PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 384/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Částka 136/2002
Platnost od 27.08.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.07.2014 (115/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.200330.06.2014

384

01.01.200330.06.2014

VYHLÁŠKA

01.01.200330.06.2014

Ministerstva vnitra

01.01.200330.06.2014

ze dne 6. srpna 2002

01.01.200330.06.2014

o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.01.200330.06.2014

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:


01.01.200330.06.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.200330.06.2014

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

01.01.200330.06.2014

§ 1

01.01.200330.06.2014

Předmět úpravy

01.01.200330.06.2014

Touto vyhláškou se stanoví

01.01.200330.06.2014

a) požadavky technického provedení fotografie,

01.01.200330.06.2014

b) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") a celkové vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,

01.01.200330.06.2014

c) obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,

01.01.200430.06.2014

d) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F,

01.01.200430.06.2014

e) způsob vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení cvičných střeleb,

01.01.200430.06.2014

f) způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin a

01.01.200430.06.2014

g) vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení a oznámení.

01.01.200330.06.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.200330.06.2014

FOTOGRAFIE ŽADATELE

01.01.200330.06.2014

[K § 17 odst. 2 písm. c) zákona]

01.01.200330.06.2014

§ 2

01.01.200330.06.2014

(1) Fotografie má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

01.01.200330.06.2014

(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

01.01.200330.06.2014

(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

01.01.200330.06.2014

(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie.

01.01.200330.06.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.200330.06.2014

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

01.01.200430.06.2014

Díl 1

01.01.200430.06.2014

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

01.01.200430.06.2014

(K § 21 odst. 9 zákona)

01.01.200330.06.2014

§ 3

01.01.200330.06.2014

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

04.11.200930.06.2014

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima hodnocených 1 bodem.

01.01.200330.06.2014

§ 4

01.01.200330.06.2014

Obsahová náplň praktické části zkoušky

01.01.200330.06.2014

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede

01.01.200330.06.2014

a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,

01.01.200330.06.2014

b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,

01.01.200330.06.2014

c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.

01.01.200330.06.2014

(2) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v odstavci 1 střelbu na pevný cíl.

01.01.200330.06.2014

(3) K předvedení činností uvedených v odstavci 1 a ke střelbě na pevný cíl se použije druh zbraně odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Ke střelbě se místo loveckých kulových a loveckých kombinovaných zbraní použije dlouhá zbraň ráže 22 LR (5,6 mm) – malorážka. V případech, kdy žadatel je vlastníkem zbraně, kterou drží na povolení k držení zbraně, může být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň. Při předvádění činností uvedených v odstavci 1 se použijí jako střelivo náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.

01.01.200330.06.2014

(4) Střelba se provádí na střelnici (§ 52 zákona) v poloze vstoje. Oporu zbraně při střelbě může použít pouze žadatel o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B, jde-li o střelbu z dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny C. Při střelbě z kulové zbraně se použije kulový náboj s jednou střelou a z brokové zbraně brokový náboj s hromadnou střelou.

01.01.200330.06.2014

(5) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 x 550 mm s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé kulové a brokové zbraně malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.

01.01.200330.06.2014

(6) Před zahájením hodnocené střelby si žadatel ověří třemi výstřely správnost nastřelení zbraně.

01.01.200330.06.2014

§ 5

01.01.200330.06.2014

Celkové vyhodnocení zkoušky

01.01.200330.06.2014

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komisař1) stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.

01.01.200330.06.2014

(2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek ve lhůtě 40 minut získá nejméně

01.01.200330.06.2014

a) 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,

01.01.200330.06.2014

b) 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C, nebo

01.01.200330.06.2014

c) 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a E.

01.01.200330.06.2014

(3) Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže dosáhne nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů.

01.01.200330.06.2014

(4) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm "neprospěl", praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".

01.01.200330.06.2014

(5) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže vedle zvládnutí činností uvedených v § 4 odst. 1 při střelbě na pevný cíl dosáhne

01.01.200330.06.2014

a) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně dva zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,

01.01.200330.06.2014

b) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,

01.01.200330.06.2014

c) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny C,

01.01.200330.06.2014

d) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle dvou minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D, nebo

01.01.200330.06.2014

e) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.

01.01.200330.06.2014

(6) Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.

01.01.200330.06.2014

(7) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komisař zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí žadatele stupněm "neprospěl".

01.01.200330.06.2014

(8) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části zkoušky stupněm "neprospěl", může praktickou část zkoušky jednou opakovat do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl".

01.01.200330.06.2014

§ 6

01.01.200330.06.2014

Odměna zkušebního komisaře

01.01.200330.06.2014

Zkušebnímu komisaři za účast u zkoušky žadatele o zbrojní průkaz náleží odměna. Odměna zkušebního komisaře za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání zbrojního průkazu činí 300 Kč.

01.01.200330.06.2014

Díl 2

01.01.200330.06.2014

Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře

01.01.200330.06.2014

(K § 30 odst. 11 zákona)

01.01.200330.06.2014

§ 7

01.01.200330.06.2014

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

04.11.200930.06.2014

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut, kterým žadatel osvědčuje znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona.

04.11.200930.06.2014

§ 8

04.11.200930.06.2014

Obsahová náplň praktické části zkoušky

04.11.200930.06.2014

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně

04.11.200930.06.2014

a) předvede prohlídku nejméně dvou zbraní podle určení zkušební komise za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,

04.11.200930.06.2014

b) předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní podle určení zkušební komise v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,

04.11.200930.06.2014

c) předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a

04.11.200930.06.2014

d) prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.

04.11.200930.06.2014

(2) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použijí druhy zbraní odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.

01.01.200330.06.2014

§ 9

01.01.200330.06.2014

Celkové vyhodnocení zkoušky

01.01.200330.06.2014

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky žadatele, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

01.01.200330.06.2014

(2) Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm "prospěl" v případě, že žadatel odpoví správně bez nápovědy a pomůcek ve lhůtě 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona při ústním pohovoru.

04.11.200930.06.2014

(3) Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“, jestliže žadatel prokáže zvládnutí činností uvedených v § 8 odst. 1.

01.01.200330.06.2014

(4) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm "prospěl" v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm "prospěl".

01.01.200330.06.2014

(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm "neprospěl".

01.01.200330.06.2014

§ 10

01.01.200330.06.2014

Vydání průkazu zkušebního komisaře

01.01.200330.06.2014

Ministerstvo vnitra vystaví zkušebnímu komisaři po jeho jmenování průkaz zkušebního komisaře a zašle jej příslušnému útvaru policie k předání. Ministerstvo vnitra zkušebního komisaře informuje o vystavení průkazu a vyzve jej k jeho převzetí u příslušného útvaru policie.

01.01.200430.06.2014

Díl 3

01.01.200430.06.2014

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200430.06.2014

(K § 21a odst. 8 zákona)

01.01.200430.06.2014

§ 10a

01.01.200430.06.2014

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

04.11.200930.06.2014

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 50 otázek, z nichž 12 otázek je ze znalosti právních předpisů, 10 otázek je ze znalosti předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a detekční technice a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotnického minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotnického minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající nejdéle 45 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 21a odst. 3 zákona.

01.01.200430.06.2014

§ 10b

01.01.200430.06.2014

Obsahová náplň praktické části zkoušky

01.01.200430.06.2014

V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede všechny úkony obsažené v § 21a odst. 4 zákona.

01.01.200430.06.2014

§ 10c

01.01.200430.06.2014

Celkové vyhodnocení zkoušky

01.01.200430.06.2014

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise1a) stupněm hodnocení "prospěl" nebo "neprospěl". Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze č. 24.

01.01.200430.06.2014

(2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek ve lhůtě 60 minut získá nejméně 135 bodů z testu a následně osvědčí znalosti podle ustanovení § 21a odst. 3 zákona.

01.01.200430.06.2014

(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm "neprospěl", praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".

01.01.200430.06.2014

(4) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže zvládne činnosti uvedené v § 10b.

01.01.200430.06.2014

(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky poruší zásady pro bezpečné zacházení s municí a výbušninami, čímž by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí stupněm "neprospěl".

01.01.200430.06.2014

(6) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části stupněm "neprospěl", může praktickou část zkoušky jednou opakovat na základě písemné žádosti podané u Ministerstva vnitra do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky neuspěl.

01.01.200430.06.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.200430.06.2014

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE

01.01.200430.06.2014

(K § 39 odst. 5 a 8 zákona)

01.01.200330.06.2014

§ 11

01.01.200330.06.2014

Záznamní kniha zbraní a střeliva

04.11.200930.06.2014

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v záznamní knize zbraní a střeliva (dále jen „záznamní kniha“).

01.01.200330.06.2014

(2) V záznamní knize se uvádí

01.01.200330.06.2014

a) pořadové číslo zápisu,

01.01.200330.06.2014

b) datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,

01.01.200330.06.2014

c) údaje o zbrani nebo střelivu,3)

01.01.200330.06.2014

d) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které držitel zbrojní licence zbraň nebo střelivo nabyl,

01.01.200330.06.2014

e) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno,

01.01.200330.06.2014

f) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

01.01.200330.06.2014

§ 12

01.01.200330.06.2014

Evidenční kniha zbraní a střeliva

04.11.200930.06.2014

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v evidenční knize zbraní a střeliva (dále jen „evidenční kniha“).

01.01.200330.06.2014

(2) V evidenční knize se uvádí

01.01.200330.06.2014

a) pořadové číslo zápisu,

01.01.200330.06.2014

b) datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,

01.01.200330.06.2014

c) důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,

01.01.200330.06.2014

d) údaje o zbrani,3) střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách,

01.01.200330.06.2014

e) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které byla zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky nabyty,

01.01.200330.06.2014

f) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu nebo zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky přenechány, včetně oprávnění,

01.01.200330.06.2014

g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

01.01.200330.06.2014

§ 13

01.01.200330.06.2014

Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva

04.11.200930.06.2014

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních kategorie A, B anebo C a střelivu do těchto zbraní v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva (dále jen „kniha výdeje a příjmu“).

01.01.200330.06.2014

(2) Kniha výdeje a příjmu je rozdělena na oddíly "Vydáno" a "Vráceno". V knize výdeje a příjmu se při výdeji a příjmu zbraní a střeliva uvádí

01.01.200330.06.2014

a) pořadové číslo zápisu,

01.01.200330.06.2014

b) do oddílu "Vydáno"

01.01.200330.06.2014

1. datum vydání zbraně a střeliva,

01.01.200330.06.2014

2. údaje o zbrani,3)

01.01.200330.06.2014

3. druh a počet vydaného střeliva,

01.01.200330.06.2014

4. jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo,

01.01.200330.06.2014

c) do oddílu "Vráceno"

01.01.200330.06.2014

1. datum vrácení zbraně nebo střeliva,

01.01.200330.06.2014

2. počet vrácených zbraní nebo střeliva,

01.01.200330.06.2014

3. podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo.

01.01.200330.06.2014

§ 14

01.01.200330.06.2014

Kniha o provedených cvičných střelbách

01.01.200330.06.2014

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o provedených cvičných střelbách v knize o provedených cvičných střelbách (dále jen "kniha střeleb").

01.01.200330.06.2014

(2) V knize střeleb se uvádí

01.01.200330.06.2014

a) pořadové číslo zápisu,

01.01.200330.06.2014

b) datum provedení střelby,

01.01.200330.06.2014

c) jméno, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu.

01.01.200330.06.2014

(3) Kontrolu údajů v knize potvrdí svým podpisem zbrojíř.

01.01.200430.06.2014

§ 14a

01.01.200430.06.2014

Záznamní kniha o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin

01.01.200430.06.2014

(1) Držitel zbrojní licence2) vede o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin dokumentaci v záznamní knize o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin (dále jen "kniha nálezů").

01.01.200430.06.2014

(2) V knize nálezů se uvádí

01.01.200430.06.2014

a) pořadové číslo zápisu,

01.01.200430.06.2014

b) místo, datum a čas nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

01.01.200430.06.2014

c) údaje identifikující nevybuchlou munici nebo výbušninu,

01.01.200430.06.2014

d) množství nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

01.01.200430.06.2014

e) datum a čas deaktivace,

01.01.200430.06.2014

f) datum a čas převzetí nevybuchlé munice nebo výbušniny příslušníkem Policie České republiky, jeho identifikační číslo a podpis, a

01.01.200330.06.2014

g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

01.01.200330.06.2014

§ 15

01.01.200330.06.2014

Společné ustanovení

01.01.200430.06.2014

(1) Zápisy do záznamní knihy, evidenční knihy, knihy výdeje a příjmu a knihy střeleb provádí pouze osoby uvedené v § 32 odst. 1 písm. d) a e) nebo § 40 zákona a do knihy nálezů pouze držitelé zbrojního průkazu F. K zapisování všech údajů se používají psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam. V případě opravy zápisu se tento škrtne tak, aby zápis zůstal čitelný.

01.01.200430.06.2014

(2) Knihy uvedené v § 11 až 14 se vedou pro každou kategorii zbraní zvlášť.

01.01.200330.06.2014

(3) Knihy uvedené v odstavci 1 se upraví tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ztrátě nebo výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky knihy se uvede její název a pro jakou kategorii zbraní je vedena. Jednotlivé listy knihy se označí pořadovými čísly listů.

01.01.200330.06.2014

(4) Na vnitřní straně titulní desky knihy se uvádí

01.01.200330.06.2014

a) pořadové číslo,

01.01.200330.06.2014

b) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) která vede evidenci,

01.01.200330.06.2014

c) počet listů knihy,

01.01.200330.06.2014

d) datum vzetí knihy do používání a datum jejího uzavření,

01.01.200330.06.2014

e) podpis zástupce fyzické nebo právnické osoby.

01.01.200330.06.2014

(5) Knihy uvedené v odstavci 1 je možno vést v podobě záznamu na nosiči dat opatřeného elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu,5) přičemž evidenční údaje zaznamenané na nosiči dat se zaznamenávají též graficky v tištěné podobě. Náležitosti knih zůstávají nedotčeny.

01.01.200330.06.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.200330.06.2014

(K § 79 odst. 3 zákona)

01.01.200330.06.2014

§ 16

01.01.200330.06.2014

Vzory tiskopisů

04.11.200930.06.2014

(1) V přílohách se stanoví vzor vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 1), vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem (č. 2), zbrojního průkazu (č. 3), zbrojní licence (č. 4), zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva (č. 5), průkazu zbraně (č. 6), průkazu zkušebního komisaře (č. 7), žádostí o udělení výjimky (č. 8), o povolení (č. 9), o vydání zbrojního průkazu (č. 10), o rozšíření skupin zbrojního průkazu (č. 11), o vydání zbrojní licence (č. 12), o rozšíření skupin zbrojní licence (č. 13), o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva (č. 14), o povolení přepravy (č. 15), o jmenování zkušebním komisařem (č. 16), o povolení k provozování střelnice (č. 17) a o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně (č. 18), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti (č. 19), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 20), oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně (č. 21), oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně (č. 22), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 23), vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 24), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 25), žádosti o vydání evropského zbrojního pasu (č. 26) a vzor evropského zbrojního pasu (č. 27).

04.11.200930.06.2014

(2) Ministerstvo vnitra zveřejní elektronické tiskopisy podle vzorů stanovených v odstavci 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup.


01.01.200330.06.2014

ČÁST ŠESTÁ

01.01.200330.06.2014

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.01.200330.06.2014

§ 17

01.01.200330.06.2014

Zrušuje se vyhláška č. 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních.


01.01.200330.06.2014

§ 18

01.01.200330.06.2014

Účinnost

01.01.200330.06.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


03.12.201030.06.2014

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 334/2010 Sb.

03.12.201030.06.2014

Tiskopisy vydané podle vzorů stanovených v přílohách k vyhlášce č. 384/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do 31. prosince 2015.


01.01.200330.06.2014

Ministr:
Mgr. Gross v. r.


01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2002 Sb

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2002 Sb

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

VYHODNOCENÍ zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem

04.11.200930.06.2014

VYHODNOCENÍ zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem

01.01.200330.06.2014

01.01.200430.06.2014

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

01.01.200430.06.2014

Poznámka:

01.01.200430.06.2014

Do okénka u příslušné skupiny udělejte křížek

01.01.200430.06.2014

Žadatel přiloží k žádosti:

01.01.200430.06.2014

a) posudek o zdravotní způsobilosti

01.01.200430.06.2014

b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu

01.01.200430.06.2014

c) 2 fotografie

01.01.200430.06.2014

d) jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, též ověřenou kopii platného loveckého lístku

01.01.200430.06.2014

e) žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C je povinen předložit doklad o pojištění

01.01.200430.06.2014

Žadatel, který se více než šest měsíců nepřetržitě zdržoval v posledních deseti letech před podáním žádosti mimo území ČR, předloží též doklad obdobný opisu z evidence rejstříku trest ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků V dne

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

04.11.200930.06.2014

ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST O POVOLENÍ

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST O POVOLENÍ

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání zbrojního průkazu - nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání zbrojního průkazu - nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojního průkazu

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojního průkazu

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání zbrojní licence

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání zbrojní licence

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojní licence

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojní licence

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o jmenování zkušebním komisařem

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o jmenování zkušebním komisařem

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o povolení k provozování střelnice

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o povolení k provozování střelnice

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti

04.11.200930.06.2014

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

04.11.200930.06.2014

DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

OZNÁMENÍ o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

04.11.200930.06.2014

OZNÁMENÍ o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

01.01.200330.06.2014

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F

04.11.200930.06.2014

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200330.06.2014

01.01.200430.06.2014

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.01.200430.06.2014

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200430.06.2014

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu

04.11.200930.06.2014

DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu

01.01.200330.06.2014

04.11.200930.06.2014

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání evropského zbrojního pasu

04.11.200930.06.2014

ŽÁDOST o vydání evropského zbrojního pasu

01.01.200330.06.2014

01.05.200430.06.2014

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

01.05.200430.06.2014

Poznámky pod čarou

01.01.200330.06.2014

1) § 21 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).

01.01.200430.06.2014

1a) § 21a odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb.

04.11.200930.06.2014

2) § 31 zákona č. 119/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

3) § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

4) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.

01.01.200330.06.2014

5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

Přesunout nahoru