Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2002>Předpis č. 323/2002 Sb.

Předpis č. 323/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

Ze dne02.07.2002
Částka118/2002
Platnost od19.07.2002
Účinnost od19.07.2002
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_Twitter kopie.png

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 2. července 2002

o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu a při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z různých hledisek do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen „organizace“). Hlediska třídění a systematiku jednotek třídění stanoví tato vyhláška. Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti, příloha k této vyhlášce a v případě jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu1), Ministerstvo financí nebo tito správci. Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.

§ 1a

Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění

(1) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:

a) odpovědnostní (třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního),

b) druhové (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového),

c) odvětvové (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového),

d) konsolidační (třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního),

e) zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje),

f) doplňkové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům),

g) programové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel),

h) účelové (třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu),

i) strukturní (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty),

j) transferové (třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů).

(2) Zdrojové třídění sestává z třídění podkladového (třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu), prostorového (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu) a nástrojového (třídění příjmů a výdajů z hlediska nástrojového).

§ 2

Hlediska třídění příjmů a výdajů

(1) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol.1)

(2) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, a transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a náhradami jsou výdaje na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy, která souvisí s činností organizace. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů druh podpory, kterou transfer představuje, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů druh přijímané podpory nebo zdroj transferu.

(3) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(4) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1, kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1. Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1, kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jakožto výdaje podle § 1 odst. 1. Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají, určený podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

(5) Z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje. U příjmů se druhem podkladu pro změnu rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňují výdaje nad schválený rozpočet a z jakého právního důvodu, a u výdajů oprávnění, na základě kterých organizační složka státu výdaje provádí.

(6) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v § 1 odst. 1 (dále jen „územní rozpočty“), státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí. Zahraničními zdroji se rozumějí peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů3), z peněžních fondů Organizace Severoatlantické smlouvy a odjinud ze zahraničí. Zdrojem příjmů se rozumí, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Zdrojem výdajů se rozumí, zda se vydané peněžní prostředky považují za kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie7) a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen „výdaje na spolufinancování“), a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(7) Z hlediska nástrojového se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, státních fondů a územních rozpočtů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy3), jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(8) Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.

(9) Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.

(10) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu se třídí nebo mohou třídit výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol,4) podle kapitol, z nichž se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu. Účelové třídění je povinné pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol než Všeobecná pokladní správa, je účelové třídění povinné, jestliže tak rozhodne Ministerstvo financí.

(11) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu do strukturovaných celků.

(12) Z hlediska účelů transferů se třídí výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, a to podle toho, z které kapitoly nebo z kterého státního fondu se transfer poskytuje nebo zda se poskytuje z Národního fondu, a podle pořadí transferu. Z hlediska účelů transferů se třídí i výdaje rozpočtů regionálních rad, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté.

§ 3

Jednotky třídění příjmů a výdajů

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje třídí na kapitoly státního rozpočtu2) (dále jen „kapitola“). Kapitoly jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části A. Čísla kapitol jsou třímístná.

(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové položky (dále jen „položka“). Položky se seskupují do podseskupení rozpočtových položek (dále jen „podseskupení položek“), podseskupení položek do seskupení rozpočtových položek (dále jen „seskupení položek“) a seskupení položek do rozpočtových tříd (dále jen „třída“). Položky, podseskupení položek, seskupení položek a třídy jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části B. Čísla položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí podseskupení položek a čtvrté položku.

(3) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové paragrafy (dále jen „paragraf“). Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů (dále jen „pododdíl“), pododdíly do rozpočtových oddílů (dále jen „oddíl“) a oddíly do rozpočtových skupin (dále jen „skupina“). Paragrafy, pododdíly, oddíly a skupiny jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části C. Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf.

(4) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky. Záznamové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části D. Jejich čísla jsou třímístná.

(5) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se příjmy a výdaje třídí na podkladové jednotky. Podkladové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části E. Jejich čísla jsou jednomístná.

(6) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu se příjmy a výdaje třídí na prostorové jednotky. Prostorové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části F. Jejich čísla jsou jednomístná.

(7) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska nástrojového se příjmy a výdaje třídí na nástroje. Číselník nástrojů se vytváří tak, že nástroji jsou jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie a jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech, případně jednotlivá místa odjinud ze zahraničí, a jejich analytiky, jsou-li stanoveny. Čísla nástrojů jsou pětimístná. První tři místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie, jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech a jednotlivá místa odjinud ze zahraničí a poslední dvě místa jejich analytiky, které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů.

(8) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům se výdaje třídí na dílčí průřezové ukazatele. Dílčí průřezové ukazatele jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části G. Jejich čísla jsou dvoumístná.

(9) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel jsou nejnižšími jednotkami třídění akce. Akce se seskupují do podmnožin subtitulů, podmnožiny subtitulů do subtitulů, subtituly do titulů5) a tituly do programů. Číselník akcí, podmnožin subtitulů, subtitulů a titulů se vytváří tak, jak jednotlivé akce schvalují správci programů podle zvláštního předpisu6). Čísla akcí jsou třináctimístná. První čtyři místa označují program, v tom první místo řadu programů, druhá dvě kapitolu, v které se program realizuje, a čtvrté místo skutečnost, zda program představuje poskytnutí dotace nebo určení výdajů organizační složky státu. Další dvě místa označují titul, další dvě subtitul, další místo podmnožinu subtitulu a poslední čtyři místa akci.

(10) Při třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu se výdaje třídí na účely. Účely jsou jednotlivé rozpočtové přesuny do jiných kapitol, jak je schvaluje Ministerstvo financí. Čísla účelů jsou devítimístná. První dvě místa označují rok schválení rozpočtového přesunu, další tři kapitolu, z jejíhož rozpočtu se přesun provádí, a poslední čtyři pořadové číslo rozpočtového přesunu.

(11) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty se příjmy a výdaje třídí na bloky, okruhy, množiny a výdaje též na podmnožiny. Podmnožiny se seskupují do množin, množiny do okruhů a okruhy do bloků. Podmnožiny a množiny stanoví správci kapitol1) pro organizační složky státu patřící do jejich kapitol a oznamují je Ministerstvu financí. Ministerstvo financí stanoví okruhy a bloky. Čísla podmnožin jsou desetimístná. První tři místa označují blok, další tři okruh, další tři množinu a poslední místo podmnožinu.

(12) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů se příjmy a výdaje člení na účelové znaky. Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery, které uvolňují ústřední orgány státní správy, státní fondy, Národní fond a regionální rady. Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer poskytuje, a poslední tři místa kód dotačního titulu.

(13) Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Zpravodajské služby8) uvádějí utajované příjmy a výdaje9) v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.

§ 4

Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku 2002 se použije dosavadní rozpočtová skladba.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 440/2006 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do konce roku 2006 se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 233/2007 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných Ministerstvem informatiky do dne jeho zrušení se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 357/2009 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do konce roku 2009 se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 452/2011 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do dne 31. prosince 2011 a třídění jejich rozpočtu se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 96/2012 Sb. Čl. II

1. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do dne 31. prosince 2012 a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou příjmů patřících na položky nově stanovené a zřízené článkem I body 6 a 7, které s účinností ode dne 1. ledna 2012 zavedl zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a rozpočtu těchto příjmů; tyto příjmy a jejich rozpočet se na tyto položky zatřídí, avšak nikoliv na ostatní jednotky třídění zavedené touto vyhláškou.

2. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných ode dne 1. ledna 2013 a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 464/2013 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů a při třídění změn stavů bankovních účtů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne předcházejícího tomuto dni.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 362/2014 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů a při třídění změn stavů bankovních účtů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 56/2016 Sb. Čl. II

1. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Organizační složka státu, která zařadila platy zaměstnanců vykonávajících službu v pracovním poměru, odepsané z rozpočtového výdajového účtu ode dne 1. ledna 2016, v souladu s rozpočtovou skladbou podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, avšak v rozporu s přílohou č. 4 k zákonu č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, na položku 5011, tyto platy přeřadí do 29. února 2016 na položku 5013.


Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb.

Rozpočtová skladba

A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)

Kapitola 301 Kancelár prezidenta republiky

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kapitola 303 Senát Parlamentu

Kapitola 304 Úrad vlády České republiky

Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

Kapitola 309 Kancelár verejného ochránce práv

Kapitola 312 Ministerstvo financi

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věci

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Kapitola 321 Grantová agentura České republiky

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Kapitola 344 Úrad průmyslového vlastnictví

Kapitola 345 Český statistický úřad

Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Kapitola 348 Český báňský úřad

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 358 Ústavní soud

Kapitola 361 Akademie věd České republiky

Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

Kapitola 381 Nejvyssi kontrolní úřad

Kapitola 396 Do této kapitoly patří jen příjmy a výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu [§ 10 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.] souvisejí bezprostředně, jako jsou v příjmech zejména úroky z peněžních prostředků, které Ministerstvo financí jinému subjektu půjčilo, a výnosy z dluhopisů, které nakoupilo, úroky a ostatní přijaté platby z uzavřených derivátových operací, úroky ze státních dluhopisů, které si jejich držitelé v zákonné lhůtě pro jejich výplatu nevyzvedli a které se po jejím uplynutí převádějí do příjmů státního rozpočtu, a kursové rozdíly v příjmech z operací souvisejících s řízením státního dluhu, a ve výdajích zejména úroky z peněžních prostředků, které si Ministerstvo financí půjčilo, výdaje na výnosy placené držitelům státních dluhopisů, úroky a ostatní výdajové platby vyplývající z uzavřených derivátových operací, poplatky za vedení peněžních a majetkových účtů u finančních institucí, platby za služby administrátorům emisí státních dluhopisů, poplatky spojené se zápisem a vedením emisí státních dluhopisů, platby za služby zpravodajským a informačním agenturám v oblasti finančních informací, daň z přidané hodnoty placená finančnímu úřadu, poplatky ratingovým agenturám, platby manažerům zahraničních emisí státních dluhopisů, výdaje spojené se zprostředkováním prodeje státních dluhopisů investorům a související finanční služby, poplatky u státních dluhopisů, u kterých je emisními podmínkami omezena nebo vyloučena převoditelnost, poplatky za vypracovávání, tisk a rozesílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům těchto dluhopisů, výdaje za právní a konzultační služby související s přípravou smluvní a právní dokumentace výhradně pro potřeby financování schodku státního rozpočtu a řízení státního dluhu, kursové rozdíly ve výdajích související s řízením státního dluhu a další výdaje za služby bezprostředně spojené se získáváním peněžních prostředků k úhradě schodku státního rozpočtu, s umořováním státního dluhu a s využíváním dočasně volných peněžních prostředků státní pokladny k jejich zhodnocení, včetně výdajů na propagaci a marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů a prezentaci České republiky mezi investory. Mezi výdaje kapitoly státní dluh zejména nepatří, a to ani když slouží výhradně k obsluze státního dluhu, výdaje na pořízení, technické zhodnocení, údržbu ani opravy dlouhodobého majetku (počítače a související zařízení, počítačové programy, soubory údajů), výdaje podle pracovněprávních smluv, výdaje podle licenčních smluv, výdaje na služby výrobní povahy a další výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu nejsou spojené bezprostředně. Tyto výdaje patří do kapitoly 312.

Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa

B. Druhové třídění rozpočtové skladby

TřídaSeskupeni položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
1DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízeni, úroky a pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně
11Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
111Daně z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z přijmu
1111Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance
1112Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň , odvedenou na základě daňových přiznaní, tj v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikaní, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronajmu
Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podaní přiznaní při souběhu závisle práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit popř. při souběhu několika zaměstnaní
1113Daň z přijmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů
1119Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob
Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literami a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených dani vázaných na příjem fyzické osoby
Jsou-li tyto daně např.. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111 zařadí se na Doložku 1701
112Daně z příjmů právnických osob
Položky 1121 až 1123 zamilují daň z příjmů právnických osob
1121Daň z příjmů právnických osob
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122 a 1123
1122Daň z příjmů právnických osob za obce
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.
1123Daň z příjmů právnických osob za kraje
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
Kraj na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.
1129Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob
Zahrnuje doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské daně ze zisku, jiných zrušených dani vázaných na příjem právnické osoby
Jsou-li tyto daně např.. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupeni 112, zařadí se na Doložku 1701
12Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
121Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1211Daň z přidané hodnoty
Tuto položku používají jen finanční úřady a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
Organizace, která prodává odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá.
1219Zrušené daně ze zboží a služeb
Zahrnuje doplatky daně z obratu a jiných zrušených obecných daní ze zboží a služeb
122 a 123
1221Spotřební daň z minerálních olejů
Příjmy z daně z minerálních olejů podle § 44 až 64 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1222Spotřební daň z lihu
Příjmy z daně z lihu podle § 66 až 79a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1223Spotřební daň z piva
Příjmy z daně z piva podle § 80 až 91 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1224Spotřební daň z vína a meziproduktů
Příjmy z daně z vína a meziproduktů podle § 92 až 100b zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1225Spotřební daň z tabákových výrobků
Příjmy z daně z tabákových výrobků podle § 100c až 131 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1226Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země
Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země
Je to poplatek za regulované látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
1227Audiovizuální poplatky
Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků podle § 25 až 29 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Je to poplatek z kinematografického představení a poplatek z převzatého televizního vysílání a od roku 2016 též poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
1228Spotřební daň ze surového tabáku
Příjmy z daně ze surového tabáku podle § 131a až 131g a § 134zh až 134zzc zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 157/2015 Sb.
1231Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Příjmy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů podle čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1232Daň z pevných paliv
Příjmy z daně z pevných paliv podle čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1233Daň z elektřiny
Příjmy z daně z elektřiny podle čl. LXXIV zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1234Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Odvod podle § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.
13Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
132Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
1321Daň silniční
Zahrnuje daň podle zákona o dam silniční
1322Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic
Zahrnuje poplatek za užívám dálnic a rychlostních silnic podle zákona o komunikacích a nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívaní dálnic a rychlostních silnic silničními motorovými vozidly
133Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Jednotlivé položky zahrnuji i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně
Nepatří sem vsak pokuty za porušeni předpisů a opatřeni k ochraně životního prostředí
1331Poplatky za vypouštěni odpadních vod do vod povrchových
Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod podle podle § 89 až 99 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1332Poplatky za znečišťování ovzduší
Zahrnuje poplatky za vnášeni znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroie znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší
1333Poplatky za uložení odpadů
Zahrnuje poplatky za ukládání odpadu na skladky podle zákona o odpadech a odvody od původců, radioaktivních odpadů podle atomového zákona Nepatří sem poplatek za likvidaci komunálního odpadu (je na položce 1337)
1334Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu
1335Poplatky za odnětí pozemků plněni funkcí lesa
Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1336Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Představuje pevný poplatek za odpadní vody podle podle § 100 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů č. 20/2004 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 150/2010 Sb.
1337Poplatek za komunální odpad
Na tuto položku zařazuje obec poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území, který vybírá podle obecně závazné vyhlášky, kterou vydala podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 275/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. (dříve podle § 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.). Patří sem i poplatek z objemu biopaliv podle § 3a odst. 7 a 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 180/2007 Sb. a č. 37/2008 Sb.
1338Registrační a evidenční poplatky za obaly
Zahrnuté poplatky podle zákona o obalech
1339Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
134Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Položky tohoto podseskupení odpovídají místním poplatkům podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
1340Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. Nepatří sem poplatek za komunální odpad, který obec vybírá podle obecně závazné vyhlášky vydané podle zákona o odpadech; ten patří na položku 1337.
1341Poplatek ze psů
1342Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344Poplatek ze vstupného
1345Poplatek z ubytovací kapacity
1346Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
1348Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
1349Zrušené místní poplatky
Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1351Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (odvod podle § 41i odst. 3 tohoto zákona). Část odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1355. Na tuto položku patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen
1352Odvod za státní dozor
Zahrnuje odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami
1353Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
1354Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu
Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst. 20 zákona před novelizací zákonem č. 119/2012 Sb. a poté § 34 odst. 1 písm. b)] z úhrady nákladů na vydání licence Evropské unie k provozování dopravy velkými vozidly na území unie podle § 33a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. (eurolicence), kterou platí dopravci (§ 33b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.). Po zrušení této úhrady a jejím nahrazení správním poplatkem s účinností ode dne 1. června 2012 zákonem č. 119/2012 Sb. (čl. I bod 49 a čl. VIII) na tuto položku patří doplatky této úhrady (správní poplatek patří na položku 1361).
1355Odvod z výherních hracích přístrojů
Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1351
1359Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
Na tuto položku například zařazují obce a Státní fond životního prostředí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.
136Správní poplatky
Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony
1361Správní poplatky
137Poplatky na činnost správních úřadů
1371Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu
Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.
1372Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení
Poplatek podle § 3a písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.
1373Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
Poplatek podle § 3a písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.
14 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
Zahrnuje pouze platby, jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu do země (teoreticky i exportu)
Nepatři sem daně uvalené shodné jak na dovážené tak na domácí zboží, např.. daň z přidané hodnoty či spotřební daně u dovozu
140 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
1401Clo
Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30. 4. 2004, tj. do dne předcházejícího dni, jímž se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Clo vyměřené od tohoto dne se inkasuje na účet, který je peněžním fondem nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se převádí Evropské unii a do příjmů státního rozpočtu jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho výběr. Tento podíl patří na položku 2511.
1409Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakci
Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně a jiných zrušených daní z mezinárodního obchodu a transakcí
15Majetkové daně
151Daně majetku
1511Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (do dne 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se nazývá daň z nemovitostí (do 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých věcí (od 1. 1. 2014).
152 Daně z majetkových a kapitálových převodů
Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a případné doplatky již zrušených daní z majetkových a kapitálových převodů
1521Daň dědická
Daň dědická podle § 2 až 4, 11, 12 a 15 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
1522Daň darovací
Daň darovací podle § 5 až 7a, 11, 13 a 15 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
1523Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Na tuto položku patří i daň z převodu nemovitostí podle § 8 až 11 a 14 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
1529Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů
Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky podle zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona č. 201/1990 Sb., který byl s účinností ode dne 1. 1. 1993 zrušen zákonem č. 357/1992 Sb., pokud by se tyto poplatky ještě vyskytly. Daně podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, inkasované ode dne 1. 1. 2014, od kterého je účinné jeho zrušení, se zatřídí na stejné položky jako tytéž daně inkasované před tímto dnem.
16 Povinné pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
Příjmy z pojistného, které se platí povinně podle zákonů upravujících veřejné pojištění. Pojistné, které se podle nich platí dobrovolně, patří na podseskupení položek 236.
161 a 162 Na položky tohoto podseskupení pro pojistné a příspěvky patří pojistné a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na položku pro přirážky patří přirážky k pojistnému podle § 21 tohoto zákona a na položku pro příslušenství penále a pokuty podle § 20 a 22 tohoto zákona. Na položky pojistného na důchodové pojištění patří i částky, které jsou příjmem státního rozpočtu v souvislosti s neplatnými smlouvami o důchodovém spoření a které se poplatníkům započítávají na jejich úhradu pojistného na důchodové pojištění. Jsou to částky ve výši 60 % částek odváděných penzijními společnostmi orgánům finanční správy v případech, kdy bylo rozhodnuto o neplatnosti registrace smlouvy o důchodovém spoření a penzijní společnosti vznikla povinnost odvést výnos pojistného připadající na poplatníka důchodového spoření, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou (§ 9a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb.).
1611Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
1612Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
1613Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ")
1614Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
1615Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
1617Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
1618Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
1621Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ
1627Přirážky k pojistnému
1628Příslušenství pojistného
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále)
1629Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a 162, ale které není při jejich přijetí možné zařadit na žádnou položku, protože nejsou k dispozici informace, na základě kterých by tak bylo možné učinit. Patří sem i případné příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nehodící se na žádnou z předcházejících položek podseskupení 161 a 162, které byly zavedeny právním předpisem, než se pro ně zřídí odpovídající položka.
163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Uplatní se při započteni příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných sestav veřejného sektoru
1631Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnavatelů
1632Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnanců
1633Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od OSVČ
1638Příslušenství pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále)
164Pojistné na úrazové pojištění
1641Pojistné na úrazové pojištění
Příjmy pojistného, které platí do státního rozpočtu zaměstnavatelé podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
1642Přirážky k pojistnému
Přirážky k pojistnému na úrazové pojištění podle § 44 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
1643Příslušenství pojistného
Pokuty a regresní náhrady podle § 58 až 61 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
169Zrušené daně z objemu mezd
1691Zrušené daně a odvody z objemu mezd
17Ostatní daňové příjmy
170Ostatní daňové příjmy
1701Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy
Veškeré daňové příjmy nerozúčtované. neidentifikované nebo nezařaditelné do jiných položek
1702Tržby z prodeje kolků
Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových známek (vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách). Nepatří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich platit poplatky (v současné době jen správní a soudní poplatky), ty patří na položku 2329. Příjmy položky 1702 představují příjmy ze správních poplatků (§ 6 odst. 8 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.) a ze soudních poplatků (§ 8 odst. 1 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb.), které jsou placeny kolky. Nezahrnují příjmy ze správních a soudních poplatků placených penězi. Zahrnují však příjmy z vydaných kolků, které dosud nebyly na úhradu poplatků použity a jsou v držení osob. Jestli v budoucnosti nějaký právní předpis stanoví, že je možné kolky platit i jiné poplatky nebo daně [§ 163 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád], budou součástí příjmů položky 1702 i tyto poplatky a daně, a to v částkách placených kolky.
1703Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
Jde o odvody podle zákona o zaměstnanosti
1704Příslušenství
Příslušenství daně, poplatku a obdobného peněžitého plnění mimo seskupení položek 16, je-li oddělitelné. Patří sem i příslušenství pojistného na důchodové spoření podle § 9 odst. 3 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, (přirážka k pojistnému podle § 31 téhož zákona).
1706Dávky z cukru
Veškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. Inkasované dávky z cukru rozděluje SZIF způsobem, který je uveden v náplni položky 2512.
2NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
211Příjmy z vlastní činnosti
Zahrnuji se příjmy z vlastni činnosti
Peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, státní finanční aktiva, rezervní fondy organizačních složek státu a správců kapitol a rozpočty a ostatní peněžní fondy státních fondu, obci, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu cizích prostředků, fondu hospodářské (podnikatelské) činnosti a fondu sdružených prostředků
2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Zahrnuje příjmy z poskytováni služeb, příp. výrobků organizaci, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky (např.. příjmy ze školného - položka 2113, příjmy z pronájmu majetku - podseskupeni položek 213 apod.)
2112Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace nakoupila za účelem dalšího prodeje, nikoliv k vlastní spotřebě použije se i pro jednorázový nákup zboží, které např.. obec nakoupí hromadně a prodává je posléze občanům (např.. popelnice, prodej formulářů apod.)
2113Příjmy ze školného
Úhrady za vzdělávání a školské služby podle školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, jestliže jejich příjemci jsou organizace.
2114Mýtné
Zahrnuje příjmy za úplatné využiti komunikací a příjmy za vstup na cizí pozemky
2119Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii převáděné ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet příjmový (záznamová jednotka 023). Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými organizaci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídila na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty]. Patří sem i příspěvky účastníků konference organizaci, která je jejím pořadatelem, podle § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem
2121Odvody přebytků ústřední banky
2122Odvody příspěvkových organizaci
Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229
2123Ostatní odvody příspěvkových organizací
Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizaci, např. odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům apod, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229 Zahrnuje i příjmy sankčních odvodů příspěvkových organizací zřizovateli
2124Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi
Odvody školských právnických osob, tj. osob podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
2125Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu
Na tuto položku se zařazují příjmy ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, od těchto podniků, kterými jsou převody z jejich fondů zakladatele do státního rozpočtu [§ 15 písm. i) a k) a § 19 odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.]. Patří sem i jejich příjmy a příjmy státních finančních aktiv z likvidačního zůstatku zrušených podniků [§ 15 písm. j) zákona o státním podniku].
2129Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků
213Příjmy z pronájmu majetku
2131Příjmy z pronájmu pozemků
2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2133Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139Ostatní příjmy z pronájmu majetku
214 Výnosy z finančního majetku
Oproti vymezeni v učtove osnově pro organizační složky státu a příspěvkové organizace a obce se v tomto podseskupeni nerozumí realizací finančního majetku prodej vlastních dluhopisů. Na položky tohoto podseskupení se zařazují příjmy, které mají povahu výnosů z finančního majetku (nikoliv příjmy z jeho prodeje, ty patří na položky z podseskupení 320), kterými jsou příjmy z držby finančního majetku(§ 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.)a zinvestičních nástrojů. Jsou to příjmy z úroků kromě těch, které patří do třídy 1, příjmy z majetkových účastí, příjmy z investičních nástrojů (§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 56/2006 Sb. a č. 230/2008 Sb.) a části příjmů označované jako kursové zisky, jestliže je organizace takto označuje.
2140Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům
Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se nevztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2148), a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
2141Příjmy z úroků (část)
(1) Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjčených prostředků
(2) Zahrnuje také úroky z nakoupených cizích dluhopisů a úroky ve formě diskontu inkasované při nákupu cizího dluhopisu jiné než na položkách 2144 a 2145.
(3) Patří sem i přijaté úroky ze směnek.
(4) Na položku 2141 patří i prémie z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje se na položku 5141). Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z účtu pro tržby z prodeje státních dluhopisů na příjmový účet státního rozpočtu, při připsání na příjmový účet ji zařadí na položku 2141 a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly. Do příjmů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data vydání příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku vydání dané části. Tento naběhlý úrok hradí investor emitentovi za období, kdy dluhopis nedržel, ale za které mu bude vyplacen při následující výplatě kupón. V případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu, je alikvotní úrokový výnos záporný a je výdajovou položkou zaznamenanou na 5141.
(5) Na položku 2141 dále patří diskont ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi odkupní cenou těchto dluhopisů a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8112, 8122, 8212 nebo 8222, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii ze zpětného odkupu dluhopisů a zařazuje se na položku 5141).
(6) Na položku 2141 patří i alikvotní úrokový výnos v případě zpětných odkupů dluhopisů v období tzv. ex-kupónu, kdy investorovi již není možné pozastavit výplatu kupónu.
(7) Úroky z bankovních účtů patří na tuto položku bez ohledu na to, zda jsou na bankovním účtu připisovány nebo převáděny z jiného bankovního účtu
(8) Na položku 2141 patří i platba za zápůjčku cenných papírů (§ 2392 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku).
(9) Na položku 2141 patří nejen příjmy z úroků z bankovních účtů (vkladů) a příjmy z úroků z poskytnutých půjčených prostředků (příjmy kladných kreditních úroků), ale i příjmy z úroků z debetních zůstatků běžných účtů a příjmy z úroků z půjčených peněžních prostředků, které jsou důsledkem záporných úrokových sazeb (příjmy záporných debetních úroků).
2142Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143Kursové rozdíly v příjmech
Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit příjmy, které banka, která vede organizaci účet, inkasuje v cizí měně a organizaci ji na něj připisuje v korunách (skutečný příjem), na očištěný příjem a kursový rozdíl v příjmech.Pro účely náplně této položky se očištěným příjmem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu v příjmech, kterou se rozumí rozdíl mezi částkou došlou bance v cizí měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze dne, kdy došla, a toutéž částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je příjem součástí a kterou je například služební cesta zaměstnance a její příprava (pak je pevným kursem kurs, v němž organizace zakoupila valuty pro tohoto zaměstnance, a kursem rozhodným pro výpočet kursového zisku kurs, v němž organizace zbytek valut, který zaměstnanec vrátil, odprodala). Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 2143 nepoužívat, zařadí celý skutečný příjem na příslušnou položku, například, jestliže přijala transfer od mezinárodní instituce, na položku 4152. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný příjem a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto transferu a kursem například eura, jestliže transfer došel její bance v eurech, ze dne, kdy částka byla připsána na účet, a součinem částky transferu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 2143, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný.Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého korunového účtu na svůj účet devizový uvádět jako příjem devizového účtu a výdaj účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně z korunového účtu odepsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky připsané na devizový účet použije položku 2143 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně z korunového účtu odepsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky připsané na devizový účet, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu.
Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 2143 pro vyjádření kladného rozdílu skutečně přijaté částky a záporného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu vede ke vzniku kursového zisku ve prospěch Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo některém dřívějším roce) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je vyšší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl nižší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Je přípustná i možnost, že plátce podle dohody s ministerstvem poukáže na příslušný účet pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu částku sníženou o uvedený rozdíl a tento rozdíl poukáže přímo na příjmový účet kapitoly 396.
Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo nějakém dřívějším roce) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je nižší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky, a to se stejným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
2144Příjmy z úroků ze státních dluhopisů
S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
2145Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů
S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
2146Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům
Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (k tomu položka 5146). Jsou to korunové příjmy od institucí, s nimiž byly uzavřeny dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu a korunové příjmy realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže pohledávky z těchto dohod jsou vyšší než závazky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka inkasovaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu sedmá a osmá věta náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též příjmy příjmového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh vzniklé převodem peněžních prostředků, které byly přijaty na základě těchto dohod na účty státních finančních aktiv a na účty pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
2147Neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům
Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se vztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2146) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
2148Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům
Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.] s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (příjmy z úroků podle takových dohod patří na položku 2146).
2149Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku
Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří na položky 2141 až 2145. Jsou to zejména neúrokové příjmy z investičních nástrojů s výjimkou příjmů z držby akcií. Příjmy z finančních derivátů [§ 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.] se sem zařazují jen v případě, že organizace tak rozhodne. V tom případě postupuje podobně jako při sledování kursových zisků (položka 2143) a na položku 2149 zařazuje rozdíl (kladný nebo záporný) mezi příjmem, jak byl inkasován, a příjmem, jaký by byl, kdyby finančního derivátu nebylo
215Soudní poplatky
Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona o soudních poplatcích
2151Soudní poplatky
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů
221Přijaté sankční platby
Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční platby, které lze oddělit od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní a ostatních příjmů patřících do třídy 1 (tyto sankce patří, jsou-li odděleny, na položku 1704, a nejsou-li od příslušné daně nebo jiného daňového příjmu odděleny, na položku této daně nebo tohoto daňového příjmu).
2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
Patří sem sankční platby přijaté od organizací, které se řídí rozpočtovou skladbou (§ 1 odst. 2 vyhlášky), tj. od organizačních složek státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a 1704 (organizace veškeré sankční platby poukazované jiným organizacím zařazují na položku 5363).
2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a 1704. Za sankční platbu se nepovažuje pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (patří na položku 1339).
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
2221Veřejnými rozpočty územní úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.], veřejných výzkumných institucí [§ 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 342/2005 Sb., a § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.] a školských právnických osob [§ 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb., a § 124 odst. 2 písm. a) zákona č.561/2004 Sb.]. Veřejnými rozpočty ústřední úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu a správců kapitol, peněžní fondy státních příspěvkových organizací (§ 54 až 57 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 53 až 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných výzkumných institucí zřízených Českou republikou (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.) a školských právnických osob zřízených ministerstvy popřípadě společně s územním samosprávným celkem [§ 124 odst. 2 písm. a) a odst. 3zákona č. 561/2004 Sb.], státních fondů (zákony č. 388/1991 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 9 až 56 zákona č. 496/2012 Sb.), bankovní účet, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.), a peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákony č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných vysokých škol (§ 5 až 38 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České televize (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Českého rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České tiskové kanceláře (zákon č. 517/1992 Sb.), České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), profesních komor s povinným členstvím (zákony č. 220/1991 Sb., č. 381/1991 Sb., č. 360/1992 Sb., č. 358/1992 Sb., č. 523/1992 Sb., č. 85/1996 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 417/2004 Sb. a § 31 až 36 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až 40 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.). Veřejnými rozpočty se rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně.
2222Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě od jiných veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Použije se zejména pro příjmy státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání minulých let, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Nepoužije se pro příjmy odvodů z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. Patří sem i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje (§ 49 odst. 7 rozpočtových pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních složek státu nejsou přijímány na výdajové účty státního rozpočtu, ale na účty příjmové).
2223Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi
Zahrnuje příjmy inkasované obcemi a dobrovolnými svazky obcí od kraje při finančním vypořádaní minulých let (např. doplatek dotace) nebo příjmy kraje z titulu vrátek transferů poskytnutých krajem obcím v minulých letech. Položka zahrnuje i vypořádací vztahy mezi kraji navzájem.
2224Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu
Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb.) převedeny na realizaci programů za účelem plněni závazků z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužiti se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu podléhajícího rozpočtové skladbě.
2225Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců pří platební neschopnosti zaměstnavatele
Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na statni politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pouštění a které um tito zaměstnavatelé vracejí.
2226Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 024 a přes hranice kraje 028.
2227Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028.
2229(1) Jiné vratky transferů než ty, které patří na ostatní položky tohoto podseskupení položek, včetně vratek mimo finanční vypořádání. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).
(2) Organizační složky státu, které jsou poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí (§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na tuto položku zařazují částky vrácených dotací převedené z účtu cizích prostředků na příjmový účet podle § 14f odst. 6 zákona č.218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb. Územní samosprávné celky, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které poskytly dotaci podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb., na tuto položku zařazují dotace nebo jejich části vrácené podle § 22 odst. 6 tohoto zákona.
(3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek daní, které organizace zaplatila v minulých letech.
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
2310Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředku, nezahrnuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z investičních prostředků a akcii. Patří sem však příjmy z prodeje majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál apod.
232Ostatní nedaňové příjmy
2321Přijaté neinvestiční dary
(1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky přijaté v soukromoprávních vztazích jako dary (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských i cizích fyzických a právnických osob s výjimkou peněžitých darů od cizích nepodnikatelských právnických osob, ty patří na položku 4152. Peněžní prostředky přijaté ve veřejnoprávních vztazích patří na položky třídy 4.
(2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití na investiční účely. Peněžité dary, jejichž použití na investiční účely si dárce vymínil, se zařazují na položku 3121.
(3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb. z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na neinvestiční účely (příspěvky na investiční účely patří na položku 3121).
2322Přijaté pojistné náhrady
2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
(1) Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny, ne však od České kanceláře pojistitelů podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb. (odstavec 3 náplně položky 2321 a odstavec 2 náplně položky 3121).
(2) Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jmu způsobené škody.
(3) Patří sem např. i inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží a služby v předchozích letech.
(4) Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech apod.
(5) Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
(6) Použije se vždy pro případy dodatečně vymoženého výživného od osoby povinné výživou dítěte, u kterého stát na základě zákona č. 482/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytoval příspěvek na výživu (v tomto případě není rozhodující, zda byl příspěvek poskytnut v běžném roce nebo v letech minulých).
(7) Zahrnuje i vratky přeplatků záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, páry, plynu apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům.
(8) Zatříděni vratky zálohy je možno zatřídit na tuto položku i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce.
(9) Na položku 2324 patří i částka, kterou do státního rozpočtu převádí penzijní společnost za účastníka důchodového spoření, který požádal o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělil souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu (§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření). Na tuto položku též zařazují organizace, které jsou vlastníky pozemních komunikací, a další orgány (§ 43 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) příjmy náhrad nákladů vážení podle § 38b odst. 5, § 38d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Patří na ni i příjmy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z úhrad, které jim vyplácí Ministerstvo financí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
(10) Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.
(11) Na tuto položku patří i příjem náhrad nákladů služebního úřadu (organizační složky státu) na vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
(12) Na položku 2324 se zařazuje též příjem úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině (§ 6 a 8 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů).
2325Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5770 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnáni kursových rozdílů.
2326Vratky prostředků z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo jiného peněžního fondu podléhajícího rozpočtové skladbě, který je poskytl, z důvodů neplném mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách seskupení 57 a 67.
2327Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropské unii za Národní fond
Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3 věty za středníkem zákona č 218/2000 Sb.
2328Neidentifikované příjmy
Veškeré došlé platby blíže neidentifikované
2329(1) Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.
(2) Použije se například pro propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních a příjmy za promlčené celní jistoty.
(3) Použije se i pro inkaso příjmu za převod hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže součástí dohody o převodu na nabyvatele není závazek převést na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie.
(4) Na tuto položku patří i peněžní prostředky organizačních složek státu utržené za prodej kolků, jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají na jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup používají, patří sem příjmy z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu státního rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, ty patří na položku 1702.
(5) Na tuto položku patří i příjmy z případných výher kontrolních pracovníků při provádění dozoru nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry.
(6) Na tuto položku patří i příjmy inkasované neoprávněně, zejména příjmy inkasované v důsledku plátcova omylu. Minusem se na tuto položku zařazují částky těchto příjmů vracených v tomtéž roce, v němž byly inkasovány (v následujícím roce nebo dalších letech se vracejí z výdajů a zařazují na položku 5909).
234Příjmy z využíváni výhradních práv k přírodním zdrojům
Zahrnuje především tzv. regály za čerpám přírodních zdrojů
2341Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody
Zahrnuje poplatky podle lázeňského zákona.
2342Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků
Na tuto položku se zařazují příjmy podle části první hlavy X zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají povahu příjmů za dodání věcí a služeb. Jsou to příjmy z poplatku za odebrané množství podzemní vody (§ 88 vodního zákona) a platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí (§ 101 vodního zákona). Příjmy podle části první hlavy X vodního zákona, které mají povahu daňových příjmů, patří do podseskupení položek 133, a to poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 89 až 99 vodního zákona), kterými jsou poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod stanovovaný podle § 90 odst. 4 a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod stanovovaný podle § 90 odst. 3, na položku 1331 a poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 100) na položku 1336. Příjem úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu podle § 102 vodního zákona patří, je-li poskytován na neinvestiční výdaje nebo bez rozlišení, zda je určen na neinvestiční nebo investiční výdaje, na položku 4116, a je-li poskytován na investiční výdaje, na položku 4216.
2343Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
Příjem úhrad podle § 32a horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 4b zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
235Příjmy za využívání dalších majetkových práv
2351Poplatky za udržování patentu v platnosti
2352Poplatky za udržování evropského patentu v platnosti
S účinky pro Českou republiku
2353Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva
Poplatky za udržováni dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti.
236Dobrovolné pojistné
2361Pojistné na nemocenské pojištěni od OSVČ
Patři sem dobrovolné pojistné podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní polibku zaměstnanosti.
2362Dobrovolné pojistné na důchodové pojištění
Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
239Dočasné zatřídění příjmů
2391Dočasné zatřídění příjmů
Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, částky příjmů příjmových účtů státního rozpočtu. Rozpočtový systém na ni zařazuje i výdaje (minusové příjmy) příjmových účtů státního rozpočtu s výjimkou výdajů, které z nich byly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu. Příjmy a výdaje zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.
24Přijaté splátky půjčených prostředků
Jen jde-li o splátky půjčených prostředků původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty patři na položky třídy 8. Půjčené prostředky poskytované za účelem rozpočtové politiky vsak mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li jejich prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich přijaté splátky proto patří na toto seskupení položek. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv např. úroky, ty patří na položku 2141, 2144 nebo 2145. Půjčenými prostředky se pro účely rozpočtové skladby rozumějí finanční prostředky přijaté nebo vydané jakožto návratné finanční vypomoci, půjčky, úvěry a cena vlastních dluhopisů.
241Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
2411Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob
2412Splátky půjčených prostředků od nefinančních subjektů - právnických osob
2413Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů – právnických osob
2414Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu
Splátky prostředků, které byly půjčeny na položkách 5614 a 6414.
242Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společnosti a
podobných subjektů
2420Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
Použije se pro splátky půjčených prostředků od soukromých právnických osob, nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd. Nepoužije se ani pro splátky od příspěvkových organizaci. Patří sem splátky od občanských sdružení, nadací, politických stran a hnutí, odborů, společenství vlastníků jednotekapod.
243Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
2431Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu
2432Splátky půjčených prostředků od státních fondů
2433Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně
Splátky přijaté z účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
2434Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a zdravotního pojištění
Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků od zdravotních pojišťoven.
2439Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
244Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
2441Splátky půjčených prostředků od obcí
2442Splátky půjčených prostředků od krajů
2443Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
2449Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. od dobrovolných svazků obcí.
245Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů
2451Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
2452Splátky půjčených prostředků od vysokých škol
2459Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů
246Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
2460Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
247Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
2470Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
248Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
2481Příjmy od dlužníků za realizace záruk
Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která vznikla organizaci převzetím závazků při realizaci poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka.
2482Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek
Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace zaplatila dodavatelům, kteří těmto subjektům dodali zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb. Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla], tj. splátky poukazované organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny zboží a služeb, které tento stát odebral od českého podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační složka státu uhradila.
25Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem
251Příjmy sdílené s Evropskou unií
2511Podíl na clech
Příjmy státního rozpočtu ve výši čtvrtiny cla, které vybírá celní správa podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, prováděcího nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 v platném znění a zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní bankovní účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, které se vede na zvláštním účtu, se tři čtvrtiny převádějí do rozpočtu Evropské unie a čtvrtina do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství].
2512Podíl na dávkách z cukru
Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši čtvrtiny dávek z cukru, které se vybírají podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb., a podle čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“). Státní zemědělský intervenční fond vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu zařazuje na položku 1706) a z něj tři čtvrtiny vybraných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské komise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5512) a čtvrtinu na svůj bankovní režijní účet (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5349 a jako příjem svého režijního účtu jej zařazuje na položku 2512) [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství].
2513Podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované pro EU
Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí částky, které si podle článku 46 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Česká republika ponechává z daně z přidané hodnoty, kterou platí poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb v České republice jakožto ve státě identifikace (státě, v němž mají sídlo nebo v němž, nemají-li v Evropské unii sídlo, mají provozovnu a který si pro placení daně z přidané hodnoty vybrali) a kterou Česká republika v případě, že tyto služby jsou poskytovány do členského státu, v němž tito plátci nemají sídlo ani provozovnu, převádí tomuto státu (článek 369a až 369k směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2008/8/ES a § 110a, 110b a 110h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/2014 Sb.). Tyto částky bude státní rozpočet inkasovat v letech 2015 až 2018 a na základě dodatečných daňových přiznání případně i později.
3KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
3111Příjmy z prodeje pozemků
3112Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Použil e se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit.
3113Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
3114Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, jak je definován v první větě náplně podseskupení položek 611. Na tuto položku patří například také příjmy Ministerstva životního prostředí z prodeje povolenek, jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí podle § 7 odst. 5 věty první a § 17 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a případné příjmy organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) tohoto zákona, z převodu povolenek podle § 8 odst. 2 zákona.
3119Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312Ostatní kapitálové příjmy
3121Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
(1) Jen jde-li o dobrovolní a neopětovaný peněžní dar nikoli z veřejného rozpočtu nebo od cizího státu či mezinárodni organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.
(2) Na položku 3121 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb.) z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d)rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na investiční účely (příspěvky na neinvestiční účely patří na položku 2321).
3122Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely.
3129Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky a nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy patři na položky třídy 8.
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Na položky tohoto podseskupení patří příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (§ 17 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.).
3201Příjmy z prodeje akcií
3202Příjmy z prodeje majetkových podílů
3203Příjmy z prodeje dluhopisů
Patří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje dluhopisů jiných než státních (§ 25 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) a příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje cizích dluhopisů (jiných než těch, kterých jsou emitenty). Příjmy Ministerstva financí z prodeje státních dluhopisů a příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje vlastních dluhopisů patří na položky třídy 8.
3209Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku, které nejsou uvedeny na položkách 3201, 3202 ani 3203. Jsou to zejména příjmy z prodeje cenných papírů (§ 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákonů č. 362/2000 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 88/2003 Sb. a č. 257/2004 Sb., od 1. 1. 2014 § 514 až 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) mimo akcie a dluhopisy.
4Přijaté transfery
41Neinvestiční přijaté transfery
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
4111Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma dotaci přijatých (územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, ani např. transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní polibky zaměstnanosti (všechny tyto přijaté transfery patři na položku 4116).
4112Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
4113Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4114Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
4115Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a zdravotního pojištění
4116Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se pro transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev), i např. pro transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti.
4118Neinvestiční převody z Národního fondu
Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel
4119Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
4121Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční peněžní dary přijímané od jiných obcí (např. v souvislosti s živelní pohromou).
4122Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
4129Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků obcí.
413Převody zvláštních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
(1) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky přijímané do peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo právnické osoby používající rozpočtovou skladbu z jiného peněžního fondu (bankovního účtu) téže organizační složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky přijímané městskými částmi hlavního města Prahy od hlavního města Prahy a peněžní prostředky přijímané hlavním městem Prahou od těchto městských částí. Patří sem například peněžní prostředky přijaté z rezervního fondu na příjmový účet, převody do peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. apod. Příjmy patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330.
(2) V konsolidaci na úrovni organizace se vyřazují částky zahrnuté na položkách 4133, 4134, 4137, 4138 a 4139.
(3) Peněžním fondem se rozumí bankovní účet (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), popřípadě spojený s jiným bankovním účtem, s pokladnou nebo s jiným nástrojem pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava účtů. Rozumí se jím i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Není jím vkladní knížka, účet termínovaných vkladů ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání (§ 2676 až 2681 občanského zákoníku). Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.
4131Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
4132Převody z ostatních vlastních fondů
Patří sem převody z peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě a které nepatří na položku 4131 (např. převody z fondu cizích prostředků).
4133Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)
Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. (rezerv a rozvoje apod.).
4134Převody z rozpočtových účtů
Na tuto položku se zařazují příjmy mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže organizace (z účtu státního rozpočtu organizační složky státu, z rozpočtu státního fondu nebo z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce. Použije se i pro přijetí prostředků z výdajových účtů organizačních složek státu na zvláštní příjmové účty (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.) na financování reprodukce majetku. Patří sem též převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu např. podle § 44a odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.
4135Převody z rezervních fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový účet státního rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) z rezervních fondů organizačních složek státu patřících do této kapitoly.
4136Převody z jiných fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet z jiných fondů, než které jsou zařazeny do předcházejících položek, a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) plynoucí na něj z týchž fondů. V současné době jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších předpisů, pokud v organizační složce státu dosud existuje.
4137Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
4138Převody z vlastní pokladny
Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu, v němž se proti rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku, funguje jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtovávání na účet pokladny a s příjmy a výdaji rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sčítají (dále jen „režim oddělených pokladen“). Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen od začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Převody z této pokladny na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen na položku 4138 a převody z bankovního účtu do ní na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a výdajů bankovního účtu se nepoužívají položky vyjadřující příjmy, které byly do pokladny inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z ní byly hrazeny (používají se při účtování o účtu 261 - Pokladna), ani položka 5182.
4139Ostatní převody z vlastních fondů
Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv apod.
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
4151Neinvestiční přijaté transfery od cizích států
Neinvestiční transfery od cizích států kromě neinvestičních transferů přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska (patří na položku 4155).
Za transfery od cizích států se považují pouze transfery od cizích státních orgánů a je-li cizí stát federací (spolkem), jen od federálních (spolkových) orgánů. Transfery od cizích územních samosprávných celků (zemí, krajů, obcí) a jiných cizích veřejných rozpočtů a od cizích nepodnikatelských právnických osob patří na položku 4152. Transfery od cizích fyzických a podnikatelských právnických osob se považují za finanční dary a patří na položku 2321.
4152Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob
(1) Nezahrnuje neinvestiční transfery od Evropské unie, které se zatřiďují na položku 4153. Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční transfery od Evropské unie patří na položku 4153, a jsou-li přijímány z Národního fondu, na položku 4118) a Organizace Severoatlantické smlouvy (patří na položku 4156).
(2) Na položku 4152 patří také transfery od cizích územních samosprávných celků, které jsou součástí federace (zemí, republik a jiných autonomních součástí federací), transfery od ostatních cizích územních samosprávných celků (krajů, provincií, okresů, obcí), transfery od ostatních cizích veřejných rozpočtů (veřejných vysokých škol, veřejnoprávních sdělovacích prostředků, veřejných zdravotních pojišťoven a podobných právnických osob) a z transferů od cizích soukromoprávních subjektů, transfery od nepodnikatelských právnických osob (spolků, politických stran, nadací, nadačních fondů a podobných subjektů). Transfery od cizích podnikatelských právnických osob a cizích fyzických osob patří na položku 2321.
4153Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
Příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie, a to přímý příjem, nikoliv příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie prostřednictvím Národního fondu, který patří na položku 4118.
4155Neinvestiční transfery z finančních mechanismů
Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska jakožto dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce. Jsou to neinvestiční transfery přijaté podle tří mezinárodních smluv o implementaci finančních mechanismů a programu spolupráce, kterými jsou memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru pro léta 2004 - 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou (č. 36/2005 Sb. m. s.), memorandum o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu na léta 2004 - 2009 ustaveného v souladu s dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou (č. 35/2005 Sb. m. s.) a rámcová dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou federální radou týkající se implementace programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (č. 65/2008 Sb. m. s.), a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu. Na tuto položku nepatří neinvestiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4118), přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
4156Neinvestiční transfery od NATO
Neinvestiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
4159Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
4160Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
42Investiční přijaté transfery
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
4211Investiční pojaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje investiční transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma investičních dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny tyto přijaté transfery patří na položku 4216).
4212Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje investiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
4213Investiční přijaté transfery ze státních fondů
4214Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Investiční transfery přijaté z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
4216Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Zahrnuje jiné investiční transfery ze státního rozpočtu nežna položkách 4211 a 4212. Použije se pro investiční transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.).
4218Investiční převody z Národního fondu Investiční převody z Národního fondu na stanoveny účel
4219Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
4221Investiční přijaté transfery od obcí
4222Investiční přijaté transfery od krajů
4223Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
4229Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí
4231Investiční přijaté transfery od cizích států
Investiční transfery od cizích států kromě investičních transferů přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska (patří na položku 4234).
4232Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
Investiční transfery přijaté od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4233) a od Organizace Severoatlantické smlouvy (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4235).
4233Investiční transfery přijaté od Evropské unie
Tato položka zahrnuje investiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu. Pokud nelze v rámci transfery odlišit investiční a neinvestiční část transfery, zatřídí se příjem na položku 4153.
4234Investiční transfery z finančních mechanismů
Investiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska v rámci finančních mechanismů (přijaté podle mezinárodních smluv uveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 36/2005 Sb. m. s., č. 35/2005 Sb. m. s. a č. 65/2008 Sb. m. s. a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu). Nepatří sem investiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4218), přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
4235Investiční transfery od NATO
Investiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
4240Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
5BĚŽNÉ VÝDAJE
(1) Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek 50 a 51) zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem, bez ohledu na způsob vzniku právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, jde-li o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o platbu, povinnost k níž předmětem sporu byla a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí nebo smíru (§ 67 a 99 občanského soudního řádu), či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně doplatku za minulá léta.
(2) Výdaje na jednu hodnotu (na nákup jednoho druhu věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv), jednu náhradu nebo jeden transfer (poskytnutí jednoho druhu podpory jednomu příjemci) organizace zařazuje jen na jednu položku, a to i v případě, že pořízení této hodnoty nebo poskytnutí této náhrady nebo transferu souvisí s pořízením hodnoty jiné nebo s poskytnutím jiné náhrady či jiného transferu. Organizace rovněž nemůže částku, kterou odečítá od ceny placené dodavateli (nebo od jiné platby jinému subjektu) z důvodu, že jí ji dlužil, převádět ze svých výdajů do příjmů proto, aby měla ve výdajích plnou cenu a ve svých příjmech částku úhrady dluhu.
(3) Jestli např. organizační složka státu platí např. za nájem kanceláří, které používá, majiteli domu dohodnutý nájem snížený o cenu oprav, které pro něj v domě provedla (započtení podle § 580 a 581 občanského zákoníku), zařadí na položku 5164 jen takto zaplacenou částku a nemůže částku ve výši ceny oprav převést ze svého výdajového rozpočtového účtu na svůj rozpočtový účet příjmový proto, aby tento převod ve výdajích zařadila na položku 5164 a výdaj na této položce tak dorovnala na původní cenu nájmu, a v příjmech na položku 2111 a měla v nich tak platbu odpovídající ceně oprav.
(4) Ze stejných důvodů např. náhradu mzdy za první dva týdny nemoci zařazuje organizace celou na položku 5424 i v případě, že má nárok na refundaci poloviny této náhrady a o tuto polovinu náhrady platí nižší pojistné na sociální zabezpečení.
(5) Nemůže platbu zaměstnanci zařadit na položku 5424 jen v částce rozdílu mezi touto platbou a částkou refundace, částku refundace zařadit na položku 5031 a výdaj na této položce tak dorovnat na částku pojistného, jakou by platila, kdyby refundace nebylo.
(6) Převody ze svých výdajů do svých příjmů provádí organizace jen v případě, že to stanoví rozpočtová skladba nebo jiný právní předpis. Totéž platí pro zařazování výdaje na jednu hodnotu, náhradu nebo transfer na více položek. Tato pravidla platí nejen pro běžné výdaje, ale i výdaje kapitálové. Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů.
(7) Neinvestičními výdaji se rozumějí výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Neinvestičními transfery se rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.
Investičními transfery se rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje. Dotací se rozumí transfer, který je jako dotace označen v právním předpise, na základě nějž se poskytuje, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle nichž se poskytuje.
50Platy a podobné a související výdaje
Seskupení položek zahrnuje odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503), odměny za užití duševního vlastnictví (podseskupení položek 504) a platby kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505). Odměny za užití duševního vlastnictví sem patří i v případě, že se vyplácejí právnickým osobám. Výdaje patřící na položky podseskupení položek 501 a 502 představují platby fyzickým osobám (zaměstnancům), právnickým osobám jen v případě platby dědici zaměstnance, je-li jím právnická osoba. Odměny za práci konanou jako závislá činnost se na příslušné položky zahrnují v hrubé výši, a to bez ohledu na to, že se jednotlivé části této hrubé výše vyplácejí nebo poukazují různým příjemcům. Hrubou výší odměny za práci se rozumí odměna za práci včetně částek, které zaměstnavatel platí z odměn osob, které u něj vykonávají závislou činnost, jakožto plátce daní a pojistného veřejným rozpočtům (daň z příjmů fyzických osob a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) a penzijním společnostem prostřednictvím orgánů finanční správy (pojistné na důchodové spoření).
501Platy
Jen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.
5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce) a mzdy (§ 113 až 121 zákoníku práce) zaměstnanců v pracovním poměru (§ 33 až 73a zákoníku práce) s výjimkou platů zaměstnanců, kteří vykonávají státní službu (§ 5 zákona o státní službě) v pracovním poměru (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona).
5012Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
5013Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě
Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce a § 144 až 152 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) státních zaměstnanců (§ 6 zákona o státní službě) ve služebním poměru (§ 20 až 23 zákona o státní službě a na dobu určitou podle § 191 odst. 1 a § 192 odst. 1 téhož zákona) a platy zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona).
5014Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž způsob odměňování je odvozen od odměňování ústavních činitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. a to včetně platů státních zástupců.
5019Ostatní platy
Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.
502 Ostatní platby za provedenou práci
Jen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.
5021Ostatní osobní výdaje
Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) a odměny za práci (činnost) podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce, služební zákon a další předpisy zakládající obdobné vztahy, například odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby (§ 60 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 2006 v návaznosti na § 120 odst. 10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) či odměny přísedícím senátů kárných soudů (§ 5 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.).
Patří sem i odměny předsedy a členů předsednictva vědecké rady a kontrolní rady Grantové agentury (§ 36 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a odměny předsedy a členů předsednictva, výzkumné rady a kontrolní rady Technologické agentury (§ 36a odst. 4 téhož zákona). Nepatří sem platy předsedů a členů předsednictva těchto agentur, ty patří na položku 5011. Na položku 5021 patří i odměny členů pracovních a poradních orgánů vlády (např. § 28a zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 272/1996 Sb., čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 21 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.).
5022Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2 a § 3 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů] představitelů, soudců a poslanců Evropského parlamentu (§ 1 téhož zákona). Náhrady výdajů osob podle § 1 zákona [§ 2 odst. 1 písm. b) a § 5] patří na položku 5196 a jejich odchodné [§ 2 odst. 1 písm. d) a § 7] na položku 5026, na položku 5022 patří jen jejich plat.
5023Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů).
5024Odstupné
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a další odstupné podle § 13 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Na tuto položku patří i odchodné občanských zaměstnanců Armády České republiky z pracovního poměru, kteří byli členy leteckých výjezdových skupin přidělenými ke zdravotnické záchranné službě podle § 15 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a mají nárok na odchodné podle § 28a tohoto zákona, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. Zahrnuje i případné jiné platby po skončení pracovního poměru povahy odstupného nebo odchodného.
5025Odbytné
Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
5026Odchodné
Zahrnuje odchodné vyplacené představitelům statni moci a některých orgánů podle zákona č. 236/1995 Sb. Na tuto položku patří i odchodné vyplácené státním zaměstnancům podle § 115 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Odchodné a odbytné ozbrojených složek Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Vězeňské služby a celní správy se uvádí na položce 5410.
5027Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu
Peněžní náležitosti vyplácené vojákům na vojenských cvičeních (včetně výjimečných) a vojákům vykonávajícím mimořádnou nebo další vojenskou službu podle branného zákona s výjimkou služby vojáka z povolání.
5029Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách např. odměny za produktivní činnost žáků a studentů, odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi, odměny vyplácené vězňům, odměny vojákům v zahraničí, částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb., zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům Armády ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí ai.
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe. Nepatří sem pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí za ně jakožto plátce, ty patří na příslušnou položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na položku, na niž patří odměna za práci, která je předmětem daně z příjmů nebo pojistného. Povinné pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez ohledu na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek včetně doplatku za minulá léta.
5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038Povinné pojistné na úrazové pojištění
Pojistné, které podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, platí zaměstnavatelé včetně organizací příslušné okresní správě sociálního zabezpečení spolu s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti..
5039Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištěni) jiným organizacím.
504Odměny za užití duševního vlastnictví
5041Odměny za užití duševního vlastnictví
(1) Na tuto položku zařazují organizace své platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držitelkami nehmotného majetku, za udělení oprávnění k jeho užití nebo užívání jiné než oprávnění, které samo má povahu vlastnictví (jestliže tuto povahu má, patří výdaje za jeho udělení, je-li za ně pořizován dlouhodobý nehmotný majetek, na položky z podseskupení položek 611 a je-li za ně pořizován nehmotný majetek jiný než dlouhodobý, na položky 5172 a 5179), a jiné než oprávnění k dočasnému užívání věci, na které je nehmotný majetek zaznamenán, mající povahu nájmu (patří však na ni odměny za udělení oprávnění pronajímat nebo půjčovat originály nebo rozmnoženiny autorských děl, zaznamenaných uměleckých výkonů nebo zvukových či zvukově obrazových záznamů, jestliže toto oprávnění nemá samo povahu nehmotného majetku; má-li ji, patří odměny za jeho udělení na položku 5179 nebo 6119), a to s výjimkou plateb za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů (ty patří na položku 5042).
(2) Nehmotným majetkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí penězi ocenitelná informace (definice informace je v náplni položky 5169), kterou lze držet a nakládat s ní, penězi ocenitelný soubor signálů umožňující přírodní substanci nebo zvláštnímu zařízení transformovat přírodní látky nebo informace, který rovněž je možné držet a nakládat s ním, a právo vyvíjet určité činnosti, které mohou přinést hmotný prospěch, jestliže toto právo lze ocenit penězi a je možné je převést na jinou osobu nebo jiné osobě udělit oprávnění tyto činnosti nebo jejich část vykonávat.
(3) Na položku 5041 patří zejména platby držitelům nehmotného majetku, jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví umožňujícími vlastníkům nehmotného majetku poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho užívání, za poskytnutí takového oprávnění, které nemá povahu práva vlastnického ani práva nájmu. Těmito zákony jsou autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně práv k odrůdám (zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně průmyslových vzorů (zákon č. 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o užitných vzorech (zákon č. 478/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně biotechnologických vynálezů (zákon č. 206/2000 Sb.) a zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků (zákon č. 529/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto výdaje patří zvláště výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl, která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5179 nebo 6119), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104); nepatří mezi ně platby za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů, ty patří na položku 5042.
(4) Mezi výdaje podle odstavce 3 patří i výdaje na získání oprávnění podle odstavce 3, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, podle dalších uvedených zákonů, a to na získání licence podle § 11 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle § 19 odst. 2 zákona o ochraně práv k odrůdám, podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle § 19 odst. 1 a § 32 zákona o ochraně průmyslových vzorů, podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle § 10 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků. Na tuto položku nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle uvedených zákonů (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na pořízení nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). Na položku 5041 se zařazují též platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (i v případě, že je výkonní umělci provádějí podle dohody o provedení práce), ne však obdobné platby jejich zaměstnavatelům ani platby za vstupenky na představení, na nichž se tyto výkony provádějí (patří na položku 5169). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za udělení oprávnění užít jejich umělecký výkon (§ 71 autorského zákona), jakož i platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu (§ 72 autorského zákona) i ostatní částky placené těmto správcům, které vybírají za autory děl a výkonné umělce, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).
5042Odměny za užití počítačových programů
Na tuto položku se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5172 nebo 6111), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58) a objednatelé kolektivních děl (§ 59). Na položku 5042 patří i výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které nesplňují podmínky uvedené ve čtvrté větě náplně položky 5164.
505Mzdové náhrady
5051Mzdové náhrady
Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle § 60 až 63 zákona o zajišťování obrany České republiky (zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které pracovníci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192).
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
(1) Na položky seskupení 51 patří výdaje na pořízení věcí (§ 496 občanského zákoníku) a práv s výjimkou věcí a práv, které mají povahu dlouhodobého majetku (ty patří na položky ze seskupení 61 a 62), s výjimkou práv užít nebo užívat nehmotný majetek jiných než nájem (práv z duševního vlastnictví; výdaje na pořízení takových práv patří na položky podseskupení 504) a s výjimkou práv získávaných z rozhodnutí a smluv o transferech, jestliže se jimi vedle práv pro příjemce stanoví i práva pro poskytovatele (výdaje na transfery patří na položky z podseskupení 52 až 57, 63, 64, 67 a 69, na položku 5902 a na položku 5909, pokud jde o odcizené částky), na pořízení prací s výjimkou prací závislých (výdaje na jejich pořízení patří na položky podseskupení 501 a 502 kromě položek 5019 a 5024 až 5027), na náhrady s výjimkou náhrad souvisejících se závislou prací (ty patří na položky 5019 a 5024 až 5027 a na položky podseskupení 505) a s výjimkou vratek (ty patří na položku 5909), na pořízení služeb s výjimkou služeb placených prostřednictvím plateb povahy daní (ty patří na položky podseskupení 503) a na pořízení výkonů. Do seskupení 51 patří i položka pro označení části výdaje, která se považuje za částku vynaloženou nebo získanou v důsledku změny kursu cizí měny. Službou je i poskytnutí hmotné věci nebo peněžních prostředků k dočasnému užívání.
(2) Výdaji se pro tento účel rozumějí vydání peněžních prostředků s výjimkou vydání souvisejících s krytím schodků a použitím přebytků veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů používajících rozpočtovou skladbu (tato vydání patří na položky třídy 8).
(3) Pořízením věci (majetku) se rozumí získání vlastnického nebo obdobného práva k této věci (majetku).
(4) Službou se rozumí činnost nebo nečinnost fyzické nebo právnické osoby přinášející plátci nebo tomu, koho určil, užitek, avšak nevytvářející novou věc a nemající za následek technické zhodnocení žádné věci (majetku), a to jak činnost plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná jako taková (například proslovení přednášky), tak činnost s hmotně zachyceným výsledkem, který teprve se spotřebovává (například vyhotovení nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo napsání posudku, který nemá povahu autorského díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření nové věci nebo výkonu (například vyhotovení razítka nebo vytištění publikace podle podkladů objednatele na papír dodaný zhotovitelem). Výkonem se rozumí ovladatelná přírodní síla a služba, která se neprojeví v žádné hmotné věci, a prací služba, která se v hmotné věci projeví.
513Nakup materiálu
Na položky 5131 až 5139 patří výdaje na dodavatelské pořízení hmotných věcí (§ 496 odst. 1 občanského zákoníku) s výjimkou věcí, které mají povahu dlouhodobého hmotného majetku kromě drobného (výdaje na jejich dodavatelské pořízení patří na položky z podseskupení 612 a 613). Dodavatelským pořízením hmotné věci se rozumí jak koupě nebo jiné úplatné získání hotové věci, tak zadání jejího zhotovení a její úplatné získání na základě smlouvy o dílo (§ 2586 an. občanského zákoníku) nebo jiné obdobné smlouvy.
5131Potraviny
Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách. Školních jídelnách, nákup ochranných nápojů (podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.) a nákup jiných potravin kromě závodního stravování, pro které je zřízen zvláštní (běžní) účet závodního stravování
Patří sem jen nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175).
5132Ochranné pomůcky
Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů
5133Léky a zdravotnický materiál
Zahrnuje nákup léků pro specializovaná zdravotnická a veterinární zařízení včetně polních nemocnic a posádkových ošetřoven, zvláštních ordinací apod. Patří sem i nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení, jakož i lékárniček do aut.
5134Prádlo, oděv a obuv
Výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech organizací.
5135Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
Pořízení učebních pomůcek
Z prostředků obdrženích na přímé náklady na vzděláváni
5136Knihy, učební pomůcky a tisk
Výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného. V případě, že je dodavatel dodává prostřednictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v náplni třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného. Na položku 5136 patří jen výdaje na pořízení papírových knih a nikoliv i knih zaznamenaných na elektronických médiích.
5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí (§ 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 věta první a § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů], nepatří-li na jiné položky podseskupení položek 513. Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč (podlimitní technické zhodnocení, k tomu odstavec 6 náplně položky 5171).
5138Nákup zboží {za účelem dalšího prodeje)
Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě
Obdobně jako v položce 2112 jde o nákup zboží určeného k dalšímu prodeji (jednorázové akce), nikoliv ke spotřebě v organizaci
Nesmi přitom jít o nákupy v rámci hospodářské (podnikatelské) činnosti, na ty se rozpočtová skladba nevztahuje
5139Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup všeobecného materiálu nezařaditelného do předchozích položek, včetně např. nákupu zvířat osiva, dezinfekčních prostředků, průkazů, registračních značek, validačních známek, kontrolních nálepek, propagačních materiálů atd.
514Úroky a ostatní finanční výdaje
Na položky tohoto podseskupení patří výdaje za služby spočívající v poskytnutí peněžních prostředků k dočasnému užívání nebo v poskytnutí práv závisejících na splnění určité podmínky a části výdaje, které organizace považuje za částky vynaložené nebo získané v důsledku změny kursu cizí měny. Pokud jsou výdaje hrazené peněžním fondům podléhajícím rozpočtové skladbě a nemají charakter refundaci, pak se zároveň zapisují na příslušnou záznamovou jednotku
5141Úroky vlastní
(1) Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků běžných účtů apod.
(2) Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a 8221 se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou se dluhopisy skutečně prodaly, je prémie nebo diskont. Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku diskontu z výdajového účtu státního rozpočtu na účet pro tržby z prodeje státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly.
(3) Na položku 5141 patří i záporný alikvotní úrokový výnos, který nastává v případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu.
(4) Na tuto položku dále patří i prémie ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž byly dluhopisy organizací odkoupeny, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položky 8112, 8122, 8212 a 8222, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont ze zpětného odkupu dluhopisu a patří na položku 2141). Na položky 8112, 8122, 8212 a 8222 se zařazuje částka nominální hodnoty odkoupených dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou byly dluhopisy skutečně odkoupeny, je diskont nebo prémie. Odkupuje-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, pak na stejnou položku (8112, 8122, 8212 a 8222) jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny.
(5) Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupuji do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí).
(6) Na položku 5141 patří nejen výdaje na úroky z debetních zůstatků běžných účtů a výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků (výdaje na kladné debetní úroky), ale i výdaje na úroky z bankovních účtů (vkladů) a výdaje na úroky z poskytnutých půjčených prostředků, které jsou důsledkem záporných úrokových sazeb (výdaje na záporné kreditní úroky).
5142Kursové rozdíly ve výdajích
Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit výdaje, které banka, která vede organizaci účet, poukazuje v cizí měně a organizaci ji na něj odepisuje v korunách (skutečný výdaj), na očištěný výdaj a kursový rozdíl ve výdajích. Pro účely náplně této položky se očištěným výdajem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu ve výdajích, kterou se rozumí rozdíl mezi částkou poukázanou bankou v cizí měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze dne, kdy byla poukázána, a toutéž částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je výdaj součástí. Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 5142 nepoužívat, zařadí celý skutečný výdaj na příslušnou položku, například položku 5136, jestliže kupuje například knihy ze zahraničí. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný výdaj a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto nákupu a kursem například eura, jestliže knihy kupuje za eura, ze dne, kdy částka byla odepsána z účtu, a součinem částky nákupu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 5142, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný.
Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 5142 pro vyjádření záporného rozdílu skutečně přijaté částky a kladného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace. Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého devizového účtu na svůj účet korunový uvádět jako výdaj devizového účtu a příjem účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně na korunovém účtu připsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky odepsané z devizového účtu použije položku 5142 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně na korunový účet připsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky odepsané z devizového účtu, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu vede ke vzniku kursové ztráty v neprospěch Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je nižší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl vyšší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to se stejným znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142.
Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je vyšší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
5143Úroky vzniklé převzetím cizích závazků
5144Poplatky dluhové služby
5145Neúrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům
Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se vztahují k pokrytí plateb držitelům státních a komunálních dluhopisů, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 5146) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
Výdaji emitenta dluhopisů na finanční deriváty vztahujícími se k pokrytí plateb držitelům těchto dluhopisů se rozumějí emitentovy korunové platby instituci, s níž dohodu o finančních derivátech uzavřel, které by, kdyby derivátů nebylo, prováděl emitent ve prospěch těchto držitelů. U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5146Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům
Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu. Jsou to korunové platby institucím, s nimiž tito emitenti uzavřeli dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu, a korunové výdaje realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže závazky z těchto dohod jsou vyšší než pohledávky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka vydaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu sedmá a osmá věta náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtů státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5147Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům
Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.] s výjimkou výdajů patřících na položku 5146.
5148Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům
Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se nevztahují k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 5147) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. Výdaji na finanční deriváty nevztahujícími se k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, se rozumějí korunové platby instituci, s níž organizace dohodu o finančních derivátech uzavřela, kromě plateb podle předposlední věty náplně položky 5145. U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5149Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
515Nákup vody, paliv a energie
Vratky záloh pravidelně (zpravidla měsíčně) hrazených v tomtéž (běžném) rozpočtovém roce se zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny
5151Studená voda
Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod
5152Teplo
Úhrady dálkově dodávané tepelné energie
5153Plyn
5154Elektrická energie
5155Pevná paliva
5156Pohonné hmoty a maziva
5157Teplá voda
5159Nákup ostatních paliv a energie
Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použiti než v položce 5156)
516Nákup služeb
Na položky podseskupení 516 patří výdaje na služby (definice služby je uvedena v náplni seskupení položek 51) s výjimkou oprav a údržby hmotných věcí (ty patří na položku 5171).
5161Poštovní služby
(1) Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, jak jsou definovány v § 1 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., a to bez ohledu na to, jestli tyto služby poskytují pošty, zásilkové nebo kurýrní firmy nebo kdokoli jiný. Patří sem i výdaje na tzv. hybridní poštu.
(2) Výdaje na služby jiného druhu, které poskytují pošty, na tuto položku nepatří. Jsou to zejména výdaje na vystavení kvalifikovaných certifikátů potřebných pro elektronické podepisování dokumentů nebo jiných digitálních certifikátů. Tyto výdaje patří na položku 5169 bez ohledu na to, který kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb akreditovaný Ministerstvem vnitra tyto digitální certifikáty vystavuje.
(3) Na položku 5161 nepatří rovněž výdaje na pořízení hodnot, které sice slouží k zajištění posílání zásilek nebo jiných činností poštovního styku, ale nejsou svou povahou poštovními službami nebo ani službami vůbec, jako jsou výdaje na nákup pásek do výplatních strojů, které nepředstavují potvrzení o předplacení poštovného (patří na položku 5139), na pořízení barviva do jejich tiskáren (patří také na položku 5139) a podobné výdaje.
(4) Poštovné patří na tuto položku i v případě, že je placeno jinak než při podání poštovní zásilky poště, a to jako cena za poštovní známky nebo případně jiná potvrzení o předplacení poštovného nebo jako výdaje na kreditování výplatních (frankovacích) strojů.
5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci
Úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet
Zahrnuje i úhrady za služby využívaní sítě Internet
Patří sem i výdaje na zřízení čísla pevného telefonu a za karty ke zprovoznění mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou součástí pořizovací ceny mobilního telefonu. Nepatří sem poplatky za rozhlas a televizi, ty patří na položku 5169.
5163Služby peněžních ústavů
Včetně komerčního pouštěni
5164Nájemné
(1) Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb za související služby), nelze-li odlišit, pak hrubé nájemné, jiné než na položce 5165.
(2) Patří sem i platby za pronájem originálu nebo rozmnoženiny autorského díla, zaznamenaného uměleckého výkonu nebo zvukového či zvukově obrazového záznamu [§ 15 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.] a za jejich půjčení (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.) nositelům těchto práv [§ 12 odst. 4 písm. c) a d), § 71 odst. 2 písm. e) a f), § 76 odst. 2 písm. c) a d) a § 80 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], jestliže organizace výjimečně užívá dílo tímto způsobem. Nepatří sem odměny autorům za poskytnutí oprávnění (udělení licence) k výkonu práva pronajímat nebo půjčovat takové originály nebo rozmnoženiny ani odměny jiným nositelům majetkových autorských práv za poskytnutí takového oprávnění; tyto odměny patří na položky 5041, 5179 nebo 6119.
(3) Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 jen v případě, že jsou to skutečně smlouvy, podle nichž si organizace najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy zaznamenány a z nichž je počítač může přímo převzít, a organizace je může používat nejvýše rok, poté je musí pronajímateli nebo půjčiteli vrátit a nesmí si pořídit rozmnoženinu. Výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které tyto podmínky nesplňují, patří na položku 5042.
(4) Na položku 5164 patří i pachtovné podle smluv jiných než o zemědělském pachtu (§ 2332 až 2344 a 2349 až 2357 občanského zákoníku). Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu patří na položku 5165.
5165Nájemné za půdu
Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu (§ 2345 až 2348 občanského zákoníku).
5166Konzultační, poradenské a právní služby
Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby, a informací, které slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti a organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (ty patří na položku 5168), a to v případě, že organizace není podle zvláštních předpisů povinna si je opatřovat. Platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím (§ 22 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., a vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným dodavatelům sem patří i v případě služeb, kterými není dodání informací. Na tuto položku nepatří výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5166 patří zejména výdaje na znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty a audity (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si opatřovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií.
5167Služby školení a vzdělávání
Nákup školicích a vzdělávacích služeb (kursů, školeni, odborných stáži) pro potřeby organizace
5168Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
(1) Platby výpočetním střediskům nebo jiným dodavatelům za vyhotovení počítačových sestav z dat dodaných organizací nebo jiných údajů a za jiné počítačové operace s dodanými údaji.
(2) Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat, kromě výdajů na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5172 a 6111), výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5042) a výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164).
(3) Výdaje na služby týkající se hmotného a nehmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií a systémů, které by v případě, že by se týkaly něčeho jiného, patřily na položky 5166 a 5169.
(4) Hmotným majetkem tvořícím součást informačních a komunikačních technologií se pro účely zařazení výdajů na položku 5168 rozumějí hmotné věci a jejich soubory určené převážně k elektronickému získávání, přenosu a sdělování informací. Jsou jimi zejména počítače, počítačové sítě, telefony, digitální kamery a fotoaparáty kromě těch, které se používají k uměleckým účelům, kamerové systémy, skenery a podobné přístroje a k nim připojená zařízení a věci sloužící k jejich fungování (počítačové tiskárny, reproduktory a sluchátka připojené k počítačům, kompaktní disky, digitální víceúčelové disky, audiokazety, videokazety apod.). Nejsou jimi samostatné rozmnožovací přístroje ani jiné samostatné přístroje k zaznamenávání informací na jiná než elektronická média. Na položku 5168 patří výdaje na služby týkající se hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií; výdaje na jeho pořízení patří na příslušné položky podle jeho povahy (položky 5137, 5139, 6122 a 6125).
(5) Na položku 5168 se zařazují i výdaje na opravy a údržbu počítačových programů a databází (definice oprav počítačových programů a databází a ostatního nehmotného majetku je v náplni položky 5171 odstavci 3 a definice jejich údržby v odstavci 5).
5169Nákup ostatních služeb
(1) Výdaje na nákup služeb nezařazené v předchozích položkách, patři sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízeni jiné organizace nebo jiného subjektu.
(2) Patři sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin.
(3) Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky a osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky daně zvláštním právním předpisem.
(4) Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného.
(5) Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken.
(6) Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které je organizace povinna podle zvláštních předpisů si dávat zpracovat, a informací jiných než těch, které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby nebo slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti (výdaje na ně patří na položku 5166), s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (výdaje na ně patří na položku 5168); nepatří sem výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5169 patří zejména výdaje na znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které je organizace podle zvláštních předpisů povinna si nechávat zpracovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií.
(7) Patří na ni i výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu přístrojů a zařízení.
(8) Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo jiných signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na informace se však nepovažují výdaje na věci, které sice informace nesou, avšak v jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně hmotná podstata nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní disky apod., se za výdaje na informace považují).
(9) Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného majetku kromě počítačových programů (ty patří na položku 5168), nepředstavují-li technické zhodnocení (definice technického zhodnocení je v náplni položky 5171 odstavci 6) ani opravy nebo údržbu (výdaje na ně patří, jde-li o opravy nebo údržbu počítačových programů nebo databází, na položku 5168, a jde-li o opravy nebo údržbu jiného nehmotného majetku, na položku 5171).
(10) Na tuto položku se zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a dodavateli, podle kterých organizace platí pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za jistotu, že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se poškodí určitá věc, dodavatel ji opraví.
(11) Rovněž se na tuto položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky (placené provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
517Ostatní nákupy
5171Opravy a udržování
(1) Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu s výjimkou oprav a údržby počítačových programů a databází (ty patří na položku 5168).
(2) Opravou hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava této věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení [55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky].
(3) Opravou nehmotného majetku (definice nehmotného majetku je v náplni položky 5041) se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava nehmotného majetku, který byl vytvořen podle zadání organizace, avšak který z důvodu chybného zadání nebo chybného splnění zadání neplní zcela nebo částečně funkci, k níž byl určen, a to úprava, jejímž účelem je zajistit, aby tuto funkci v úplnosti plnil.
(4) Údržbou hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava této věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava opravou, například natírání okenních rámů.
(5) Údržbou nehmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost, avšak nikoliv zásadním způsobem a bez přidání zásadních nových funkcí, a služby spočívající v poskytování informací a konzultací v ústní, písemné i jiné podobě uživatelům tohoto majetku jeho tvůrcem, potřebných k jeho bezchybnému používání. Údržbou databáze nebo počítačového programu je zejména jejich aktualizace (update) a technická podpora. Aktualizací databáze se rozumí přidání informací o skutečnostech, které před vytvořením databáze nebo před její poslední aktualizací neexistovaly. Aktualizací počítačového programu se rozumí jeho přizpůsobení skutečnostem, které před jeho vytvořením nebo před jeho poslední aktualizací neexistovaly. Technickou podporou databáze nebo počítačového programu se rozumí poskytování informací a konzultací jejich tvůrcem jejich uživatelům. Zvýšením použitelnosti nehmotného majetku se rozumí přírůstek jeho informační nebo transformační schopnosti nebo, je-li tímto majetkem právo, rozšíření možností, které toto právo svému držiteli dává.
(6) Na položku 5171 nepatří výdaje na technické zhodnocení majetku. Technickým zhodnocením hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí její úprava, kterou se zvýší její použitelnost. Technickým zhodnocením nehmotného majetku (upgrade) se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava přinášející zásadní zvýšení jeho použitelnosti nebo jeho nové zásadní funkce. Technické zhodnocení kromě technického zhodnocení materiálu je podlimitní a nadlimitní. Podlimitní technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se vydalo 40 tisíc Kč nebo méně. Podlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo 60 tisíc Kč nebo méně. Nadlimitní technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se vydalo více než 40 tisíc Kč. Nadlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo více než 60 tisíc Kč. Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu patří na položku 5137, a to bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří, jsou-li tímto majetkem počítačové programy nebo databáze, na položku 5172 a v ostatních případech na položku 5179, a to bez ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení hmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí, a to bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek 611, a to bez ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské pořízení technického zhodnocení materiálu patří, nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek, na položku 5169; vzniká-li, patří v prvním případě na příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí a ve druhém na položku 5137.
(7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) provedené za účelem oprav nebo udržování.
(8) Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak patří na položku 5169).
5172Programové vybaveni
Výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 tisíc Kč. Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Na položku 5172 patří výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), a objednatelé kolektivních děl, jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je tento počítačový program použitelný jen rok nebo méně (je-li použitelný více než rok a zaplacená částka 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 6111). Na položku 5172 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6111); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného programu nerozhoduje.
5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)
(1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady hrazené osobám vykonávajícím pro organizaci závislou činnost (podle § 152 až 189 zákoníku práce, § 136 až 154 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 71 až 89 o vojácích z povolání, § 112 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 odst. 6 a 8, § 36 odst. 3 a § 36a odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, § 53 zákona o krajích, § 56 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze, § 78 zákona o obcích, § 16 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a dalších).
(2) Na položku 5173 se zařazují i výdaje na jízdenky, letenky i jiné druhy plateb za dopravu, za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních (§ 2326 až 2331 občanského zákoníku) a za stravování (ne však za potraviny, ty patří na položku 5131), jsou-li určeny pro zaměstnance na pracovní cestě.
(3) Patří sem i reciproční úhrady cestovních výdajů osobám přijíždějícím ze zahraničí, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací a výdaje rozpočtů územních samosprávných celků na ubytování zahraničních delegací, i když nejde o reciproční cesty.
(4) S výjimkou úhrad podle odstavce 3 této náplně na tuto položku nepatří náhrady cestovních výdajů jiným osobám než osobám vykonávajícím pro organizaci závislou činnost, například podle vyhlášky č. 520/2005 Sb., ty patří na položku 5192.
5175Pohoštění
Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169).
5176Účastnické poplatky na konference
Účastnické poplatky spojené s účasti zaměstnanců na konferencích a podobných akcích Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance organizaci, která konferenci nebo podobnou akci porada.
5177Nákup uměleckých předmětů
Nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem a nejsou součásti staveb a budov, předmětů muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich souborů v muzeích a památkových objektech, stálých výstavních souborů a knihovních sbírek knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiných sbírek, archiválií a movitých kulturních památek a jejich souborů.
5178Nájemné za nájem s právem koupě
Nájemné podle smluv o nájmu obsahujících ustanovení, že nájemce má právo na koupi najaté věci (§ 489 a n. obchodního zákoníku)
5179Ostatní nákupy jinde nezařazené
(1) Na tuto položku patří náhrady za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, náhrady chovatelům služebních psů apod..
(2) Patří sem i platby daní a poplatků vůči cizím státům (i když jsou nakupovány v České republice - např. poplatky za vstupní víza do cizích zemi apod..) včetně dálničních známek a poplatků.
(3) Zahrnuje i příspěvek na zkvalitněni stravy vlastním zaměstnancům a paušální náhradu stravy (sportovcům, jiným osobám s vyšší fyzickou zátěži).
(4) Na tuto položku se zařadí i výdaj patřící na seskupení položek 51, jímž se pořizují věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot, ale u kterého nelze postupovat podle odstavce 3 náplně třídy 5 pro nedostatek informací umožňujících stanovit položku odpovídající jeho hlavní části.
(5) Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náhrady nákladů vzniklých odborovým organizacím výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.) a nákladů vzniklých jim a organizacím zaměstnavatelů činností k podpoře vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících (§ 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.).
(6) Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek.
(7) Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv.
(8) Jde o případy, kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku. Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku jiného než dlouhodobého a jiného než počítačové programy (výdaje na pořízení počítačových programů, které jsou nehmotným majetkem jiným než dlouhodobým, patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění k užití nehmotného majetku od jeho držitelů, které samo povahu nehmotného majetku nemá, patří na položku 5041). Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení nehmotného majetku patří na položku 5179 zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je toto oprávnění jen na rok nebo dobu kratší (je-li na dobu delší než rok a platba za ně 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 6119).
(9) Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti rok nebo kratší nebo odměna nepřesahuje 60 tisíc Kč (zákonná ustanovení o těchto převodech jsou uvedena ve třetí větě náplně podseskupení položek 611).
(10) Patří sem i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6119); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje.
(11) Na položku 5179 se zařazují také úplaty podle schovacích smluv a smluv příkazního typu (§ 2402 až 2520 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jsou-li jejich předmětem cenné papíry.
(12) Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými papíry (§ 5 až 20 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným osobám podle smluv uzavřených podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013. Jsou to smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a další obstaravatelské smlouvy (§ 28, 33, 33a a 33b tohoto zákona) a smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů (§ 34 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 37a odst. 1).
(13) Na položku 5179 se zařazují též odměny burzovním dohodcům podle § 31 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.
(14) Na tuto položku patří i platba kupujícího prodávajícímu a objednatele zhotoviteli za prodloužení doby, po niž má prodávající vůči kupujícímu odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost či z vady spotřebního zboží (§ 2113 až 2117 a 2165 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zhotovitel vůči objednateli odpovědnost za vady věci zhotovené na zakázku (§ 645 až 649 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost díla (§ 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
(15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolku (§ 214 až 302 občanského zákoníku) zřízeného podle českého práva, který organizace spoluzaložila nebo se stala jeho členkou (organizační složka státu po splnění podmínek podle § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale jsou jí poskytovány jako protihodnota za členská práva. Transfery spolkům patří na položky 5222 a 6322.
(16) Odstavec 15 platí i pro platby téhož druhu spolkům a podobným organizacím, které nejsou zřízeny podle českého práva, jestliže nesměřují do zahraničí. Patří sem i členské finanční příspěvky evropským seskupením pro územní spolupráci [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013] se sídlem na území České republiky (§ 18a až 18h zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů). Členské finanční příspěvky evropským seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie patří na položku 5532.
(17) Na položku 5179 se zařazují též poplatky komoditním burzám [§ 12 odst. 2 písm. q) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 285/2005 Sb.], které burzy uvalily na osoby, které jejich prostřednictvím nakupují zboží, služby nebo výkony, platí-li je tyto osoby přímo burze. Platí-li je prostřednictvím burzovních nebo soukromých dohodců (§ 23 a § 29 až 32 zákona o komoditních burzách), zařazují se na položku 5192.
518Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
Používá se při poskytováni záloh, jestliže není možné v okamžiku jejich poskytnuti jejich povahu přesněji klasifikovat
Při jejich vrácení se účtuje v záporných hodnotách na tuto položku, při jejich rozúčtování taktéž se souvztažným zaúčtováním na příslušnou položku
Zahrnuje složené jistiny
Patři sem též výdaje na realizované záruky
5181Poskytnuté zálohy vnitrním organizačním jednotkám
5182Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny
V organizacích, které na konci roku žádnou hotovost v pokladně nemají, se výdaje na této položce nerozpočtují.
Položku nepoužívají organizace, které se rozhodly pro režim oddělených pokladen. Místo na ni zařazují převody z rozpočtu do pokladny na položku 5348 a převody z pokladny do rozpočtu na položku 4138.
5183Výdaje na realizaci záruk
Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací za dlužníka, jehož ručitelem organizace byla, jeho věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou organizace s věřitelem ve prospěch dlužníka uzavřela, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které organizace věřiteli ve prospěch dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci ručitelskou povinnost ukládá
5184Výdaje na vládní úvěry
Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry, které definuje § 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění
5189Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje, nelze-li je zařadit přímo na konkrétní položku podle charakteru nákupu
Patří sem např. i trvale jistiny, např. na karty CCS
519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věrné dary
5191Zaplacené sankce
Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené jiným subjektům než státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené těmto subjektům patří na položku 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Nerozhoduje, zda se sankce platí na základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky z prodlení podle § 369 odst. 1 či smluvní pokuta podle § 436 odst. 4 obchodního zákoníku nebo úroky nebo poplatky z prodlení podle § 517 odst. 2 či § 723 nebo smluvní pokuta podle § 544 a 545 občanského zákoníku) či předpisů veřejnoprávních (jako např. penále podle § 18 a 19 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 176/2002 Sb. a č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí.
5192 Poskytnuté náhrady
(1) Na tuto položku patří zejména platby za služby, které nepředstavují zaplacení ceny (§ 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákonů č. 151/1997 Sb. a č. 303/2013 Sb.), ale zaplacení částky určené právním předpisem nebo stanovené podle něj. Zařazují se na ni i cestovní a podobné náhrady osobám, které pro organizaci nevykonávají závislou činnost (cestovní náhrady osobám, které pro ni závislou činnost vykonávají, patří na položku 5173), zejména svědkům, znalcům, advokátům, exekutorům či notářům, stanovené příslušnými zákony (správním řádem, občanským soudním řádem, daňovým řádem, trestním řádem, exekučním řádem, notářským řádem). Na tuto položku nepatří výdaje deklarované jako náhrady, které ve skutečnosti mají povahu transferů (odstavec 12 této náplně).
(2) Patři sem i úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty ex offo.
(3) Zahrnuje např. těž poskytnuté náhrady za náklady soudního řízem, refundace výdajů uskutečněných v předchozích letech apod..
(4) Patří sem dále i příspěvky poskytované do společných sociálních fondů spravovaných jmou obci.
(5) Zahrnuje i náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.
(6) Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytuji senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu.
(7) Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, které organizace způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady za pracovní úrazy a bolestné. Mezi náhrady za újmy patří například náhrada majetkové újmy osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči (zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) náhrada nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, podle § 67 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a § 29 vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (vyhláška č. 330/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i náhrady za újmy a poskytnuté prostředky podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. náhrada stěhovacích nákladů (§ 32 odst. 2 tohoto zákona), škod způsobených vojenským cvičením (§ 42 odst. 1), za vyvlastnění (§ 45 až 51), za poskytnutí věcných prostředků (§ 58) a majetkové újmy na věcných prostředcích (§ 59); náhrady za práci patří na položku 5051.
(8) Na tuto položku rovněž patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným osobám podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. Zařazují se na ni i náhrady zvýšených vybavovacích výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Na položku 5192 se zařazují též náhrady svědkům, osobám přezvědným a dalším osobám předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné) podle ustanovení o těchto náhradách v zákonech upravujících řízení, v kterých tyto osoby vystupují, například podle § 104 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 139 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 107 odst. 2 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 10 odst. 4 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 30 odst. 6 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.), § 28 odst. 5 zákona o Celní správě České republiky (zákon č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 177 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 58 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo čl. 19 přílohy č. 1 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (zákon č. 90/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
(9) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
(10) Na položku 5192 se zařazují též odměny a náhrady nákladů placené znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům podle § 17 až 19 a § 23 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., 227/2009 Sb. a 444/2011 Sb. a podle § 15a až 28 a přílohy vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou odměn určených smlouvou (§ 17 odst. 4 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění zákona č. 444/2011 Sb., a § 15a odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb.), které se zařazují na položku 5166, 5168 nebo 5169.
(11) Na položku 5192 patří i peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu dopravcům jako kompenzace dopadů slev nařízených státem (výměr Ministerstva financí č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku č. 13/2014, v platném znění) podle obecných pravidel na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 [čl. 2 písm. l), čl. 3 odst. 2 a čl. 4 a 6].
(12) Na tuto položku nepatří platby označované jako náhrady nebo příspěvky na úhradu určitých hodnot, nejsou-li vypočítány z hodnot (výdajů, nákladů, ceny majetku), které mají nahrazovat, ani přímo odvozeny z újmy, kterou mají odškodňovat. Patří mezi transfery, a to i v případě, že je jako náhrady nebo příspěvky na úhradu hodnot nazývá právní předpis, který je zavádí. Je to například příspěvek poskytovaný obcím Ministerstvem vnitra na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejich území podle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 314/2015 Sb. (patří stejně jako dotace na rozvoj obce podle odstavce 2 téhož paragrafu na položku 5321 a v příjmech na položku 4116).
5193Výdaje na dopravní územní obslužnost
Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na tuto položku patří i výdaje podle smluv uzavřených do dne 30. června 2010 podle ustanovení upravujících závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty z tohoto závazku, která zákon č. 194/2010 Sb. dnem 1. července 2010 zrušil (§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Převody obcí na účet sdružených prostředků za účelem těchto úhrad. Na položku 5193 nepatří finanční kompenzace dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, ty patří na položku 5192 (odstavec 11 náplně položky 5192).
5194Věcné dary
Nákup věcných předmětů poskytovaných formou dam, včetně věcných humanitárních darů. Za věcné dary se považují i vstupenky na kulturní představení a sportovní utkání. Na tuto položku patří i výdaje na nákup věcí, které se pak předají příslušníkům bezpečnostních sborů jakožto kázeňská odměna podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále sem patří výdaje na nákup věcí, které se předají vojákům jakožto kázeňská odměna podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Výdaje na nákup věcných darů patří na tuto položku i v případě, že věcný dar má výjimečně povahu dlouhodobého majetku.
Nezahrnuje peněžité dary. Peněžité dary vlastním zaměstnancům poskytované podle pracovněprávních předpisů patří na položku 5029, odměny a finanční dary vyplácené zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednáváni se považuji za transfery obyvatelstvu a patří na položku 5499.
5195Odvody za neplněni povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
5196Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce
Patři sem náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve zněm zákona č. 138/1996 Sb. Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí
Patři sem náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí u pracovníků zastupitelských úřadů a stalých misi a jejich rodinných příslušníků podle nařízení vlády č.62/1994 Sb., tj. náhrady podle § 3 tohoto nařízení vlády (náhrady podle § 4 patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173).
5198Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5199Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
(1) Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů.
(2) Na tuto položku zařazují organizace, které jsou vlastníky bytů nebo nebytových prostorů a spoluvlastníky společných částí budovy, v níž se tyto byty nebo nebytové prostory nacházejí (§ 1158 až 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), platby společenství vlastníků těchto bytů a nebytových prostorů (§ 1194 až 1216 občanského zákoníku) nebo jiné pověřené osobě, které jsou určeny na výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budovy (§ 1180 a 1181 občanského zákoníku).
(3) Na položku 5199 patří i peněžní prostředky vydané v hotovosti kontrolním pracovníkům na kontrolní nákupy [§ 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)].
52Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům se stejně jako neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a neinvestiční transfery do zahraničí člení do položek zpravidla podle druhu subjektu, kterému je transfer poskytován. To platí i pro obdobné transfery investiční. Transfer je poskytnut určitým poskytovatelem určitému příjemci, jestliže je mezi nimi právní vztah poskytovatele a příjemce. Tento právní vztah vzniká rozhodnutím poskytovatele nebo dohodou poskytovatele s příjemcem, jakou částku poskytovatel příjemci poskytne a případně jaké budou další práva a povinnosti obou v souvislosti s transferem. Tento právní vztah nevzniká mezi poskytovatelem a prostředníkem a mezi prostředníkem a příjemcem. Prostředníkem je subjekt, jemuž poskytovatel částku transferu poukáže nebo jinak předá s tím, aby ji poukázal nebo jinak předal příjemci, případně mu též pošle nebo předá související dokumenty s tím, aby je příjemci rovněž poslal nebo předal. Prostředník [např. kraj podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.] o právech a povinnostech příjemce souvisejících s transferem nerozhoduje a pouze plní příkaz poskytovatele k předávání peněžních částek a dokumentů. Poskytovatel ani příjemce při zařazování transferu na položku a paragraf rozpočtové skladby neberou skutečnost, že transfer je poskytován přes prostředníka, v úvahu. To neplatí u transferů příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji poskytovaných prostřednictvím jejich zřizovatelů (§ 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 477/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.). Prostředníci, kterými jsou obce, dobrovolné svazky obcí a kraje u transferů poskytovaných jejich prostřednictvím příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, příjem těchto transferů zařazují na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, z nějž je přijali, a jejich výdaj na položku odpovídající převodu svým příspěvkovým organizacím (5336 nebo 6356). Prostředníci, kterými jsou kraje u transferů poskytovaných jejich prostřednictvím a prostřednictvím obcí příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, příjem těchto transferů zařazují na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, z nějž je přijali, a jejich převod obci minusovým zápisem na téže příjmové položce. Poskytovatelé zařazují výdaj těchto transferů na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, jemuž je poukazují (na položku 5323 nebo 6342, je-li konečným příjemcem transferu příspěvková organizace zřízená krajem, a na položku 5321, 6341, 5329 nebo 6349, je-li konečným příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nebo je-li poskytovatelem kraj).
521Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
5211Neinvestiční transfery finančním institucím
Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5214. Patří sem i neinvestiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
Patři sem transfery fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jmou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položku 5215. Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5214 Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5215 Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti Centrum - F. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5219Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
522Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Použije se pro transfery organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem tedy transfery zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod..
5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Neinvestiční transfery společnostem založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
5222Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.
5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb. (zařazují se na položku 5198), patří sem však příspěvek podle § 17 tohoto zákona. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi.
5224Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím
5225Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nepatří sem transfery dobrovolnému sdružení obcí. ta patří na položku 5329
523Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
5230Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
Např. peněžní a věcná ocenění podnikatelským právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.)
524Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
5240Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
Např. peněžní a věcná oceněni neziskovým a podobným právnickým osobám podle zvláštního právního přepisu (§ 49 odst. 6 zákona 218/2000 Sb.)
525Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním
5250Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. odstavce 3) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto odstavci uvedeným, polovinu zúčtované částky od pojistného, které má platit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ převede tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti) ze svého výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak učinila výdaj, který by v případě nekompenzované platby (v případě, že by se tato suma neodečítala od pojistného, zaměstnavatel by platil celé pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl transferem této sumy zaměstnavatelům. Výdaj této sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí na položku 5250 a její příjem na příjmový účet na položku 1614.
53Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu
531Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
5311Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Nepatří sem i převody z fondů organizačních složek státu do jejich rozpočtových příjmů
5312 Neinvestiční transfery státním fondům
Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech
5313Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
Neinvestiční transfery účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
5314Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
5315Odvod daně za zaměstnance
Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5316 Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance
Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanost úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5317Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištěni úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5318Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
532Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje též hlavní město Praha.
5321Neinvestiční transfery obcím
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než v položce 5322. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů obcím) a transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím těchto obcí a krajů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
5322 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok
5323Neinvestiční transfery krajům
Zahrnuje transfery poskytované krajům jiné než v položce 5324
5324 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům zahrnuté do finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o statním rozpočtu na příslušný rok
5325Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obci
533Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a obce, dobrovolné svazky obcí a kraje příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb.
5332Neinvestiční transfery vysokým
Školám Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám
5333Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé.
5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje neinvestiční transfery, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, jiné než ty, které patří na položku 5331. Jsou to zejména dotace podle § 54 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., dotace podle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb. a dotace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni seskupení položek 52).
5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, zřizovateli kterých nejsou. V případě, že budou zákonem zřízeny další právnické osoby podobné příspěvkovým organizacím (jiné než ty, transfery kterým se zařazují na položky 5333, 5334 a 5335), budou sem patřit i neinvestiční transfery těmto právnickým osobám.
534Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
(1) V konsolidaci na úrovni organizace se eliminuji položky 5342 (při převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a 5344 až 5349.
(2) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky převáděné z peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo právnické osoby používající rozpočtovou skladbu do jiného peněžního fondu (na jiný bankovní účet) téže organizační složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky převáděné hlavním městem Prahou jejím městským částem a peněžní prostředky převáděné těmito městskými částmi hlavnímu městu Praze. Výdaje patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330.
(3) Co se rozumí peněžním fondem a jak se posuzují převody peněžních prostředků na účty termínovaných vkladů a podobné nástroje a převody z nich, stanoví odstavec 3 náplně podseskupení položek 413.
5341Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti
5342Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
5343Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů
Patří sem i vratné zálohy zavodni kuchyni na potraviny
5344Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje
5345Převody vlastním rozpočtovým účtům
Na tuto položku se zařazují výdaje mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě představující převody do rozpočtu téže organizace (na účet státního rozpočtu organizační složky státu, do rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce.
5346 Převody do fondů organizačních složek státu
Tato položka se použije pro převody neinvestičních prostředků poskytnuté do fondů organizačních složek státu. Patří sem i převody neinvestičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody investičních prostředků patří na položku 6361).
5347Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
5348Převody do vlastní pokladny
Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu oddělených pokladen (je popsán v náplni položky 4138).
5349Ostatní převody vlastním fondům
536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
5361Nákup kolků
Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků určených k tomu, aby organizace jimi hradila daně a poplatky, ke kterým je povinna. Patří sem i výdaje organizačních složek státu na nákupy kolků, jestliže na tyto nákupy nepoužívají peněžní prostředky utržené jejich prodejem. Jestliže je na jejich nákupy používají, patří sem výdaje na prvotní nákup kolků při zavedení jejich prodeje a výdaje na nákup kolků při zvýšení jejich zásoby.
5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve třídě 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku (patří na položku 6121) a ostatních daní, které v souladu s účetními předpisy vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (patří na příslušné položky podseskupení 612). Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku. Daň z přidané hodnoty sem patří jen v případě, že ji organizace platí finančnímu úřadu (platí-li za dodanou věc, službu, práci, výkon nebo právo a dodavatel uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť daň, zařazuje celou cenu, včetně této daně, na položku, která kupované věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá). Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila finančnímu úřadu a ten ji nebo její část organizaci vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tom případě organizace přijme částku, kterou jí finanční úřad takto vrací, jako kompenzaci výdajů a zařadí ji na položku 5362 v záporné hodnotě. Na položku 5362 však nepatří daň z přidané hodnoty placená z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.). Daň z přidané hodnoty placená z přenesené povinnosti za stavební práce (§ 92e téhož zákona) se zařazuje na položku 5171 nebo 6121 podle účelu těchto prací. Na tuto položku patří jen platby státnímu rozpočtu, platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce 5365.
5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům
(1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené jiným subjektům patří na položku 5191), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby).
(2) Patří sem zvláště odvody a penále za porušení rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 270/2007 Sb. a č. 26/2008 Sb. a podle § 22 odst. 4 až 5 a 7 až 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 477/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 465/2011 Sb. a č. 24/2015 Sb. (převody podle § 22 odst. 6 patří na položku 5909), pokuty podle § 22a a 22b tohoto zákona, pokuty podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 437/2003 Sb. a č. 230/2006 Sb., pokuty, penále a úroky z prodlení podle § 250 až 253 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokuty a přirážky k pojistnému podle § 20 až 22 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) apod.
(3) Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle smluv uzavřených podle nich, jako úroky z prodlení podle § 369 odst. 1 či smluvní pokuty podle § 436 odst. 4 obchodního zákoníku nebo úroky nebo poplatky z prodlení podle § 517 odst. 2 či § 723 nebo smluvní pokuty podle § 544 a 545 občanského zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že jsou placeny státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám nebo dobrovolným svazkům obcí, jinak patří na položku 5191.
5364Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádaní mezi krajem a obcemi, ty patři na položku 5366
5365Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy. Kraje a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádějí a neinkasují tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechávají na svém bankovním účtu. Neexistující příjem této částky zařazují kraje na položku 1123 a obce na položku 1122.
5366Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Zahrnuje výdaje z finančního vypořádáni minulých let hrazené obcemi krajům nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím a dobrovolným svazkům obcí z titulu finančního vypořádám minulých let (např. doplatky dotací na sociální dávky
5367Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 026 a přes hranice kraje 035.
5368Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 035.
5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Zahrnuje transfery ze státního rozpočtu územním rozpočtům v rámci finančního vypořádání minulých let
54Neinvestiční transfery obyvatelstvu
541Sociální dávky
5410Sociální dávky
Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečeni (i do zahraničí), tj dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového tříděni 411 až 418, paragrafu 4195 a přip. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210 Nezahrnuje zásadně platby charakteru
návratných půjčených prostředků obyvatelstvu
Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
542Náhrady placená obyvatelstvu
Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady zařazené do seskupení položek 51.
5421Náhrady z úrazového pojištění
Zahrnuje i spoluúčast z pouštěni odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
5422Náhrady povahy rehabilitaci
Patři sem náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod.., například náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.
5423Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.
Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti podle zákona č.118/2000 Sb. Jsou to mzdy po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315. 5316 a 5317.
5424Náhrady mezd v době nemoci
Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo jako stejná plnění podle jiných zákonů, například jako plat ve snížené výši při dočasné neschopnosti k výkonu služby podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jako měsíční odměna ve snížené výši podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a nebo jako náhrada mzdy nebo platu podle § 81 odst. 6 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. Peněžitá plnění poskytovaná v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sem patří i v případě, že jsou označená jinak než jako náhrada mzdy nebo platu (například jsou označená jako plat ve snížené výši), jako je peněžité plnění podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb. Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené za první dva týdny nemoci bez ohledu na to, že část z nich se organizaci vrací podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (vrácené částky zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení na položku 5250 a organizace je jakožto příjem neuvádějí, protože místo toho, aby je přijímaly, je podle uvedeného ustanovení odečítají od pojistného na sociální zabezpečení, které této správě odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez ohledu na to, že organizační složky státu tyto částky převádějí z výdajového účtu státního rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního rozpočtu pro mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu s nimi podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5425Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci
Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady související s vypravením pohřbu zemřelému dárci, kterému byl proveden odběr orgánu podle transplantačního zákona, a náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů žijícím dárcem orgánu a rozdíl mezi jeho ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který tomuto dárci vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal [§ 28a a 28b zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb.].
5429Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Náhrady za újmy, které organizace nezpůsobila, zejména náhrady podle zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.
549Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5491Stipendia žákům, studentům a doktorandům
5492Dary obyvatelstvu
Zahrnuje výlučně peněžíte dary poskytované obyvatelstvu. Výdaje na nákup darů poskytovaných v naturální formě se zařazuji na položku 5194.
5493Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty. Jde zejména o neinvestiční dotace poskytované ministerstvy zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, kultury apod. fyzickým osobám - vlastníkům zemědělské nebo lesní půdy či kulturních památek, osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, apod. Patří sem i neinvestiční transfery podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost.
5494Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
Např. peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č.218/2000 Sb.) nebo u územních samosprávných celků odměny v různých soutěžích, kupříkladu o nejlepší dětskou kresbu apod. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) patří na položku 5021.
5499Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
(1) Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako například kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod.
(2) Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol a jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace.
(3) Zahrnuje i přímo vyplácené nenávratné příspěvky a odměny zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů. Zahrnuje například přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů.
(4) Na položku 5499 patří i náborový, kvalifikační a stabilizační příspěvek vojáků z povolání (§ 69 až 70b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb. a č. 332/2014 Sb.).
55Neinvestiční transfery do zahraničí
551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
5511Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Zahrnuje členské příspěvky mezinárodním organizacím - Organizaci spojených národů a jejím organizacím jako UNICEF, FAO atd., které nemají povahu nadnárodního organu. Zahrnuje i příspěvky euroregionům.
