PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 517/2002 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Částka 179/2002
Platnost od 13.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2003

517

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

ze dne 14. listopadu 2002,

01.01.2003

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

01.01.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2003

ČÁST DRUHÁ

01.01.2003

ZMĚNA ZÁKONA O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

01.01.2003

§ 2

01.01.2003

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 1 bodu 13 se slova "a spojů" zrušují.

01.01.2003

2. V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:

01.01.2003

"15. Ministerstvo informatiky.".

01.01.2003

3. V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.

01.01.2003

4. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

01.01.2003

"(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech1) a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

01.01.2003

1) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.“.

01.01.2003

5. V § 17 se slova "a spojů" zrušují.

01.01.2003

6. V § 17 se slova ", telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání" nahrazují slovy "a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování".

01.01.2003

7. § 18 zní:

01.01.2003

"§ 18

01.01.2003

Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.".

01.01.2003

ČÁST TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

01.01.2003

§ 3

01.01.2003

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.2003

2. V nadpisu § 4 se slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

01.01.2003

3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2003

4. V § 4 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo")".

01.01.2003

5. V § 4 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

01.01.2003

6. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

7. V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

8. V § 6 odst. 1 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

9. V § 6 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

10. V § 6 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

01.01.2003

11. V § 6 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

12. V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

13. V § 6 odst. 9 větě páté se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

14. V § 6 odst. 10 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

15. V § 7 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

16. V § 7 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

17. V § 7 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

18. V § 7 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

19. V § 7 odst. 5 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

20. V § 9 odst. 1 se slova "Úřad je oprávněn" nahrazují slovy "Ministerstvo je oprávněno".

01.01.2003

ČÁST PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona o veřejných dražbách

01.01.2003

§ 5

01.01.2003

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 62 odst. 1 se slovo "schválil" nahrazuje slovem "schválilo" a slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

01.01.2003

2. V § 62 odst. 2 se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

01.01.2003

ČÁST SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona o poštovních službách

01.01.2003

§ 7

01.01.2003

V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova "Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

01.01.2003

ČÁST OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona o elektronickém podpisu

01.01.2003

§ 8

01.01.2003

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 6 odst. 1 písm. j) se slova "Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad")" nahrazují slovy "Ministerstvem informatiky (dále jen "ministerstvo")".

01.01.2003

2. V § 6 odst. 1 písm. n) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

3. V § 6 odst. 4 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

4. V § 6 odst. 5 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

5. V § 6 odst. 5 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

6. V § 9 odst. 1 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

7. V § 9 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

01.01.2003

8. V § 9 odst. 2 písm. c) se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

9. V § 9 odst. 3 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva".

01.01.2003

10. V § 9 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

11. V § 10 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

12. V § 10 odst. 3 větě první a druhé se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

13. V § 10 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

14. V § 10 odst. 6 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva".

01.01.2003

15. V § 10 odst. 7 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva" a slovo "Úřadem" se nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

16. V § 13 odst. 1 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

17. V § 13 odst. 2 větě první a druhé se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

18. V § 14 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

19. V § 14 odst. 2 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

20. V § 14 odst. 2 se slova "Úřad oprávněn" nahrazují slovy "ministerstvo oprávněno".

01.01.2003

21. V § 14 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

22. V § 15 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

01.01.2003

23. V § 16 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva".

01.01.2003

24. V § 16 odst. 2 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

25. V § 18 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

26. V § 18 odst. 3 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

01.01.2003

27. V § 18 odst. 4 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

01.01.2003

28. V § 18 odst. 7 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

01.01.2003

29. V § 20 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

01.01.2003

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona o ochraně osobních údajů

01.01.2003

§ 9

01.01.2003

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odst. 2 se slova "a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1)" včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušují.

01.01.2003

2. V § 29 odst. 1 se písmeno e) včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 24a) zrušuje.

01.01.2003

3. V § 29 odst. 1 se dosavadní písmena f), g), h), i) a j) označují jako písmena e), f), g), h) a i).

01.01.2003

4. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.


01.01.2003

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2003

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.01.2003

§ 10

01.01.2003

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti.

01.01.2003

(2) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky.

01.01.2003

(3) Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky.

01.01.2003

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2003

ÚČINNOST

01.01.2003

§ 11

01.01.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


01.01.2003

Zaorálek v. r.

01.01.2003

Havel v. r.

01.01.2003

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.2003

1) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2003

2) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Přesunout nahoru