PLUS na zkoušku

Zákon č. 162/2003 Sb.Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Částka 61/2003
Platnost od 09.06.2003
Účinnost od 01.07.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2003

162

01.07.2003

ZÁKON

01.07.2003

ze dne 18. dubna 2003

01.07.2003

o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

01.07.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2003

ČÁST PRVNÍ

01.07.2003

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

01.07.2003

§ 1

01.07.2003

Předmět úpravy

01.07.2003

Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických zahrad (dále jen "licence"), postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoologických zahrad a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

01.07.2003

§ 2

01.07.2003

Základní pojmy

01.07.2003

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

01.07.2003

a) zoologickou zahradou trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí,

01.07.2003

b) posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství1) přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody,

01.07.2003

c) zvířetem domácím živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu,

01.07.2003

d) volně žijícím živočichem jedinec takového živočišného druhu, jehož populace se udržuje anebo udržovala, v případě druhů v přírodě nezvěstných nebo vyhynulých, v přírodě samovolně; může jít i o jedince chovaného v lidské péči anebo závislého na péči člověka,

01.07.2003

e) druhem systematický druh a poddruh nebo geograficky oddělená populace,

01.07.2003

f) akváriem zařízení, v němž se chovají ryby a další vodní živočichové, s výjimkou savců a ptáků,

01.07.2003

g) teráriem zařízení, v němž se chovají plazi, obojživelníci a další živočichové, s výjimkou savců a ptáků a vodních živočichů,

01.07.2003

h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která zoologickou zahradu provozuje podle tohoto zákona.

01.07.2003

(2) Pro účely tohoto zákona se za zoologickou zahradu nepovažují

01.07.2003

a) cirkusy a podobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat,

01.07.2003

b) obchody se zvířaty provozované podle zvláštních právních předpisů,2)

25.04.2008

c) akvária, terária, expozice a jiná výstavní zařízení, která chovají méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,

01.07.2003

d) zařízení pro chov a držení živočichů, která slouží ke zvláštním účelům, zejména záchranné stanice, záchranná centra, zařízení pro chov zvěře a farmové chovy,3)

01.07.2003

e) zařízení pro chov a držení volně žijících živočichů, které chová méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, přičemž tyto živočichy vystavuje veřejnosti bezplatně, a to především za účelem výchovy nebo poučení veřejnosti tím, že poskytuje informace o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech.

01.07.2003

§ 3

01.07.2003

Podmínky provozování zoologických zahrad

01.07.2003

(1) Zoologická zahrada může být provozována pouze na základě licence, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

01.07.2003

(2) Názvy "zoologická zahrada" nebo "zoo" může používat pouze provozovatel, který je držitelem platné licence.

01.07.2003

(3) Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve vchodech do zoologické zahrady určených pro veřejnost.

01.07.2003

Žádost o licenci

01.07.2003

§ 4

01.07.2003

(1) Žádost o licenci (dále jen "žádost") podává ministerstvu právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat zoologickou zahradu (dále jen "žadatel").

01.07.2003

(2) Žádost musí obsahovat

01.07.2010

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, dále jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba,

01.07.2010

b) jméno, příjmení, popřípadě dodatek,4) datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,

01.07.2003

c) označení osoby vlastníka a osoby zřizovatele zoologické zahrady, nejsou-li totožné s osobou žadatele, způsobem uvedeným v písmenech a) a b),

01.07.2003

d) seznam druhů živočichů a předpokládaný počet živočichů řazený podle řádů zoologické systematiky, kteří jsou nebo budou chováni,

01.07.2003

e) přehled o účasti ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů,

01.07.2003

f) přehled o zapojení do školení v ochranářských dovednostech,

01.07.2003

g) informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,

01.07.2003

h) informace o účasti na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),

01.07.2003

i) informace o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody, například poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,

01.07.2008

j) informace o způsobu vedení průběžných záznamů o kolekci volně žijících živočichů.

01.01.2012

(3) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady podle věty třetí a čtvrté, předloží ministerstvu fyzická nebo právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.

01.07.2008

(4) V případě, že náležitosti podle odstavce 2 písm. e) až j) žadatel nemůže doložit, uvede způsob, kterým bude v těchto ustanoveních stanovené požadavky naplňovat.

01.07.2008

(5) Není-li žádost úplná, vyzve ministerstvo žadatele, aby žádost doplnil do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

01.07.2008

(6) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 5 ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.

01.07.2008

(7) Účastníkem řízení je též obec a kraj, na jejichž území má být zoologická zahrada provozována.

01.07.2003

§ 5

01.07.2003

(1) Ministerstvo si v řízení o vydání licence vyžádá písemné vyjádření (dále jen "vyjádření") ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí6) (dále jen "inspekce"), místně příslušné veterinární správy7) a Ústřední komise pro ochranu zvířat.8) Lhůta pro doručení vyjádření, které musí obsahovat i odůvodnění, je 30 dnů ode dne doručení vyžádání. Neobdrží-li ministerstvo vyjádření v této lhůtě, má se za to, že dožádaný orgán nemá k žádosti výhrad. Na vydání vyjádření se nevztahuje správní řád.9)

01.07.2003

(2) Ministerstvo po obdržení vyjádření podle odstavce 1 provede v rámci řízení o vydání licence za účasti Komise pro zoologické zahrady (dále jen "Komise") (§ 11) šetření na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2).

01.07.2003

(3) Ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů předem.

01.07.2003

(4) Komise v rámci místního šetření posuzuje

01.07.2003

a) pravdivost údajů uvedených v žádosti,

01.07.2003

b) skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2), zejména

01.07.2003

1. ustájení živočichů z pohledu zdraví a vhodných životních podmínek živočichů včetně krmení, napájení a možnosti pravidelného úklidu a dodržování chovatelských standardů,

01.07.2003

2. zajištění pravidelné veterinární péče, případně kontroly zařízení ke karanténování a pitvám živočichů,

01.07.2003

3. opatření k zabránění únikům živočichů,

01.07.2003

4. zajištění a kvalitu výchovy a vzdělávání návštěvníků,

01.07.2003

5. zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, a

01.07.2003

6. kvalitu a počet odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů.

01.07.2003

(5) Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření v rozsahu podle odstavce 4. Obsahem zprávy je také vyjádření, zda Komise vydání licence doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření. Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§ 6 odst. 1) po tuto dobu neběží.

01.07.2003

§ 6

01.07.2003

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení; při rozhodování přihlíží k vyjádřením podle § 5 odst. 1.

01.07.2003

(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který

01.07.2003

a) splňuje tyto podmínky:

01.07.2003

1. chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů zejména tím, že obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy,

01.07.2003

2. předchází únikům chovaných živočichů, zejména s ohledem na možné ekologické ohrožení původních druhů a předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,

01.07.2003

3. vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu,

01.07.2003

4. účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo školení v ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich přirozeném prostředí (in situ), nebo se účastní odborně zajištěného znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),

01.07.2003

5. provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,

01.07.2003

6. zajišťuje výkon činností související s péčí o chované živočichy fyzickými osobami odborně způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů. Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru veterinární lékař, biolog-zoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským vzděláním, avšak s praxí nejméně 2 roky v oblasti chovu živočichů chovaných v zoologických zahradách, a

01.01.2012

b) je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl v době 3 let před podáním žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností vykonávanou v zoologické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku či jiného správního deliktu podle právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, veterinárních předpisů nebo předpisů na ochranu zvířat proti týrání.10) Je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti žadatele i na všechny členy statutárního orgánu žadatele.

01.07.2003

(3) Pokud žadatel není schopen ke dni podání žádosti splnit některou z podmínek podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, ale doloží-li, že je schopen tyto podmínky splnit nejpozději do 2 let ode dne podání žádosti, a nesplněním těchto podmínek není ohroženo plnění poslání zoologických zahrad, může mu být vydána licence, avšak nejdéle na dobu 2 let.

01.07.2003

§ 7

01.07.2003

Licence

01.07.2003

(1) Rozhodnutí o vydání licence obsahuje

01.07.2003

a) jméno a příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele a údaje o osobě vlastníka a o osobě zřizovatele zoologické zahrady, nejsou-li totožné s osobou provozovatele [§ 4 odst. 2 písm. c)],

01.07.2003

b) právní formu provozovatele,

01.07.2010

c) identifikační číslo osoby provozovatele poskytnuté správcem základního registru osob10a),

01.07.2010

d) dobu platnosti licence.

01.07.2003

(2) Licence se vydává na dobu neurčitou, nejedná-li se o případ uvedený v § 6 odst. 3.

01.07.2003

(3) Provozovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro podání žádosti (§ 4 odst. 2).

01.07.2003

(4) Provozovatel je povinen každoročně vypracovat a zaslat ministerstvu a současně veřejnosti zpřístupnit výroční zprávu o činnosti zoologické zahrady, a to vždy nejpozději do konce července následujícího kalendářního roku. Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti zoologické zahrady jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

01.07.2003

Zrušení a zánik licence

01.07.2003

§ 8

01.07.2003

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení licence, jestliže bylo při kontrole provozovatele zjištěno porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6).

