PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 344/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Částka 113/2003
Platnost od 15.10.2003
Účinnost od 01.05.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.05.2004

344

01.05.2004

VYHLÁŠKA

01.05.2004

ze dne 30. září 2003,

01.05.2004

kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

01.05.2004

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"), v souladu s právem Evropských společenství,1) pro tabákové výrobky:


01.05.2004

§ 1

01.05.2004

Základní pojmy

01.05.2004

Pro účely této vyhlášky se rozumí

01.05.2004

a) tabákovým výrobkem – výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,

01.05.2004

b) cigaretou – tabákový smotek, který

01.05.2004

1. lze kouřit jako takový a který není doutníkem podle písmene c) nebo cigarillem podle písmene d),

01.05.2004

2. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinky z cigaretového papíru, nebo

01.05.2004

3. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,

01.05.2004

c) doutníkem – tabákový smotek, který lze kouřit jako takový a který

01.05.2004

1. obsahuje výlučně přírodní tabák,

01.05.2004

2. má krycí list z přírodního tabáku,

01.05.2004

3. obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30o k podélné ose tabákového smotku, nebo

01.05.2004

4. obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý tabákový výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývajícího náustek v případě náustkových doutníků, jehož jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod nejméně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm,

01.05.2004

d) cigarillem – doutník o hmotnosti nejvíce 3 g,

01.05.2004

e) tabákem ke kouření

01.05.2004

1. řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený, zvlákněný nebo lisovaný do bloků a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,

01.05.2004

2. tabákový odpad upravený pro spotřebitele,2) který nespadá pod písmena b), c) a d) a který je použitelný ke kouření,

01.05.2004

f) ostatním tabákem – tabákový výrobek, který nespadá pod písmeno e), je upraven pro spotřebitele a určen k jinému účelu než ke kouření,

01.05.2004

g) cigaretou, doutníkem, cigarillem, tabákem ke kouření nebo ostatním tabákem – tabákové výrobky obsahující zcela nebo částečně i jiné složky, než je tabák, pokud splňují ostatní požadavky podle písmen b), c), d), e) nebo f),

01.05.2004

h) jemně řezaným tabákem pro ruční výrobu cigaret – tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnostních tabákových částic užších než 1 mm z celkové hmotnosti všech tabákových částic,

01.05.2004

i) dýmkovým a lulkovým tabákem – tabák ke kouření obsahující více než 75 % hmotnostních tabákových částic širších než 1 mm,

01.05.2004

j) šňupavým tabákem – práškový nebo granulovaný tabák upravený ke šňupání nebo k nosní aplikaci rostliny druhu Nicotiana rustica,

01.05.2004

k) žvýkacím tabákem – tabák v kotoučích, svitcích, pásech, kostkách nebo plátcích upravený ke žvýkání,

01.05.2004

l) orálním tabákem – tabákový výrobek určený k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny ke kouření nebo žvýkání, vyrobený zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích anebo ve formě připomínající potravinářský výrobek,3)

01.05.2004

m) rekonstituovaným tabákem – tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,

01.05.2004

n) surovým tabákem – přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotiana tabacum, jakož i jiné její části, určené pro průmyslové zpracování,

01.05.2004

o) složkou – jakákoliv látka nebo její součást, s výjimkou tabákového listu a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí tabákové rostliny, použitá při výrobě nebo přípravě tabákového výrobku a stále přítomná v konečném tabákovém výrobku v pozměněné formě, včetně papíru, filtru, inkoustů nebo lepidel,

01.05.2004

p) umělým obalovým materiálem – rekonstituovaný tabák, který u doutníků a cigarillos nahrazuje krycí tabákový list nebo vázací list,

01.05.2004

q) filtrem – součást cigaret, doutníků nebo cigarillos určená ke snížení obsahu škodlivých látek v kouři, který tímto filtrem prochází,

01.05.2004

r) náustkem – součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarillos, která se při kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy,

01.05.2004

s) náustkovým papírem – papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové tyčinky,

01.05.2004

t) obalovým papírem – obal, ve kterém je zabalen materiál filtru,

01.05.2004

u) cigaretovým papírem – speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret,

01.05.2004

v) dehtem – surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře,

01.05.2004

w) nikotinem – alkaloidy nikotinu,

01.05.2004

x) oxidem uhelnatým – bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických látek a je obsažen v plynné fázi cigaretového kouře.

01.05.2004

§ 2

01.05.2004

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny

01.05.2004

[K § 18 písm. d) zákona]

01.05.2004

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny v příloze č. 1.

01.05.2004

Způsob označování tabákových výrobků

01.05.2004

[K § 18 písm. a) zákona]

01.05.2004

§ 3

01.05.2004

Označování obalů tabákových výrobků

01.05.2004

(1) Kromě údajů stanovených v zákoně a ve zvláštním právním předpise4) jsou další požadavky na označování obalů tabákových výrobků uvedeny v odstavcích 2 až 8 a v § 4 a 5.

01.05.2004

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu.

01.05.2004

(3) Tabák a tabák ke kouření se označí názvem skupiny.

01.05.2004

(4) U cigaret se na obalu určeném spotřebiteli uvedou údaje o obsahu

01.05.2004

a) dehtu, a to takto: "Dehet: x mg/cig.",

01.05.2004

b) nikotinu, a to takto: "Nikotin: y mg/cig.", a

01.05.2004

c) oxidu uhelnatého, a to takto: "Oxid uhelnatý: z mg/cig.".

01.05.2004

(5) Údaj o obsahu dehtu a údaj o obsahu oxidu uhelnatého se uvede na celé číslo, údaj o obsahu nikotinu se uvede na jedno desetinné místo.

01.05.2004

(6) U cigaret, doutníků a cigarillos se uvede počet kusů v balení.

01.05.2004

(7) U jiných tabákových výrobků, než jsou tabákové výrobky uvedené v odstavci 6, se uvede množství v gramech.

01.05.2004

(8) Na obalu tabákových výrobků určených pro spotřebitele nesmějí být uvedeny texty, názvy, ochranné známky a obrazová nebo jiná vyjádření naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový výrobek; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4.

01.05.2004

§ 4

01.05.2004

Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření

01.05.2004

(1) U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno jedno obecné varování (odstavec 2) a jedno dodatečné varování (odstavec 3).

01.05.2004

(2) Obecné varování zní:

01.05.2004

a) "Kouření může zabíjet", nebo

01.05.2004

b) "Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí";

01.05.2004

varování uvedená v písmenu a) nebo b) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

01.05.2004

(3) Dodatečné varování zní:

01.05.2004

a) "Kuřáci umírají předčasně",

01.05.2004

b) "Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici",

01.05.2004

c) "Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic",

01.05.2004

d) "Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte",

01.05.2004

e) "Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř",

01.05.2004

f) "Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením",

01.05.2004

g) "Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním",

01.05.2004

h) "Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic",

01.05.2004

i) "Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt",

01.05.2004

j) "Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem",

01.05.2004

k) "Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost",

01.05.2004

l) "Kouření způsobuje stárnutí kůže",

01.05.2004

m) "Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost", nebo

01.05.2004

n) "Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík"; varování uvedená v písmenech a) až n) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

01.05.2004

§ 5

01.05.2004

Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření

01.05.2004

U tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření, musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno varování: "Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový".

01.05.2004

§ 6

01.05.2004

(1) Každé varování uvedené v § 4 a 5 musí být uvozeno textem: "Ministerstvo zdravotnictví varuje:".

01.05.2004

(2) Uvozovací text uvedený v odstavci 1 se musí uvést mimo okraj lemující varování uvedená v § 4 a 5.

01.05.2004

Technické požadavky vztahující se k označování tabákových výrobků

01.05.2004

[K § 18 písm. j) zákona]

01.05.2004

§ 7

01.05.2004

(1) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 se vytiskne na nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení a na jakýkoliv vnější obal5) určený pro spotřebitele, s výjimkou dalších průhledných obalů, které přečtení varování na obalu určeném pro spotřebitele umožňují. Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 se vytiskne na druhou nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení.

01.05.2004

(2) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 musí pokrývat nejméně 30 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

01.05.2004

(3) Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 musí pokrývat nejméně 40 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

01.05.2004

(4) Údaje podle § 3 odst. 4 se uvedou na boku obalu cigaret určeného pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % příslušné plochy.

01.05.2004

(5) V případě jednotlivě balené cigarety se údaje podle § 3 odst. 4 uvedou na obalu určeném pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % celkové plochy obalu.

01.05.2004

(6) V případě jednotlivých balení určených pro jiné tabákové výrobky, než jsou cigarety, jejichž nejlépe viditelný povrch přesahuje 75 cm2, musí varování uvedená v § 4 pokrývat plochu nejméně 22,5 cm2 na každé straně jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém jsou vytištěna.

05.01.2004

(7) U tabákových výrobků se na obalech určených spotřebiteli uvede vhodným způsobem číslo šarže nebo rovnocenný údaj, který umožní určit místo a dobu výroby tak, aby byla umožněna jasná identifikace a sledovatelnost tabákového výrobku.

01.05.2004

§ 8

01.05.2004

(1) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5 musí být:

01.05.2004

a) vytištěny černým tučným písmem typu "Helvetica" na bílém podkladu; bodová velikost písma musí být taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadované varování,

01.05.2004

b) uvedeny malými písmeny, s výjimkou prvního písmene a tam, kde to požadují mluvnická pravidla,

01.05.2004

c) umístěny na střed na ploše, na které mají být vytištěny, a rovnoběžně s horním okrajem obalu,

01.05.2004

d) u tabákových výrobků určených ke kouření lemovány černým okrajem širokým 3 až 4 mm, který nebude žádným způsobem narušovat text varování nebo údaje uvedené v § 3 odst. 4.

01.05.2004

(2) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5:

01.05.2004

a) musí být vytištěny neodstranitelně a nesmazatelně,

01.05.2004

b) nesmějí být vytištěny na tabákové nálepce,6)

01.05.2004

c) nesmějí být žádným způsobem skryty, znejasněny nebo narušeny jiným psaným nebo obrazovým sdělením anebo otevřením obalu.

01.05.2004

(3) U tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety, mohou být varování připojena na balení pomocí nálepek, a to za předpokladu, že tyto nálepky budou neodstranitelné.

01.05.2004

Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu

01.05.2004

[K § 18 písm. k), l) a m) zákona]

01.05.2004

§ 9

01.05.2004

(1) Obsah dehtu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

01.05.2004

(2) Obsah nikotinu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 1 mg na cigaretu.

01.05.2004

(3) Obsah oxidu uhelnatého v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

01.05.2004

(4) Obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se stanoví a přesnost údajů o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého uváděných na obalech cigaret se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.7)

01.05.2004

§ 10

01.05.2004

Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 2.

01.05.2004

§ 11

01.05.2004

Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 3.

01.05.2004

§ 12

01.05.2004

Tabákové výrobky se musí při uvádění do oběhu skladovat a přepravovat v suchých, čistých a dobře větratelných prostorách, prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.


01.05.2004

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

01.05.2004

§ 13

01.05.2004

Přechodná ustanovení

01.05.2004

(1) Cigarety, které nesplňují požadavky uvedené v této vyhlášce, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 1. května 2005, pokud obsah dehtu není vyšší než 12 mg na cigaretu.

01.05.2004

(2) Cigarety určené pro vývoz, které nesplňují požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3, mohou být vyráběny nejdéle do 1. ledna 2007.

01.05.2004

(3) Tabákové výrobky, kromě cigaret, označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 1. května 2006.

01.05.2004

§ 14

01.05.2004

Zrušovací ustanovení

01.05.2004

Zrušuje se vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

01.05.2004

§ 15

01.05.2004

Účinnost

01.05.2004

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.


01.05.2004

Ministr:
Ing. Palas v. r.


01.05.2004

01.05.2004

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

01.05.2004

DRUHY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH ČLENĚNÍ NA SKUPINY A PODSKUPINY

01.05.2004

Tabulka

01.05.2004
DruhSkupinaPodskupina
cigarety
doutníky a cigarillos
tabák tabák ke kouřenícigaretový k ruční výrobě cigaret
dýmkový a lulkový
tabákový odpad
tabák šňupavý
tabák žvýkací
tabák orální
tabák ostatní
01.05.2004

01.05.2004

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

01.05.2004

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE POVOLENO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

01.05.2004

1. Složky povolené při výrobě tabákových výrobků

01.05.2004

a) Aromatické a chuťové látky přírodního původu nebo přírodně identické.

01.05.2004

b) Umělá sladidla a škrobové látky povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu.8)

01.05.2004

c) Tyto další látky

01.05.2004

acetát celulosy, acetát-propionát celulosy, celulosové vlákno a α-alkanoylalkanoáty celulosy,

01.05.2004

agar (Gelidium spp.) (E 406),

01.05.2004

2- fenyl-1,1-dimethylethyl-acetát,

01.05.2004

2-fenyl-1,1-dimethylethyl-butyrát,

01.05.2004

isomethyl-α-jonon,

01.05.2004

alginát sodný (E 401), hydrogenuhličitan sodný (E 500), hydrogensíran sodný, uhličitan sodný (E 500), citrát sodný (E 331) a fosforečnan sodný (E 339),

01.05.2004

allyl-α-jonon,

01.05.2004

arabská guma (Acacia senegal) (E 414),

01.05.2004

benzoin,

01.05.2004

ethyl(2-naftyl)ether,

01.05.2004

methyl(2-naftyl)keton,

01.05.2004

butyl-undec-10-enoát,

01.05.2004

citronelyl-isobutyrát,

01.05.2004

cukry potravinářské, včetně karamelu (E 150), invertního cukru, galaktosy, laktosy, mannosy a maltosy,

01.05.2004

čaj a výrobky z čaje,

01.05.2004

dextrin(E1400),

01.05.2004

diethyl-sebakát,

01.05.2004

2-methyl-5,7-dihydrothieno [3,4-d] pyrimidin,

01.05.2004

ethylmaltol (E 637),

01.05.2004

ethyl-(3-methyl-3-fenyl-glycidát),

01.05.2004

ethylvanilin,

01.05.2004

2-(3-fenylpropyl)tetrahydrofuran,

01.05.2004

nabobtnalý (želatinovaný) škrob, kysele hydrolyzovaný škrob (E 1401), včetně dextrinů, oxidované (E 1404) a fosforečné škroby (E 1412, E 1413, E 1414),

01.05.2004

geranyl-fenylacetát,

01.05.2004

guarová klovatina (Cyamopsis tetragonoloba) (E 412),

01.05.2004

hydrogenfosforečnan amonný,

01.05.2004

hydroxycitronelal,

01.05.2004

chlorid draselný nebo sodný (E 508),

01.05.2004

infuzóriová hlinka (křemelina),

01.05.2004

1 -fenyl-4-methylpentan-2-ol,

01.05.2004

kakao a kakaové výrobky,

01.05.2004

kapalný parafin BP (E 905),

01.05.2004

koření,

01.05.2004

kyselina boritá a její sodné nebo draselné soli (E 284),

01.05.2004

kyselina křemičitá (E 551),

01.05.2004

kyselina pent-4-enová,

01.05.2004

látky, které jsou přirozenou součástí surového tabáku,

01.05.2004

methyl (2-naftyl)ether,

01.05.2004

methyl-okt-2-ynoát,

01.05.2004

1-fenyl- 4-methylpentan-2-on,

01.05.2004

3-(4-isopropylfenyl)-2-methylpropanal,

01.05.2004

4-fenyl-2-methylbutanal,

01.05.2004

methyl-α-jonon,

01.05.2004

heptyl-methyl-karbonát,

01.05.2004

methyl (methylsulfanyl) pyrazin (směs izomerů),

01.05.2004

octan amonný (E 264), uhličitan amonný (E 503), chlorid amonný (E 510), citrát amonný (E 380), hydroxid amonný (E 527), mléčnan amonný, síran amonný (E 517), vinan amonný, fosforečnan a dihydrogenfosforečnan amonný, amonium-3-methylbutanoát a sulfid amonný,

01.05.2004

octan hlinitý, uhličitan hlinitý, citrát hlinitý, mléčnan hlinitý, oxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, vinan hlinitý, hydroxid hlinitý a křemičitany hlinité (E 559),

01.05.2004

octan horečnatý, uhličitan horečnatý (E 504), chlorečnan horečnatý, citrát horečnatý (E 345), hydroxid horečnatý (E 528), mléčnan horečnatý, oxid horečnatý (E 530) a fosforečnan horečnatý (E 343),

01.05.2004

octan vápenatý (E 263), uhličitan vápenatý (E 170), chlorid vápenatý (E 509), citrát vápenatý (E 333), hydroxid vápenatý (E 526), mléčnan vápenatý (E 327), hydrogen- nebo dihydrogenfosforečnan vápenatý nebo fosforečnan vápenatý (E 341, E 450, E 451) a vinan vápenatý (E 354),

01.05.2004

olej ze semen rohovníku obecného (Ceratonia siliqua) (E 410),

01.05.2004

ovoce, sušené ovoce, ovocná drť, ovocná šťáva, koncentrovaná ovocná šťáva a ovocný sirup,

01.05.2004

oxid titaničitý (E 171),

01.05.2004

1-(4-methoxyfenyl)pent-1 -en-3 -on,

01.05.2004

p-tolyl-fenylacetát,

01.05.2004

p-tolyl-isobutyrát,

01.05.2004

p-tolyl-3 -methylbutanoát,

01.05.2004

pektin (E 440),

01.05.2004

pitná voda,

01.05.2004

propenyl guaethol,

01.05.2004

semena máku setého (Papaver somniferum L.),

01.05.2004

šelak (E 904),

01.05.2004

ethyl(tetramethyl)cyklohexenon (směs izomerů),

01.05.2004

thiabendazol (E 233),

01.05.2004

tragant (Astragalus spp.) (E 413),

01.05.2004

uhličitan draselný (E 501), fosforečnan draselný (E 340) a citrát draselný (E 332).

01.05.2004

2. Rozpouštědla a nosiče aromatických látek

01.05.2004

propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),

01.05.2004

butan-1,3-diol,

01.05.2004

propan-2-ol (isopropylalkohol),

01.05.2004

acetát škrobu (E 1420),

01.05.2004

acetylovaný adipát škrobu (E 1422),

01.05.2004

acetylovaný fosfát škrobu (E 1414),

01.05.2004

benzylalkohol,

01.05.2004

ethanol,

01.05.2004

ethyl-acetát,

01.05.2004

ethyl-citráty (E 1505),

01.05.2004

ethyl-laktát,

01.05.2004

glycerol (E 442),

01.05.2004

glycerol-acetáty (diacetin, triacetin) (E 1518),

01.05.2004

lecithiny (E 322),

01.05.2004

mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) včetně jejich esterů s kyselinou octovou (E 472a), mléčnou (E 472b), citronovou (E 472c) nebo vinnou (E 472d),

01.05.2004

octany, mléčnany a citráty sodný, draselný a vápenatý (E 261-263, E 325-327, E 331-333),

01.05.2004

rozpouštědla a nosiče aromatických látek povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,8)

01.05.2004

sorbitol (E 420),

01.05.2004

stearáty vápenatý a hořečnatý (E 470),

01.05.2004

uhličitany sodný (E 500), draselný (E 501), vápenatý (El70) a hořečnatý (E 504), složky označené *) v části 4a).

01.05.2004

3. Prostředky pro udržování vlhkosti

01.05.2004

a) v cigaretovém tabáku, doutnících a cigarillos, cigaretách, rekonstituovaném tabáku (tabákové fólii) a umělých obalových materiálech

01.05.2004

propan- 1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),

01.05.2004

butan-1,3-diol (1,3-butylenglykol),

01.05.2004

glycerol-fosfát a jeho sodná, draselná a horečnatá sůl do maximálního množství 5 % v sušině výrobku,

01.05.2004

glycerol (E 422),

01.05.2004

hydrogenovaný glukosový sirup,

01.05.2004

kyselina orthofosforečná (E 338),

01.05.2004

triethylenglykol.

01.05.2004

b) ve žvýkacím tabáku

01.05.2004

glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,

01.05.2004

hydrogenovaný glukosový sirup.

01.05.2004

c) ve šňupavém tabáku

01.05.2004

propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),

01.05.2004

butan-1,3-diol,

01.05.2004

glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,

01.05.2004

hydrogenovaný glukosový sirup,

01.05.2004

kapalný parafin (E 905) do 25 % v sušině výrobku.

01.05.2004

4. Lepidla a ztužovací činidla

01.05.2004

a) pro doutníky a cigarillos, smotky tabáku obsahující tmavý tabák, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály a také pro lepidla pro podélný spoj cigaret (záložky), obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

01.05.2004

*) agar-agar (E 406),

01.05.2004

*) arabská guma (E 414),

01.05.2004

*) jadérka rohovníku obecného (svatojánského chleba) - mletá (E 410) (Ceratonia siliqua),

01.05.2004

*) jemná moučka Gučo (E 412) (guarová guma),

01.05.2004

*) karagenan (E 407),

01.05.2004

*) (karboxymethyl)celulosa (E 466) a (karboxymethyl)methylcelulosa a její sodné, draselné, vápenaté nebo horečnaté soli,

01.05.2004

*) kyselina alginová (E 400),

01.05.2004

*) lecithiny (E 322),

01.05.2004

*) methylcelulosa (E 461), (hydroxyethyl)methylcelulosa a (karboxymethyl)methylcelulosa,

01.05.2004

*) sodná (E 401), draselná (E 402), vápenatá (E 404) nebo hořečnatá sůl kyseliny alginové,

01.05.2004

*) tragant (E413),

01.05.2004

*) xanthan (E415),

01.05.2004

acetát celulosy (acetylcelulosa),

01.05.2004

acetyl-methylcelulosa,

01.05.2004

celulosa (E 460),

01.05.2004

ethylcelulosa (E 462) a ethyl(hydroxyethyl)celulosa,

01.05.2004

galaktany, také modifikované formy,

01.05.2004

(hydroxyethyl)celulosa,

01.05.2004

(hydroxypropyl)celulosa (E 463) a (hydroxypropyl)methylcelulosa (E 464),

01.05.2004

karboxymethylovaný polyaldehyd škrobu připravený oxidací pšeničného škrobu s konverzí glukosových jednotek na dialdehydové min. 90% a stupněm karboxymethylace max. 0,5,

01.05.2004

kollodium,

01.05.2004

kyselina boritá (včetně draselné a sodné soli) (E 248),

01.05.2004

mannany, též modifikované,

01.05.2004

mikrokrystalická celulosa (E 460),

01.05.2004

šelak (E 904),

01.05.2004

škrobový aldehyd vyrobený oxidací kukuřičného škrobu, s konverzí na aldehyd minimálně 90%,

01.05.2004

želatina.

01.05.2004

b) lepidla pro podélný spoj cigaret, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

01.05.2004

směsi vytvořené z

01.05.2004

aa) vodných disperzí poly(vinyl-acetátu), také jeho částečně hydrolyzované formy, nebo kopolymerů vinyl-acetátu s vinylestery nasycených alifatických karboxylových kyselin s délkou řetězce do C18 nebo s ethenem,

01.05.2004

bb) vodné roztoky poly(vinylalkoholu); do těchto směsí mohou být přidány též acetáty glycerolu.

01.05.2004

c) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii)

01.05.2004

glyoxal do maximálního množství 2 % v sušině výrobku,

01.05.2004

melamin-formaldehydová pryskyřice do maximálního množství 2 % v sušině výrobku,

01.05.2004

močovino-formaldehydová pryskyřice.

01.05.2004

d) pro dýmkový a lulkový tabák

01.05.2004

agar-agar (E 406),

01.05.2004

arabská guma (E 414).

01.05.2004

e) pro žvýkací tabák

01.05.2004

arabská guma (E 414) do maximálního množství 25 % sušiny výrobku.

01.05.2004

5. Modifikátory spalování

01.05.2004

aktivní uhlí,

01.05.2004

hydrogensíran sodný (E 514),

01.05.2004

hydrogenuhličitan sodný (E 500),

01.05.2004

hydroxid amonný (E 527),

01.05.2004

hydroxid draselný (E 525),

01.05.2004

hydroxid hlinitý,

01.05.2004

hydroxid hořečnatý (E 528),

01.05.2004

hydroxid sodný (E 524),

01.05.2004

hydroxid vápenatý (E 526),

01.05.2004

chlorid amonný (E 510),

01.05.2004

chlorid draselný (E 508),

01.05.2004

chlorid horečnatý (E 511),

01.05.2004

chlorid sodný,

01.05.2004

chlorid vápenatý (E 509),

01.05.2004

karboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem a jejich vápenaté nebo draselné soli,

01.05.2004

močovina (E 927b),

01.05.2004

oxid hlinitý,

01.05.2004

oxid horečnatý (E 530),

01.05.2004

oxid titaničitý (E 171),

01.05.2004

oxid vápenatý (E 529),

01.05.2004

přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, AI a Fe (E 552, E 553a, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

01.05.2004

síran amonný (E 517),

01.05.2004

síran draselný (E 515),

01.05.2004

síran draselno-hlinitý (E 522),

01.05.2004

síran hlinitý (E 520),

01.05.2004

síran horečnatý (E 518),

01.05.2004

síran vápenatý (E 516),

01.05.2004

horečnaté soli kyselin uhličité (E 504), fosforečné (E 343), mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, amidosírové a jantarové (E 470b),

01.05.2004

sodné, draselné, vápenaté a amonné soli kyselin uhličité, mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, fosforečné, amidosírové a jantarové (E 170, E 500, E 501, E 503, E 261 - 263, E 380 - 383, E 335, E 336, E 354, E 325 - 327, E 339 - 341),

01.05.2004

talek (E 553b),

01.05.2004

vinan sodnodraselný (E 337).

01.05.2004

6. Složky na cigaretový papír, rekonstituovany tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály z rekonstituovaného tabáku

01.05.2004

celulosa, která obsahuje látky uvedené v částech 4a) a 5),

01.05.2004

glyoxal (tabáková fólie nebo papír),

01.05.2004

hydroxid draselný (E 525),

01.05.2004

hydroxid sodný (E 524),

01.05.2004

kyselina chlorovodíková (E 507).

01.01.2013

7. Látky na filtry a náustky cigaret, doutníků nebo cigarillos

01.01.2013

acetát celulosy (acetylcelulosa),

01.01.2013

acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),

01.01.2013

aktivní uhlí,

01.01.2013

brilantní modř FCF (E 133),

01.01.2013

citronan sodný (E 331),

01.01.2013

ethyl-citráty (di- a tri-) (E 1505),

01.01.2013

glycerol (E 422),

01.01.2013

guma gellan (E 418),

01.01.2013

hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),

01.01.2013

indigotin (E 132),

01.01.2013

mentol,

01.01.2013

modifikovaný škrob,

01.01.2013

oxid hlinitý,

01.01.2013

oxid křemičitý (E 551),

01.01.2013

oxid titaničitý (E 171) do 2 % hmotnosti filtru,

01.01.2013

papír, celulosa (E 460),

01.01.2013

polyethylen,

01.01.2013

polypropylen,

01.01.2013

přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

01.01.2013

silikagel,

01.01.2013

slunečnicový olej,

01.01.2013

směsi získané z vodných disperzí poly(vinyl-acetátu) - stejné, jako jsou uvedeny v 4b.aa) a 4b.bb),

01.01.2013

sorbitol (E 420),

01.01.2013

tartrazin (E 102),

01.01.2013

triethyleneglykol-diacetát,

01.01.2013

triglyceridy se středně dlouhým řetězcem,

01.01.2013

želatina.

01.05.2004

8. Složky na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

01.05.2004

hliník (E 173),

01.05.2004

hliníková fólie (s ochranným lakem nebo bez něj),

01.05.2004

korek a sláma,

01.05.2004

papír, papírová lepenka, acetát celulosy (acetylcelulosa).

01.05.2004

9. Lepidla tavná za horka pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

01.05.2004

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol,

01.05.2004

estery kalafuny s glycerolem a pentaerythritolem a produkty jejich hydrogenace,

01.05.2004

kopolymery ethenu a vinylesterů alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin C2-C18,

01.05.2004

mikrokrystalické vosky (E 907),

01.05.2004

parafiny (E 905),

01.05.2004

polycyklopentadienová pryskyřice, hydrogenováná,

01.05.2004

polyisobutylen,

01.05.2004

směsi maleinátových a akrylátových polymerů,

01.05.2004

styrenový kopolymer a roubované kopolymery styrenu, a-methylstyrenu a methyl styrenu (vinyltoluenu).

01.05.2004

10. Konzervační prostředky pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), lepidla na cigaretový spoj, které se nepoužívají do doutníků, cigarillos a cigaret

01.05.2004

ethylester (E 214) a propylester (E 216) kyseliny 4-hydroxybenzoové a jejich sodné soli do 5 gramů na kilogram bezvodého produktu, přepočteného na kyselinu benzoovou,

01.05.2004

kyselina benzoová (E 210) a její sodná (E 211), draselná (E 202) a vápenatá (E 213) sůl do 5 gramů na kilogram sušiny výrobku,

01.05.2004

kyselina sorbová (E 200) a její sodná (E 201), draselná (E 202) a vápenatá (E 203) sůl do 2 gramů na kilogram sušiny výrobku,

01.05.2004

thiobendazol (E 233) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) do 0,6 gramů na kilogram sušiny výrobku.

01.05.2004

Použije-li se směs konzervačních látek, je nutno volit koncentrace konzervačních látek K1,..., Kn tak, aby hodnota HM nepřekročila 100:

01.05.2004

01.05.2004

kde:

01.05.2004

K1 je koncentrace použité konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot. %)

01.05.2004

HM1 je maximální přípustné množství konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot.%)

01.05.2004

Kn je koncentrace n-té použité konzervační látky v sušině výrobku (hmot.%)

01.05.2004

HMn je maximální přípustné množství n-té konzervační látky v sušině výrobku (hmot.%).

01.05.2004

formaldehyd (E 240),

01.05.2004

hexamethylentetramin (E 239),

01.05.2004

4-hydroxybenzoát sodný,

01.05.2004

kyselina 4-hydroxybenzoová,

01.05.2004

metyl-4-hydroxybenzoát (E 218),

01.05.2004

methyl-4-hydroxybenzoát sodný (E 219).

01.05.2004

11. Barviva

01.05.2004

a) pro cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), obalové materiály a pojiva doutníků a cigarillos z rekonstituovaného tabáku

01.05.2004

amarant(E123) (C.I. 16185),9)

01.05.2004

azorubin (E 122) (C.I. 14720),9)

01.05.2004

karamel (kulér) (E 150),

01.05.2004

brilantní čerň BN (E 151) (C.I. 28440),9)

01.05.2004

brilantní modř FCF (E 133) (C.I. 42090),9)

01.05.2004

carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),

01.05.2004

červánková žluť FCF (E 110) (C.I. 15985),9)

01.05.2004

erythrosin (E 127) (C.I.45430),9)

01.05.2004

huminové kyseliny a jejich soli s alkalickými kovy,

01.05.2004

chinolinová žluť (E 104) (C.I. 47005),9)

01.05.2004

chlorofyly (E 140) (C.I. 75810),9)

01.05.2004

indigotin I (E 132) (C.I. 73015),9)

01.05.2004

košenila (E 120) (C.I. 75470),9)

01.05.2004

košenilová červeň (E 124) (C.I.16255),

01.05.2004

kurkumin (E 100) (C.I. 75300),9)

01.05.2004

oranž GGN (E 111) (C.I. 15980),9)

01.05.2004

patentní modř V (E 131) (C.I. 42051),9)

01.05.2004

pigmentová červeň 184 (C.I. 12487),9)

01.05.2004

pigmentová žluť 13 (C.I. 21100),9)

01.05.2004

Ponceau 4R (C.I. 16255),9)

01.05.2004

riboflavin(E101),

01.05.2004

tartrazin(E102)(C.I. 19140),9)

01.05.2004

vodný extrakt dřeva stromu Haemytoxylon campechianum,

01.05.2004

vodný extrakt řešetláku počistivého (Rhamnus catharicus),

01.05.2004

vodný extrakt žlutého dřeva mořeny barvířské (Morus tinctoria),

01.05.2004

xanthofyly(E 161),

01.05.2004

sloučeniny výše uvedených barviv s hliníkem, vápníkem a hořčíkem (laky),

01.05.2004

alizarinový hliníkový lak (C.I. 58055),9)

01.05.2004

antrachinonová modř (C.I. 69800),9)

01.05.2004

barviva povolená k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,8)

01.05.2004

čerň 7984 (C.I. 27755),9)

01.05.2004

chlorofyl, komplexy s mědí (E 141) (C.I. 75815),9)

01.05.2004

chrysoin S (E 103) (C.I. 14270),9)

01.05.2004

kakao a kakaové výrobky,

01.05.2004

karamel amonný (E 150c),

01.05.2004

karamel sulfitový (E 150b),

01.05.2004

karamel amoniumsulfitový (E 150d),

01.05.2004

kávové extrakty,

01.05.2004

lasturová zlatá (zlatá bronz),

01.05.2004

orseille (karmín),

01.05.2004

paražluť AB (E 105) (C.I. 13015),9)

01.05.2004

Ponceau 6R (C.I. 16290),9)

01.05.2004

prášek z kokosových skořápek,

01.05.2004

síran barnatý (pigmentová běloba 21) (C.I. 77120),

01.05.2004

šarlatová červeň (E 125) (C.I. 14810),9)

01.05.2004

uhličitan vápenatý (E 170) (C.I. 77220),9)

01.05.2004

ultramarinová modř (C.I. 77007).9)

01.05.2004

b) pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a náustků pro cigarety a doutníky

01.05.2004

látky uvedené v části 10a),

01.05.2004

prášek z kokosových skořápek,

01.05.2004

oxid titaničitý (E 171), také ve směsi se slídou, jejíž obsah nesmí překročit 75 %,

01.05.2004

oxidy a hydroxidy železa (žluť, červeň, hněď, čerň) (E 172) (C.I. 77489, 77491, 77492, 77499),9)

01.05.2004

síran vápenatý (E 516),

01.05.2004

hliník v pigmentu (E 173) (C.I. 77000),9)

01.05.2004

uhličitan vápenatý (E 170) (C.I. 77220),9)

01.05.2004

zlatá bronz (slitina mědi a zinku s maximálním obsahem zinku 15 %),

01.05.2004

zlato v pigmentu (E 175) (C.I. 77480).9)

01.05.2004

c) pro lepidla, plnicí a ztužovací činidla doutníků, cigarillos, dýmkového a lulkového tabáku

01.05.2004

karamel (kulér) (E 150),

01.05.2004

karamel amonný (E 150c),

01.05.2004

karamel sulfitový (E 150b),

01.05.2004

karamel amoniumsulfitový (E 15Od).

01.05.2004

d) pro žvýkací tabák

01.05.2004

síran železitý,

01.05.2004

tanin (E181).

01.05.2004

e) pro šňupavý tabák

01.05.2004

carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),

01.05.2004

indigotin I (E 132) (C.I. 73015),9)

01.05.2004

oxid železitý, červeň (E 172) (C.I. 77491),9)

01.05.2004

síran železitý,

01.05.2004

tanin(E 181).

01.05.2004

12. Změkčovadla pro tiskové barvy a laky na cigaretový papír, cigaretové filtry, obalový nebo náustkovy papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

01.05.2004

acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),

01.05.2004

dibutyl-ftalát (E1518),

01.05.2004

diisobutyl-ftalát,

01.05.2004

epoxidovaný sojový olej,

01.05.2004

dioktyl-adipát (DOA),

01.05.2004

triethyl-citrát (TEC) (E 1505),

01.05.2004

acetát-isobutyrát sacharosy (SAIB) (E 444),

01.05.2004

tributyl-0-acetylcitrát (ATBC).

01.05.2004

13. Pojiva pro tiskařské barvy a laky na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

01.05.2004

látky uvedené v části 3 a),

01.05.2004

acetát-propionát celulosy,

01.05.2004

isobyturát sacharosy,

01.05.2004

kopolymery ethenu a vinyl-acetátu,

01.05.2004

poly(vinyl-butyrát).

01.05.2004

14. Složky pro přímý tisk na cigaretový papír, na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a filtrové náustky

01.05.2004

alkydové pryskyřice (polyestery vícesytných alkoholů a kyseliny ftalové), také modifikované mastnými kyselinami (C6 a vyšší),

01.05.2004

alurová červeň AC (E 129) (C.I. 16035),9)

01.05.2004

antrachinonová modř (E 130) (C.I. 69800),

01.05.2004

karamel (kulér) (E 150),

01.05.2004

barviva uvedená v částech 10a, 10b,

01.05.2004

brilantní modř FCF (E 133) (C.I. 42090),9)

01.05.2004

čerň 7984 (E 152) (C.I. 27755),9)

01.05.2004

červeň 2G (E 128) (C.I. 15860),9)

01.05.2004

deodorizovaný minerální olej v množství do 25 obj. % v tiskové barvě,

01.05.2004

hněď FK(E 154),

01.05.2004

hněď HT (E 155) (C.I. 20285),9)

01.05.2004

hydrogenované estery kalafuny s trojsytným- nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,

01.05.2004

chrysoin S (E 103) (C.I. 14270),9)

01.05.2004

kantaxanthin (E 161g) (C.I.40850)9)

01.05.2004

karoteny (E 160a) (C.I.75130, C.I.40800),9)

01.05.2004

annatto, bixin, norbixin (E 160b) (C.I. 75120),9)

01.05.2004

paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (E 160c),

01.05.2004

lykopen (E 160d) (C.I. 75125),9)

01.05.2004

β-apo-8-karotenal (E 160e) (C.I.40820), 9)

01.05.2004

ethylester kyseliny B-apo-8-karotenové (E 160f) (C.I.40825),9)

01.05.2004

oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru a naftenových kyselin, nasycených monokarboxylových kyselin C9 - Cil typu R1R2R3CCOOH a 2-ethylhexanové kyseliny,

01.05.2004

kondenzační produkty a etherifikované kondenzační produkty jednosytných nebo vícesytných nebo alkylfenolů s formaldehydem,

01.05.2004

kyselina akrylová nebo kalafuna modifikované kyselinou maleinovou a jejími estery s trojsytnými nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,

01.05.2004

kyselina orthokřemičitá (E 551),

01.05.2004

složky uvedené v částech 11) a 12),

01.05.2004

lutein (E 161b),

01.05.2004

mastné kyseliny vyšší než C6 modifikované fenolformaldehydovou pryskyřicí,

01.05.2004

modifikovaná fenolformaldehydová kalafuna,

01.05.2004

modifikovaná xylenformaldehydová kalafuna,

01.05.2004

orseille(E121),

01.05.2004

oxid hlinitý,

01.05.2004

paražluť AB (E 105) (C.I. 13015),9)

01.05.2004

parafin (E 905),

01.05.2004

pigmentová brilantní acilanová modř FFR (C.I. 42735),9)

01.05.2004

pigmentová červeň 1 (rozpustná červeň 1, ceresová červeň Gl) (C.I. 12150),9)

01.05.2004

pigmentová ftalocyaninová zeleň (C.I. 74260),

01.05.2004

pigmentová kyselá violeť R (C.I. 45190),9)

01.05.2004

pigmentová kyselá zeleň 1 (C.I. 10020),9)

01.05.2004

pigmentová kyselá zeleň 22 (C.I. 42170),9)

01.05.2004

pigmentová modř 15 (C.I. 74160),9)

01.05.2004

pigmentová modř 16 (C.I. 74100),9)

01.05.2004

pigmentová modř Victoria B (+C.I. 44045),9)

01.05.2004

pigmentová modř Victoria R (C.I. 44040),9)

01.05.2004

pigmentová sudanová modř 2,

01.05.2004

pigmentová violeť 3 (C.I. 42535),9)

01.05.2004

pigmentová žluť 29 (rozpustná žluť 29) (C.I. 21230),9)

01.05.2004

pigmentový rubín BK (E 180) (C.I. 15850),9)

01.05.2004

Ponceau 6R (E 126) (C.I. 16290),9)

01.05.2004

betalainová červeň, betanin (E 162), včetně z extraktů z červené řepy,

01.05.2004

slída,

01.05.2004

pigmenty, též oxide titaničitý, se slídou,

01.05.2004

stříbro v pigmentu (E 174),

01.05.2004

šarlatová červeň GN (E 125),

01.05.2004

uhličitan hořečnatý (E 504),

01.05.2004

vysychavé nenasycené oleje, zvláště olej ze lněného semene, dřevný olej, včetně zahuštěných olejů vyrobených pouze zahříváním,

01.05.2004

xylenformaldehydové živice a jejich kondenzační produkty s fenolem nebo alkylfenoly,

01.05.2004

zeleň S (E 142) (C.I. 44090).9)

01.05.2004

15. Ostatní přísady

01.05.2004

a) pro žvýkací tabák

01.05.2004

hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),

01.05.2004

chlorid amonný (E 150),

01.05.2004

chlorid vápenatý (E 509),

01.05.2004

sacharin (E 954),

01.05.2004

síran draselno-hlinitý.

01.05.2004

b) pro šňupavý tabák

01.05.2004

butan- 1,3-diol,

01.05.2004

droždí,

01.05.2004

hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),

01.05.2004

hydroxid amonný (E 527),

01.05.2004

hydroxid vápenatý (E 526),

01.05.2004

chlorid amonný (E 510),

01.05.2004

chlorid vápenatý (E 509),

01.05.2004

jedlé tuky a oleje,

01.05.2004

karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),

01.05.2004

tonkové semeno (boby) zbavené kumarinu (šňupavý tabák může obsahovat nejvýše 0,003 % kumarinu),

01.05.2004

uhličitan draselný (E 501),

01.05.2004

uhličitan sodný (E 500),

01.05.2004

uhličitan vápenatý (E 170).

01.05.2004

c) pro bílý šňupavý prášek

01.05.2004

chlorid amonný (E 510),

01.05.2004

chlorid vápenatý (E 509),

01.05.2004

karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),

01.05.2004

uhličitan sodný (E 500),

01.05.2004

uhličitan vápenatý (E 170).

01.05.2004

01.05.2004

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

01.05.2004

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

01.05.2004

1. Aromatizační složky

01.05.2004

březový dehtový olej (oleum betulae empyreumaticum),

01.05.2004

jalovcový dehtový olej (oleum juniperi empyreumaticum),

01.05.2004

kafr,

01.05.2004

kafrový olej,

01.05.2004

kumarin,

01.05.2004

kyselina agarová (acidum agarcinium),

01.05.2004

olej hořkomandlový s volnými nebo vázanými kyanidy,

01.05.2004

safrol,

01.05.2004

sassafrasový olej (oleum sassafras),

01.05.2004

thujon.

01.05.2004

2. Aromatizační složky vyrobené z

01.05.2004

kafrového dřeva (lignum camphorae),

01.05.2004

komonice lékařské (Melilotus officinalis),

01.05.2004

kůry mýdlokoru (cortex quillaiae),

01.05.2004

mařinky vonné (Asperula odorata),

01.05.2004

natě máty poleje obecné (herba pulegii),

01.05.2004

natě routy vonné (herba rutae),

01.05.2004

natě vratiče (herba tanaceti),

01.05.2004

oddenku osladiče (rhizoma polypodii, rhizoma fílicis dulcis),

01.05.2004

palistů potměchuti popínavé (Stipites dulcamarae),

01.05.2004

sassafrasové kůry (cortex sassafras),

01.05.2004

sassafrasového dřeva (lignum sassafras),

01.05.2004

sassafrasových listů (folia sassafras),

01.05.2004

šuškardy vonné (Liatris odoratissima),

01.05.2004

tonkového semena (semen toncae).

Poznámky pod čarou

01.05.2004

1) Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění Směrnice Rady 92/79/EHS, Směrnice 92/80/EHS a Směrnice Rady 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně tabákových výrobků.

01.05.2004

2) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2004

3) § 12 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2004

4) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem "e", ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2004

5) § 6 odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

01.05.2004

6) Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2004

7) Vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků za účelem zjišťovaní jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

01.05.2004

8) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

01.05.2004

9) Identifikační číslo Colour Indexu (C.I.), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích.

Přesunout nahoru