PLUS na zkoušku

Zákon č. 521/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Částka 179/2002
Platnost od 13.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2003

521

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

ze dne 14. listopadu 2002,

01.01.2003

kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

01.01.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2003

ČÁST PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona o integrované prevenci

01.01.2003

Čl. I

01.01.2003

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), se mění takto:

01.01.2003

1. V § 45 se doplňuje věta "Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.".

01.01.2003

2. Část pátá se zrušuje.


01.01.2003

ČÁST TŘETÍ

01.01.2003

ÚČINNOST

01.01.2003

Čl. III

01.01.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


01.01.2003

Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.

Přesunout nahoru