoně č. 95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se články III a IV zrušují.

01.01.2004

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2004

Čl. XIII

01.01.2004

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2004

1. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2004

"e) denaturací lihu jakýkoli proces, kterým se líh stává pomocí denaturačních prostředků nepoužitelný ke konzumaci,".

01.01.2004

2. V § 2 odst. 1 písmeno m) zní:

01.01.2004

"m) zvláštním lihovarem provozovna provádějící pouze úpravy lihu, přičemž denaturovnou v tomto zvláštním lihovaru se rozumí samostatná místnost nebo objekt oddělený od prostor, ve kterých se nachází líh nedenaturovaný,".

01.01.2004

3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

01.01.2004

"p) konzumním lihem, lihovinami a ostatními alkoholickými nápoji potravinářské výrobky podle zvláštního právního předpisu.1a)

01.01.2004

1a) § 16 vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.".

01.01.2004

4. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 2), 2a), 2b), 2c) a 2d) zní:

01.01.2004

"§ 3

01.01.2004

Podmínky pro výrobu a úpravu lihu

01.01.2004

(1) Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese").

01.01.2004

(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává podle zvláštního právního předpisu2)

01.01.2004

a) Ministerstvo zemědělství, jde-li o líh získaný způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a jeho úpravu, nebo

01.01.2004

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o líh získaný způsoby uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 a jeho úpravu.

01.01.2004

(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu umístění lihovaru nebo zvláštního lihovaru a přiloží

01.01.2004

a) popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru,

01.01.2004

b) technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru a

01.01.2004

c) doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedeného lihovaru nebo zvláštního lihovaru.

01.01.2004

(4) Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí lihovar nebo zvláštní lihovar, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3 a uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru splňuje podmínky uvedené v § 5.

01.01.2004

(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu schváleného lihovaru nebo zvláštního lihovaru a uvede rozsah povolených činností, zejména jaké druhy lihu je možno vyrábět nebo zda se u úpravy lihu jedná o zušlechtění nebo jeho denaturaci, případně oba technické postupy současně.

01.01.2004

(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3 nebo nesplňuje-li výrobní zařízení podmínky stanovené v § 5, příslušný orgán vydá záporné stanovisko k žádosti o koncesi.

01.01.2004

(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v dalším lihovaru nebo zvláštním lihovaru, než pro který bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení tohoto dalšího lihovaru nebo zvláštního lihovaru orgány uvedenými v odstavci 2 a jeho uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.

01.01.2004

(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky provozování živnosti,2d) v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválený lihovar nebo zvláštní lihovar a vymezí rozsah činností podle odstavců 5 a 7.

01.01.2004

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2004

2a) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

01.01.2004

2b) § 50 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

01.01.2004

2c) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2004

2d) § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.".

01.01.2004

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

01.01.2004

"§ 3a

01.01.2004

Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

01.01.2004

(1) Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy uvedeným v odstavci 2, a to jen fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese").

01.01.2004

(2) Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství podle zvláštního právního předpisu.2)

01.01.2004

(3) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem2a) adresu provozovny a přiloží

01.01.2004

a) popis a nákres uspořádání výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů,

01.01.2004

b) technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů a

01.01.2004

c) doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedené provozovny určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.

01.01.2004

(4) Ministerstvo zemědělství vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí provozovnu určenou k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3.

01.01.2004

(5) Ve stanovisku k žádosti o koncesi příslušný orgán uvede adresu provozovny, která byla pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů schválena, a uvede rozsah povolených činností.

01.01.2004

(6) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v odstavci 3, příslušný orgán vydá záporné stanovisko k žádosti o koncesi.

01.01.2004

(7) Podmínkou provozování koncesované živnosti v další provozovně určené k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, než pro kterou bylo vydáno stanovisko v souvislosti se žádostí o koncesi, je schválení této další provozovny orgánem uvedeným v odstavci 2 a její uvedení v rozhodnutí o udělení koncese. Při schvalování se postupuje obdobně podle odstavce 3.

01.01.2004

(8) Živnostenský úřad příslušný dle zvláštního právního předpisu2c) uloží podmínky provozování živnosti,2d) v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválenou provozovnu podle odstavců 3 a 5.

01.01.2004

6. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3), 4) a 4a) zní:

01.01.2004

"§ 4

01.01.2004

Pěstitelské pálení

01.01.2004

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

01.01.2004

(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro provozování pěstitelského pálení.

01.01.2004

(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k porušení podmínek podle odstavce 2.

01.01.2004

(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

01.01.2004

(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e).

01.01.2004

(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,3) a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4) Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

01.01.2004

(7) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno

01.01.2004

a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele,

01.01.2004

b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,4a)

01.01.2004

c) stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,

01.01.2004

d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila,

01.01.2004

e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

01.01.2004

(8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

01.01.2004

(9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

01.01.2004

a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,

01.01.2004

b) písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6,

01.01.2004

c) množství a druh převzaté suroviny,

01.01.2004

d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

01.01.2004

(10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

01.01.2004

3) § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

01.01.2004

4) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

01.01.2004

4a) § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.".

01.01.2004

7. V § 5 odst. 5 větě první se za slova "samostatnou rafinaci" vkládají slova "a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatné odvodňování lihu" a za slova "z rafinačního" se vkládají slova "nebo odvodňovacího".

01.01.2004

8. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2004

"(6) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících denaturaci lihu musí být vybaveno mísicím zařízením a uspořádáno tak, aby nedenaturovaný líh určený k denaturaci byl skladován v nádobách zajištěných závěrou celního úřadu.".

01.01.2004

9. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

01.01.2004

"(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích zajišťuje celé výrobní zařízení a měřidla celní úřad5) úředními závěrami. V ostatních lihovarech zajišťuje celní úřad úředními závěrami pouze spojovací potrubí od chladiče k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod.

01.01.2004

5) § 11 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 353/2003 Sb.".

01.01.2004

10. V § 6 odst. 3 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2004

11. V § 6 odst. 4 větě první se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu" a na počátku věty druhé se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

01.01.2004

12. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad" a číslovka "3" se nahrazuje číslovkou "4".

01.01.2004

13. V § 6 odst. 6 se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu".

01.01.2004

14. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova "finančním úřadem" nahrazují slovy "celním úřadem".

01.01.2004

15. V § 7 odst. 2 se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

01.01.2004

16. V § 7 odst. 3 větě první se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad" a ve větě třetí se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2004

17. § 9 zní:

01.01.2004

"§ 9

01.01.2004

Denaturace lihu

01.01.2004

(1) Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve zvláštním lihovaru. Pověřený zaměstnanec celního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.

01.01.2004

(2) Líh určený pro octárny musí být denaturován v octárně za přítomnosti zaměstnance celního úřadu. Celní úřad stanoví podmínky této denaturace.

01.01.2004

(3) O provedené denaturaci musí provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru vyhotovit záznam obsahující tyto údaje:

01.01.2004

a) druh, množství a stupňovitost lihu použitého pro denaturaci,

01.01.2004

b) druh a množství denaturačního prostředku,

01.01.2004

c) záznam o stavu plomb na uzávěrách nádob, ve kterých je líh přepravován.

01.01.2004

Záznam o denaturaci potvrdí celní úřad.

01.01.2004

(4) Je-li prováděna denaturace podle odstavce 2, vyhotoví záznam podle odstavce 3 provozovatel octárny a potvrdí jej celní úřad.".

01.01.2004

18. § 12 včetně poznámek pod čarou č. 8), 9) a 12) zní:

01.01.2004

"§ 12

01.01.2004

Uvádění lihu do oběhu

01.01.2004

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, koupeny, odebrány uživatelem9) na základě smlouvy o dílo pouze na základě zvláštního povolení celního ředitelství na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

01.01.2004

(2) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím předpisem.

01.01.2004

(3) Právnické nebo fyzické osoby uvádějící líh do volného daňového oběhu nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat líh uvedený do volného daňového oběhu a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2004

8) § 71 odst. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 353/2003 Sb.

01.01.2004

9) § 3 písm. i) zákona č. 353/2003 Sb.

01.01.2004

12) Zákon č. 353/2003 Sb.".

01.01.2004

19. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova "líh kvasný surový" vkládají slova "a líh kvasný rafinovaný technický".

01.01.2004

20. V § 13 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

01.01.2004

"e) používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický destilačně rafinovaný,

01.01.2004

f) provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.".

01.01.2004

21. V § 15 odst. 1 se slova "Finanční úřady" nahrazují slovy "Celní úřady".

01.01.2004

22. V § 15 odst. 1 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 8) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 13a), která zní:

01.01.2004

"13a) § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 353/2003 Sb.".

01.01.2004

23. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2004

24. V § 16 odst. 1 úvodní větě se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2004

25. V § 16 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2004

26. V § 17 odst. 1 úvodní větě se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

01.01.2004

27. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2004

"a) uvedené v § 4 odst. 8 a 9, § 9 odst. 3 nebo § 10 odst. 3, pokutu až do výše 100 000 Kč,".

01.01.2004

28. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova "§ 4 odst. 2, 4 a 5" nahrazují slovy "§ 4 odst. 3, 5 a 6".

01.01.2004

29. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova "§ 4 odst. 3" nahrazují "§ 4 odst. 4".

01.01.2004

30. V § 17 odst. 2 se slovo "Česká" nahrazuje slovem "Státní".

01.01.2004

31. V § 17 odst. 3 se slova "Finanční úřad" nahrazují slovy "Celní úřad".

01.01.2004

32. V § 17 odst. 7 se slova "územní finanční orgán5)" nahrazují slovy "celní úřad5)".

01.01.2004

33. V § 17 odst. 2 poznámka pod čarou č. 14) zní:

01.01.2004

"14) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.".

01.01.2004

34. § 19 se zrušuje.

01.01.2004

35. V § 20 odst. 2 se slova "územních finančních orgánů" nahrazují slovy "celních úřadů".

01.01.2004

36. V § 21 odst. 2 písm. i) se slova "finančním úřadům" nahrazují slovy "celním úřadům".

01.01.2004

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 303/1997 Sb.

01.01.2004

Čl. XIV

01.01.2004

V zákoně č. 303/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, se články I a II zrušují.

01.01.2004

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 129/1999 Sb.

01.01.2004

Čl. XV

01.01.2004

V zákoně č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, se článek I zrušuje.

01.01.2004

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 22/2000 Sb.

01.01.2004

Čl. XVI

01.01.2004

V zákoně č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 262/2001 Sb., se články I a II zrušují.

01.01.2004

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2004

Čl. XVII

01.01.2004

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 10) a 10a) zní:

01.01.2004

"c) s propadlými nebo zabranými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně,10) a s propadlými nebo zabranými neznačenými tabákovými výrobky10a) přísluší celním orgánům,

01.01.2004

10) § 42 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

01.01.2004

10a) § 113 zákona č. 353/2003 Sb.".

01.01.2004

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 241/2000 Sb.

01.01.2004

Čl. XVIII

01.01.2004

V zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

01.01.2004

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 141/2001 Sb.

01.01.2004

Čl. XIX

01.01.2004

V zákoně č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se články I, II a III zrušují.

01.01.2004

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 262/2001 Sb.

01.01.2004

Čl. XX

01.01.2004

V zákoně č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., se články I, III a IV zrušují.

01.01.2004

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2004

Změna zákona č. 493/2001 Sb.

01.01.2004

Čl. XXI

01.01.2004

V zákoně č. 493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

01.01.2004

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2004

Změna zákona č. 320/2002 Sb.

01.01.2004

Čl. XXII

01.01.2004

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část šedesátá osmá zrušuje.


01.01.2004

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2004

ÚČINNOST

01.01.2004

Čl. XXIII

01.01.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou části páté a části sedmé čl. VIII bodů 1, 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


01.01.2004

Zaorálek v. r.

01.01.2004

Klaus v. r.

01.01.2004

v z. Gross v. r.

Přesunout nahoru