5512Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce, které se jí platí.
5513Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropské unie
Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem zákona č.218/2000 Sb.
5514Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty
Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle daně z přidané hodnoty do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje dodatečné úhrady, vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu Evropské unie dle daně z přidané hodnoty za předcházející rozpočtové roky. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.
5515Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu
Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle hrubého národního důchodu do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování oprav rozpočtových nevyvážeností Velké Británii v rozpočtu Evropské unie, a měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních příspěvků založených na hrubém národním důchodu, které podle rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství obdrží Nizozemsko a Švédsko v letech 2007 až 2013. Rovněž zahrnuje odvody prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro Dánsko, Velkou Británii a Irsko, které pro tyto země vyplývají z neúčasti na některých společných politikách Evropské unie a financování úprav vyplývajících z konečného vypořádání s rozpočtem Evropské unie za léta předcházející a případných dalších dodatkových požadavků. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.
552Neinvestiční transfery cizím státům
5520Neinvestiční transfery cizím státům
553Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
5531Peněžní dary do zahraničí
Poskytnuté peněžní dary do zahraničí, zejména podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. Skutečnost, že peněžní dar je poskytován do zahraničí, má při zařazení na položku přednost před skutečností, že je poskytován subjektu určitého druhu, a proto je-li např. poskytován nadaci v zahraničí, nezařadí se na položku 5229, ale 5531. Zahraničím se rozumí i cizí zastupitelský úřad v České republice, ne však subjekt zřízený podle cizího práva působící v České republice.
5532Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Nezahrnuje úhrady sociálních dávek do zahraničí, které jsou na položce 5410.
56Neinvestiční půjčené prostředky
Výmezem jednotlivých položek je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54 Jde zásadně o půjčené prostředky poskytované jako akt rozpočtové politiky, tedy v zájmu podpory druhého subjektu nebo jeho programu. Tyto půjčené prostředky přitom mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak na toto seskupeni se nezařadí půjčené prostředky poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je primárním cílem daných půjčených prostředků maximální zhodnoceni dočasně volných peněžních prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8.
561Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
5611Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucím
Návratné neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5612Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
5613Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
5614Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční půjčené prostředky Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5615Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti Centrum - F. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5619Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
562Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
5621Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem
5622Neinvestiční půjčené prostředky spolkům
5623Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
5624Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
5629Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
563Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
5631Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
5632Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům
5633Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
5634Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění
5639Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
564Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
5641Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5643Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
Neinvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
5649Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
565Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
5651Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
5652Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční půjčené prostředky poskytované vysokým školám.
5659Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
platby charakteru půjčených prostředků PO, které zřídili jiní zřizovatelé
566Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
5660Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
567Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
5670Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
57Neinvestiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje pro plněni závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
571Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
5710Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
572Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
5720Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
573Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
5730Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
574Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
5740Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
575Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
5750Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
576Převody Národnímu fondu na spolufinancováni související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
5760Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
577Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
5770Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
579Ostatní Převody do Národního fondu
5790Ostatní Převody do Národního fondu
59Ostatní neinvestiční výdaje
590Ostatní neinvestiční výdaje
5901Nespecifikované rezervy
Použije se jen pro rozpočtováni obecných rezerv, které nelze zařadil na specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí druhovou povahou.
5902Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let
Zahrnuje výdaje z finančního vypořádám z minulých let hrazené jiným subjektům, než jsou veřejné rozpočty.
5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
(1) Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5.
(2) Patří sem i vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod. přijatých v předchozích letech.
(3) Patří sem i výdaje představující krádež a výdaje k úhradě ukradených peněz nebo přijatých falešných bankovek (například když se z pokladny organizační složky státu ztratí hotovost přijatá jako příjmy nebo když se zjistí, že taková hotovost je falešná, převede se odpovídající částka z výdajového účtu na příjmový, ve výdajích se zařadí na položku 5909 a v příjmech na položky, na něž ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z pokladny organizace ztratí hotovost určená na výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; stejně se postupuje u částek ukradených z bankovního účtu).
(4) Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní částku na zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen (je-li příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, provádí se vratka přímo z něj).
(5) Na tuto položku patří i výdaje, které jsou vratkami příjmů přijatých na příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné příjmy, ale jako kladné výdaje (u organizačních složek státu nejsou vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z účtů výdajových).
(6) Na položku 5909 se zařazuje i vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vrácení peněžních prostředků získaných podle neplatných nebo zrušených smluv však patří na položku 5179.
(7) Patří sem i odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jinému certifikačnímu orgánu operačních programů Evropské unie [čl. 123 až 126 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné ke kompenzaci nesrovnalostí při hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými z evropských strukturálních a investičních fondů a s peněžními prostředky na jejich předfinancování [čl. 2 bod 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy ke kompenzaci těchto nesrovnalostí provést úplným nebo částečným zrušením příspěvku na program nebo jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení).
(8) Na položku 5909 zařazují zpravodajské služby [§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.] v evidencích výdajů nepodléhajících utajení všechny své neinvestiční výdaje za účelem utajení jejich podrobného třídění (§ 3 odst. 13 této vyhlášky) podle bodu 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.
(9) Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly dotaci ze státního rozpočtu [§ 14 až 19 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky vracené poskytovateli dotace na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č.250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
599Dočasné zatřídění výdajů
5991Dočasné zatřídění výdajů
Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, takové částky výdajů výdajových účtů státního rozpočtu, které z nich nebyly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu a které proto nemohl zařadit na jednotky rozpočtové skladby uvedené v rezervaci založené podle § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb. Jsou to zejména výdaje uskutečněné prostřednictvím šeku nebo na základě nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Na tuto položku též může organizační složka státu zařadit již uskutečněné výdaje, které je třeba zařadit na položku nebo jiné jednotky rozpočtové skladby odlišné od těch, na něž byly zařazeny po uskutečnění výdaje, předtím, než založí rezervaci na tuto položku nebo tyto jiné jednotky rozpočtové skladby a zařadí je na ně. Rozpočtový systém na položku 5991 zařazuje též příjmy (minusové výdaje) výdajových účtů státního rozpočtu.
Výdaje a příjmy zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.
6KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
61Investiční nákupy a související výdaje
Na položky seskupení položek 61 patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a na jeho technické zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb dodavateli tohoto majetku zahrnují i výdaje na hodnoty uvedené v § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb.
Zahrnují se i částky, které dodavatelé dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace za dodávku platí, uvádí (k tomu náplň položky 5362). V případe aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.
611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým je nehmotný majetek (definice je uvedena v náplni položky 5041), doba jehož použitelnosti je delší než rok a částka, za niž byl pořízen, převyšuje 60 tisíc Kč (§ 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 460/2012 Sb.). Na položky tohoto podseskupení patří zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Patří sem i odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li jejich použitelnost delší než rok a odměna vyšší než 60 tisíc Kč (převod patentu podle § 15 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ochranných práv k chráněné odrůdě podle § 24 odst. 1 zákona o ochraně práv k odrůdám, ochranné známky podle § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách, práva na průmyslový vzor podle § 19 odst. 1 a § 30 zákona o ochraně průmyslových vzorů, převod užitného vzoru podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a převod topografie polovodičového výrobku podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků). Na položky podseskupení 611 patří i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku, převyšuje-li cena, která byla za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě zaplacena, 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179 nebo 5172); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje.
6111Programové vybavení
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým jsou počítačové programy. Jsou to výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a tento počítačový program je použitelný déle než rok (je-li použitelný méně než rok nebo zaplacená částka 60 tisíc Kč nepřevyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 5172). Na položku 6111 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5172); cena ani ocenění zhodnocovaného programu ani doba jeho použitelnosti nerozhodují.
6112Ocenitelná práva
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým nejsou informace, jiné soubory signálů ani oprávnění podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Na tuto položku patří například případné výdaje organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na nákup povolenek k vypouštění emisí podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.
6113Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo vývoje, která nelze chránit podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví (autorského zákona, zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona o ochraně práv k odrůdám, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně průmyslových vzorů, zákona o užitných vzorech, zákona o ochraně biotechnologických vynálezů ani zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků), od jejich vlastníka [§ 11, 15 a 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)].
6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611, které nejsou uvedeny v náplních položek 6111, 6112 a 6113. Jsou to zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti delší než rok a odměna přesahuje 60 tisíc Kč. Na položku 6119 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179); cena ani ocenění zhodnocovaného nehmotného majetku ani doba jeho použitelnosti nerozhodují. Na položku 6119 patří i výdaje uvedené ve třetí větě náplně podseskupení položek 611.
612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru pod jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba použitelnosti jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby.
6121Budovy, haly a stavby
Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodobého hmotného majetku, které mezi stavby zařazují účetní předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Na tuto položku patří i výdaje odpovídající nákladům, které účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění dlouhodobého majetku (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), a další obdobné výdaje, které s pořízením souvisejí. Mezi tyto výdaje patří zejména daň z přidané hodnoty placená organizacemi z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot podle věty první. Na položku 6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit.
6122Stroje, přístroje a zařízení
6123Dopravní prostředky
Včetně nákupů transportních zařízeni.
6124Pěstitelské celky trvalých porostů
6125Výpočetní technika
Včetně příslušenství datových sítí.
6127Umělecká díla a předměty
Pořízem uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby a doplnění interiérů a exteriérů, které lze ocenit podle právních předpisů.
6129Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.
613Pozemky
6130Pozemky
Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit, patří na položku 6121.
614Výdaje související s investičními nákupy
6141Poskytnuté investiční příspěvky
Za příspěvky patřící do teto položky se považuji veškeré opětované příspěvky investiční povahy, které nelze specifikovat na jiné položky (např. podseskupeni položek 612). Patří sem i příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny investice.
6143Investiční úroky
Patří sem platby úroků z úvěrů, které podle účtové osnovy vstupuji do pořizovací ceny investice (tj. úroky hrazené do doby uvedení dlouhodobého majetku do používání).
Po uvedení investice do užívaní se další placené úroky zařadí na položku 5141.
6144Odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy
6145Daně placené v souvislosti s investicí
Platby daní, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (ostatní daně se zařadí na položku 5362, odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy na
položku 6144)
6149Výdaje související s investičními nákupy jinde nezařazené
62Nákup akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nastroj řízem likvidity
620Nákup akcii a majetkových podílů
6201Nákup akcií
Na tuto položku patří částky, za něž organizace nakupuje akcie, i částky, jimiž organizace jakožto upisovatelka akcií splácí akcie, které upsala, a to jak při zakládání akciové společnosti, tak při zvyšování jejího základního kapitálu.
6202Nákup majetkových podílů
Např. majetkový vklad do společnosti s ručením omezeným.
6209Nákup ostatních majetkových nároků
Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů o zmírnění následků majetkových křivd, od nichž organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto zákonů.
63Investiční transfery
Výmezem jednotlivých subjektů je obdobně jako v seskupeních položek 52,53 a 54.
631Investiční transfery podnikatelským subjektům
6311Investiční transfery finančním institucím
Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6314. Patří sem i investiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6312Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i investiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Investiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů, které patří na položku 6315. Patří sem i investiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6314Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména investiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
6315Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti Centrum - F. Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
6319Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům
632Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
6321Investiční transfery obecně prospěšným společnostem
Investiční transfery společnostem založeným podle zákona o obecně prospěšných společnostech (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
6322Investiční transfery spolkům
Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.
6323Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
Investiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery jimi zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6324Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
6329Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Investiční transfery, které nejsou zařaditelné na některou z předchozích položek, mimo jiné nadacím a nadačním fondům zřízeným podle zákona o nadacích a nadačních fondech (zákona č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
633Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
6331Investiční transfery státnímu rozpočtu
6332Investiční transfery státním fondům
6333Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
6334Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
6335Investiční transfery státním finančním aktivům
6339Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům
634Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Na položky tohoto podseskupení položek patří investiční transfery obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje též hlavní město Praha.
6341Investiční transfery obcím
6342Investiční transfery krajům
6343Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
6344Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
6345Investiční transfery regionálním radám
Investiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
6349Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům územní úrovně než obcím, krajům a regionálním radám, v současné době dobrovolným svazkům obcí.
635Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Investiční transfery, které správci kapitol státního rozpočtu, kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, s výjimkou investičních transferů, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují zřízeným příspěvkovým organizacím z peněžních prostředků, které za tím účelem obržely od jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku 6356).
6352Investiční transfery vysokým školám
Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám.
6353Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 631 a 632, na které patří jejich zřizovatelé.
6354Investiční transfery veřejným výzkumným institucím
Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, krajem nebo obcí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Investiční transfery, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, z peněžních prostředků z transferů, které za tím účelem obdržely z veřejného rozpočtu od jiného subjektu. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni seskupení položek 52).
6359Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím platby charakteru transferů PO, které zřídili mu zřizovatele
636Investiční převody vlastním fondům
637Investiční transfery obyvatelstvu
6371Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Zahrnuje transfery poskytované „v obecném zájmu" v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty obdobné jako v případě položky 5493, ale na investiční účely.
6379Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
638Investiční transfery do zahraničí
6380Investiční transfery do zahraničí
64Investiční půjčené prostředky
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54.
641Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
6411Investiční půjčené prostředky finančním institucím
Návratné investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6414.
6412Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
6413Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6414Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Návratné investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
6415Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Návratné investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti Centrum - F. Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
6419Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
642Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
6421Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem
6422Investiční půjčené prostředky občanským sdružením
6423Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
6424Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
6429Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
643Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
6431Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
6432Investiční půjčené prostředky státním fondům
6433Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
6434Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění
6439Ostatní investiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
644Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
6441Investiční půjčené prostředky obcím
6442Investiční půjčené prostředky krajům
6443Investiční půjčené prostředky regionálním radám
Investiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
6449Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně
645Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
6451Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
6452Investiční půjčené prostředky vysokým školám
Zahrnuté investiční půjčené prostředky vysokým školám.
6459Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
646Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
6460Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
647Investiční půjčené prostředky do zahraničí
6470Investiční půjčené prostředky do zahraničí
67Investiční Převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky na investice převedené do Národního fondu na plnění závazku vyplývajících z mezinárodních smluv
671Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu
Phare
6710Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
672Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
6720Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
673Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
6730Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
674Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
6740Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
675Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
6750Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
676Investiční Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
6760Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
679Ostatní investiční Převody do Národního fondu
6790Ostatní investiční Převody do Národního fondu
69Ostatní kapitálové výdaje
690Ostatní kapitálové výdaje
6901Rezervy kapitálových výdajů
Je určena jen pro rozpočtovaní rezerv na kapitálové výdaje, skutečnost se zatřídí v souladu s druhovou povahou výdaje.
6909Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené
Patři sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6.
8FINANCOVANÍ
Na položky třídy 8 patří pohyby bankovních účtů (připsání peněžních prostředků na tyto účty a odepsání peněžních prostředků z nich) peněžních fondů, na které se podle § 1 odst. 1 vyhlášky rozpočtová skladba vztahuje, mající povahu přijetí peněžních prostředků za účelem úhrady schodku obdržených z půjček a jiných zdrojů, do kterých mají být vráceny (včetně obdržených za prodej vlastních dluhopisů), utržených za prodej akcií nebo jiných součástí majetku pořízených z dočasně volných prostředků peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a inkasovaných jakožto splátky peněžních prostředků půjčených jiným subjektům za účelem jejich zhodnocení a povahu vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení převedených jiným subjektům jakožto půjčky nebo jiné peněžní prostředky určené k vrácení (včetně převedených jakožto cena za koupi cizích dluhopisů) nebo jakožto cena za koupi akcií nebo jiných součástí majetku pořizovaných z dočasně volných prostředků peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a vydávaných jakožto splátky vypůjčených peněžních prostředků. Za tato přijetí a vydání se nepovažují pohyby účtů řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí. Tyto účty jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny a rozpočtové skladbě nepodléhají. Přijetí peněžních prostředků se na položky třídy 8 zapisuje plusem a vydání minusem s výjimkou zápisu převodů, které mají povahu oprav převodů již provedených, jako jsou například převody mezi vlastními účty, vratky mylných plateb (položka 8300) a převody kursových zisků obsažených v přijatých platbách v kapitole Státní dluh z účtu pro řízení státního dluhu na příjmový účet této kapitoly (položka 2143) a převody z jejího výdajového účtu na účet pro řízení státního dluhu k uhrazení kursové ztráty vzniklé při vydání z tohoto účtu (položka 5142).
81Financování z tuzemska
Zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi a jinými domácími rozpočty.
811Krátkodobé financování
Financování s dobou splatnosti dojednáno roku.
8111Krátkodobé vydané dluhopisy
Přijeti výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů.Zápis na tuto položku představuje zvýšení financováni (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8112Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (umoř) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8113Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Přiletí krátkodobých půjčených prostředků na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8114Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8113. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představme sníženi financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8115Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
(1) Změna slávu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zápise až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje sníženi financováni na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšeni financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Na položku se zařazují změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu a bankovních účtů, které v souvislosti se státním rozpočtem vede Ministerstvo financí, s výjimkou bankovních účtů, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.); ty se zařazují na položku 8116. Jsou to příjmové a výdajové účty státního rozpočtu [§ 3 písm. h) bod 1 rozpočtových pravidel], účty státních finančních aktiv (bod 2 téhož písmene) spojené s obsluhou a umořováním státního dluhu (účty státních finančních aktiv s výjimkou účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu OSFA), účty pro řízení státního dluhu (bod 3 téhož písmene s výjimkou účtů pro řízení likvidity státní pokladny a účtů, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí), a to včetně účtů, které Ministerstvo financí za tímto účelem zřizuje jinde než v České národní bance. Územní samosprávné celky a státní fondy na tuto položku zařazují změny stavů veškerých svých bankovních účtů pro krátkodobé tuzemské peněžní prostředky a organizační složky státu změny stavů svých bankovních účtů rezervních fondů.
(3) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu záporný a na počátku výkazního období byl v úhrnu kladný, částka snížení stavu prostředků se rozdělí na částku snížení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na počátku výkazního období) a částku vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na konci výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný a na jeho počátku byl také záporný, ale vyšší než na konci, nebo byl nulový, považuje se celá částka snížení debetního zůstatku za částku vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (plusem) jen částka snížení vlastních prostředků, zatímco částka vypůjčených prostředků se zařadí (plusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka snížení stavu prostředků na částku snížení vlastních prostředků a částku vypůjčených prostředků jen v případě, že debetní zůstatek tohoto účtu nebo těchto účtů nebo snížení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny přijetím peněžních prostředků z jiného peněžního fondu (nejsou kryty zvýšením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny přijetím kontokorentního úvěru. Snížením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu z nuly na zápornou částku nebo ze záporné částky na částku ještě nižší.
(4) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu kladný a na počátku výkazního období byl v úhrnu záporný, částka zvýšení stavu prostředků se rozdělí na částku zvýšení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na konci výkazního období) a částku úhrady vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na počátku výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný nebo nulový a na jeho počátku byl záporný a nižší než na konci, považuje se celá částka zvýšení debetního zůstatku za částku úhrady vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (minusem) jen částka zvýšení vlastních prostředků, zatímco částka úhrady vypůjčených prostředků se zařadí (minusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka zvýšení stavu prostředků na částku zvýšení vlastních prostředků a částku úhrady vypůjčených prostředků jen v případě, že odstranění nebo zvýšení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny úhradou peněžních prostředků vypůjčených od jiného peněžního fondu (nejsou způsobeny snížením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny splácením kontokorentního úvěru. Zvýšením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu ze záporné částky na vyšší zápornou částku (v absolutní hodnotě nižší), například z -200 Kč na -100 Kč, nebo až na nulu.
8116Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
(1) Položku používá jen Ministerstvo financí, a to pro změny stavů bankovních účtů, které vede v souvislosti se státním rozpočtem a jejichž změny stavů jsou vyloučeny z položky 8115. Jsou to změny stavů bankovních účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel). Změny stavů bankovních účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje kapitolu Operace státních finančních aktiv (OSFA) netvoří, ale jsou spojené s řízením státního dluhu, a kterými jsou účty státních finančních aktiv pro obsluhu a umořování státního dluhu, a změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu všech kapitol kromě kapitoly OSFA se zařazují na položku 8115. Změna stavů účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8117Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů či akcii na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity, přip. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnoceni dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, přip. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupeni 56. přip. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8417.
8118Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8117. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku, zejména půjčení peněžních prostředků za účelem získání úrokových výnosů (úroky se pak zařadí na položku 2141 a přijetí splátek půjčených prostředků na položku 8117) a nákup cizích krátkodobých dluhopisů či akcií za účelem jejich prodeje za vyšší cenu (částka, za niž se pak tyto dluhopisy nebo akcie prodají, se zařadí na položku 8117, a to celá tato částka a bez ohledu na to, zda skutečně byla vyšší než cena, za niž se tyto dluhopisy nebo akcie koupily; územní samosprávné celky však mohou na položku 8117 zařadit částku, za niž byly dluhopisy či akcie koupeny, a rozdíl mezi částkou, za niž byly prodány, a touto částkou, je-li kladný, na položku 2142, a je-li záporný, na položku 5149). Nerozhoduje, zda organizace peněžní prostředky takto vydává za situace, kdy její hospodaření vykazuje přebytek; na tuto položku patří vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení i v případě, že hospodaření organizace vykazuje schodek nebo je vyrovnané. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8418.
812Dlouhodobé financování
Financováni s dobou splatnosti nad jeden rok.
8121Dlouhodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8122Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje sníženi financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků organizaci. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazeni dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8123. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představme snížení financováni (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8125Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
(1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na dlouhodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšeni stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu teto položky). Sníženi stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšení financováni na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8127Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízem likvidity, přip. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnoceni dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové polínky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupeni 62 nebo 56, přip. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupeni 56. přip 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8427.
8128Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8127. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení stejného druhu jako v případě položky 8118, avšak v dlouhodobém časovém úseku. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8428.
82Financování ze zahraničí
Zahrnuje financováni nerezidentními bankami, podniky a jinými organizacemi, mezinárodními institucemi, cizími vládami.
821Krátkodobé financování
Financováni s dobou splatnosti do jednoho roku.
8211Krátkodobé vydané dluhopisy
Přijeti výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financováni (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Přijeti krátkodobých půjčených prostředků organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financovaní (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8213. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8215Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů
(1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtováni a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zápise až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje sníženi financováni na této položce (snižuje hodnotu teto položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšení financováni na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).
(2) Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(3) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje změny stavů všech bankovních účtů pro krátkodobé peněžní prostředky ze zahraničí kromě těch, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí [Ministerstvo financí tyto úvěry převádí na svůj běžný účet (platební účet), jehož peněžní prostředky mají krátkodobou povahu]; ty zařazuje na položku 8216.
(4) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8216Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí
(1) Položku používá Ministerstvo financí pro změny stavu běžného účtu (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od této banky. Vyskytne-li se podobný bankovní účet i u jiné organizace než u Ministerstva financí, zařadí se změny jeho stavů též na tuto položku. Územní rozpočty tuto položku nepoužijí. Změna stavů účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnuji se především příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů či akcii pořízených na zahraničním finančním trhu za účelem řízení likvidity, přip další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízem tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení položek 62 nebo 56, přip 64). Nepoužije se ani pro poskytnuti půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56, přip 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8217. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku stejného druhu jako v případě položky 8118, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
822Dlouhodobé financování
Financováni s dobou splatnosti nad jeden rok.
8221Dlouhodobé vydané dluhopisy
Přijeti výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financovaní (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje sníženi financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšeni financováni (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazeni dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8223. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představme sníženi financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
(1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtováni a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na dlouhodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšeni stavu prostředků od počátku do konce období představuje sníženi financováni na této položce (snižuje hodnotu teto položky). Sníženi stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšeni financovaní na teto položce (zvyšuje hodnom teto položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především cizí nakoupené dlouhodobé dluhopisy na zahraničním finančním trhu za účelem řízení likvidity, přip další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na
řízení tohoto subjektu (v tom případě se použiji položky seskupení položek 62 nebo 56, přip 64). Nepoužije se ani pro prime poskytnuti půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56, přip 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8227. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v dlouhodobém časovém úseku stejného druhu jako v případě položky 8128, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
83Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
830Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
Tato položka je určena jen pro zařazování pohybů (příjmů, resp. přijetí a výdajů, resp. vydání) na účtech Ministerstva financí pro řízení státního dluhu. Patří na ni pohyby, které se nedají zařadit na jiné položky třídy 8. Jsou to zejména převody mezi těmito účty navzájems výjimkou těch, které patří na položky 8301 a 8302. Vydání z jednoho účtu se na tuto položku zařazuje v záporné hodnotě a přijetí na druhý účet v kladné. Vydání a přijetí se vzájemně vynulují. Patří sem i mylné platby (jejich přijetí se zařazuje v kladné hodnotě a poukázání přijaté částky oprávněnému příjemci v záporné), které na tyto účty přicházejí (mylné platby, které přicházejí na jiné účty, jejichž přijetí a vydání se třídí podle rozpočtové skladby, a které nelze blíže identifikovat, patří na položku 2328). Na tuto položku patří i přijetí nakoupených deviz na devizové účty.
8301Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky
Na tuto položku patří převody z běžného účtu (platebního účtu) Ministerstva financí, na který ministerstvo přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, na účet hospodaření státního rozpočtu, jakož i převody opačné.
8302Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
Tuto položku stejně jako položky 8300 a 8301 používá jen Ministerstvo financí, a to pro operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel), s výjimkou aktivního financování zařazeného na seskupení položek 84. Používá ji též pro záznam těchto operací na účtu hospodaření státního rozpočtu.
84Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu
841Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu
8413Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Na tuto položku patří přijetí, případně vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8113, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8414Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Na tuto položku patří vydání, případně přijetí peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8114, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8417Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8117, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet [§ 26 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů] nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8418Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8118, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
842Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu
8427Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu - příjmy
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8127, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8428Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu - výdaje
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8128, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
89Opravné položky k peněžním operacím
890Opravné položky k peněžním operacím
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
Položka se může využít u územních samosprávných celků. Jsou-li např. u obcí zabezpečovány i příjmy a výdaje podnikatelské činnosti na stejný běžný účet jako hlavní činnost, nepoužije se na ně druhová skladba tříd 1 - 6, ale zaznamenávají se na tuto položku - výdaje se záporným znaménkem, příjmy s kladným. Pro zajištění transparentnosti výdajů na podnikatelskou činnost je však potřebné namísto používání této opravné položky zřídit i u obcí zvláštní bankovní učet pro podnikatelskou činnost a jeho prostřednictvím realizovat příslušné příjmy a výdaje (bez použiti rozpočtové skladby). Tato položka je proto určena jen pro obce, které dosud nepřešly na sledovaní příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na odděleném bankovním účtu.
8902Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech
(1) Položku používá Ministerstvo financí a organizace, které se rozhodly nepoužívat při korunovém účtování o devizových účtech pevný kurs. Používají ji při přepočtu stavů bankovních účtů vedených v cizí měně, jsou-li takové účty součástí příslušného peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů), na koruny. Změna stavu bankovního účtu v cizí měně od začátku roku do výkazového dne, která se označujepoložkami 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225,se vyjadřuje v kursu platném dne 1. ledna (vypočítá se jako rozdíl stavu tohoto účtu k výkazovému dni v kursu platném dne 1. ledna a jeho stavu ke dni 1. ledna v tomtéž kursu). Položkou 8902 se označí rozdíl mezi úhrnem pohybů (součtem částek přijetí peněžních prostředků vyjadřovaných v kladné hodnotě a částek vydání vyjadřovaných v záporné hodnotě) tohoto bankovního účtu a uvedenou změnou jeho stavu.
(2) Stejně jako použitípoložek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8905nepředstavuje ani použití položky 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu. Uvádí se jen ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny
(1) Použití této položky nepředstavuje stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu, použije se jen pro zaznamenávání částek podle odstavce 2 a při účtování o částkách kontokorentního úvěru.Výše této položkyse zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze obdobně jako výše sedmi uvedených položek [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Na tuto položku patří částky, kterými se kryje schodek státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu či peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů) používajícího rozpočtovou skladbu nebo jeho část, avšak které se do tohoto rozpočtu či fondu nepřevádějí. Ve státním rozpočtu to jsou částky z účtů uvedených v § 3 písm. h) bodech 4 až 15 rozpočtových pravidel (peněžní prostředky státní pokladny).
(3) Mimo státní rozpočet, jehož účty spolu s účty, které kryjí jeho schodek, nemohou jako celek mít debetní zůstatek, se na tuto položku zařazují v případě peněžních fondů (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů), jejichž účty vede banka jiná než Česká národní banka, částky, kterými banka tyto účty úvěruje (kontokorentní úvěr).
(4) V účetnictví se položka použije při účtování o částkách kontokorentního úvěru [při jejich převodu z účtu, který odpovídá bankovnímu základnímu běžnému účtu (základnímu platebnímu účtu) obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, na účet krátkodobých úvěrů nebo při přímém účtování na tomto účtu].
(5) Změna debetního zůstatku bankovního účtu se na položku 8905 zaznamená jen v případě, že představuje částku poskytnutou bankou, která účet vede, nebo částku z jiných zdrojů mimo peněžní fond, jehož je účet součástí. Je-li vyvolána opačnou změnou stavu jiného bankovního účtu téhož peněžního fondu, na položku 8905 se nezaznamená a projeví se na položce 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225 (odstavce 3 a 4 náplně položky 8115).

C. Odvětvové třídění rozpočtové skladby

SkupinaOddílPod-oddilPara-graf
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Programy podpory rozvoje a restrukturalizace zemědělské produkce. Patři sem formy podpory privatizovaných hospodářství, jako je rekonstrukce a modernizace hospodářství, zúrodněni a kultivace zemědělské půdy, podpora rozvoje zpracovatelských podniků, podpora udržení genetického potenciálu, rozvoje informatiky apod. Patří sem i správní výdaje instituci, jestliže jsou určeny výlučně k zabezpečovaní těchto programů. Patři sem náklady státu (obce) na provoz vlastních zařízeni. Nepatři sem zejména formy podpory, jejichž prioritou je zachovám určitého objemu, ceny a příjmů ze zemědělské produkce, které patři do pododdilu 102.
1011Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
Podpora méně příznivých oblasti, zvyšováni kvality a revitalizace půdy a další činnosti ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu, vč. podpory vodního hospodářství a ostatních složek v zemědělské a lesnické krajině, dále aktivity podílejíci se na udržovaní krajiny.
1012Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Podpora podnikatelských záměrů, restrukturalizace zemědělského podnikám a finálního užiti zemědělské produkce.
1013Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
Udržování a zlepšovaní genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sádí: nákup genetického potenciálu, šlechtění a plemenitba hospodářských zvířat, udržováni genových rezerv, přirozená plemenitba, kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti, testování užitkových vlastnosti a zdraví, rozvoj šlechtitelské a semenářské činnosti.
1014Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Ozdravování hospodářských zvířat s cílem ozdravit chovy od vybraných chorob a nákaz, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, realizace opatření stanovených příslušným územním orgánem v karanténě rostlin, likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkovým rostlinám. Zahrnuje i nezbytná opatřeni ke zmírnění rizik vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře. Pod zvláštní veterinární péčí se rozumí jiná než správní činnost, např. činnost charakteru veřejných útulků pro domácí zvířata. Zahrnuje i činnosti k plošné deratizaci, hubeni komárů, apod.
1019Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Činnosti nespecifikované v předchozích paragrafech. Patří sem mj informatika a poradenství, programy obnovy vesnice a udrženi venkovského osídleni. Nepatří sem aktivity, kde je prvotní funkcí ochrana a tvorba životního prostředí, které se klasifikují do oddílu 37. Patři sem naopak příspěvky občanským sdružením působícím v zemědělství a potravinářství (s výjimkou sdružení, u kterých je financován přeneseny výkon statni správy, a které patří do pododdilu 106).
102 Regulace zemědělské produkce organizace trhu a poskytování podpor
Výdaje související s politikou regulace objemu a ceny zemědělské produkce. Z pozice státního rozpočtu sem patří transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, z pozice tohoto fondu výdaje spojené s nákupy zemědělských komodit, objem subvencí k podpoře vývozu, veškeré vedlejší náklady spojené s těmito operacemi (skladováni, doprava, prodej, pojištění. Úroky z úvěru apod. ). Patří sem i vlastní výdaje na činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu. Zahrnují se sem např. i dotace k zachovám neobdělané půdy, je-li jejich primárním důvodem regulace ceny a objemu zemědělské produkce.
1021Organizace trhu s produkty rostlinné výroby
1022Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
1023Organizace trhu s produkty živočišné výroby
1024Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné
výroby
1029Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor
Regulace trhu s jinými komoditami než uvedenými v předchozích paragrafech pododdílu, společné činnosti neoddělitelné na předchozí paragrafy (společná režie, správa apod.).
103Lesní hospodářství
1031Pěstební činnost
Podpora pěstební činnosti, řešeni důsledku vnějších vlivů (imisí a hmyzích škůdců) na hospodaření v lesích bez ohledu na kategorii lesa či imisní pásmo (v imisních oblastech, ostatních oblastech se zvláštním režimem hospodařeni, v lesích drobných vlastníků).
1032Podpora ostatních produkčních činností
Podpora ostatních vybraných činnosti, nespadá-li do ostatních paragrafů tohoto pododdílu.
1036Správa v lesním hospodářství
Správní činnost v lesním hospodářství, např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
1037Celospolečenské funkce lesů
Podpora mimoprodukčních funkci lesa majicí celospolečenský význam, jako např. práce lesnickotechnických meliorací a hrazení drobných vodních toků - bystřin, výstavba a údržba lesních cest, svážnic a chodníků v lesích se zvláštním režimem hospodaření, protierozní a protilavinová opatření, ochrana a zvelebování chovů ohrožených druhů zvířat, zvelebovaní myslivosti v celospolečenském zájmu, ochrana ustupujících a ohrožených druhů lesních dřevin, protipožární ochrana v lesích, mimořádná opatřeni při přemnoženi hmyzích škůdců a chorob, ostatní práce celospolečenského významu, lesní stráž, myslivecká stráž Nepatři sem činnosti související s lesnickým výzkumem (1082).
1039Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Činnosti nezařazené v předchozích paragrafech, např. i výdaje na činnost lesnických organizací nemající charakter státní správy.
106Správa v zemědělství
Zahrnuje i výdaje na správu v lesním hospodářství, nejde-li je oddělit a zařadit na § 1036.
1061Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství
Vlastni činnost Ministerstva zemědělství (včetně úseku lesního hospodářství a nejde-li oddělit, pak i vodního hospodářství).
1062Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství
Vlastní činnost regionálních orgánů Ministerstva zemědělství a ostatní orgány správy v zemědělství (např. Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká plemenářská inspekce).
1063Správa zemědělského majetku
Činnost zvláštních orgánů správy zemědělského majetku
1069Ostatní správa v zemědělství
Vlastni činnost ostatních organizaci pověřených správou v zemědělství a lesním hospodářství, včetně činnosti pozemkových úřadů a nákladů pozemkových úprav.
107Rybářství
1070Rybářství
Patří sem i výdaje související s myslivostí, pokud by se vyskytly.
108Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
1081Zemědělský výzkum a vývoj
1082Lesnický výzkum
Včetně např. podpory obnovy lesů určených pro lesnický výzkum.
109Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
1091Mezinárodní spolupráce v zemědělství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím (např. FAO), výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce.
1092Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství
1098Ostatní výdaje na zemědělství
1099Ostatní výdaje nalesní hospodářství
Nespecifikovatelné výdaje podle jiných paragrafů, ale i příspěvky občanským sdružením, pokud by přesahovaly rámec § 1019 nebo 1039.
2PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
21Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Činnosti, programy, podpory pro průmyslová odvětvi (vč. energetiky), stavebnictví, obchod a služby
211Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2111Uhelné hornictví
Zahlazování následků hornické činnosti.
2112Těžba nerostných surovin kromě paliv
2113Zpracování ropy a zemního plynu
2114Jaderné elektrárny
2115Úspora energie a obnovitelné zdroje
Patří sem i výdaje k podpoře používání jiných paliv než uhlí, lignitu, rašeliny, ropy a zemního plynu, zejména alkoholu, biomasy, dříví a dřevního odpadu.
2116Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením
2117Elektrická energie
Rozvod elektrické energie.
2118Energie jiná než elektrická
Pára, horká voda a horký vzduch.
2119Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
212Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
2121Stavebnictví
2122Sběr a zpracováni druhotných surovin
2123Podpora rozvoje průmyslových zón
2124Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví
2125Podpora podnikání a inovací
2129Ostatní odvětvová a oborová opatření
213Zahraniční obchod
2131Přímá podpora exportu
Přímé dotace, úrokové bonifikace, prémie, dotace organizacím poskytujících garance, pojištění a výhodné úvěry pro export.
2139Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
Veškeré nepřímé formy podpor a činností pro zahraniční obchod, jako jsou výstavy, veletrhy a komerční akce pořádané v zahraničí, poradenství a informace pro zahraniční obchod apod.
214Vnitřní obchod služby a cestovní ruch
2141Vnitřní obchod
Patří sem i pořádání tuzemských trhů, tuzemských a zahraničních veletrhů, obchodních propagačních akcí a výstav, obchodní poradenství, informační systémy a podávání informací, samostatná zařízení pro obchodní činnost, jestliže nejsou podnikatelskou činností ani činností, která má svůj vlastní paragraf. Zahrnuje i provoz a zajištění obecních trhů a tržnic. Patří sem i dotace sdružením spotřebitelů a podobným občanským sdružením.
2142Vnitřní obchod
Ubytování a stravování
2143Cestovní ruch
2144Ostatní služby
216Správa v odvětví energetiky průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2161Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Vlastní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Energetického regulačního úřadu a Českého báňského úřadu.
2162Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Činnost ostatních orgánů správy jako např. Puncovního úřadu, České obchodní inspekce a Stárni energetické inspekce.
2169Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Patři sem i příjmy (např. z pokut) spojené s činností stavebních úřadů.
218Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2181Výzkum a vývoj v palivech a energetice
2182Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky
2183Výzkum a vývoj ve službách
2184Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu
2185Výzkum a vývoj ve stavebnictví
219Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2191Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce.
2199Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
Patři sem i příspěvky profesním sdružením a svazům, nelze-li je blíže specifikovat na bližší paragrafy.
22Doprava
221Pozemní komunikace
Zahrnuje i dálniční a silniční mosty.
2211Dálnice
Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou dálnic a jejich součásti.
2212Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně komunálních komunikací.
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikaci
Zahrnuje i výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou apod. chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek.
222Silniční doprava
2221Provoz veřejné silniční dopravy
Dotace veřejné silniční dopravě (meziměstská i městská) či její přímé provozováni. Patří sem zejména činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k zabezpečeni územní dopravní obslužnosti a cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.).
2222Kontrola technické způsobilosti vozidel
2223Bezpečnost silničního provozu
Zahrnuje výdaje na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
2229Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Zahrnuje např. i výdaje spojené s dopravním značením, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě.
223Vnitrozemská a námořní plavba
2231Vodní cesty
Použije se jen jde-li o činnosti výstavby, technické obnovy a správy vodních cest, konané primárně za účelem řešení podmínek vodní dopravy, jinak se činnosti spojené s údržbou říčních toků zahrnuji do oddílu 23.
2232Provoz vnitrozemské plavby
Přímé provozovaní či dotace k provozováni vnitrozemské plavby, tj. poskytováním dopravních služeb.
2233Záležitosti námořní dopravy
Patří sem např. platba příspěvku ke studiu námořního povolání v zahraničí.
2239Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
224Železniční doprava
Vedle celostátních drah zahrnuje regionální dráhy, vlečky a speciální drahý (např. metro).
2241Železniční dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a správou železničních drah, včetně drážních staveb - mostů, tunelů apod., zahrnuje provozní a investiční dotace na tyto činnosti.
2242Provoz veřejné železniční dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním veřejné železniční dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb Provozní i investiční dotace drahám (i cenové povahy) a zajištěni dopravní obslužnosti. Neinvestiční dotace na podporu kombinované dopravy se zatřídí na § 3793.
2243Drážní vozidla
Nákup a obnova drážních vozidel vyjma vozidel používaných pro kombinovanou dopravu a ostatní dráhy (viz § 3793 pro kombinovanou dopravu a § 2271 pro ostatní dráhy).
2249Ostatní záležitosti železniční dopravy
225Civilní letecká doprava
2251Letiště
Výstavba, technické obnova, správa a provoz letišť.
2252Zabezpečení letového provozu
Činnosti spojené se zabezpečením letového provozu, nákup, technická obnova a údržba techniky s tím spojené
2253Provoz civilní letecké dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním civilní letecké dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb.
2259Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy
226Správa v dopravě
2261Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
Týká se činnosti Ministerstva dopravy.
2262Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě
Činnost např. Úřadu pro civilní letectví, Drážního úřadu a Statni plavební správy a Drážní inspekce.
2269Ostatní správa v dopravě
Státní fond dopravní infrastruktury
227Doprava ostatních drah
2271Ostatní dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a správou drah, včetně drážních staveb a mostů. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2272Provoz ostatních drah
Činnosti spojené s přímým provozováním dopravy ostatními drahami, tj. poskytováním dopravních služeb. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2279Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené
Zahrnuje jinde nespecifikované dráhy např. důlní, průmyslové a přenosné, lyžařské vleky apod.
228Výzkum v dopravě
2280Výzkum a vývoj v dopravě
229Ostatní činnost a nespecífíkované výdaje v dopravě
2291Mezinárodní spolupráce v dopravě
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2299Ostatní záležitosti v dopravě
23Vodní hospodářství
231Pitná voda
2310Pitná voda
Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. zejména vodárenskou infrastrukturou, veřejnými vodovody, zdroji pitné vody. Zahrnuje i zabezpečení dovozu pitné vody.
232Odvádění a čistění odpadových vod
2321Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Včetně kanalizačních síti a septiků. Tyto výdaje obecně zahrnuji sběr a čistém odpadních vod (ve společných, veřejných i individuálních systémech), tj. odváděni odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, včetně předčisťovaní a speciálních provozu pro odpadni vody z určitých průmyslových procesů (např. neutralizační stanice, odfenolovací zařízení, retenční a akumulační nádrže pro řízené vypouštěni odpadních vod. septiky).
2322Prevence znečisťování vody
Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření vedoucí k výraznému snížení množství vypouštěného znečištění do vodních toků. Zahrnuje celkovou prevenci, řízení a monitoring znečištěni povrchových vod.
2329Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené
Zahrnuje i nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.
233Vodní toky a vodohospodářská díla
2331Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Podélné úpravy těchto vodních toků (rekonstrukce. výstavba, údržba).
2332Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
Vodní díla - příčné objekty (jezy, stupně, přehrady) na vodohospodářsky významných tocích.
2333Úpravy drobných vodních toků
Činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží včetně péče o přirozená koryta, rekonstrukce, výstavba, údržba.
2334Revitalizace říčních systémů
Činnosti spojené s revitalizaci vodních toků. pramenišť a vodních ploch.
2339Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
234Voda v zemědělské krajině
2341Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky, náhony, odvodňovacími a závlahovými zařízeními.
2342Protierozní ochrana
Činnosti spojené s protierozní ochranou ohrožených území.
2349Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
Vodní a rybářská straž.
236Správa ve vodním hospodářství
2361Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
Při současné skladbě ústřední státní správy zůstane nenaplněna.
2362Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
2369Ostatní správa ve vodním hospodářství
238Vodohospodářský výzkum a vývoj
2380Vodohospodářský výzkum a vývoj
239Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2391Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2399Ostatní záležitosti vodního hospodářství
24Spoje
241Činnosti spojů
2411Záležitosti post
2412Záležitosti telekomunikací
2413Záležitosti radiokomunikací
2419Ostatní záležitosti spojů
246Správa ve spojích
2461Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích
Patří sem činnost Českého telekomunikačního úřadu.
2462Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
2469Ostatní správa ve spojích
248Výzkum a vývoj ve spojích
2480Výzkum a vývoj ve spojích
249Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
2491Mezinárodní spolupráce ve spojích
Spadali sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné
akce mezinárodni spolupráce
2499Ostatní záležitosti spojů
25Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
251Podpora podnikáni
2510Podpora podnikání
Patři sem obecná podpora malého a středního podnikám (dotace Českomoravské záruční a rozvojové bance).
252Všeobecné pracovní záležitosti
2521Bezpečnost práce
2529Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené
253Všeobecné finanční záležitosti
2531Centrální banka a měna
2539Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené
Podpora bank, spořitelen, pojišťoven, atd. jako takových, tj. ne např. dotace k podpoře speciálních programů (stavební spořeni, penzijní připojištění). Náklady spojené s vyrovnáváním závazků zaniklých bank. které převzal stát.
254Všeobecné hospodářské služby
2541Geologie
Rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Česká geologická služba zřízené Ministerstvem životního prostředí.
2542Meteorologie
Včetně hydrometeorológie.
2549Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené
256Všeobecná hospodářská správa
2561Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství
Činnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu průmyslového vlastnictví.
2562Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
Činnost např. Úřadu pro normalizaci, metrologii a statni zkušebnictví, Českého metrologického institutu.
2563Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru
Činnost např. katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřického úřadu.
2564Správa národního majetku
Činnost jiných než ústředních orgánů státní správy na úseku správy národního majetku (vyjma zemědělského). Týká se činnosti Fondu národního majetku. Zahrnuje i činnost Úřadu pro zastupováni státu ve věcech majetkových.
2565Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce
Na tento paragraf patří např. výdaje Státního úřadu inspekce práce a rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Technická inspekce České republiky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
2569Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená
258Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
2580Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Včetně např. výzkumu v oblasti bezpečnosti práce.
259Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
2590- Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
3SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
31a 32Vzdělávání a školské služby
311Předškolní a základní vzdělávání
3111Mateřské školy
Činnost mateřských škol kromě mateřských škol uvedených v paragrafu 3112.
3112Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnost mateřských škol samostatně zřízených pro děti se zdravotním postižením, mateřských škol při zdravotnických zařízeních a mateřských škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3113Základní školy
Činnost základních škol neuvedených v paragrafu 3114. Zahrnuje i činnost přípravných tříd.
3114Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnost základních škol speciálních včetně tříd přípravného stupně, základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, základních škol zřízených při zdravotnických zařízeních a základních škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3115Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
3117První stupeň základních škol
Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
3118Druhý stupeň základních škol
Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
3119Ostatní záležitosti základního vzdělávání
312Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
3121Gymnázia
3122Střední odborné školy
Činnost středních škol poskytujících odborně zaměřené vzděláni charakteru středních průmyslových škol, zemědělských škol, obchodních akademií, středních zdravotnických škol, středních vojenských a policejních škol apod.
3123Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
3124Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnost středních škol a konzervatoří samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a středních škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3125Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
3126Konzervatoře
3127Střední školy
Příjmy a výdaje středních škol, v kterých se spojuje více druhů středních škol, jak jsou uvedeny v paragrafech tohoto pododdílu, jestliže je nelze podle těchto druhů rozdělit.
3128Sportovní školy - gymnázia
Gymnázia poskytující vzdělávání v oboru sportovní přípravy.
3129Ostatní zařízení středního vzdělávání
313Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Nepatří sem činnost škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3131Výchovné ústavy a dětské domovy se školou
3132Diagnostické ústavy
3133Dětské domovy
Dětské domovy podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
3139Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
314Ostatní nařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
3141Školní stravování
3143Školní družiny a kluby
3144Školy v přírodě
3145Internáty
3146Zařízení výchovného poradenství
Školská poradenská zařízení.
3147Domovy mládeže
3148Střediska výchovné péče
3149Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
315Vyšší odborné vzdělávání
3150Vyšší odborné školy
321Vysokoškolské vzdělávání
3211Vysoké školy
Činnost vysokých škol včetně poskytovaných stipendií, příspěvků a půjček na studium. Školné na vysokých školách.
3212Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách
Činnost výzkumu, vývoje a inovací na vysokých školách, je-li účetně oddělitelná od běžné činnosti příspěvky doktorantům na vysokých školách.
3213Bakalářské studium
Výdaje na bakalářské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
3214Magisterské a doktorské studium
Výdaje na magisterské a doktorské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
322Zařízeni související s vysokoškolským vzděláváním
3221Vysokoškolské koleje a menzy
3229Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
Ostatní zařízeni vykonávající činnost pro vysoké školy.
323Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
3231Základní umělecké školy
3232Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
3233Střediska volného času
Střediska volného času a další školská zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou školních družin a školních klubů (ty patří na paragraf 3143).
3239Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené
Záležitosti uměleckého, jazykového a zájmového vzdělávání jinde neuvedené.
326Správa ve vzdělávání
3261Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání
Činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
3262Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání
Činnost České školní inspekce apod.
3269Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená
328Výzkum školství a vzdělávání
3280Výzkum školství a vzdělávání
Jen výzkum týkající se školství, vzdělávání, nikoliv např. výzkum na vysokých školách, který patří podle zaměřeni na paragrafy v jiných oddílech (např. 1081,1082.2180,2280 atd.), přip. na 3809
329Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
3291Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce.
3292Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova
3293Vzdělávací akce k integraci Romů
3294Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
3299Ostatní záležitosti vzdělávání
33Kultura, církve a sdělovací prostředky
331Kultura
3311Divadelní činnost
Nastudovaní a veřejné scénické předváděni divadelního umem všech žánrů (včetně hudebně dramatického a tanečního). Pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích dílen.
3312Hudební činnost
Nastudování a interpretace české a světové hudební tvorby doma i v zahraničí. Pořádáni veřejných produkci, festivalů, cyklů, soutěží a tvůrčích dílen.
3313Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
Shromažďovaní, ochrana, vědecké zpracováni, využívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalosti významných osobností České kinematografie. Činnost kin.
Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové archivistiky, nelze-li ji oddělit a zařadit na 3380. Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šířeni filmové kultury, prodej a půjčovaní audiovizuálních materiálů, technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost v oblasti filmové kultury.
3314Činnosti knihovnické
Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovni a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. Regionální funkce knihoven. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kutními památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archivy a databáze zaměřené jako služba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev).
3315Činnosti muzei a galerií
Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydáváni osvědčeni k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávaní návrhů na prohlášeni předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3316Vydavatelská činnost
Vydávaní divadelních, hudebních, literárních, výtvarných a audiovizuálních děl, (periodických a neperiodických publikaci) a nahráváni, výroba a rozmnožováni zvukových a zvukově-obrazových záznamů (CD, CD ROM).
3317Výstavní činnosti v kultuře
Příprava a realizace tuzemských kulturních vyslav, jakož i vystav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadám realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím.
3319Ostatní záležitosti kultury
Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, semináře, kulturní večery, výstavy, soutěže) v oblasti profesionálního a neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecni kroniky.
332Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
3321Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Koordinace odborné činnosti, vytvářeni jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zaváděni informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udržováni, obnova, údržba, restaurovaní a zpřístupněni umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčeni k vývozu předmětů sakrální a kultovní povahy a podávám návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3322Zachování a obnova kulturních památek
Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu. Zahrnuje financování kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném zněm, a to včetně kulturních památek v obecním vlastnictví. Zahrnuje přitom i účelové dotace a příspěvky organizacím uvedeným v g 3321, ale v tomto případě nad rámec jejich běžného provozu.
3324Výkup předmětů kulturní hodnoty
Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu.
3325Pražský hrad
3326Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
Zahrnuje výdaje spojené se zachovaním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky Může jít o pořízeni, péči a obnovu
místních památníku, pamětních míst pamětních desek, čestných hrobů, ale i např. kapliček apod.
3329Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
333Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Patří sem kultovní činnosti církví a náboženských společnosti
3330Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Osobní požitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady Rádné a mimořádné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a církevní administrativy. Výdaje na údržbu cirkevního majetku.
334Sdělovací prostředky
3341Rozhlas a televize
Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním.
3349Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
336Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3361Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví
Činnost Ministerstva kultury.
3362Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sdělovacích prostředků
Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je ústředním orgánem státní správy (usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010 zn. Pl. ÚS 52/04).
338Výzkum a vývoj v oblasti kultury církví a sdělovacích prostředků
3380Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí.
339Ostatní činností v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
3391Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3392Zájmová činnost v kultuře
3399Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záležitosti.
34Tělovýchova a zájmová činnost
341Tělovýchova
3411Státní sportovní reprezentace
3412Sportovní zařízení v majetku obce
Péče o sportoviště, tělocvičny, sportovní haly, plavecké bazény apod. v majetku obcí.
3419Ostatní tělovýchovná činnost
U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.
342Zájmová činnost a rekreace
3421Využití volného času dětí a mládeže
Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků, podpora činnosti mládežnických organizací apod.. dětská hřiště, zábavní parky a další příjmy a výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže kromě těch, které patří na paragrafy 3143 a 3233
3429Ostatní zájmová činnost a rekreace
Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času, apod. než v předchozích paragrafech, mj. i klubová zařízení jma než pro mládež. Nepatři sem případná podpora profesních sdružení typu advokátní komory, lékařské komory, obchodní komory - ty patří do nespecifikovaných výdajů u příslušného oddílu.
348Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
3480Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
35Zdravotnictví
351Ambulantní péče
3511Všeobecná ambulantní péče
Činnost ordinací praktických lékařů.
3512Stomatologická péče
3513Lékařská služba první pomoci
Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci. Nepatří sem činnosti zdravotnické záchranné služby, ty patří na paragraf 3533.
3514Transfúzní služba a tkáňová zařízení
3515Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Činnost ordinací lékařů-specialistů kromě stomatologů.
3516Péče v mateřství
Výdaje zdravotnických zařízení ambulantní péče na péči v mateřství, pokud je lze oddělit.
3519Ostatní ambulantní péče
352Ústavní péče
3521Fakultní nemocnice
Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými jsou fakultní nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví.
3522Ostatní nemocnice
Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými jsou nemocnice neuvedené jinde v pododdílu 352.
3523Odborné léčebné ústavy
Činnost zdravotnických zařízení uvedených v § 36 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Nepatří sem specializovaná pracoviště akutní péče, jako jsou například kardiocentrum, traumacentrum, onkologické ústavy a Ústav pro matku a dítě, pokud v nich převažuje poskytování akutní péče. Rovněž sem nepatří lázeňská péče, ozdravovny, sanatoria a péče v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve specializovaných zařízeních hospicového typu (hospic).
3524Léčebny dlouhodobě nemocných
3525Hospice
Činnost lůžkových zařízení hospicového typu, ve kterých je poskytována paliativní a symptomatická péče osobám v terminálním stadiu (§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.).
3526Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
Činnost zdravotnických zařízení, která poskytují léčebně preventivní služby pomocí přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek, a ozdravoven a sanatorií.
3527Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče
Činnosti vysoce specializovaných pracovišť akutní péče, zejména kardiocentra, traumacentra a onkologické ústavy.
3529Ostatní ústavní péče
Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti ve věku od jednoho do tří let,které jsou poskytovateli zdravotních služeb [zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů].
353Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3531Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
3533Zdravotnická záchranná služba
Činnost záchranné služby(zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.). Nepatří sem vodní záchranná služba a horská služba.
3534Doprava ve zdravotnictví
Doprava nemocných s výjimkou přepravy zdravotnickou záchrannou službou.
3539Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Patří sem např.Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu.
354Zdravotnické programy
3541Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinýmizávislostmi
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami.
3542Prevence HIV/AIDS
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence syndromu získaného selhání imunity.
3543Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.
3544Národní program zdraví
3545Programy paliativní péče
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je poskytování paliativní péče, pokud je lze oddělit.
3549Ostatní speciální zdravotnická péče
Zejména prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy.
356Správa ve zdravotnictví
3561Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
Činnost Ministerstva zdravotnictví
3562Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv a krajských hygienických stanic.
3569Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená
358Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
3581Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví
359Ostatní činnost ve zdravotnictví
3591Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím a výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce za účelem mezinárodní spolupráce. Položka obsahuje i činnosti spojené se zdravotní péčí, jež byla poskytnuta českým občanům mimo Českou republiku, a se zdravotní péčí poskytovanou zahraničním státním příslušníkům v České republice, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů kromě veřejného zdravotního pojištění.
3592Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3599Ostatní činnost ve zdravotnictví
36Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3611Podpora individuální bytové výstavby
Podpora individuální a případně i družstevní bytové výstavby kromě podpory stavebního spoření a hypotečních úvěrů.
3612Bytové hospodářství
Výdaje na poskytováni bydlem, podpora ze strany státu obcím na výstavbu bytů, získávání pozemků pro bytovou výstavbu.
3613Nebytové hospodářství
Patří sem sledování příjmů a výdajů z nebytových prostor, které man obce a kraje ve vlastnictví
3614Bytové služby pro vlastní zaměstnance
Výdaje organizací, kterými jsou zabezpečovány bytové služby pro vlastní zaměstnance i jiné uživatele, s výjimkou služebních bytů (vojáci, policisté nebo techničtí pracovníci bydlící přímo v organizacích).
3615Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů
3619Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
363Komunální služby a územní rozvoj
3631Veřejné osvětlení
3632Pohřebnictví
3633Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Nespadají sem pozemní komunikace, vodovodní a kanalizační sítě.
3634Lokální zásobování teplem
Včetně případných dotaci k cenám tepla.
3635Územní plánování
3636Územní rozvoj
3639Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Patři sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů ze strany státu (snížení nezaměstnanosti, rozvoj podnikání ve vybraných regiónech apod.).
366Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3661Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Činnost Ministerstva pro místní rozvoj.
3662Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3669Ostatní správa v oblasti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená
Státní fond rozvoje bydlení.
368Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3680Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
369Ostatní činnost v oblasti bydlení komunálních služeb a územního rozvoje
3691Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3699Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
37Ochrana životního prostředí
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a nezahrnuté v jiných funkcích (zejména lesní hospodářství, úspory energie, vodní hospodářství).
371Ochrana ovzduší a klimatu
3711Odstraňování tuhých emisí
Vyloučeni emisí u zdroje (zařízeni na odprašnění filtry)
3712Odstraňování plynných emisí
Zahrnuje opatření k vyloučeni emisí u zdroje - odsiřování, denitrifikace apod.
3713Změny technologii vytápění
Změny technologu vytápěni na bázi záměny paliva, fluidního spalovaní nebo náhrad dosavadních zdrojů znečišťováni ovzduší zařízením! na využití alternativních zdrojů energie. Patří sem rekonstrukce kotelen včetně související výstavby plynovodů a rekonstrukce komínů. Ve výrobních procesech např. kogenerace elektřiny a tepla v paroplynových zařízeních, rekonstrukce kotlů na fluidní spalovaní s odsířením, rekonstrukce kotlů a kotelen z tuhých nebo kapalných paliv na plyn.
3714Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu
Ochrana klimatu. Zavádění čistých technologií (čisté technologie a čisté výrobky užité ve výrobním procesu), využiti alternativních zdrojů energie.
3715Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstraněni emisí
3716Monitoring ochrany ovzduší
3719Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
372Nakládání s odpady
Zahrnují se jak komunami tak průmyslové odpady, které současně zahrnují nebezpečné odpady, ostatní odpady a inertní nebo hmotné objemné odpady (odpady z těžebních odvětvi a elektráren, stavební suť). Váže definičně na zákon o odpadech. Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastnosti, jako jsou např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost uvolňovat ve styku s vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, žíravost, infekčnost, radioaktivita apod. Komunálním odpadem se rozumí veškery odpad vznikající na území obcí při činnosti fyzických osob (domácnosti) a také odpad vznikající např. při čištěni veřejných komunikaci a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Nezahrnuje na druhé straně záležitosti sběru a zpracování druhotných surovin (např. papíru, železa, dalších kovů apod.) realizované prostřednictvím organizaci sběrných surovin nebo jako jednorázové akce.
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722Sběr a svoz komunálních odpadů
3723Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Neziskové nakládám s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazeni produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zápojem odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činnosti).
3725Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Neziskové nakládám s komunálními odpady se záměrem nahrazeni produkce a ukládáni odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3726Využívání a zneškodňováni ostatních odpadů
Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazeni produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opěrného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3727Prevence vzniku odpadů
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k redukci množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou zboží a k redukci produkce průmyslových odpadů nebo sníženi jejích škodlivých účinků.
3728Monitoring nakládání s odpady
3729Ostatní nakládání s odpady
Patři sem zejména asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k odstranění ekologických zátěží na privatizovaném majetku.
373Ochrana a sanace půdy a podzemní vody
3731Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných látek apod.
3732Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Zahrnuje zejména finanční pomoc státu při odstraňovaní ekologických zátěží na privatizovaném majetku. dále např. odstraňováni škod po bývalé sovětské armádě, sanace těžby uranu.
3733Monitoring půdy a podzemní vody
3734Předcházení a sanace zasolení půd
3739Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Zahrnuje zejména opatřeni proti nekontrolovaným emisím, vytváření černých skládek a proti resorpci polutantů.
374Ochrana přírody a krajiny
3741Ochrana druhů a stanovišť
Včetně např. podpory zoologických zahrad, ornitologických stanic a botanických zahrad, zahrnuje i ochranu a obnovu ohrožených druhů flory a fauny.
3742Chráněné části přírody
Národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, jeskyně apod. nezahrnuté v jiných funkcích. Zahrnuje ochranu význačných ekosystémů a lokalit a ochranu krajiny pro její estetickou hodnotu.
3743Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
Např. z úhrad (50 %) z vydobytých nerostů odváděných do státního rozpočtu s tím, že mají být použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek, z dotací na útlum hornictví, které mají byt mj použity na sanační práce při zahlazováni důsledků těžby na životni prostředí.
3744Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Jedná se o ochranu nezahrnutou v jiných funkcích, včetně ochrany proti povodním (viz pododdíly 103.233.234).
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod., městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, aleji, veřejných zahrad a sadů, záhonů, květinových vyzdob apod., pokud nejsou např. součásti kulturních památek (zámecké zahrady), školních pozemků apod.
3749Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Stráž ochrany přírody. Výdaje na napravování následků vichřic, smrští a krupobití, které nepředstavuje opravy a neprobíhá v rámci krizového stavu, například výdaje na odstraňování bláta.
375Omezování hluku a vibrací
Opatřeni ke sraženi hladiny zvuku, vibraci, u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem a u příjemce. Vyloučena jsou patření zaměřená hlavně na snižování hluku na pracovních místech při průmyslové výrobě.
3751Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
Zahrnuji se preventivní akce u zdroje (odhlučněni - zapouzdřeni strojů, užiti odhlučněných strojů) a zařízení antihlukové instalace (konstrukce nárazníkových zón nebo antihlukových bariér) kolem letišť a ostatních zdrojů hluku, odhlučňovací práce.
3753Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací
3759Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací
376Správa v ochraně životního prostředí
3761Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
3762Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
Např. činnost České inspekce životního prostředí.
3769Ostatní správa v ochraně životního prostředí
377Ochrana proti záření
Opatření ke sníženi radioaktivního zářeni, intenzity elektromagnetického pole apod. u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem, u příjemce, přeprava a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem.
3771Protiradonová opatření
Např. opatřeni podle Radonového programu, jehož realizaci zabezpečuji magistrátní úřady.
3772Přeprava a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem
3773Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření
3779Ostatní činnosti k ochraně proti záření
378Výzkum životního prostředí
3780Výzkum životního prostředí
379Ostatní činnosti v životním prostředí
3791Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce.
3792Ekologická výchova a osvěta
3793Ekologie v dopravě
Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou dopravu, překladiště kombinované dopravy, dopravní a manipulační zařízeni a prostředky pro kombinovanou dopravu a další programy v dopravě, jejichž prvotním smyslem je ochrana a tvorba životního prostředí.
3799Ostatní ekologické záležitosti
38Ostatní výzkum a vývoj
380Ostatní výzkum a vývoj
Jde o výzkum, který není uveden v paragrafech, které mají v čísle § na třetím místě číslici 8.
3801Akademie věd České republiky
Činnost Akademie věd.
3802Grantová agentura České republiky
Činnost Grantové agentury.
3803Technologická agentura České republiky
Činnost Technologické agentury České republiky podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
3809Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
39Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
390Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3900Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Činnosti patřící do skupiny 3 - Služby pro obyvatelstvo, které se nehodí do jiných jejích paragrafů. Jsou to nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání v nejširším smyslu, informování o záležitostech veřejného prospěchu, veřejně prospěšnou činnost, sdružování, setkávání a výměnu zkušeností osob zabývajících se zájmovou nebo podobnou činností (vlastní zájmová činnost však patří do pododdílu 342) včetně činností k posilování historického vědomí a seznamování s minulostí a jiné podobné činnosti, které nelze zařadit na jiné paragrafy. Patřily by sem například dotace různým organizacím válečných vysloužilců, odbojářů či osob postižených diktátorskými režimy nebo občanským sdružením zabývajícím se veřejně prospěšnou činností apod., jestliže se taková činnost nedá zařadit na jiné paragrafy.
4SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
41Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Tyto dávky zpravidla definičně odpovídají davkam definovaným předpisy v oblasti sociálního zabezpečeni.
411Dávky důchodového pojištění
4111Starobní důchody
Zahrnují se sem i poměrné starobní důchody.
4112Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4113Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně
Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4114Vdovské důchody
4115Vdovecké důchody
4116Sirotčí důchody
4117Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně
Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4119Ostatní dávky důchodového pojištění
412Dávky nemocenského pojištění
4121Nemocenské
4122Ošetřovné
Ošetřovné podle § 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., č. 239/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 41/2009 Sb. Patří sem i doplatky podpory při ošetřování člena rodiny podle zrušeného zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
4123Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
4124Peněžitá pomoc v mateřství
4129Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené
413 a 414Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče
Dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
4131Přídavek na dítě
4132Sociální příplatek
4133Porodné
4134Rodičovský příspěvek
4136Dávky pěstounské péče
Dávky poskytované ode dne 1. ledna 2013 dětem svěřeným do pěstounské péče a pěstounům podle § 47e až 47za zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na tento paragraf patří i doplatky dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře, na které vznikl nárok do dne 31. prosince 2012.
4138Pohřebné
4141Příspěvek na bydlení
4142Příspěvek na školní pomůcky
Příspěvek, který dostávají děti přihlášené k zápisu k povinné školní docházce podle § 33 až 35 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb.
4149Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené
415Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
4151Odchodné
Odchodné podle § 155 a 156 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., a odchodné podle § 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4152Výsluhový příspěvek
Výsluhový příspěvek podle § 157 až 163 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 305/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb., a výsluhový příspěvek podle § 132 až 137 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4153Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka
Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka podle § 164 a 164a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb., a úmrtné podle § 141 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4154Odbytné
Odbytné podle § 138 a 139 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4159Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 415, pokud takové dávky vzniknou.
416Dávky úrazového pojištění
Dávky, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení podle § 17 až 28 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
4161Úrazový příplatek
4162Úrazové vyrovnání
4163Bolestné
4164Příspěvek za ztížení společenského uplatnění
4165Náhrada nákladů spojených s léčením
4166Náhrada nákladů spojených s pohřbem
4167Jednorázový příspěvek pozůstalému
4168Úrazová renta pozůstalého
4169Ostatní dávky úrazového pojištění
417Dávky pomoci v hmotné nouzi
4171Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
4172Doplatek na bydlení
Příspěvek osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
4173Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osobám ohroženým sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5].
4177Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6].
4179Ostatní dávky sociální pomoci
Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 417, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek sociální pomoci (péče), zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb.) dávky sociální péče pro staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti a dávky sociální péče pro sociálně vyloučené zařazované do dne 31. prosince 2006 (dne, kterým pozbývá účinnosti zákon č. 482/1991 Sb. a vybraná ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb.) na zrušené paragrafy 4174, 4175 a 4176.
418Dávky osobám se zdravotním postižením
Dávky podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který je účinný ode dne 1. ledna 2012 a podle kterého se poskytují dávky zařazené na paragrafy 4187 a 4188, a dobíhající dávky podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. (paragrafy 4182 až 4186), kterou tento zákon zrušil a podle které se tyto dávky přiznávaly do dne 31. prosince 2011.
4182Příspěvek na zvláštní pomůcky
Jedná se o dávku vyplácenou podle § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve znění vyhlášek č. 28/1993 Sb., č. 205/1995 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1997 Sb. a č. 552/2002 Sb.
4183Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
Jedná se o dávku vyplacenou podle § 34, § 45 vyhl. č. 182/1991 Sb.
4184Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
Jedná se o dávku vyplacenou podle § 35 vyhl. č.182/1991 Sb.
4185Příspěvek na provoz motorového vozidla
Jedná se o dávku vyplacenou podle § 36 vyhl. č.182/1991 Sb.
4186Příspěvek na individuální dopravu
Jedná se o dávku vyplácenou podle 5 37 vyhl. č. 182/1991 Sb.
4187Příspěvek na mobilitu
Příspěvek podle § 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
4188Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek podle § 2 písm. b) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
4189Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 418, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek zdravotně postiženým občanům, zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.) příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaný do dne 31. prosince 2006 na zrušený paragraf 4187. Patří sem i doplatky příspěvku při péči o osobu blízkou podle § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácela do dne 31. prosince 2008 podle čl. II bodu 5 zákona č. 109/2006 Sb.
419Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
4191Státní příspěvky na důchodové připojištění
4192Úrokové příspěvky mladým manželstvím
4193Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám
4194Zvýšení důchodů pro bezmocnost
Dávka podle § 70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácí v souladu s čl. II body 1 a 3 zákona č. 109/2006 Sb. i po tomto dni.
4195Příspěvek na péči
Příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4199Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené
Patři sem veškeré sociální dávky a podpory dosud nespecifikované, zaměřené na určitou skupinu obyvatel, včetně např. dávek občanům postiženým živelnými pohromami (§ 51 vyhlášky č. 182/1991 Sb.).
42Politika zaměstnanosti
421Podpory v nezaměstnanosti
4210Podpory v nezaměstnanosti
Výdaje na hmotné zabezpečeni (podporu) v nezaměstnanosti, zvýšeni ke hmotnému zabezpečeni na manželku a děti osobám se změněnou pracovní schopnosti a poštovné související s výplatou podpory v nezaměstnanosti.
422Aktivní politika zaměstnanosti
4221Rekvalifikace
4222Veřejně prospěšné práce
4223Společensky účelná pracovní místa
4225Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
4226Ostatní podpora zaměstnanosti
4227Cílené programy k řešení zaměstnanosti
4229Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená
423Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
4230Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Zákonem č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se zavádí specifický druh plateb ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věci (od 1. dubna 2011 prostřednictvím Úřadu práce České republiky, do té doby prostřednictvím úřadů práce). Jde o úhradu mezd zaměstnanců ze státního rozpočtu místo zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti a o úhradu pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pouštěni a dále úhradu daně z příjmů.
424Zaměstnávání zdravotně postižených občanů
4240Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se změněnou pracovní schopností
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením na podporu zaměstnávání těchto osob poskytovaný podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 149/2010 Sb. a č. 73/2011 Sb. Tento příspěvek od 1. dubna 2011 poskytuje Úřad práce České republiky, do té doby ho poskytovaly úřady práce.
425Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
4250Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
Příspěvky vyplácené zaměstnancům prostřednictvím zaměstnavatelů v souvislosti s restrukturalizací ocelářského a hnědouhelného průmyslu a dopravy.
428Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
4280Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
43Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Činnosti a služby (nikoliv přímé dávky a podpory) zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy. Společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 nebo 42.
431Sociální poradenství
4311Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství podle § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4312Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4319Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím.
432Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Výdaje na sociální péči a pomoc dětem a mládeži kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435.
4324Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Patří sem výdaje na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g až 42n zákona o sociálně právní ochraně dětí (zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
4329Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Zahrnuje i vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou.
433Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
Výdaje na sociální péči a pomoc manželství a rodinám kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435.
4333Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4334Pečovatelská služba pro rodinu a děti
4339Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů, na jejichž pokrytí je určen příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný jim ze státního rozpočtu podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.
434Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc
4341Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí.
4342Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Zahrnuje i např. činnosti spojené s integraci Romů či jiných etnik.
4343Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4344Sociální rehabilitace
ahrnuje činnosti v rámci sociální rehabilitace poskytované formou terénních nebo ambulantních služeb mimo pobytových služeb v rámci sociálně rehabilitačních center.
4345Centra sociálně rehabilitačních služeb
4349Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Včetně např. programů pomoci propuštěným vězňům včetně prevence kriminality a neoddělitelných podpor více skupinám obyvatelstva apod.
435Služby sociální péče
Výdaje na zařízení a činnosti podle části třetí dílů 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a příjmy z nich.
4350Domovy pro seniory
Příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.).
4351Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4352Tísňová péče
4353Průvodcovské a předčitatelské služby
4354Chráněné bydlení
4355Týdenní stacionáře
4356Denní stacionáře a centra denních služeb
4357Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 206/2009 Sb.) a domovů se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.).
4358Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
4359Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Zahrnuje např. odlehčovací služby.
436Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4361Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Výdaje na vlastni činnost Ministerstva práce, sociálních věci (včetně činnosti, které jsou zahrnuty v jiných oddílech, ale nejdou oddělit - např. bezpečnost práce) a rodinné politice.
4362Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
Např. činnost České správy sociálního zabezpečeni včetně jejích okresních složek.
4363Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti
Ode dne 1. dubna 2011 činnost Úřadu práce České republiky, který byl k tomuto dni zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (§ 1 odst. 1), a do té doby úřadů práce [§ 1 odst. 3 písm. a) a § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 109/2006 Sb. a č. 479/2008 Sb.].
437Služby sociální prevence
4371Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372Krizová pomoc
4373Domy na půl cesty
4374Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
4375Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4376Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
4377Sociálně terapeutické dílny
4378Terénní programy
4379Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Zahrnuje zejména sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, telefonickou krizovou pomoc, tlumočnické služby a další činnosti v oblasti sociální prevence.
438Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4380Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Nelze-li ho v rámci skupiny 4 specifikovat blíže (§ 4280).
439Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
4391Mezinárodni spolupráce v sociálním zabezpečení apodpoře zaměstnanosti
Spadají sem příspěvky rnezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce.
4392Inspekce poskytování sociálních služeb
Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
4399Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
51Obrana
Obsahuje výdaje na obranu a bezpečnost státu proti vnějšímu ohroženi, výdaje pro systém hospodářské mobilizace a přímé požadavky ozbrojených sil v systému státních hmotných rezerv a na preventivní a následná nouzová opatřeni v případě mimořádných situací celostátního významu.
511Vojenská obrana
5111Armáda
Výdaje související se zabezpečením obrany státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje výdaje na činnost vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů zřízených podle zákona o ozbrojených silách České republiky a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit. Nepatří sem výdaje na vojenské školy, státní sportovní reprezentaci, ochranu životního prostředí, dávky v sociálním zabezpečení, výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci v tuzemsku a zahraničí a zahraniční vojenskou pomoc.
5112Ostatní ozbrojené síly
Zahrnuje výdaje na činnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže podle zákona o ozbrojených silách České republiky (zákona č. 219/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit.
5113Bezpečnostní složky ozbrojených sil
Výdaje na činnost Vojenské policie a Vojenského zpravodajství.
5119Podpůrné složky ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje na činnost zařízení Ministerstva obrany zabezpečující ozbrojené síly, které nevykonávají státní správu podle zvláštních zákonů, např. Vojenský vlečkový úřad.
516Státní správa ve vojenské obraně
5161Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně
Činnost Ministerstva obrany.
5162Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně
Činnost vojenských správních úřadů podle branného zákona (zákona č. 585/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), újezdních úřadů vojenských újezdů podle zákona o zajišťování obrany České republiky (zákona č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ostatních orgánů resortu Ministerstva obrany, u nichž je výkon státní správy upraven zvláštním zákonem. „Patří sem i činnost Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.
5169Ostatní správa ve vojenské obraně
Zahrnuje výdaje na činnost orgánů zřízených Ministerstvem obrany pro výkon státní správy podle zvláštních zákonů a výdaje na ostatní správu.
517Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Patří sem především výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů k zabezpečeni potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravuji k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) a složek policie, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské sily a jsou operačně plánovaný pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením, výdaje na opatřeni hospodářské mobilizace pro potřeby ozbrojených sil a zajištěni požadavků ozbrojených sil v systému státních hmotných rezerv, vytváření a zajištěni systému hospodářské mobilizace pro potřeby Armády ČR v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy.
5171Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje ostatních orgánů statni správy a ostatních veřejných rozpočtů na přípravu.
mobilizace ozbrojených sil, na ukládaní pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a poskytnuti věcných prostředků, na opatřeni hospodářské mobilizace (uchováni výrobních schopnosti a zásob strategických komodit určenými subjekty hospodářské mobilizace), na tvorbu válečných rezerv k zabezpečeni potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) podle zvláštních předpisů Patří sem též výdaje související se zajištěním materiálních prostředků a finančních úhrad přípravy mobilizační dodávky, a pořizováním, obměnami, záměnami, půjčkami, prodejem, uvolňováním, pronájmem, skladováním a ochraňováním hmotných a mobílizačních rezerv pro ozbrojené sily, včetně pořizováni a udržováni skladových kapacit a zařízeni pro skladování a jejich manipulaci, pro potřeby ozbrojených sil
5172Operační příprava státního území
Zahrnuje výdaje na opatřeni vojenského, ekonomického a obranného charakteru, které se plánuji a uskutečňuji k zajištění bezpečnosti České republiky s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro plnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečeni potřeb obyvatelstva ve smyslu zákona o zalistování obrany České republiky
5179 Ostatní Činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje na činnost složek Policie ČR, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské sliv a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením
518Výzkum a vývoj v oblasti obrany
5180Výzkum a vývoj v oblasti obrany
Včetně obranného výzkumu a vývoje, který je zabezpečován ostatními veřejnými rozpočty
519Ostatní záležitosti obrany
5191Mezinárodní spolupráce v obraně
Včetně výdajů na společná cvičení v tuzemsku i zahraničí, akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod apod. Příspěvky mezinárodním vojenským institucím, ostatní akce mezinárodní spolupráce
5192Zahraniční vojenská pomoc
Výdaje na nasazení jednotek Armády České republiky nebo Vojenské policie v mírových operacích a misích Severoatlantické organizace, Organizace spojených národů a Evropské unie, včetně činnosti vojenských pozorovatelů
5199Ostatní záležitosti obrany
52Civilní připravenost na krizové stavy
521Ochrana obyvatelstva
5211Civilní ochrana - vojenská část
Činnost zařízení civilní ochrany
5212 Ochrana obyvatelstva
Činnost orgánů a složek při zabezpečovaní úkolů civilní ochrany související s výstavbou a přípravou personálu zařízeni civilní ochrany bez právní subjektivity, přípravě obyvatelstva, včetně zabezpečeni didaktických pomůcek pro základní a střední školy, pořízením, výstavbou, provozem, údržbou a opravami prvků jednotného systému varováni a vyrozumění, činnost související s hospodařením se speciálním materiálem civilní ochrany, s ukrytovým fondem a ochrannými systémy dopravních staveb, zjišťováním a označováním nebezpečných oblastí, prováděním dekontaminace a dalšími ochrannými opatřeními, evakuací civilního obyvatelstva, nouzovým ubytováním, zásobováním pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežiti civilního obyvatelstva
5219Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
522Hospodářská opatření pro krizové stavy
5220Hospodářská opatření pro krizové stavy
Činnosti související s pořizováním, obměňováním a ochraňováním státních hmotných rezerv určených pro účely civilního nouzového plánovaní, zaměňováni, prodej, pronájem, půjčovaní a uvolňování státních hmotných rezerv, pořízení a udržováni kapacit a zařízení pro skladování a manipulaci se státními hmotnými rezervami, plněni ostatních úkolů v systému nouzového plánováni
526Státní správa v oblasti hospodářských opatření
5261Státní správa v oblasti hospodářských opatřeni pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení
Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování (např. Správa státních hmotných rezerv), včetně opatření k zabezpečeni činnosti při vyhlášeni krizových stavů
5262Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového
hospodářství Činnost ostatních orgánů statni správy v oblasti civilního nouzového plánovaní, vřetně opatření k zajištění jejich činnosti při vyhlášeni krizových stavů Zahrnuje jen speciální výdaje souvisejících s krizovým plánováním jednoznačně oddělitelné od běžných výdajů organizace
5269Ostatní správa v oblastí hospodářských opatření pro krizové stavy
527Krizové řízeni
5271Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení
Zahrnuje zabezpečeni řídicích činnosti zaměřených na analýzu a vyhodnoceni bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situaci včetně zabezpečeni připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.
Nezahrnuje činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně a integrovaném záchranném systému zařazeného v pododdíle 556.
5272Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízeni
Zahrnuje zabezpečení řídících činnosti zaměřených na analýzu a vyhodnoceni bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s řešením krizových situaci, včetně zabezpečeni připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury
5273Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Činnost související s vydají na pracoviště krizového řízem, jejich zřizování a technické vybavovaní, zajištěni komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízeni, odbornou podporu pro kraje, příprava orgánů krizového řízeni, základní vzdělám, získávaní a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací
5274Podpora krizového řízení a nouzového plánování
Zahrnuje mimořádné účelové finanční prostředky k řešeni krizových situaci, jejich předcházení a odstraňovaní jejich následků včetně výdajů spojených s činnosti pracovišť a složek integrovaného záchranného systému Způsob použiti upravuje vláda svým usnesením ke státnímu rozpočtu Je možné využít těchto finančních prostředků i pro záchranné sbory, ozbrojené bezpečnosti sbory, havárijní služby apod.
5279Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
528Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na. krizové stavy
5281Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva
5289Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení
529Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy
5291Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
Výdaje na mezinárodni spolupráci a obdobné akce za účelem mezinárodní spolupráce spojené s krizovým řízením Výdaje na společná cvičeni v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5292
5292Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
5299Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
53Bezpečnost a veřejný pořádek
531Bezpečnost a veřejný pořádek
5311Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek kromě těch, které patři na další paragrafy
Jsou to zvláště výdaje na policii, obecni policii a na všechny výdaje na Bezpečnostní informační službu (bez výdajů zařazených na § 5380)
Nepatří sem výdaje resortního školství, výdaje na sportovní reprezentaci, na dávky sociálního zabezpečení příslušníkům Policie České republiky (bývalým vojákům z povolání) nebo jejich rodinám a další výdaje, které bezprostředně nesouvisejí s výdaji na bezpečnost a pořádek.
5316Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Činnost Ministerstva vnitra
5317Hraniční přechody
5319Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
Činnost v oblasti tělesné přípravy a sportu.
538Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
5380Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
539Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5391Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce činnost Interpolu
5399Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
54Právní ochrana
541Ústavní soudnictví
5410Ustavní soud
542Soudnictví
5420Soudy
Činnost soudů včetně např. soudního lékařství
543Státní zastupitelství
5430Státní zastupitelství
544Vězeňství
5441Činnost Generálního ředitelství
Vězeňské služby a věznic
5442Ostatní správa ve vězeňství
Činnost Institutu vězeňské služby
5449 Ostatní záležitosti vězeňství
Činnost zotavoven
Vězeňské služby
545Probační a mediační služba
5450Činnost probační a mediační služby
Činnost probační a mediační služby podle zákona č. 257/2000 Sb.
546Správa v oblasti právní ochrany
5461Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany činnost Ministerstva spravedlnosti
5462Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
5469Ostatní správa v oblasti právní ochrany
Činnost Rejstřiku trestů
547Veřejná ochrana
5470Kancelář Veřejného ochránce práv
Činnost Veřejného ochrance prav a Kanceláře Veřejného ochrance prav
5471Kancelář finančního arbitra
Činnost Kanceláře finančního arbitra, která je zřízena podle § 1a odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 180/2011 Sb., jako organizační složka státu patřící do rozpočtové kapitoly Ministerstvo financí.
548Výzkum v oblastí právní ochrany
5480Výzkum v oblasti právní ochrany
549Ostatní záležitosti právní ochrany
5491Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce mezinárodni spolupráce
Patří sem i činnost Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně.
5499Ostatní záležitosti právní ochrany např. vzdělávací zařízeni justiční části
55Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
551Požární ochrana
5511Požární ochrana - profesionální část
5512Požární ochrana - dobrovolná část
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
5517Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
Výdaje na vzdělávací a technická zařízeni požární ochrany
5519Ostatní záležitosti požární ochrany
552Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného svitému
Ostatní Činnosti v integrovaném systému záchranném systému Nezahrnuje vlastní činnosti zabezpečované přímo hasičskými záchrannými sbory, vyjma zřizování a technického vybavovaní operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, pro které je zřízena položka 5521 Nezahrnuje činnosti zabezpečované organy státní správy (viz pododdíl 556)
5521Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
Zřizování a technické vybavení operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na všech stupních Zabezpečování komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému technickými prostředky
5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
Zahrnuje účelové investiční výdaje magistrátních měst související s integrovaným záchranným systémem Zahrnuje i např. refundace nákladů hrazené ostatním složkám integrovaného záchranného systému v případě jejích pomoci po výzvě
5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Patří sem např. výdaje spojené s prověřováním a použitím sil a prostředků Armády České republiky při záchranných a likvidačních pracích ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
556Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném svatému
5561Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
Činnost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
5562Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ústředních orgánů statni správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů ústředního orgánu
5563Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ostatních orgánů statní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů těchto orgánů
558Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5580Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
559Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5591Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
Výdaje na mezinárodni semináře a obdobné akce mezinárodni spolupráce v požární ochraně a integrovaném záchranném systému Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5592
5592Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Výdaje v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému včetně náhrady škod (odškodněni), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách, požárech a velkých havárních podle mezinárodních smluv
5599Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
6VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
61Státní moc. státní správa, územní samospráva a politické strany
611Zastupitelské orgány a volby
6111Parlament
6112Zastupitelstva obcí
Činnost zastupitelských orgánů na úrovni mést a obci, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy, včetně odměn zastupitelům
6113Zastupitelstva krajů
Vydáte na činnost zastupitelstev krajů, jsou-li oddělitelné od ostatních výdajů krajů
6114Volby do Parlamentu ČR
6115Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6116Celostátní referendum
Zahrnuje výdaje na všechny druhy referend s celostátní působností.
6117Volby do Evropského parlamentu
6118Volba prezidenta republiky
Výdaje na volbu prezidenta republiky (čl. 54 odst. 2 a čl. 56 ústavy) a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
6119Ostatní zastupitelské orgány a volby
Výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů, než jsou Parlament České republiky a zastupitelstva obcí a krajů, pokud by vznikly, a příjmy z této činnosti. Výdaje na volby do jiných zastupitelských orgánů než do Parlamentu České republiky, zastupitelstev územních samosprávných celků a Evropského parlamentu, pokud by se zavedly, a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
612Kancelář prezidenta republiky
6120Kancelář prezidenta republiky
613Nejvyšší kontrolní úřad
6130Nejvyšší kontrolní úřad
614Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)
6141Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích)
Výdaje Ministerstva financí.
6142Finanční správa
Činnost orgánů Finanční správy České republiky, kterými jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.
6143Celní správa
Činnost Generálního ředitelství cel a celních úřadů
6145Úřad vlády
Úřad zřízený podle § 1 zákona č. 219/2002 Sb. a podle § 2 odst. 1 bodu 10 a § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6146Český statistický úřad
Výdaje Českého statistického úřadu.
6148Plánování a statistika
Výdaje na plánování a statistiku, pokud je lze oddělit.
6149Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
Jiné orgány státní správy nezařazené v tomto pododdíle ani v jiných oddílech Patři sem např. činnost Úřadu pro ochranu osobních údajůPatři sem i např. příspěvky komorám auditorů, daňových poradců apod. , tj sdruženi, na která je přenesen výkon státní správy a která nelze funkčně blíže specifikovat Zahrnuje i provádění sčítaní lidu
615Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)
6151Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě
Činnost Ministerstva zahraničních věci
6152Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
6153Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích
Jen přímé členské příspěvky jinde nezařazené
6159Zahraniční služba a záležitosti jinde nezařazené
Zahrnuje např. výdaje Diplomatického servisu
617Regionální a místní správa
6171Činnost místní správy
Vlastní správní činnost obcí Zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit Výdaje hrazené ze sociálního fondu obci ve prospěch zaměstnanců obecního úřadu
6172Činnost regionální správy
Vlastní správní činnost krajů [zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. Zahrnuje i výdaje zastupitelstev krajů a ostatní výdaje krajů, nelze-li je oddělit.
6173Místní referendum
6174Činnost regionálních rad
Vlastní správní činnost regionálních rad (část čtvrtá zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.).
618Výzkum ve státní správě a samosprávě
6180Výzkum ve státní správě a samosprávě
619Politické strany a hnutí
6190Politické strany a hnutí
Příspěvky na činnost politických stran a hnuti
62.line veřejné služby a činnosti
621Ostatní veřejné služby
6211Archivní činnost
Činnost Ústředního archivu Ministerstva vnitra, dalších jím řízených archivů a činnost územních archivů Nespadá sem běžná archivní činnost jednotlivých organizaci
6219Ostatní veřejné služby jinde nezařazené
Redakční činnost ve veřejných službách
622Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221Humanitární zahraniční pomoc přímá
Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonám důsledků živelních katastrof, válek, nemoci, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i zahraniční pomoc poskytovanou na domácím území zahraničním uprchlíkům včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.
6222Rozvojová zahraniční pomoc
Zahraniční pomoc mající za cíl podporu rozvoje dané země, území apod. Je zaměřena především do oblastí sociální a ekonomické infrastruktury, životního prostředí, formování administrativy apod.
6223Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodni semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegaci do zahraničí za účelem mezinárodni spolupráce, které není možné zařadit do jiných oddílů. Patří sem i výdaje krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad související se spoluprací s orgány Evropské unie.
6224Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací
6229Ostatní zahraniční pomoc
Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno z hledisek v paragrafech 6221, 6222 a 6224.
63Finanční operace
631Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Nelze-li je přidělit bližší funkci (např. úrokové příjmy z ekologických půjček by spadaly do oddílu 371 Nepoužije se pro výdaje tříděné na položky ze seskupení položek 61.
632Pojištění funkčně nespecifikované
6320Pojištění funkčně nespecifikované
633Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Použije se vždy při zatřídění na položky 5342, 5344, 5345 a 5349 druhového třídění
Na tento paragraf patří výdaje obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí zařazené na položkách podseskupení položek 534 a jejich příjmy zařazené na položkách podseskupení položek 413.
639Ostatní finanční operace
6391Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399Ostatní finanční operace
64Ostatní Činnosti
640Ostatní činnosti
6401Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
Zahrnuje např. územní vyrovnávací dotace uzemním rozpočtům
6402Finanční vypořádání minulých let
Zahrnuje příjmy a výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let
6409Ostatní činnosti jinde nezařazené
Použije se, jsou-li vyčerpány všechny možnosti zařazeni do jiných paragrafu odvětvového členění Použije se i pro zatřídění vrátek přijatých nebo poskytnutých transferů v předchozích obdobích

D. Konsolidační třídění (záznamové jednotky)

Záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu

Převody především uvnitř státního rozpočtu Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119)

Záznamová jednotka 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Transfery přijaté obci od obce v jiném okrese téhož kraje

Záznamová jednotka 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

Splátky půjčených prostředků přijaté obci od obce v jiném okrese téhož kraje

Záznamová jednotka 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje

Záznamová jednotka 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

Návratné finanční vypomoci, půjčky a úvěry poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje

Záznamová jednotka 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

Transfery přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje

Záznamová jednotka 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje

Splátky návratných finančních výpomoci, půjček a úvěrů přijaté obci nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje

Záznamová jednotka 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Transfery poskytnuté obci nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji

Záznamová jednotka 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Návratná finanční výpomoc, půjčka nebo uvěř poskytnuté obci nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji

E. Podkladové třídění

Podkladová jednotka 1 - Základní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 a 3, a výdaje státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 až 5.

Podkladová jednotka 2 - Posílení rozpočtu rezervním fondem

Příjmy státního rozpočtu z transferů z rezervního fondu téže organizační složky státu. Příjmy zařazené na tuto podkladovou jednotku jsou totožné s příjmy zařazenými na položku 4135. Výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění tím, že příslušné částky převedly z rezervního fondu do rozpočtových příjmů (§ 45 odst. 3 a § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel), v nichž se tyto částky zařazují na položku 4135 a duplicitně na tuto podkladovou jednotku.

Podkladová jednotka 3 - Posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky

Na tuto podkladovou jednotku patří tyto příjmy státního rozpočtu:

a) převody ze zisku získaného hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

b) převod z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

c) převody ze zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 174/2007 Sb. (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

d) převody ze zvláštních účtů vedených ministerstvem financí, na kterých jsou soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku, a finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

e) peněžité dary (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

f) prostředky poskytnuté ze zahraničí (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

g) plnění za pojistné události [§ 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel],

h) příjmy od právnických a fyzických osob na reprodukci majetku (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

i) příjmy hasičských záchranných sborů krajů [§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 260/2008 Sb.] podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. mající povahu příjmů za pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základní náplní činnosti jednotek požární ochrany (§ 45 odst. 11 rozpočtových pravidel).

Na tuto podkladovou jednotku patří výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění tím, že příslušné částky převedly do rozpočtových příjmů z jiných mimorozpočtových zdrojů než z rezervního fondu nebo je převedly ze zdrojů, které mají stejné postavení jako mimorozpočtové zdroje (ze zdrojů, převod z kterých opravňuje organizační složku státu k překročení rozpočtu výdajů stejně jako převod z mimorozpočtových zdrojů), nebo tím, že do rozpočtových příjmů přijaly peněžní prostředky, jejichž příjem je rovněž k překročení rozpočtu výdajů opravňuje. Jsou to částky, které organizační složky státu

a) převedly do rozpočtových příjmů ze zisku získaného hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

b) převedly do rozpočtových příjmů z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

c) převedly do rozpočtových příjmů ze zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 174/2007 Sb. (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

d) převedly do rozpočtových příjmů ze zvláštních účtů vedených ministerstvem financí, na kterých jsou soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku, a finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

e) přijaly do rozpočtových příjmů jakožto peněžité dary (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

f) přijaly do rozpočtových příjmů jakožto prostředky poskytnuté ze zahraničí (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

g) přijaly do rozpočtových příjmů jakožto plnění za pojistné události [§ 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel],

h) přijaly do rozpočtových příjmů od právnických a fyzických osob na reprodukci majetku (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

i) přijaly, jsou-li hasičskými záchrannými sbory kraje [§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 260/2008 Sb.], do rozpočtových příjmů podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. jakožto příjmy za pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základní náplní činnosti jednotek požární ochrany (§ 45 odst. 11 rozpočtových pravidel).

Podkladová jednotka 4 - Výdaje kryté nároky

Výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění z nároků podle § 47 rozpočtových pravidel.

Podkladová jednotka 5 - Výdaje nad rozpočet podle zvláštních zákonů

Výdaje státního rozpočtu na vrub překročení rozpočtu výdajů, ke kterému organizační složky státu získaly oprávnění podle jiných zákonů než rozpočtových pravidel. V současné době jsou to zejména výdaje podle zákonů o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky (posledním z nich je zákon č. 94/2009 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.) a podle zákona č. 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010, a zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. Jsou to i výdaje podle ustanovení zákona o státním rozpočtu umožňujícího překročení rozpočtu výdajů, je-li takové ustanovení v něm obsaženo (ustanovení obdobná např. ustanovením § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010). Na tuto podkladovou jednotku patří i výdaje ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, na vrub překročení rozpočtu výdajů o částky inkasované jimi do příjmů jakožto převody peněžních prostředků z fondů zakladatele těchto podniků [§ 19 odst. 4 věta předposlední zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.], nejsou-li v rozpočtu na příslušný rok rozpočtovány. Zařazují se na ni i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí na vrub překročení rozpočtu výdajů o částky inkasované jimi do příjmů z úhrad za vydobyté nerosty [§ 32a odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 366/2000 Sb.].

F. Prostorové třídění

Prostorová jednotka 1 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů

Příjmy a výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů jiné než ty, které se zatřiďují na prostorovou jednotku 5.

Prostorová jednotka 5 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů

Příjmy, které státnímu rozpočtu, územním rozpočtům a rozpočtům státních fondů plynou ze zahraničí nebo které mu plynou z tuzemska s tím, že ten, kdo peněžní prostředky organizaci převádí, uvede, že jsou to peněžní prostředky původem ze zahraničí a jako s takovými s nimi má organizace nakládat. Jsou to zejména peněžní prostředky přijaté z rozpočtu Evropské unie, z Národního fondu a od Organizace Severoatlantické smlouvy. Výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů, které organizace považuje za výdaje kryté těmito příjmy.

G. Doplňkové třídění

Dílčí průřezový ukazatel 10 - Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků

Dílčí průřezový ukazatel 11 - Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji

Dílčí průřezový ukazatel 19 - Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 20 - Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 21 - Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Dílčí průřezový ukazatel 29 - Ostatní účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 30 - Zahraniční rozvojová spolupráce

Dílčí průřezový ukazatel 31 - Program sociální prevence a prevence kriminality

Dílčí průřezový ukazatel 32 - Program protidrogové politiky

Dílčí průřezový ukazatel 33 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Dílčí průřezový ukazatel 34 - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Dílčí průřezový ukazatel 35 - Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství

Dílčí průřezový ukazatel 36 - Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

Dílčí průřezový ukazatel 37 - Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky

1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) § 3 písm. g) a § 10 zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

4) § 21, § 24a a § 47 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb., č. 421/2009 Sb. a č. 465/2011 Sb.

5) § 2 písm. f) až h) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

6) § 2 písm. a) vyhlášky č. 560/2006 Sb.

7) § 3 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.

8) § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.

9) § 20 zákona č. 153/1994 Sb., ve znění zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.
Bod 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru