PLUS na zkoušku

Zákon č. 420/2002 Sb.Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění

Částka 150/2002
Platnost od 27.09.2002
Účinnost od 27.09.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
27.09.2002

420

27.09.2002

ZÁKON

27.09.2002

ze dne 18. září 2002,

27.09.2002

kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění

27.09.2002

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2003

ČÁST PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

01.01.2003

Čl. I

01.01.2003

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 34 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 9) a 10) zní:

01.01.2003

"(3) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem a zákoníkem práce,9) a soudci nenáleží, pokud se dále nestanoví jinak, plat za dobu, po kterou dočasně nevykonává funkci z důvodů, pro které se podle zákoníku práce zaměstnancům neposkytuje náhrada mzdy,10) pokud se dále nestanoví jinak.

01.01.2003

9) Například zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2003

10) § 127 a 128 zákoníku práce.“.

01.01.2003

2. V § 34 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2003

"(4) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem a zákoníkem práce,9) a soudci, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu funkce, přísluší plat nejdéle po dobu 20 pracovních dnů při téže dočasné neschopnosti k výkonu funkce nebo při více dočasných neschopnostech k výkonu funkce vzniklých v jednom kalendářním roce po tutéž dobu. Ostatním představitelům náleží z důvodů a za podmínek stanovených ve větě první plat nejdéle po dobu 30 kalendářních dnů. Při posuzování dočasné neschopnosti k výkonu funkce se postupuje obdobně podle předpisů o posuzování dočasné pracovní neschopnosti.".

01.01.2003

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

01.01.2003

ČÁST DRUHÁ

01.01.2003

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

01.01.2003

Čl. II

01.01.2003

V § 9a větě první zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 279/2002 Sb., se slova "60 pracovních dnů" nahrazují slovy "20 pracovních dnů".

27.09.2002

ČÁST ČTVRTÁ

27.09.2002

OPATŘENÍ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

27.09.2002

Čl. IV

27.09.2002

Výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 pro účely důchodového pojištění stanoví vláda nařízením do 30. listopadu 2002. Ustanovení § 17 odst. 4 věty druhé zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se pro stanovení koeficientu uvedeného ve větě první nepoužije.


27.09.2002

ČÁST PÁTÁ

27.09.2002

ÚČINNOST

27.09.2002

Čl. V

27.09.2002

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I a II, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.


27.09.2002

Zaorálek v. r.

27.09.2002

Havel v. r.

27.09.2002

Špidla v. r.

Přesunout nahoru