PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 193/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2003
Platnost od 01.07.2003
Účinnost od 01.09.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2003

193

01.09.2003

ZÁKON

01.09.2003

ze dne 10. června 2003,

01.09.2003

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.09.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2003

Čl. I

01.09.2003

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.09.2003

1. V § 3 odst. 3 písmeno e) zní:

01.09.2003

"e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.".

01.09.2003

2. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.09.2003

"(2) Povinné registraci podle odstavce 1 nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S podle přílohy tohoto zákona), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka. Na vozidlo nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) až f) a § 39.".

01.09.2003

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.09.2003

3. V § 89 odst. 10 se doplňují věty druhá a třetí, které znějí: "Pokud takovým vozidlem je dvoukolový moped nebo motokolo (vozidla patřící do kategorie L podle přílohy tohoto zákona) nebo pracovní stroj samojízdný (vozidlo patřící do kategorie S podle přílohy tohoto zákona), registruje se jen na žádost vlastníka. Na dvoukolový moped kategorie L1 a LA nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b), c), e) a f) a § 39 a na motokolo kategorie LM a pracovní stroj samojízdný nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) až f) a § 39.".


01.09.2003

Čl. II

01.09.2003

Účinnost

01.09.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.


01.09.2003

Zaorálek v. r.

01.09.2003

Klaus v. r.

01.09.2003

Špidla v. r.

Přesunout nahoru