PLUS na zkoušku

Zákon č. 224/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 79/2003
Platnost od 31.07.2003
Účinnost od 01.01.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2004

224

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

ze dne 26. června 2003,

01.01.2004

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2004

ČÁST PRVNÍ

01.01.2004

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb., se mění takto:

01.05.2004

1. V § 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

01.05.2004

"e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství.1)

01.05.2004

1) Směrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření pro umožnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/42/ES ze dne 7. června 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o vzdělání pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o vzdělání.".

01.05.2004

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2004

2. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona.".

01.01.2004

3. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova ", pokud tento zákon nestanoví jinak".

01.01.2004

4. V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2004

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.2004

5. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova "krajinářská tvorba" nahrazují slovy "krajinářské úpravy".

01.01.2004

6. V § 4 odst. 3 se písmeno "d)" nahrazuje písmenem "c)".

01.01.2004

7. V § 5 odst. 3 písmeno c) zní:

01.01.2004

"c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,".

01.01.2004

8. V § 5 odst. 3 se doplňují písmena j) a k), která znějí:

01.01.2004

"j) požární bezpečnost staveb,

01.01.2004

k) stavby pro plnění funkce lesa.".

01.01.2004

9. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2004

"a) je občanem České republiky, nebo".

01.05.2004

10. V § 7 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.05.2004

"b) je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále jen "jiný členský stát") a".

01.05.2004

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

01.01.2004

11. V § 7 odst. 2 se písmeno "e)" nahrazuje písmenem "f)".

01.01.2004

12. V § 7 odstavec 6 zní:

01.01.2004

"(6) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.".

01.01.2004

13. V § 8 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

01.01.2004

"(2) Vzděláním podle § 7 odst. 1 písm. e) se pro jednotlivé druhy autorizace rozumí:

01.01.2004

a) vysokoškolské vzdělání3a) získané studiem v oblasti architektury pro autorizaci podle § 3 písm. a) v bakalářském studijním programu trvajícím nejméně čtyři roky nebo magisterském studijním programu,

01.01.2004

b) vysokoškolské vzdělání3a) získané studiem v příslušných studijních oborech pro autorizaci podle § 3 písm. b) v bakalářském studijním programu trvajícím nejméně čtyři roky nebo magisterském studijním programu,

01.01.2004

c) vysokoškolské vzdělání3a) získané studiem v příslušných studijních oborech pro autorizaci podle § 3 písm. c) v bakalářském nebo magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání.3b)

01.01.2004

3a) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

01.01.2004

3b) § 7 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.".

01.01.2004

14. V § 8 odst. 5 se v úvodní části věty písmeno "e)" nahrazuje písmenem "f)".

01.01.2004

15. V § 8 odst. 5 písmena a) až c) znějí:

01.01.2004

"a) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odst. 2, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,

01.01.2004

b) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 1, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,

01.01.2004

c) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu, a nejméně pět roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.".

01.01.2004

16. V § 8 odst. 7 větě první se za slovo "způsobilosti" vkládají slova "obsah odborné praxe".

01.01.2004

17. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 3c) a 3d) zní:

01.01.2004

"§ 9

01.01.2004

(1) Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací a razítko s malým státním znakem České republiky.3c)

01.01.2004

(2) Nakládání se seznamem autorizovaných osob a písemnou dokumentací vztahující se k autorizovaným osobám je upraveno zvláštními právními předpisy.3d)

01.01.2004

3c) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

01.01.2004

3d) § 6 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.".

01.01.2004

18. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo "úmyslný" zrušuje.

01.01.2004

19. V § 11 odst. 2 písm. a) se slovo "úmyslný" zrušuje.

01.01.2004

20. V § 12 odst. 1 se za slova "vybraných činností" vkládají slova "a dalších odborných činností".

01.01.2004

21. V § 12 odstavec 6 zní:

01.01.2004

"(6) K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.".

01.01.2004

22. V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2004

"(6) Po zániku, odnětí nebo pozastavení autorizace zajistí Komora péči o dokumenty uvedené v odstavcích 3 a 4 podle zvláštních právních předpisů.3d)".

01.01.2004

23. V § 14 odstavec 1 zní:

01.01.2004

"(1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako

01.01.2004

a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,

01.01.2004

b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,

01.01.2004

c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru,

01.01.2004

d) společníci veřejné obchodní společnosti.".

01.01.2004

24. § 15 zní:

01.01.2004

"§ 15

01.01.2004

(1) Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

01.01.2004

a) vykonává projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu,

01.01.2004

b) může současně vykonávat pouze činnost pedagogickou, přednáškovou nebo publikační, nesmí však vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,

01.01.2004

c) je oprávněn zaměstnávat další osoby.

01.01.2004

(2) Místem podnikání svobodného architekta nebo svobodného inženýra je místo podnikání zapsané v seznamu vedeném Komorou.".

01.01.2004

25. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2004

"§ 15a

01.01.2004

Sdružení

01.01.2004

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou (dále jen "sdružení"). Účastníky sdružení mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři. Účastníci sdružení jsou povinni vykonávat povolání pod společným jménem.

01.01.2004

(2) Sdružení musí mít společné místo podnikání.

01.01.2004

§ 15b

01.01.2004

Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání

01.01.2004

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

01.01.2004

(2) Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří jsou společníky společnosti podle odstavce 1, vykonávají povolání jménem společnosti a na její účet.".

01.01.2004

26. V § 19 písmeno a) zní:

01.01.2004

"a) vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech a v případě oboru pozemní stavby vypracovávat příslušné části projektové dokumentace,".

01.01.2004

27. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova "pěti let" nahrazují slovy "tří let".

01.01.2004

28. V § 21 odst. 2 větě první se slovo "dvou" nahrazuje slovem "šesti" a slova "jednoho roku" se nahrazují slovy "tří let".

01.01.2004

29. V § 21 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2004

"(3) Nestanoví-li tento zákon nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v disciplinárním řízení ustanovení správního řádu.

01.01.2004

(4) Autorizovaná osoba, proti které je disciplinární řízení vedeno, má právo vyjádřit se k důvodům uvedeným v návrhu, ke způsobu jejich zjištění, navrhovat důkazy nebo jejich doplnění, klást svědkům nebo znalcům otázky při ústním jednání, které musí být vždy nařízeno.".

01.01.2004

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2004

30. V § 21 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

01.01.2004

31. V § 22 odst. 3 se slova "Konečné rozhodnutí představenstva" nahrazují slovy "Rozhodnutí o odvolání" a slova "Nejvyšší soud České republiky" se nahrazují slovy "věcně a místně příslušný krajský soud ve správním soudnictví".

01.05.2004

32. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

01.05.2004

"§ 22a

01.05.2004

Disciplinární pravomoc související s volným pohybem osob podle práva Evropských společenství

01.05.2004

(1) Komora předá příslušnému orgánu hostitelského členského státu všechny informace o disciplinárních opatřeních nebo trestních sankcích, které byly přijaty vůči autorizované nebo usazené osobě z důvodů závažného nebo opětovného porušení povinností souvisejících s výkonem její činnosti.

01.05.2004

(2) Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu konkrétní poznatky o závažné skutečnosti, ke které došlo mimo jeho území před usazením dotyčné osoby v tomto hostitelském státě, a informuje-li o tom Komoru, Komora prověří správnost skutečností, zejména, zda mohou ovlivnit výkon vybrané nebo další odborné činnosti ve výstavbě v České republice. Komora rozhodne o povaze a rozsahu prošetření, které má být provedeno, a informuje ve lhůtě tří měsíců hostitelský členský stát o opatřeních, která přijme.

01.05.2004

(3) Komora dohodne podrobnosti spolupráce s příslušnými orgány jiných členských států při předávání informací podle odstavců 1 a 2 včetně způsobu zajištění ochrany předávaných osobních údajů a tyto podrobnosti následně upraví vnitřním předpisem.

01.05.2004

(4) Pozastaví-li nebo odejme-li Komora autorizaci [§ 20 odst. 1 písm. c) a d)] autorizované osobě nebo pozastaví-li nebo odejme-li registraci usazené osobě, zajistí dočasné nebo trvalé odnětí osvědčení uvedeného v § 23 odst. 7 písm. c).

01.05.2004

(5) Hostitelským členským státem se rozumí jiný členský stát Evropské unie, kde autorizovaná, usazená nebo hostující osoba podle tohoto zákona vykonává nebo hodlá vykonávat předmětné činnosti.".

01.01.2004

33. V § 23 odst. 6 písmeno d) zní:

01.01.2004

"d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,".

01.05.2004

34. V § 23 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.05.2004

"e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo § 30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,".

01.05.2004

Dosavadní písmena e) až s) se označují jako písmena f) až t).

01.05.2004

35. V § 23 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.05.2004

"(7) Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady dotčeným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských společenství1)

01.05.2004

a) doklady o vykonání odborné praxe,

01.05.2004

b) osvědčení o splnění podmínky bezúhonnosti podle tohoto zákona,

01.05.2004

c) osvědčení, že dotčená osoba vykonává vybrané a další odborné činnosti ve výstavbě soustavně v souladu s právními předpisy České republiky,

01.05.2004

d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o formální kvalifikaci, který splňuje požadavky bodu 1, 2, 3 nebo 5 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.".

01.01.2004

36. V § 25 odstavec 2 zní:

01.01.2004

"(2) Valná hromada se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů; není-li nadpoloviční většina řádných členů přítomna, může se valná hromada platně usnášet, pokud byli všichni řádní členové písemně průkazně obesláni, a to nejméně 21 dnů před termínem konání valné hromady.".

01.01.2004

37. V § 25 odst. 4 písm. a) se slovo "dvou" nahrazuje slovem "tří".

01.01.2004

38. V § 25 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2004

"i) schvaluje rozpočet.".

01.01.2004

39. V § 26 odst. 1 větě první se slova "nejvyšším výkonným" nahrazují slovem "statutárním".

01.01.2004

40. V § 26 odst. 2 větě první se slovo "místopředsedu" nahrazuje slovy "alespoň dva místopředsedy" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu představenstvem určený místopředseda.".

01.01.2004

41. V § 27 odst. 2 se slovo "místopředsedu" nahrazuje slovy "dva místopředsedy" a věta čtvrtá se nahrazuje větou "Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu dozorčí radou určený místopředseda.".

01.01.2004

42. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2004

"(3) Dozorčí rada může rozhodnout o ustavení dozorčích komisí a přenést na ně část své pravomoci. Jejich předsedy volí dozorčí rada.".

01.01.2004

43. V § 29 odst. 2 písm. b) se za slovo "obsah" vkládají slova "a způsob provádění".

01.01.2004

44. V § 29 odst. 3 se slova "životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "pro místní rozvoj" a slova "životního prostředí" se nahrazují slovy "pro místní rozvoj".

01.05.2004

45. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

01.05.2004

"ČÁST ŠESTÁ

01.05.2004

VÝKON ČINNOSTÍ OBČANY EVROPSKÉ UNIE

01.05.2004

§ 30a

01.05.2004

Základní ustanovení

01.05.2004

(1) Vybrané činnosti ve výstavbě (dále jen "vybraná činnost") mohou v České republice vykonávat i státní příslušníci členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"), kteří získali potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě.

01.05.2004

(2) Vybranou činnost mohou osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat v České republice jako usazení architekti, usazení inženýři a usazení technici činní ve výstavbě (dále jen "usazené osoby") nebo jako hostující architekti, hostující inženýři a hostující technici činní ve výstavbě (dále jen "hostující osoby").

01.05.2004

(3) Usazenou osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku.

01.05.2004

(4) Hostující osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně.

01.05.2004

§ 30b

01.05.2004

Posuzování kvalifikačních předpokladů

01.05.2004

(1) K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství1) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o formální kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Komora příslušná podle § 30d odst. 1 a 2, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené.

01.05.2004

(2) Formální kvalifikací se rozumí znalosti a dovednosti potvrzené diplomy, osvědčeními a jinými doklady získanými žadatelem v rámci formalizovaného vzdělávání při přípravě na příslušnou profesi a dalším vzdělávání v ní.

01.05.2004

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí ve Sbírce zákonů sdělení, kterým zveřejní

01.05.2004

a) seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území Evropské unie, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, splňující podmínky podle bodu 1.6 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,

01.05.2004

b) seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území Evropské unie, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, uznávané na základě nabytých práv podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

01.05.2004

(4) Dokladem o pojištění je osvědčení vydávané pojišťovacím subjektem v členském státě, ve kterém je uvedeno, že pojistitel vyhověl požadavkům platných právních předpisů v České republice, které se týkají podmínek a rozsahu pojištění.

01.05.2004

§ 30c

01.05.2004

Práva a povinnosti

01.05.2004

(1) Činnost usazených osob nebo hostujících osob na území České republiky se řídí právními předpisy České republiky.

01.05.2004

(2) Na usazené osoby a hostující osoby se vztahují obdobně ustanovení § 10 a 11 a ustanovení částí třetí a čtvrté.

01.05.2004

(3) Hostující osoby, které jsou registrovány u Komory, ale nejsou jejími členy, jsou povinny dodržovat ustanovení profesního a etického řádu, disciplinárního a smírčího řádu a soutěžního řádu příslušné Komory. Činnost usazených osob se řídí vnitřními předpisy příslušné Komory.

01.05.2004

§ 30d

01.05.2004

Uznávací orgán

01.05.2004

(1) Česká komora architektů je uznávacím orgánem pro posuzování splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon vybraných činností podle § 4 odst. 2. Pro posouzení, zda jsou splněny požadavky na formální kvalifikaci a odbornou praxi pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a), postupuje podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a pro činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a c) postupuje podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

01.05.2004

(2) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je uznávacím orgánem pro posuzování splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon vybraných činností podle § 5 odst. 3. Pro posouzení, zda jsou splněny požadavky na formální kvalifikaci a odbornou praxi, postupuje podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

01.05.2004

§ 30e

01.05.2004

Působnost uznávacího orgánu

01.05.2004

(1) Uznávací orgán po posouzení kvalifikačních předpokladů provede bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob, nejpozději však do tří měsíců ode dne podání úplné žádosti nebo úplného oznámení.

01.05.2004

(2) Pokud má uznávací orgán odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů o formální kvalifikaci, požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.

01.05.2004

(3) Uznávací orgán informuje ve věcech týkajících se přístupu k vybrané činnosti a jejího výkonu, zejména o právních předpisech, profesním a etickém řádu, vnitřních předpisech příslušné Komory a zprostředkovává vzdělávání v českém jazyce.

01.05.2004

(4) Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace (§ 30i a 30o).

01.05.2004

§ 30f

01.05.2004

Akademické tituly

01.05.2004

(1) Usazené osoby nebo hostující osoby jsou oprávněny používat zákonný akademický titul, popřípadě jeho zkratku, udělený členským státem původu nebo dřívějšího pobytu, a to v jazyce tohoto státu.

01.05.2004

(2) Může-li být akademický titul užívaný v jiném členském státu zaměněn v České republice s titulem, který vyžaduje další vzdělání, které usazené osoby nebo hostující osoby neabsolvovaly, uznávací orgán určí jiné označení tohoto akademického titulu.

01.05.2004

(3) Usazené osoby nebo hostující osoby, které splní podmínky formální kvalifikace a odborné praxe, jsou oprávněny používat profesní označení podle § 13 odst. 1.

01.05.2004

§ 30g

01.05.2004

Právo na soudní ochranu

01.05.2004

(1) Žadatel, který prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a nebyl uznávacím orgánem zapsán do seznamu registrovaných osob ve stanovené lhůtě (§ 30e odst. 1), je oprávněn podat žalobu k soudu podle zvláštního právního předpisu.9a)

01.05.2004

(2) Proti rozhodnutí Komory o odmítnutí zápisu do seznamu registrovaných osob (§ 30l odst. 2) a proti rozhodnutí Komory o omezení oprávnění vykonávat vybranou činnost na území České republiky (§ 30r odst. 2) lze podat žalobu k soudu podle zvláštního právního předpisu.9a)

01.05.2004

Usazená osoba

01.05.2004

§ 30h

01.05.2004

(1) Na území České republiky může usazená osoba vykonávat vybranou činnost, jestliže byla na základě žádosti zapsána do seznamu registrovaných osob (§ 30l odst. 1) a složila slib do rukou předsedy příslušné Komory.

01.05.2004

(2) Text slibu zní: "Slibuji na svou čest a své svědomí, že budu při výkonu své činnosti na území České republiky usilovat o vytváření kvalitních architektonických a stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou."

01.05.2004

(3) Nemůže-li být forma slibu podle odstavce 2 použita státními příslušníky jiných členských států, zajistí uznávací orgán jeho odpovídající a rovnocennou formu.

01.05.2004

§ 30i

01.05.2004

Žádost o registraci

01.05.2004

(1) Žadatel o registraci v žádosti uvede

01.05.2004

a) vybrané činnosti, které hodlá na území České republiky soustavně vykonávat, a

01.05.2004

b) adresu pro doručování na území České republiky.

01.05.2004

(2) Žádost podle odstavce 1 musí být doplněna listinami prokazujícími

01.05.2004

a) formální kvalifikaci,

01.05.2004

b) odbornou praxi v předepsané délce,

01.05.2004

c) bezúhonnost,

01.05.2004

d) uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

01.05.2004

(3) Doklady podle odstavce 2 písm. a) a b) nesmějí být starší 12 měsíců. Doklady podle odstavce 2 písm. c) a d) nesmějí být starší 3 měsíců.

01.05.2004

(4) Pokud nejsou doklady podle odstavců 1 a 2 v českém jazyce, musí být doloženy úředním překladem.

01.05.2004

§ 30j

01.05.2004

Usazená osoba (§ 30a odst. 3) opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a číslem, pod kterým je registrována v Komoře.

01.05.2004

§ 30k

01.05.2004

Bezúhonnost

01.05.2004

(1) Dokladem o bezúhonnosti je

01.05.2004

a) osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu původu nebo členského státu, ze kterého žadatel přichází (dále jen "členský stát původu"), které dokládá, že požadavky tohoto členského státu na bezúhonnost a dobrou pověst pro zahájení výkonu předmětné činnosti byly splněny,

01.05.2004

b) výpis ze zákonem stanovených rejstříků, nebo není-li k dispozici, rovnocenný doklad, vydaný příslušným orgánem členského státu původu, pokud tento členský stát nepožaduje doklad o bezúhonnosti nebo dobré pověsti u osob, které hodlají zahájit vybrané činnosti, nebo

01.05.2004

c) nevydává-li členský stát původu doklady podle písmene b), postačí čestné prohlášení žadatele před příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto členského státu, nebo, kde je to vhodné, před notářem nebo kompetentním profesním sdružením tohoto členského státu; takové prohlášení musí být opatřeno osvědčením o hodnověrnosti čestného prohlášení.

01.05.2004

(2) Jestliže uznávací orgán má konkrétní poznatky o závažné skutečnosti, ke které došlo mimo území České republiky před usazením žadatele na jejím území, nebo ví-li, že doklad podle odstavce 1 písm. c) obsahuje nesprávné informace a tato skutečnost nebo nesprávná informace může ovlivnit zahájení a výkon vybrané činnosti na území České republiky, požádá příslušný orgán členského státu původu o prověření těchto skutečností. V takovém případě řízení přeruší a vyčká odpovědi dotázaného členského státu; lhůta podle § 30e odst. 1 po dobu přerušení řízení neběží.

01.05.2004

(3) V řízení se pokračuje a lhůta pozastavená podle odstavce 2 pokračuje ode dne přijetí odpovědi od dotázaného členského státu. V případě, že dotázaný členský stát do tří měsíců od odeslání žádosti podle odstavce 1 neinformuje uznávací orgán o přijatém opatření ve vztahu k osvědčením nebo dokladům, které vydal, pozastavená lhůta pokračuje prvním dnem následujícím po uplynutí této tříměsíční lhůty.

01.05.2004

(4) Uznávací orgán upraví vnitřním předpisem způsob zajištění ochrany předávaných osobních údajů podle odstavců 1 a 2.

01.05.2004

§ 30l

01.05.2004

Činnost uznávacího orgánu

01.05.2004

(1) Žadatele, který doklady podle § 30i odst. 2 prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, uznávací orgán zapíše do seznamu registrovaných osob [§ 23 odst. 6 písm. e)]. Tento zápis podléhá poplatku ve výši 500 Kč.

01.05.2004

(2) Pokud uznávací orgán zjistí, že žadatel nesplňuje kvalifikační předpoklady, rozhodne o odmítnutí zápisu do seznamu registrovaných osob a žadateli sdělí důvody odmítnutí.

01.05.2004

§ 30m

01.05.2004

Členství v Komoře

01.05.2004

Komora sdružuje jako řádné členy všechny usazené osoby.

01.05.2004

Hostující osoba

01.05.2004

§ 30n

01.05.2004

(1) Hostující osoba může vykonávat vybranou činnost na území České republiky na základě písemného oznámení uznávacímu orgánu, počínaje dnem podání úplného oznámení (§ 30o) uznávacímu orgánu.

01.05.2004

(2) Uznávací orgán provede na základě oznámení dočasnou registraci.

01.05.2004

(3) Činnost hostující osoby na území České republiky není živností ve smyslu zvláštního právního předpisu.2)

01.05.2004

§ 30o

01.05.2004

Oznámení

01.05.2004

(1) Oznámení o výkonu vybrané činnosti na území České republiky obsahuje

01.05.2004

a) předpokládanou dobu poskytování služeb na území České republiky,

01.05.2004

b) odborné činnosti, které hodlá na území České republiky vykonávat, a

01.05.2004

c) adresu pro doručování na území České republiky.

01.05.2004

(2) Oznámení musí být doplněno

01.05.2004

a) osvědčením vydaným jiným členským státem o splnění formální kvalifikace,

01.05.2004

b) doklady o odborné praxi v předepsané délce,

01.05.2004

c) dokladem o tom, že žadatel vykonává předmětnou činnost ve státě svého usazení v souladu s jeho právními předpisy, a

01.05.2004

d) dokladem o uzavření pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti.

01.05.2004

(3) Doklady podle odstavce 2 písm. a) až c) nesmějí být starší 12 měsíců. Doklad podle odstavce 2 písm. d) nesmí být starší 3 měsíců.

01.05.2004

(4) Pokud nejsou doklady podle odstavců 1 a 2 v českém jazyce, musí být doloženy úředním překladem.

01.05.2004

§ 30p

01.05.2004

Hostující osoba opatřuje dokumenty vlastnoručním podpisem a číslem, pod kterým je registrována v Komoře.

01.05.2004

§ 30r

01.05.2004

Činnost uznávacího orgánu

01.05.2004

(1) Uznávací orgán zapíše do seznamu registrovaných osob [§ 23 odst. 6 písm. e)] hostující osobu, která splnila kvalifikační předpoklady podle § 30o odst. 2, a o provedení zápisu vydá hostující osobě potvrzení. Zápis podléhá poplatku ve výši 500 Kč.

01.05.2004

(2) Pokud uznávací orgán zjistí, že hostující osoba nesplňuje kvalifikační předpoklady podle § 30o odst. 2, rozhodne o odmítnutí zápisu do seznamu registrovaných osob a důvody odmítnutí sdělí hostující osobě; podle okolností konkrétního případu omezí hostující osobě oprávnění vykonávat vybranou činnost na území České republiky, nejdéle však do odstranění důvodů odmítnutí.

01.05.2004

9a) Soudní řád správní.".

01.05.2004

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.

01.01.2004

46. V § 33 odst. 3 se slova "životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "pro místní rozvoj".

01.05.2004

47. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

01.05.2004

"Příloha č. 1 k zákonu č. 360/1992 Sb.

01.05.2004

Postup a náležitosti při uznávání formální kvalifikace a odborné praxe podle směrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření pro umožnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb

01.05.2004

1. Uznávání harmonizované formální kvalifikace

01.05.2004

1.1 Jako rovnocenné dokladům o formální kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné profesi, se uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o formální kvalifikaci vydané jiným členským státem, získané na základě teoretického i praktického vzdělání a splňující požadavky bodů 1.2 a 1.3.

01.05.2004

1.2 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci musí být zajištěno studiem na vysokoškolské úrovni, které se v rozhodující míře týká architektury. Toto studium musí zajistit vyváženost teoretických a praktických stránek přípravy v architektuře a zabezpečit získání

01.05.2004

a) schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,

01.05.2004

b) odpovídající znalosti historie a teorie architektury a souvisejících umění, technologií a humanitních věd,

01.05.2004

c) znalosti výtvarného umění jako jednoho z vlivů na kvalitu architektonického díla,

01.05.2004

d) odpovídající znalosti týkající se urbanismu, územního plánování a dovedností spojených s procesem projektování,

01.05.2004

e) schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,

01.05.2004

f) schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,

01.05.2004

g) znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,

01.05.2004

h) schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,

01.05.2004

i) odpovídající znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí,

01.05.2004

j) nezbytných dovedností pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a stavebními předpisy, a

01.05.2004

k) odpovídající znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s integrací dílčích projektů do celkového projektu.

01.05.2004

1.3 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci musí kromě požadavků stanovených v bodu 1.2 rovněž splňovat následující podmínky

01.05.2004

a) celková délka teoretického a praktického vzdělání musí zahrnovat nejméně buď čtyři roky řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, nebo nejméně šest let studia na vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, z toho nejméně tři roky ve formě řádného denního studia,

01.05.2004

b) vzdělání musí být zakončeno úspěšným složením zkoušky vedoucí k získání titulu.

01.05.2004

1.4 Jako rovnocennou dokladům o formální kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné profesi, uznávací orgán také uzná tříletou přípravu na "Fachhochschule" ve Spolkové republice Německo, pokud tato příprava

01.05.2004

a) splňuje formu, která existovala ke dni 5. srpna 1985,

01.05.2004

b) odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.2,

01.05.2004

c) umožňuje ve Spolkové republice Německo přístup k odborným činnostem odpovídajícím činnostem uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) zákona,

01.05.2004

d) je doplněna čtyřletou odbornou praxí ve Spolkové republice Německo; odborná praxe musí být doložena osvědčením vydaným profesní organizací, na jejímž seznamu je žadatel zaregistrován; toto osvědčení prokazuje, že práce provedené dotyčným žadatelem v oboru architektury představují nezvratný důkaz praktického uplatnění všech znalostí uvedených v bodu 1.2.

01.05.2004

1.5 Jako rovnocenné dokladům o formální kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné profesi, uznávací orgán dále uzná teoretické a praktické vzdělání získané v rámci programu zvyšování odbornosti nebo v rámci vysokoškolského dálkového studia, které odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.2, a osoby, které alespoň sedm let pracují v oboru architektury pod dohledem architekta nebo architektonického atelieru, jej zakončily úspěšně složenou zkouškou z architektury vedoucí k získání titulu, která je rovnocenná závěrečné zkoušce uvedené v bodu 1.3 písm. b).

01.05.2004

1.6 Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území Evropské unie, které splňují předpoklady bodů 1.2 až 1.5, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, je uveden ve sdělení Ministerstva pro místní rozvoj [§ 30b odst. 3 písm. a) zákona].

01.05.2004

2. Uznávací orgán uznává doklady o formální kvalifikaci obdržené mimo Evropskou unii, jestliže byly již uznány v jiném členském státě. Přezkoumává je stejně jako doklady získané v některém členském státě.

01.05.2004

3. Uznávání formální kvalifikace na základě nabytých práv

01.05.2004

3.1 Uznávací orgán uzná diplomy, osvědčení a jiné doklady o formální kvalifikaci vydané jiným členským státem státním příslušníkům členských států, kteří ke dni vyhlášení směrnice 85/384/EHS již tuto kvalifikaci mají nebo jejichž studium vedoucí k získání uvedených dokladů o formální kvalifikaci bude zahájeno nejpozději během třetího školního roku následujícího po jejím vyhlášení. Tyto doklady o formální kvalifikaci, i když nesplňují minimální požadavky stanovené v bodu 1 této přílohy, se uznávají jako rovnocenné dokladům o formální kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné odborné činnosti.

01.05.2004

3.2 Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území Evropské unie, které se uznávají podle bodu 3.1, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, je uveden ve sdělení Ministerstva pro místní rozvoj [§ 30b odst. 3 písm. b) zákona].

01.05.2004

3.3 Jako rovnocenné dokladům o formální kvalifikaci vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné profesi, uznávací orgán dále uzná

01.05.2004

a) osvědčení vydávaná jinými členskými státy, ve kterých ke dni vyhlášení směrnice 85/384/EHS platí předpisy upravující přístup k předmětné činnosti a její výkon, která dokládají, že držitel získal oprávnění používat profesní označení, pod kterým se předmětná činnost v příslušném státě vykonává, před zavedením této směrnice a že skutečně vykonával předmětné činnosti v souladu s těmito předpisy po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání tohoto osvědčení,

01.05.2004

b) osvědčení vydávaná jinými členskými státy, které v období mezi vyhlášením a zavedením směrnice 85/384/EHS vydaly předpisy upravující přístup k předmětné činnosti a její výkon, která osvědčují, že jejich držitel získal oprávnění používat profesní označení, pod kterým se předmětná činnost v příslušném státě vykonává, v době, kdy je směrnice 85/384/EHS zaváděna, a že skutečně vykonával předmětné činnosti v souladu s těmito předpisy po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání tohoto osvědčení.

01.05.2004

3.4 Dnem vyhlášení směrnice se rozumí datum jejího vyhlášení, popřípadě vstupu v platnost v příslušném členském státě. Dnem zavedení směrnice se rozumí datum, kdy dojde nebo mělo dojít k transpozici této směrnice do právního řádu příslušného členského státu.

01.05.2004

4. Odborná praxe se prokazuje doklady o tom, že žadatel vykonal praxi v oboru v délce stanovené podle § 8 odst. 5 zákona. Dokladem o praxi je osvědčení členského státu dokládající, že příslušná odborná praxe v tomto státě probíhala po odpovídající dobu.

01.05.2004

5. Pokud právní předpisy členského státu umožňují příslušnému orgánu tohoto státu vydávat oprávnění k užívání zvláštního profesního označení pro výkon předmětné činnosti osobám, které obzvláště vynikly svými úspěchy v oboru architektury, uznávací orgán uzná osvědčení o existenci tohoto oprávnění vydané dotčené osobě v souladu s právními předpisy vydávajícího členského státu jako rovnocenné dokladům o formální kvalifikaci a odborné praxi vydávaným v České republice, které se zde vyžadují pro přístup k příslušné odborné činnosti.

01.05.2004

6. Nebyla-li formální kvalifikace uznána podle bodů 1 až 5, postupuje uznávací orgán podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

01.05.2004

Příloha č. 2 k zákonu č. 360/1992 Sb.

01.05.2004

Postup a náležitosti při uznávání formální kvalifikace a odborné praxe inženýrů a techniků ve výstavbě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/42/ES ze dne 7. června 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o vzdělání pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání kvalifikací

01.05.2004

1. Uznávání formální kvalifikace

01.05.2004

1.1 Uznávací orgán zkoumá znalosti a dovednosti potvrzené diplomy, osvědčeními a jinými doklady o formální kvalifikaci získané žadatelem a provede jejich srovnání se znalostmi a dovednostmi vyplývajícími z dokladů o formální kvalifikaci vyžadovaných pro přístup k příslušné odborné činnosti v České republice.

01.05.2004

1.2 Uznávací orgán považuje podmínku formální kvalifikace za splněnou, pokud na základě srovnání neprokáže, že mezi žadatelovou formální kvalifikací a kvalifikací vyžadovanou v České republice je podstatný rozdíl. Podstatným rozdílem se rozumí značné odlišnosti v délce a obsahu formální kvalifikace, v oblastech, jejichž znalost je nezbytná pro výkon příslušné činnosti. V takovém případě uznávací orgán posoudí, zda podstatný rozdíl nemůže být nahrazen znalostmi a dovednostmi získanými žadatelem na základě předložených dokladů o odborné praxi.

01.05.2004

1.3 Pokud podmínka formální kvalifikace není splněna, vydá uznávací orgán rozhodnutí podle § 30l odst. 2, nebo § 30r odst. 2 zákona, v jehož odůvodnění mimo jiné uvede okruhy znalostí a dovedností, které žadateli na základě srovnání chybí a které jsou nezbytné k přístupu k příslušné odborné činnosti. Uznávací orgán poskytne žadateli možnost prokázat jejich znalost. Za tímto účelem si může žadatel vybrat adaptační období nebo zkoušku způsobilosti, jejichž rozsah a délku určí uznávací orgán v rozhodnutí. Adaptační období a zkouška způsobilosti se řídí analogicky předpisy Evropského společenství o obecném systému uznávání kvalifikací.

01.05.2004

2. Uznávání odborné praxe

01.05.2004

2.1 Podmínka odborné praxe se považuje za splněnou, pokud žadatel vykonával předmětnou činnost

01.05.2004

a) po dobu šesti po sobě následujících let v nezávislém nebo vedoucím postavení,

01.05.2004

b) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li žadatel, že pro příslušnou činnost získal předtím alespoň tříletou studijní praxi doloženou osvědčením uznávaným v členském státě nebo považovanou příslušným profesním sdružením za vyhovující,

01.01.2004

c) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení, prokáže-li žadatel, že předtím vykonával příslušnou činnost alespoň pět let v postavení zaměstnance, nebo

01.05.2004

d) po dobu pěti po sobě následujících let ve vedoucím postavení, z toho alespoň tři roky v technické funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, prokáže-li žadatel, že pro příslušnou činnost získal předtím alespoň tříletou studijní praxi doloženou osvědčením uznávaným v členském státě nebo považovanou příslušným profesním sdružením za vyhovující.

01.05.2004

V případech uvedených pod písmeny a) a c) nesmí být doba od ukončení předmětné činnosti do dne podání žádosti o uznání odborné praxe delší než deset let.

01.05.2004

2.2 Výkonem předmětné činnosti ve vedoucím postavení se podle odstavce 1 rozumí výkon činnosti v příslušném odborném odvětví v podniku v postavení

01.05.2004

a) vedoucího podniku nebo vedoucího pobočky podniku,

01.05.2004

b) zástupce vlastníka nebo vedoucího podniku, pokud toto postavení zahrnuje odpovědnost odpovídající odpovědnosti zastoupeného vlastníka nebo vedoucího, nebo

01.05.2004

c) vedoucího pracovníka pověřeného obchodními nebo technickými záležitostmi s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku.

01.05.2004

2.3 Pokud je žadatel držitelem osvědčení vydaného a uznávaného v jiném členském státě, potvrzujícího znalosti nebo schopnosti žadatele v oboru předmětné činnosti odpovídající nejméně třem letům studijní praxe, považuje se toto osvědčení za doklad o studijní praxi, která trvala po dobu požadovanou podle bodu 2.1 písm. b) a d). Pokud toto osvědčení odpovídá méně než třem letům studijní praxe, prodlužuje se příslušným způsobem požadovaná doba výkonu předmětné činnosti v nezávislém nebo vedoucím postavení podle bodu 2.1 písm. b) a d).

01.05.2004

2.4 Odborná praxe se dokládá osvědčeními vydanými příslušnými orgány dotčeného členského státu o charakteru vykonávané činnosti a délce jejího výkonu.".

01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Přechodná ustanovení

01.01.2004

1. Řízení o uložení disciplinárního opatření zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2004

2. Osoba, které byla udělena autorizace v oboru zahradní a krajinářská tvorba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za autorizovanou osobu v oboru zahradní a krajinářské úpravy podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.

01.01.2004

3. Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zaniká uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2004

ČÁST DRUHÁ

01.01.2004

Změna živnostenského zákona

01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 162/2003 Sb., se mění takto:

01.01.2004

V § 3 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

01.01.2004

"i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři.10a)

01.01.2004

10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.".


01.01.2004

ČÁST TŘETÍ

01.01.2004

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

01.01.2004

Čl. IV

01.01.2004

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

01.01.2004

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2004

ÚČINNOST

01.01.2004

Čl. V

01.01.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení bodu 1 [§ 1 písm. e)], bodu 2 (§ 2 odst. 2 věty poslední), bodu 10 [§ 7 odst. 1 písm. b)], bodu 32 (§ 22a), bodu 34 [§ 23 odst. 6 písm. e)], bodu 35 (§ 23 odst. 7), bodu 45 (části šesté) a bodu 47 (přílohy č. 1 a 2), která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


01.01.2004

Zaorálek v. r.

01.01.2004

Klaus v. r.

01.01.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru