PLUS na zkoušku

Zákon č. 253/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

Částka 86/2003
Platnost od 06.08.2003
Účinnost od 06.08.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
06.08.2003

253

06.08.2003

ZÁKON

06.08.2003

ze dne 22. července 2003,

06.08.2003

kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

06.08.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


06.08.2003

ČÁST TŘETÍ

06.08.2003

Změna zákona č. 229/1991 Sb.

06.08.2003

Čl. V

06.08.2003

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

06.08.2003

V § 13 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:

06.08.2003

"(6) Oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu. V případě, že o právu na převod pozemku nerozhoduje Pozemkový úřad, oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let od doby, kdy mohla nárok na převod uplatnit u Pozemkového fondu poprvé.

06.08.2003

(7) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 6 právo na převod pozemku ve vlastnictví státu zaniká.".


06.08.2003

ČÁST ČTVRTÁ

06.08.2003

Čl. VII

06.08.2003

Účinnost

06.08.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


06.08.2003

Zaorálek v. r.

06.08.2003

Klaus v. r.

06.08.2003

Špidla v. r.

Přesunout nahoru