01.07.2003

(2) Ministerstvo může předběžným opatřením uzavřít provoz nebo chov živočichů, dotýkají-li se důsledky porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6) výlučně tohoto provozu či chovu.

01.07.2003

(3) V odůvodněných případech může ministerstvo přerušit řízení o zrušení licence a stanovit rozhodnutím provozovateli lhůtu k odstranění nedostatků, kvůli nimž řízení bylo zahájeno. Lhůta nesmí být delší než 12 měsíců.

01.07.2003

(4) Odstraní-li provozovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení o zrušení licence zastaví.

01.07.2003

(5) O zrušení licence ministerstvo neprodleně informuje inspekci, místně příslušnou veterinární správu a Ústřední komisi pro ochranu zvířat a všechny účastníky řízení o vydání licence.

01.07.2003

§ 9

01.07.2003

Licence zaniká

01.07.2003

a) uplynutím doby platnosti podle § 6 odst. 3,

01.07.2003

b) zánikem nebo smrtí provozovatele,

01.07.2003

c) ukončením provozování zoologické zahrady; provozovatel je povinen oznámit ministerstvu záměr ukončit provozování zoologické zahrady. Licence v tomto případě zaniká dnem, který provozovatel v oznámení stanoví, popřípadě dnem doručení oznámení ministerstvu.

01.07.2003

§ 10

01.07.2003

Zrušení nebo zánik licence nezbavuje provozovatele povinnosti zabezpečit řádnou péči chovaným živočichům a nakládání v souladu se zvláštními právními předpisy.10)

01.07.2003

§ 11

01.07.2003

Ministerstvo

01.07.2003

(1) Ministerstvo jako ústřední správní úřad pro oblast provozování zoologických zahrad

01.07.2003

a) rozhoduje o vydání, popřípadě zrušení licence podle tohoto zákona,

01.07.2003

b) vede evidenci zoologických zahrad,

01.07.2003

c) provádí pravidelnou kontrolu zoologických zahrad (§ 13 odst. 1),

01.07.2003

d) poskytuje dotace provozovatelům zoologických zahrad,

01.07.2003

e) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,

01.07.2003

f) spolupracuje s inspekcí, místně příslušnými veterinárními správami a Ústřední komisí pro ochranu zvířat a informuje je o zrušení licencí vydaných podle tohoto zákona,

01.07.2003

g) zřizuje Komisi jako svůj poradní orgán a vydává její jednací řád a statut.

01.07.2003

(2) Komise vypracovává zprávu z šetření na místě (§ 5 odst. 5), stanovisko při poskytování dotací (§ 14 odst. 2) a účastní se pravidelných kontrol (§ 13 odst. 1).

01.07.2003

(3) Členy Komise jmenuje a odvolává ministr životního prostředí na návrh Státní veterinární správy, inspekce, Ústřední komise pro ochranu zvířat a profesních sdružení provozovatelů zoologických zahrad, která jsou členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií nebo Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.

01.07.2003

(4) Členem Komise může být jmenována pouze fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru veterinární lékař, biolog-zoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským vzděláním a s praxí v oblasti chovu živočichů chovaných v zoologických zahradách, vykonávanou v posledních 10 letech.

01.07.2003

Kontrola

01.07.2003

§ 12

01.07.2003

(1) Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými nebo fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona.

01.07.2003

(2) Inspekce poskytuje ministerstvu informace o provedených kontrolách a o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.11)

01.07.2003

(3) Veterinární správy poskytují ministerstvu informace o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle zvláštních právních předpisů.12)

01.07.2003

(4) Inspekce může rozhodnutím uložit provozovateli odstranění nedostatků způsobených nedodržením povinností stanovených v § 3 odst. 3.

01.07.2003

(5) Místně příslušné veterinární správy provádějí v případě uzavření zoologické zahrady pro veřejnost kontrolu, zda je s chovanými živočichy zacházeno v souladu se zvláštními právními předpisy.12)

01.07.2003

§ 13

01.05.2014

Pravidelnou kontrolu zoologické zahrady podle § 11 odst. 1 písm. c) provádí ministerstvo ve spolupráci s inspekcí a Komisí u zoologické zahrady nejméně jednou za 2 roky. Předmětem kontroly je zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6.

01.07.2003

§ 14

01.07.2003

Podpora provozovatelů

01.07.2003

(1) Provozovateli, který je držitelem platné licence, mohou být ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků poskytnuty dotace zejména na

01.07.2003

a) chov druhů volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů,11)

01.07.2003

b) vedení plemenných knih druhů volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů11) a zpracování informací o jejich chovu do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,

01.07.2003

c) podporu účasti provozovatele na projektech ochrany přírody v České republice,

01.07.2003

d) podporu spolupráce provozovatele v rámci mezinárodních programů,

01.07.2003

e) péči o živočichy chráněné a odebrané podle zvláštních právních předpisů,11)

01.07.2003

f) projekty vědy a výzkumu,

01.07.2003

g) projekty v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti,

01.07.2003

h) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků zoologické zahrady,

01.07.2003

i) výstavbu nebo rekonstrukci objektu zoologické zahrady,

01.07.2003

j) vybavení zoologické zahrady zabezpečovacími a protipožárními systémy.

01.07.2003

(2) Při stanovení prioritních oblastí poskytování dotací ministerstvo přihlíží k stanovisku Komise.

01.07.2003

(3) Pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány, stanoví prováděcí právní předpis.

01.07.2003

§ 15

01.07.2003

Uzavření zoologické zahrady pro veřejnost

01.07.2003

(1) Inspekce vydá rozhodnutí o uzavření zoologické zahrady pro veřejnost v případě, že je provozována bez licence.

01.07.2003

(2) Inspekce zahájí řízení o uzavření zoologické zahrady pro veřejnost podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne, kdy se skutečnosti uvedené v odstavci 1 dozvěděla.

01.07.2003

(3) Podá-li osoba provozující zoologickou zahradu bez licence žádost o vydání licence podle § 4, může inspekce řízení podle odstavce 2 do doby pravomocného rozhodnutí o vydání licence přerušit, nebyla-li uvedené osobě licence zrušena podle tohoto zákona.

01.07.2003

(4) Inspekce vhodným nebo v místě obvyklým způsobem informuje veřejnost o rozhodnutí podle odstavce 1.

01.07.2003

Přestupky a jiné správní delikty

01.07.2003

§ 16

01.07.2003

(1) Kdo

01.07.2003

a) neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo "zoo", nebo

01.07.2003

b) provozuje zoologickou zahradu bez licence,

01.07.2003

c) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3,

01.07.2003

d) nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4,

01.07.2003

dopustí se přestupku nebo jiného správního deliktu. Přestupkem je porušení povinností fyzickou osobou, nejde-li o porušení povinností při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiným správním deliktem je porušení povinností fyzickou osobou při její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou.

01.07.2003

(2) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

01.07.2003

a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,

01.07.2003

b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

01.07.2003

(3) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

01.07.2003

a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

01.07.2003

b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč,

01.07.2003

pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta.

01.07.2003

§ 17

01.07.2003

(1) Pokutu ukládá inspekce. Pokutu za jiný správní delikt lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se inspekce dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

01.07.2003

(2) Při výměře pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání.

01.07.2003

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena.

01.01.2011

(4) Pokutu vybírá inspekce.

01.07.2003

(5) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.

01.07.2003

(6) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.15)

01.07.2003

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány odpovědnými z přestupků nebo správních deliktů podle § 16, a archivuje podle zvláštního právního předpisu16) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.

01.07.2003

§ 18

01.07.2003

Zmocňovací ustanovení

01.07.2003

Vláda stanoví nařízením pravidla poskytování dotací podle § 14 odst. 3.

01.07.2003

§ 19

01.07.2003

Společná ustanovení

01.07.2003

(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,9) nestanoví-li tento zákon jinak.

01.07.2003

(2) Provozovatel s platnou licencí je oprávněn darovat a přijímat darem zvířata v rámci mezinárodní spolupráce.

01.07.2010

§ 19a

01.07.2010

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Inspekci

01.07.2010

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.07.2010

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.07.2010

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.07.2010

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.07.2010

d) adresa místa pobytu,

01.07.2010

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) rodné číslo,

01.07.2010

d) adresa místa trvalého pobytu,

01.07.2010

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum a místo narození,

01.07.2010

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

d) druh a adresa místa pobytu,

01.07.2010

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

01.07.2010

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.07.2010

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

01.07.2003

§ 20

01.07.2003

Přechodná ustanovení

01.07.2003

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje zoologickou zahradu podle dosavadních právních předpisů17) a požádá si o vydání licence podle tohoto zákona nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele platné licence vydané podle tohoto zákona, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o vydání licence.

01.07.2003

(2) Nepožádá-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje zoologickou zahradu podle dosavadních právních předpisů,17) ve lhůtě stanovené v odstavci 1 o vydání licence podle tohoto zákona, její oprávnění k provozování zoologických zahrad podle dosavadních právních předpisů17) uplynutím této lhůty zanikne.

01.07.2003

(3) Na zánik oprávnění k provozování zoologických zahrad podle odstavce 2 se vztahuje ustanovení § 10.

01.07.2003

(4) Lhůta podle § 6 odst. 1, v níž musí ministerstvo rozhodnout o žádosti o vydání licence podané podle odstavce 1, činí 1 rok ode dne doručení žádosti.


01.07.2003

ČÁST DRUHÁ

01.07.2003

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

01.07.2003

§ 21

01.07.2003

V § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb., se ve větě první za slova "pro ochranu přírody a krajiny," vkládají slova "pro oblast provozování zoologických zahrad,".

01.07.2003

ČÁST TŘETÍ

01.07.2003

Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

01.07.2003

§ 22

01.07.2003

V § 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), odstavec 2 zní:

01.07.2003

"(2) Tento zákon se nevztahuje na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat na výzkumnou a vývojovou činnost a na úseku označování a evidence se nevztahuje na zvířata chovaná v zoologických zahradách.".

01.07.2003

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2003

Změna zákona o daních z příjmů

01.07.2003

§ 23

01.07.2003

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

01.07.2003

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zk) a zl), která včetně poznámky pod čarou č. 4i) znějí:

01.07.2003

"zk) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence,4i)

01.07.2003

zl) příjmy z reklam umožněných prostřednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence.4i)

01.07.2003

4i) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".

01.07.2003

2. V § 18 odst. 3 se za slova "příjmy z reklam" vkládají slova "s výjimkou ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze)".

01.07.2003

3. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ze) a zf), která znějí:

01.07.2003

"ze) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence,4i)

01.07.2003

zf) příjmy z reklam umožněných prostřednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence.4i)".

01.07.2003

ČÁST PÁTÁ

01.07.2003

Změna živnostenského zákona

01.07.2003

§ 24

01.07.2003

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 281/2002 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23n) zní:

01.07.2003

"ag) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí.23n)

01.07.2003

23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".


01.07.2003

ČÁST ŠESTÁ

01.07.2003

ÚČINNOST

01.07.2003

§ 25

01.07.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.


01.07.2003

Zaorálek v. r.

01.07.2003

Špidla v. r.


01.07.2003

01.07.2003

Příloha k zákonu č. 162/2003 Sb.

01.07.2003

Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti zoologické zahrady

01.07.2003

Výroční zpráva o činnosti zoologické zahrady musí obsahovat tyto údaje a informace za období kalendářního roku:

01.07.2003

1. Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele, telefon, fax, adresu ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresu elektronické pošty, pokud existují.

01.07.2003

2. Údaje o osobě vlastníka a zřizovatele zoologické zahrady podle § 4 odst. 2 písm. a) až c), je-li vlastníkem nebo zřizovatelem jiná osoba než provozovatel.

01.07.2003

3. Údaje podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) o členech statutárního orgánu provozovatele, je-li jím právnická osoba, popřípadě o vedoucím pracovníku (například ředitel), údaje o zpracovateli výroční zprávy a údaje o osobě odpovědné za styk s veřejností.

01.07.2003

4. Základní ekonomické údaje o zoologické zahradě, kterými jsou údaje o příjmech a výdajích, ekonomické soběstačnosti, hodnotě majetku, o poskytnutých dotacích a o počtu návštěvníků.

01.07.2003

5. Informace o investicích zaměřených na chov a ustájení živočichů.

01.07.2003

6. Základní přehled chovaných živočichů (stav k 1. 1. a 31. 12. kalendářního roku, příchody, odchody, narození v zoo, úhyny) podle taxonomických skupin: savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby a bezobratlí. Pro savce a ptáky se uvede přehled všech chovaných jedinců podle druhů. Pro ostatní skupiny stačí uvést přehled živočichů zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a živočichů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

01.07.2003

7. Informace o činnosti zoologické zahrady se zaměřením na účast ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů, zapojení do školení v ochranářských dovednostech, účast na výměně informací týkajících se ochrany druhů, účast na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce) a účast na výchově veřejnosti k ochraně přírody.

Poznámky pod čarou

01.07.2003

1) Směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

01.07.2003

2) Například obchodní zákoník, živnostenský zákon.

01.07.2003

3) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2008

3a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2003

4) § 9 odst. 1 obchodního zákoníku.

01.07.2003

6) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

01.07.2003

7) § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
§ 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

01.07.2003

8) § 21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

01.07.2003

9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2003

10) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2010

10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

01.07.2003

11) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

01.07.2003

12) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2003

14) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2003

15) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2003

16) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2003

17) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru