PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Obsah

01.01.2003

320

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

ze dne 13. června 2002

01.01.2003

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

01.01.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.200331.12.2016

ČÁST PRVNÍ

01.01.200331.12.2016

Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

01.01.200331.12.2016

Čl. I

01.01.200331.12.2016

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

01.01.200331.12.2016

1. V § 4b odst. 3 větě druhé se slova "popřípadě místně příslušný okresní úřad," zrušují.

01.01.200331.12.2016

2. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.200331.12.2016

"a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,".

01.01.200331.12.2016

3. V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.01.200331.12.2016

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.200331.12.2016

4. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.200331.12.2016

"b) ministerstvo v ostatních případech.".

01.01.200331.12.2016

5. V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

01.01.200331.12.2016

6. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územní" slovem "správní".

01.01.200331.12.2016

7. V § 46 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

01.01.200331.12.2016

8. V § 46 odst. 2 větě první se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".

01.01.200331.12.2016

9. V § 48 odst. 1 písm. a) se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

01.01.200331.12.2016

10. V § 48 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad", slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním" a slova "okresní úřad" slovy "krajský úřad".

01.01.200331.12.2016

11. V § 48 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a zrušují se slova "podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení k provozování tomboly nebo věcné loterie nebo jí vydal", ve větě druhé se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)" a slova "zastoupený okresním úřadem," se nahrazují slovy "nebo kraj,".

01.01.200331.12.2016

12. V § 48 odst. 6 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovem "kraje".

01.01.200331.12.2016

13. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:

01.01.200331.12.2016

"§ 48a

01.01.200331.12.2016

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DRUHÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

01.01.2003

Čl. II

01.01.2003

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 115/1994 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresního národního výboru, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází (dále jen "okresní národní výbor")" nahrazují slovy "krajského úřadu, v jehož správním obvodu se nemovitost nachází".

01.01.2003

2. V § 6 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) V případě převodu nemovitosti podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. se k výzvě připojí potvrzení krajského úřadu o odnětí věci a o tom, komu byla odňata. Tyto doklady lze nahradit stejným způsobem jako doklady podle odstavce 1. K výzvě se dále připojí potvrzení

01.01.2003

a) krajského úřadu o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vyplacena5) (dále jen "vyplacená částka"), s uvedením organizace, která ji zaplatila;

01.01.2003

b) Ministerstva financí o tom, zda bylo příslušným Ministerstvem financí nebo příslušnou Správou pro věci majetkové a devizové za odňaté věci vyplaceno mimořádné odškodnění ze státního rozpočtu (dále jen "odškodnění"), komu bylo vyplaceno a v jaké výši.".

01.01.2003

3. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:

01.01.2003

"§ 23b

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

01.01.2003

Čl. III

01.01.2003

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 4 se zrušuje.

01.01.2003

2. § 9 se zrušuje.

01.01.2003

3. V § 11 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu", slova "magistrátnímu úřadu" se nahrazují slovem "Magistrátu" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

4. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.

01.01.2003

5. § 16 se zrušuje.

01.01.2003

6. V § 16a se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2003

7. V § 16a odst. 1 se slova "dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad", slova "příslušný obvodní úřad" se nahrazují slovy "příslušný úřad městské části".

01.01.2003

8. V § 16a se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Spisový materiál soustředěný okresními úřady bude ke dni ukončení činnosti okresních úřadů předán příslušným krajským úřadům.".

01.01.2003

9. V § 16a odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady" a slova "obvodní úřady" se nahrazují slovy "úřady městských částí".

01.01.2003

10. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:

01.01.2003

"§ 16b

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

01.01.2003

Čl. V

01.01.2003

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 14 zní:

01.01.2003

"§ 14

01.01.2003

(1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.

01.01.2003

(2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

01.01.2003

(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.".

01.01.2003

2. § 15 zní:

01.01.2003

"§ 15

01.01.2003

Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

01.01.2003

Čl. VII

01.01.2003

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000 Sb. a zákona č. 277/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 5 se zrušuje.

01.01.2003

2. § 6 se zrušuje.

01.01.2003

ČÁST OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

01.01.2003

Čl. VIII

01.01.2003

Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření č. 345/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 1 se slova "okresního úřadu, v jehož územním obvodu se věc nachází (dále jen "okresní úřad")," nahrazují slovy "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

01.01.2003

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

01.01.2003

"1) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.".

01.01.2003

Poznámky pod čarou č. 1) až 22) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 23), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2003

2. V § 5 úvodní větě se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

01.01.2003

3. V § 14 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

4. V § 14 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

5. V § 14 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

6. V § 14 odst. 5 se slova "státního rozpočtu České republiky" nahrazují slovem "kraje".

01.01.2003

7. V § 15 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady" a slova "střediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úřady".

01.01.2003

8. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2003

9. V § 15 odst. 3 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

01.01.2003

10. V § 17 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "Ministerstvu financí".

01.01.2003

11. V § 18 odst. 1 se slova "okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází" nahrazují slovy "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".

01.01.2003

12. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2003

13. Za § 18c se vkládá nový § 18d, který zní:

01.01.2003

"§ 18d

01.01.2003

Působnosti stanovené krajském úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

01.01.2003

Čl. IX

01.01.2003

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů" a slova "obcí v přenesené působnosti (dále jen "obec")" se nahrazují slovem "obcí".

01.01.2003

2. § 2a se zrušuje.

01.01.2003

3. V § 2b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a v mezinárodním poštovním provozu".

01.01.2003

4. V § 4 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Kraj" a slova "obecně závaznou vyhláškou" se nahrazují slovy "nařízením kraje".

01.01.2003

5. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

6. V § 4 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

7. V § 4a odst. 1 se slova "obecně závaznou vyhláškou" nahrazují slovy "nařízením obce".

01.01.2003

8. V § 4a odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

01.01.2003

9. V § 4b se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

01.01.2003

10. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,".

01.01.2003

11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

01.01.2003

"§ 5a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

01.01.2003

Čl. XI

01.01.2003

Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady", slova "orgány obcí" se nahrazují slovy "obecní úřady" a slova "střediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úřad".

01.01.2003

2. V § 5 odst. 1 se slova "je příslušný okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) "je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu1a)

01.01.2003

"1a) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.".

01.01.2003

3. V § 5 odst. 2 se slova "státní podniky, rozpočtové a jiné státní organizace a státní orgány České republiky" nahrazují slovy "organizační složky státu a státní organizace".

01.01.2003

4. § 6 zní:

01.01.2003

"§ 6

01.01.2003

(1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami.

01.01.2003

(2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.".

01.01.2003

5. V § 8 se slova "je ve výši 20 % příjmem rozpočtu okresního úřadu a v hlavním městě Praze obvodního úřadu" nahrazují slovy "je ve výši 20 % příjmem státního rozpočtu".

01.01.2003

6. § 9 zní:

01.01.2003

"§ 9

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

01.01.2003

Čl. XIV

01.01.2003

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

01.01.2003

"§ 1

01.01.2003

Předmět úpravy

01.01.2003

Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1)

01.01.2003

1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

2. V § 7 odst. 7 větě první se slova "okresních úřadů, obcí," nahrazují slovy "územních samosprávných celků," a ve větě třetí se slova "okresních úřadů a obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných celků".

01.01.2003

3. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2003

"c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.".

01.01.2003

4. V položce 11 Sazebníku správních poplatků se písmeno a) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

01.01.2003

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2003

Čl. XVII

01.01.2003

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 16 nadpis zní: "Sankce".

01.01.2003

2. V § 16 odst. 1 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "sankci".

01.01.2003

3. V § 16 odst. 2 se slovo "Pokuta" nahrazuje slovem "Sankce".

01.01.2003

4. V § 16 odst. 3 se slovo "pokuty" nahrazuje slovem "sankce", slova "okresní úřad," se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností a", slova "1 až 15" se nahrazují slovy "stanovené Statutem hlavního města Prahy" a slova "pro území příslušných správních obvodů a ve městech Plzeň, Brno a Ostrava magistráty těchto měst" se zrušují.

01.01.2003

5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

01.01.2003

"§ 26a

01.01.2003

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo městským částem podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

01.01.2003

Čl. XVIII

01.01.2003

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 8 odst. 2 větě čtvrté se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".

01.01.2003

2. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty čtvrté je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

01.01.2003

3. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2003

4. V § 19 odst. 2 se slova "kapitoly Okresní úřady" nahrazují slovy "krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce".

01.01.2003

5. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

01.01.2003

6. V § 20 odst. 3 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".

01.01.2003

7. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

01.01.2003

8. V § 30 odst. 2 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".

01.01.2003

9. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.01.2003

Čl. XIX

01.01.2003

V § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se věta třetí nahrazuje touto větou: "O jejím uložení rozhoduje u krajů Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný finanční úřad.".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

01.01.2003

Čl. XX

01.01.2003

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. Nadpis pod § 10 se zrušuje.

01.01.2003

2. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

01.01.2003

3. V § 10 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

01.01.2003

Čl. XXI

01.01.2003

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 146/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 1 odst. 2 větě první se za slova "jimiž orgány a" vkládá slovo "odborná", text "(§ 25 až 33)" se nahrazuje textem "(§ 25 až 32)" a ve větě druhé se slovo "organizacemi" nahrazuje slovy "odbornou organizací".

01.01.2003

2. V § 3 odst. 1 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 3 odst. 4 se slova "okresní úřad a ústřední" nahrazují slovy "krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou".

01.01.2003

4. V § 3 odst. 5 se slova "příslušnému orgánu kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu", slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "pověřeným organizacím" se nahrazují slovy "pověřené odborné organizaci".

01.01.2003

5. V § 6 odst. 1 se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajským úřadem".

01.01.2003

6. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".

01.01.2003

7. V § 7 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 7 odst. 3 se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná" a slova "příslušný orgán kraje a okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

01.01.2003

"(4) Odborná organizace státní památkové péče oznámí příslušnému katastrálnímu úřadu každé prohlášení nemovitosti za kulturní památku, jakož i každé zrušení tohoto prohlášení, jde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí.2)

01.01.2003

2) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

10. V § 7 odst. 5 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

11. V § 8 odst. 2 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 10 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné", text "(§ 33)" se zrušuje a ve větě druhé se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

13. V § 10 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

14. V § 11 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

15. V § 11 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajským úřadem".

01.01.2003

16. V § 12 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 12 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 13 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.".

01.01.2003

19. V § 13 odst. 2 věta první zní: "Ministerstvo kultury může na základě nabídky vlastníka kulturní památky z mimořádně závažných kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu na přednostní koupi (úplatné nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buď přímo nebo prostřednictvím organizací zřizovaných ministerstvem kultury, a to za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů4), a nelze-li cenu takto určit, za cenu obvyklou odpovídající povaze věci." Ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury".

01.01.2003

Poznámka pod čarou č. 4) zní:

01.01.2003

"4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

01.01.2003

20. V § 13 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury" a slovo "povinen" se nahrazuje slovem "povinno".

01.01.2003

21. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury", slova "příslušný k uplatnění práva státu na přednostní koupi kulturní památky" se zrušují a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".

01.01.2003

22. V § 14 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

23. V § 14 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 14 odst. 4 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

25. V § 14 odst. 5 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

26. V § 14 odstavec 6 zní:

01.01.2003

"(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska.".

01.01.2003

27. V § 14 odst. 7 větě první se slovo "příslušnou" nahrazuje slovem "odbornou", ve větě druhé se slovo "poskytují" nahrazuje slovy "poskytuje odborná", ve větě třetí se slovo "příslušná" nahrazuje slovem "odborná", slova "okresního úřadu, a" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností," a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

28. V § 14 odstavec 9 zní:

01.01.2003

"(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.".

01.01.2003

29. V § 15 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

30. V § 15 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad z vlastního podnětu nebo na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na návrh ministerstva kultury" a slova ", a Ministerstvo kultury, jde-li o" se nahrazují slovem "nebo".

01.01.2003

31. V § 15 odst. 3 větě první se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

32. V § 15 odst. 4 větě první se slova "orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "obec", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", ve větě druhé se slova ", pokud není sám stavebním úřadem" zrušují, slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

33. V § 16 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obec nebo kraj" a za slova "na jeho žádost poskytnout" se vkládají slova "ze svých rozpočtových prostředků".

01.01.2003

34. V § 16 odst. 2 se za slovo "poskytnout" vkládají slova "ze státního rozpočtu" a za slovo "kultury" se doplňují slova "buď přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

35. V § 17 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgány státní správy" se nahrazují slovy "správními úřady".

01.01.2003

36. V § 17 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Ministerstva kultury" se nahrazují slovy "krajského úřadu" a slovo "ústřední" se nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

37. V § 17 odst. 4 se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obec s rozšířenou působností".

01.01.2003

38. V § 18 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

39. V § 18 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odbornou".

01.01.2003

40. V § 19 odst. 2 se za slovo "památky" vkládají slova "nebo národní kulturní památky", slovo "okresní" se nahrazuje slovem "krajský", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a slova ", a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče" se zrušují.

01.01.2003

41. V § 21 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

42. V § 22 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

43. V § 23 odst. 2 se slova "orgánu obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo".

01.01.2003

44. V § 23 odst. 4 větě první se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a ve větě třetí se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

45. V § 23 odst. 5 větě první se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský", za slovo "organizaci" se vkládají slova "zřizovanou krajem", ve větě druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním", za slovo "užívá" se vkládají slova "krajský úřad", ve větě třetí se za slovo "nemovitý" vkládá slovo "archeologický", slova "v územních obvodech několika okresních úřadů" se nahrazují slovy "na území několika krajů", slova "tyto okresní úřady" se nahrazují slovy "krajské úřady" a za slovo "dohodě" se doplňují slova "po předchozím projednání s ministerstvem kultury, a nedojde-li k dohodě, určí tuto organizaci ministerstvo kultury".

01.01.2003

46. V § 23 odst. 6 se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním".

01.01.2003

47. V § 24 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

48. V § 25 odst. 1 se za slovo "vykonávají" vkládají slova "orgány státní památkové péče, jimiž jsou" a slova "orgány kraje v přenesené působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

49. V § 25 odst. 2 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".

01.01.2003

50. V § 25 odst. 3 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné organizace".

01.01.2003

51. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova "koordinuje sestavování jednotného programu" nahrazují slovy "sestavuje, vyhlašuje a provádí programy".

01.01.2003

52. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo "řídí" nahrazuje slovem "usměrňuje" a slovo "usměrňuje" se zrušuje.

01.01.2003

53. V § 26 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.01.2003

"e) rozhoduje o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a jiných změnách organizace na úseku státní památkové péče,".

01.01.2003

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

01.01.2003

54. V § 26 odst. 2 písmeno g) zní:

01.01.2003

"g) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání a pro ocenění jejich práce, jedná-li se o mimořádné pracovní výsledky, uděluje cenu za památkovou péči,".

01.01.2003

55. V § 26 odst. 2 písm. i) se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné" a za slovo "péče" se doplňují slova "která je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností,".

01.01.2003

56. V § 26 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

01.01.2003

57. V § 27 odst. 3 se slova "obcemi, s kraji, s" nahrazují slovy "orgány státní památkové péče a" a slova "a s organizacemi" se nahrazují slovy ", kontrolními orgány, kraji, obcemi a odbornou organizací".

01.01.2003

58. V § 27 odst. 4 se slova "důtky nebo" zrušují.

01.01.2003

59. V § 28 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

60. V § 28 odst. 2 úvodní větě se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

61. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2003

"c) vykonává státní stavební dohled při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče,".

01.01.2003

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

01.01.2003

62. Nadpis § 29 zní: "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

63. V § 29 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.".

01.01.2003

64. V § 29 odst. 2 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

65. V § 29 odst. 2 písm. a) se slovo "rozvoje" nahrazuje slovem "podpory" a za slovo "plánů" se vkládají slova "a programů".

01.01.2003

66. V § 29 odst. 2 písm. c) se slovo "řídí" nahrazuje slovem "usměrňuje" a slova "v působnosti orgánu obce v přenesené působnosti" se nahrazují slovem "obcemi".

01.01.2003

67. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:

01.01.2003

"e) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,".

01.01.2003

68. V § 29 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

69. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2003

"(4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.".

01.01.2003

70. V § 30 odst. 1 větě první se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec", ve větě druhé se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".

01.01.2003

71. V § 30 odst. 2 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "zařízení" se nahrazuje slovy "organizační složku".

01.01.2003

72. V nadpisu § 31 se slovo "okresní" zrušuje.

01.01.2003

73. V § 31 odst. 1 se slova "Okresní úřady a orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Rada kraje a rada obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

74. V § 31 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné", slovo "okresního" se zrušuje, slovo "okresní" se zrušuje, ve větě druhé se slova "Okresní konzervátor" nahrazují slovem "Konzervátor", slovo "okresní" se zrušuje a slova ", je-li tato komise zřízena" se nahrazují slovy "zřízené radou obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

75. V § 31 odst. 3 se slovo "okresního" zrušuje, slova "v okrese" se zrušují, slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

76. V § 31 odst. 4 se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se zrušuje.

01.01.2003

77. V § 31 odst. 5 větě první se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slovo "krajská" nahrazuje slovem "odborná".

01.01.2003

78. V § 31 odst. 6 se slovo "okresních" zrušuje.

01.01.2003

79. Nadpis § 32 zní: "Odborná organizace státní památkové péče".

01.01.2003

80. V § 32 odst. 1 se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná".

01.01.2003

81. V § 32 odst. 2 úvodní větě se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná".

01.01.2003

82. V § 32 odst. 2 písm. c) se slovo "ústředního" zrušuje a za slovo "péče" se vkládají slova "a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón".

01.01.2003

83. V § 32 odst. 2 písmeno f) zní:

01.01.2003

"f) zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky,".

01.01.2003

84. V § 32 odst. 2 písmeno h) zní:

01.01.2003

"h) sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří,".

01.01.2003

85. V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2003

"(3) Odborná organizace státní památkové péče si pro zajištění činností pro výkon státní památkové péče vytváří se souhlasem ministerstva kultury a po projednání s krajem krajská, popřípadě i další územní odborná pracoviště (střediska).".

01.01.2003

86. § 33 se zrušuje.

01.01.2003

87. V nadpisu § 34 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné organizace".

01.01.2003

88. V § 34 odst. 1 úvodní větě se za slovo "nebo" vkládá slovo "odborná".

01.01.2003

89. V nadpisu § 35 se slovo "organizacím" nahrazuje slovy "právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání".

01.01.2003

90. V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

91. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova ", § 21 odst. 3, § 22 odst. 2" zrušují.

01.01.2003

92. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slovo "vyžádání" se zrušuje.

01.01.2003

93. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova "nebo bez předchozího souhlasu okresního úřadu přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa" zrušují.

01.01.2003

94. V § 35 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

01.01.2003

95. V § 35 odst. 1 písm. h) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

96. V § 35 odst. 2 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

97. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje.

01.01.2003

98. V § 35 odst. 2 písm. d) se za slovo "památky" vkládají slova "nebo bez předchozího souhlasu krajského úřadu trvale přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa".

01.01.2003

99. V § 35 odst. 2 písm. e) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

01.01.2003

"f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 nebo § 22 odst. 2 tohoto zákona,

01.01.2003

g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum.".

01.01.2003

100. V § 37 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán státní památkové péče, který je příslušný pokutu uložit".

01.01.2003

101. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2003

"(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.".

01.01.2003

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2003

102. V § 37 odstavec 4 zní:

01.01.2003

"(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".

01.01.2003

103. V § 38 se slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické osobě" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby".

01.01.2003

104. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2003

105. V § 39 odst. 1 úvodní větě se slova "Důtku nebo" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit" a slova "lze uložit" se zrušují.

01.01.2003

106. V § 39 odst. 1 písm. e) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

107. V § 39 odst. 1 písm. g) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

108. V § 39 odst. 2 úvodní větě se slovo "Pokutu" nahrazuje slovy "Krajský úřad může uložit pokutu až" a slova "lze uložit" se zrušují.

01.01.2003

109. V § 39 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje.

01.01.2003

110. V § 39 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu trvale".

01.01.2003

111. V § 39 odst. 2 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.01.2003

"g) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2, § 23 odst. 2 tohoto zákona.".

01.01.2003

112. § 41 zní:

01.01.2003

"§ 41

01.01.2003

(1) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.

01.01.2003

(2) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".

01.01.2003

113. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:

01.01.2003

"§ 42a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

114. V § 43 odst. 1 písm. a) se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním".

01.01.2003

115. V § 45 odst. 1 se za slova "§ 20 odst. 4" vkládají slova ", § 29 odst. 4".

01.01.2003

116. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova "Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvem pro místní rozvoj".

01.01.2003

117. V § 45 odst. 2 písm. c) se slova "Českou plánovací komisí a ministerstvem financí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvem financí".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

01.01.2003

Čl. XXII

01.01.2003

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "Státní vědecké" nahrazují slovem "Vědecké".

01.01.2003

2. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "výtisk" vkládají slova "Městské knihovně v Praze a", slova "státní vědecké" se nahrazují slovem "krajské" a věta druhá se zrušuje.

01.01.2003

3. V § 5 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

4. V § 5 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

5. V § 5 odst. 3 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

6. V § 5 odst. 4 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

7. V § 5 odst. 5 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

01.01.2003

8. V § 5 odst. 6 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

01.01.2003

9. V § 5 odst. 7 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

10. V § 5 odst. 8 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

11. V § 5 odstavec 10 zní:

01.01.2003

"(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".

01.01.2003

12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

01.01.2003

"§ 5a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

01.01.2003

Čl. XXIII

01.01.2003

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova "státní vědecké" nahrazují slovem "krajské" a slova "Státní technické knihovně v Praze" se zrušují.

01.01.2003

2. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "hlavního města Prahy" nahrazují slovy "v Praze".

01.01.2003

3. V § 9 odst. 2 se slova "státní vědecké" nahrazují slovem "krajské".

01.01.2003

4. V § 17 odst. 1 větě úvodní se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

5. V § 17 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

6. V § 17 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

7. V § 17 odst. 4 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a věta druhá se zrušuje.

01.01.2003

8. V § 17 odst. 5 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

9. V § 17 odstavec 7 zní:

01.01.2003

"(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem krajů.".

01.01.2003

10. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

01.01.2003

"§ 18a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

01.01.2003

Čl. XXIV

01.01.2003

V zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., příloha zní:

01.01.2003

"Příloha k zákonu č. 174/1968 Sb.

01.01.2003

Přehled inspektorátů bezpečnosti práce

01.01.2003

V České republice působí tyto inspektoráty bezpečnosti práce:

01.01.2003

1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

01.01.2003

2. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

01.01.2003

3. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích,

01.01.2003

4. Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni,

01.01.2003

5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

01.01.2003

6. Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové,

01.01.2003

7. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně,

01.01.2003

8. Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2003

Čl. XXVIII

01.01.2003

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecní úřady".

01.01.2003

2. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "okresů".

01.01.2003

3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu nebo hlavního města Prahy" nahrazují slovy "obecního úřadu".

01.01.2003

4. V § 8 odst. 7 větě první se slova "územním obvodu" nahrazují slovy "správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "obvodu" nahrazuje slovy "správním obvodu".

01.01.2003

5. V § 10 odst. 1 se slova "Obec rozhoduje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad rozhoduje".

01.01.2003

6. V § 10 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a slovo "obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad".

01.01.2003

7. V § 16 odst. 1 věty druhá a třetí znějí: "Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči obecním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče. Uvedenou povinnost mají tato zařízení i vůči orgánům krajů v souvislosti s řízením o opravných prostředcích a s prošetřováním stížností.".

01.01.2003

8. V § 118 odst. 1 písm. a) se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního úřadu".

01.01.2003

9. V § 118 odst. 3 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

01.01.2003

10. Za § 123d se vkládá nový § 123e, který zní:

01.01.2003

"§ 123e

01.01.2003

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

01.01.2003

Čl. XXIX

01.01.2003

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 7 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 19 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 20 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 30 odst. 4 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 30 odst. 8 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 30 odst. 10 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 50 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 57 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

10. V § 58 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 58 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 58 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 58 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 59 odst. 2 a 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 61 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 61 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 61 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 61 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 61 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 61 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 62 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 63 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 63 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 63 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 63 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 63 odst. 3 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

29. V § 63 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2003

"(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.".

01.01.2003

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.01.2003

30. V § 63 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

31. V § 63 odst. 6 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 5".

01.01.2003

32. V § 63a odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

33. V § 63a odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

34. V § 64 odst. 1 se slova "krajského úřadu a okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje zařazení do krajského úřadu a obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

01.01.2003

35. V § 64 odst. 3 písm. a) v první části věty se slovo "obcím" nahrazuje slovy "obecním úřadům" a slova "obcím, okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům".

01.01.2003

36. V § 64 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

37. V § 64 odst. 4 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

38. V § 64 odst. 5 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

39. V § 64 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

40. V § 64 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

41. V § 65 odst. 1, 4 a 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

42. V § 65 odst. 6 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

43. V § 65 odst. 6 větě druhé se slova "státního rozpočtu České republiky" nahrazují slovy "obce, která pokutu uložila".

01.01.2003

44. V § 66 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

45. V § 66 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

46. V § 67 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

47. V § 67 odst. 2 se slova "z podnětu okresního úřadu" nahrazují slovy "z moci úřední obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

48. V § 67 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

49. V § 68 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

50. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

51. V § 70 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

52. V § 70 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

53. V § 70 odst. 3 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

54. V § 71 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

55. V § 72 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

56. Za § 73a se vkládá nový § 73b, který zní:

01.01.2003

"§ 73b

01.01.2003

Působnost stanovená krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

57. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30a) zní:

01.01.2003

"ČÁST ŠESTÁ

01.01.2003

PROVÁDĚNÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2003 DO 31. BŘEZNA 2004

01.01.2003

§ 79a

01.01.2003

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona od 1. dubna 2004, s výjimkou orgánů hlavního města Prahy, které tuto působnost vykonávají od 1. ledna 2003.

01.01.2003

(2) Provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona zajišťují v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecní úřady těchto obcí: Benešov, Beroun, Blansko, Blovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Břeclav, Černošice, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šlapanice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

01.01.2003

(3) Správní obvody obcí uvedených v odstavci 2 jsou pro účely výkonu státní správy na úseku státní sociální podpory shodné se správními obvody okresních úřadů podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002, které měly sídlo v těchto obcích k tomuto dni. Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v hlavním městě Praze; správní obvod obce Černošice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-západ a správní obvod obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-východ podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obce Nýřany a Blovice zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni; správní obvod obce Nýřany se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-sever a správní obvod obce Blovice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-jih podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně; správní obvod obce Šlapanice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Brno-venkov podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002.

01.01.2003

(4) Oprávnění, působnost a povinnosti náležející podle tohoto zákona obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.

01.01.2003

(5) Práva a povinnosti žadatelů o dávky státní sociální podpory, oprávněných osob, příjemců dávek státní sociální podpory a společně posuzovaných osob, které přísluší podle tohoto zákona vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.

01.01.2003

(6) Povinnosti státních orgánů, dalších právnických osob a fyzických osob vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 63 přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.

01.01.2003

(7) Oprávnění náležející podle tohoto zákona krajskému úřadu a Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstávají v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 nedotčena.

01.01.2003

(8) Působnost stanovená obecním úřadům uvedeným v odstavci 2 pro období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 je výkonem přenesené působnosti.

01.01.2003

(9) Nestanoví-li se v odstavcích 2 a 3 jinak, platí pro výkon přenesené působnosti obecné předpisy upravující obecní zřízení.30a)

01.01.2003

§ 79b

01.01.2003

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců obcí uvedených v § 79a odst. 2 zařazených k výkonu práce na úseku státní sociální podpory přecházejí od 1. dubna 2004 na obce s rozšířenou působností, pokud činnost těchto zaměstnanců přechází do působnosti těchto obcí.

01.01.2003

(2) Obec uvedená v § 79a odst. 2 se dohodne se zaměstnancem a obcemi s rozšířenou působností, na kterou z těchto obcí jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou. Obec uvedená v § 79 odst. 2 na základě uvedené dohody provede delimitaci příslušných zaměstnanců této obce na určenou obec s rozšířenou působností.

01.01.2003

(3) Movité věci ve vlastnictví obce uvedené v § 79a odst. 2, které jsou potřebné k výkonu činností přecházejících od 1. dubna 2004 do působnosti obcí s rozšířenou působností, přecházejí dnem 1. dubna 2004 do vlastnictví té obce, na kterou přecházejí práva a povinnosti zaměstnanců podle odstavce 1.

01.01.2003

(4) Správní řízení zahájená obecním úřadem obcí uvedených v § 79a odst. 2 přede dnem 1. dubna 2004, která před tímto dnem nebyla pravomocně ukončena, dokončí obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

01.01.2003

(5) Výkony rozhodnutí zahájené obecními úřady obcí uvedených v § 79a odst. 2 a výkony rozhodnutí, které bude možné zahájit až po 1. dubnu 2004, provedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

01.01.2003

(6) Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převedením činností v oblasti státní sociální podpory od 1. dubna 2004 na obecní úřady obcí s rozšířenou působností se použijí přiměřeně předpisy pro provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

01.01.2003

30a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.

01.01.2003

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

01.01.2003

Čl. XXX

01.01.2003

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 4 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou

01.01.2003

a) krajské úřady,

01.01.2003

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

01.01.2003

c) obecní úřady,

01.01.2003

d) ministerstvo,

01.01.2003

e) Úřad.".

01.01.2003

2. V § 10 odst. 1 se slova "Obec je povinna" nahrazují slovy "Obecní úřad je povinen".

01.01.2003

3. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 10 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 10 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 10 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 11 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 12 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 13 odst. 1 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad", slovo "obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

10. V § 13 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 14 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 14 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 14 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 15 odst. 1 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 15 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 17 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 18 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 19 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 19 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností"".

01.01.2003

22. V § 19 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "zaměstnanci okresního úřadu" se nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 20 odst. 1 poslední větě se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V nadpisu § 21 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 21 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 21 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 21 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 21 odst. 3 písm. c) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

29. V § 21 odst. 3 písm. i) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

30. V § 21 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

31. V § 21 odst. 5 se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy "obec, u níž".

01.01.2003

32. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

33. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

34. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy "obec, u níž".

01.01.2003

35. V § 22 odst. 8 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

36. V § 24b odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

37. V § 24c odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad, u něhož" se nahrazují slovy "obec, u níž".

01.01.2003

38. V § 24c odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

39. V § 24d odst. 3 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

40. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy "obec, u níž".

01.01.2003

41. V § 27 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

42. V § 28 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

43. V § 28 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "obec".

01.01.2003

44. V § 28 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

45. V § 29 odst. 1 větách první a druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

46. V § 29 odst. 2 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

47. V § 29 odst. 3 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".

01.01.2003

48. V § 29 odst. 4 se slova "zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

49. V § 29 odst. 5 se slova "Okresní úřad, jehož zaměstnanec oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje" nahrazují slovy "Jestliže zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

50. V § 29 odst. 6 písm. a) a b) se slova "zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

01.01.2003

51. V § 29 odst. 6 písm. c) až g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

52. V § 30 odst. 1 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

53. V § 30 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

54. V § 32 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

55. V § 32 odst. 3 se slova "Zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

01.01.2003

56. V § 33 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

57. V § 33 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

58. V § 34 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

59. V § 34 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

60. V § 34 odst. 3 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".

01.01.2003

61. V § 34 odst. 4 větě první se slova "zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu" a ve větě druhé se slova "zaměstnance okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".

01.01.2003

62. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

63. V § 36 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

64. V § 36 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

65. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

66. V § 36 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

67. V § 37 odst. 1 se slova "Obec je povinna" nahrazují slovy "Obecní úřad je povinen".

01.01.2003

68. V § 37 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

69. V § 37 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

70. V § 38 odst. 1 se slova "Přednosta okresního úřadu zřizuje, jako zvláštní orgán38)" nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce38)".

01.01.2003

71. Poznámka pod čarou č. 38) zní:

01.01.2003

"38) § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

72. V § 38 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

73. V § 38 odst. 3 větě první se slova "Přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".

01.01.2003

74. V § 38 odst. 7 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

75. V § 39 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obce a kraje".

01.01.2003

76. V § 39 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

01.01.2003

77. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

78. V § 47 odst. 3 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

79. V § 48 odst. 2 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

80. V § 48 odst. 2 písm. f) a g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

81. V § 49 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

82. V § 51 odst. 3 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

01.01.2003

83. V § 51 odst. 3 písm. b) a c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

84. V § 51 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

85. V § 52 odst. 1, 2 a 3 se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

01.01.2003

86. V § 53 odst. 2 písm. c) se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".

01.01.2003

87. V § 54 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

88. V § 55 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

89. V § 55 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

90. V § 55 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

91. V § 55 odst. 5 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

92. V § 56 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

93. V § 57 odst. 1 větě první se za slovo "ochrany" vkládají slova ", zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu" a ve větě druhé se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".

01.01.2003

94. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

01.01.2003

"§ 58a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

95. V § 59 odst. 7 věta druhá zní: "Výnosy z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností, výnosy z pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených dalšími orgány sociálně-právní ochrany jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.".

01.01.2003

96. V § 61 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

97. V § 61 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

98. V § 61 odst. 4 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního úřadu".

01.01.2003

99. V § 62 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

100. V § 62 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2003

Čl. XXXIV

01.01.2003

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 27 odst. 6 větě první se slova "okresní úřad (v hlavním městě Praze obvodní úřad)" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy)".

01.01.2003

2. V § 47 odst. 1 se slova "okresní úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy, ve městě Brně, Ostravě a Plzni magistrát (dále jen "okresní úřad")" nahrazují slovy "krajský úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

3. V § 48 odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" a "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajského úřadu" a "krajským úřadem".

01.01.2003

4. V § 49 odst. 1 se slova "okresního úřadu" a "okresní úřad" nahrazují slovy "krajského úřadu" a "krajský úřad".

01.01.2003

5. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:

01.01.2003

"§ 55b

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

01.01.2003

Čl. XXXV

01.01.2003

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 407/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 13 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 13 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 13 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 13 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 13 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 13 odst. 7 se slova "okresnímu úřadu" a "okresní úřad" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 13 odst. 8 se slova "okresním úřadem" a "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 14 odst. 3 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".

01.01.2003

9. V § 27 se slova "okresnímu úřadu do konce února" nahrazují slovy "krajskému úřadu do konce února běžného roku".

01.01.2003

10. V § 34 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů zařazení do krajského úřadu".

01.01.2003

11. V § 37 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona Ministerstvem zdravotnictví jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".

01.01.2003

12. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

13. V § 43 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".

01.01.2003

14. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

01.01.2003

"§ 44a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti .".

01.01.2003

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2003

Čl. XXXVI

01.01.2003

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V hlavě III díle 1 se v nadpise slova "léčebně preventivní péče" zrušují.

01.01.2003

2. V § 45 odst. 1 se slova "léčebně preventivní péče" zrušují.

01.01.2003

3. V § 47 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví. To neplatí,

01.01.2003

a) jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín, nebo

01.01.2003

b) požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto očkování jinou očkovací látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený výrobcem.".

01.01.2003

4. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2003

"(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) zajistí očkovací látku na pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování zdravotnické zařízení, které očkování provádí. Tato očkovací látka musí být jako léčivý přípravek registrována a zdravotnické zařízení ji musí použít v souladu s podmínkami registrace.".

01.01.2003

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2003

5. V § 47 odst. 4 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

6. V § 47 odst. 4 se poslední věta zrušuje.

01.01.2003

7. § 49 zní:

01.01.2003

"§ 49

01.01.2003

Očkovací látky na pravidelné, zvláštní a mimořádné [§ 69 odst. 1 písm. g)] očkování, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví s výjimkou těch, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazena ze státního rozpočtu. Očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, která jsou prováděna podle § 47 odst. 1 písm. b), jakož i ostatní očkování se provádějí za cenu sjednanou s osobou, která si jejich provedení objednala, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.".

01.01.2003

8. V § 51 písm. c) se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "orgánu".

01.01.2003

9. V § 62 odst. 2 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".

01.01.2003

10. V § 72 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" a slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

11. V § 72 odst. 1 a 2 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

12. V § 73 odst. 1 se slova ", jakož i zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

13. V § 73 odst. 2 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

14. V § 74 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

15. V § 74 odst. 3 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

16. V § 74 odst. 4 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

17. V § 75 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví, která mají" nahrazují slovy "které má".

01.01.2003

18. V hlavě V díle 1 se v nadpise slova "a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují a na konci se doplňují slova " , zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".

01.01.2003

19. V § 78 písm. b) se slova "krajští hygienici" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

20. V § 78 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.2003

21. V § 79 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".

01.01.2003

22. V § 80 odst. 1 písm. a) se za slovo "řídí" vkládají slova "a kontroluje" a na konci se doplňují slova "a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví".

01.01.2003

23. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova "krajské hygieniky" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

24. V § 80 odst. 1 písm. c) se slova "krajských hygieniků" nahrazují slovy "krajských hygienických stanic".

01.01.2003

25. V § 80 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).

01.01.2003

26. V § 80 odst. 1 písm. i) se slova "příslušného okresního nebo krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

27. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

01.01.2003

"m) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují prioritu činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,

01.01.2003

n) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.".

01.01.2003

28. V § 80 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".

01.01.2003

29. V § 80 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2003

"(4) K zabezpečení opatření proti infekčním onemocněním Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje pro zdravotnická zařízení očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, s výjimkou očkovacích látek proti TBC a Tuberculinu a jejich distribuci.".

01.01.2003

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2003

30. § 81 se zrušuje.

01.01.2003

31. Nadpis § 82 zní: "Krajské hygienické stanice".

01.01.2003

32. V § 82 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mají územní pracoviště v místech stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví.".

01.01.2003

33. V § 82 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

01.01.2003

34. V § 82 odst. 2 se slova "Okresnímu hygienikovi" nahrazují slovy "Krajské hygienické stanici".

01.01.2003

35. V § 82 odst. 2 písm. a) se slova "příslušný krajský hygienik nebo" nahrazují slovem "příslušné".

01.01.2003

36. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovo "ochraně" vkládají slova "veřejného zdraví včetně ochrany", v části věty za středníkem se slova "tento dozor" nahrazují slovy "státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci".

01.01.2003

37. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova "příslušný krajský hygienik nebo" nahrazují slovem "příslušné".

01.01.2003

38. V § 82 odst. 2 písm. p) se slovo "celostátním" zrušuje, slovo "uskutečňovat" se nahrazuje slovy "kontrolovat a řídit" a slova " ; sledovat ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva svého území, poskytovat poradenské služby ke zdravému způsobu života; provádět výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví" se zrušují.

01.01.2003

39. V § 82 odst. 3 se slova "Okresní hygienik je povinen" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice je povinna" a slova "příslušného krajského hygienika a" se zrušují.

01.01.2003

40. V § 82 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2003

41. Nad § 83a se vkládá nadpis, který zní: "Autorizace".

01.01.2003

42. V § 84 odst. 1 písm. k) se slova "nebo krajským hygienikem" zrušují.

01.01.2003

43. V § 84 odst. 3 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".

01.01.2003

44. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2003

"(5) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.".

01.01.2003

45. V § 85 odst. 1 větě první se středník nahrazuje tečkou a část druhé věty za středníkem se zrušuje; slova "krajského hygienika" ve větě první se nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

46. V § 85 odst. 1 se slova "Nařízením okresního úřadu" nahrazují slovy "Právním předpisem krajské hygienické stanice".

01.01.2003

47. V § 85 odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2003

"(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.

01.01.2003

(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.".

01.01.2003

48. V § 85 odst. 4 se slova "krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a slova "okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" se zrušují.

01.01.2003

49. Nadpis oddílu 3 zní: "Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".

01.01.2003

50. § 86 zní:

01.01.2003

"§ 86

01.01.2003

(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.

01.01.2003

(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.

01.01.2003

(3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými zařízeními. Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladu pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

01.01.2003

(4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo zdravotnictví statutem.

01.01.2003

(5) Činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace nebo akreditace, mohou vykonávat jen ústavy uvedené v odstavci 1, které tuto podmínku splňují.".

01.01.2003

51. § 87 se zrušuje.

01.01.2003

52. Nadpis oddílu 4 zní: "Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob".

01.01.2003

53. V § 88 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanci, zástupci hlavního hygienika České republiky a zástupci krajských a okresních hygieniků" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", část věty za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.

01.01.2003

54. V § 88 odst. 2 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci uvedení v odstavci 1" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", slova "nebo pověření" se zrušují.

01.01.2003

55. V § 88 odst. 3 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví", slovo "jeho" se zrušuje a za slovo "výkon" se vkládají slova "státního zdravotního dozoru".

01.01.2003

56. V § 88 odst. 4 se slova "orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci" nahrazují slovy "zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor,".

01.01.2003

57. V § 88 odstavec 5 zní:

01.01.2003

"(5) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů zaměstnance zdravotního ústavu, popřípadě jiné odborně způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v rozsahu pověření daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů.".

01.01.2003

58. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

01.01.2003

"§ 88a

01.01.2003

Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví51) mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených v § 78 písm. a) až c),

01.01.2003

a) při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a nad plněním povinností zdravotnickými zařízeními,

01.01.2003

b) jejichž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace,

01.01.2003

c) při hodnocení zdravotních rizik,

01.01.2003

d) při odborném řízení činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči a usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními včetně nemocničních nákaz, nemocemi podmíněnými prací a jinými poškozeními zdraví z práce,

01.01.2003

e) při vydávání očkovacích látek,

01.01.2003

f) při provádění ověření pracovních podmínek pro účely posuzování nemocí z povolání.".

01.01.2003

59. V § 89 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci hygienických stanic" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví".

01.01.2003

60. V § 89 odst. 2 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1 oprávněni" nahrazují slovem "oprávněny".

01.01.2003

61. V § 90 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" zrušují, ve větě druhé se slovo "orgány" nahrazuje slovem "orgán", slova "nebo zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" se zrušují, ve větě třetí se slova "nebo zaměstnanec uvedený v § 88 odst. 1" zrušují a slova ", které stanoví působnost orgánů ochrany veřejného zdraví" se zrušují.

01.01.2003

62. § 91 se zrušuje.

01.01.2003

63. V § 92 odst. 1 se slova "krajského hygienika" a "odst. 3" zrušují a za slova "§ 82" se vkládají slova "odst. 2".

01.01.2003

64. V § 94 odst. 2 se slovo "a" za slovy "§ 21 odst. 3" nahrazuje čárkou, za slova "§ 22 odst. 2" se vkládají slova "a § 31 odst. 1", slova "§ 82 odst. 3" se zrušují a za slova "§ 39 odst. 2 písm. d)," se vkládají slova "§ 82 odst. 2".

01.01.2003

65. V § 94 odst. 4 se slova "§ 81 odst. 2 písm. d)" zrušují, slova "§ 82 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 82 odst. 2".

01.01.2003

66. V § 94 odst. 4 se slova "§ 80 odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "§ 80 odst. 1 písm. g)".

01.01.2003

67. V § 95 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" zrušují.

01.01.2003

68. V § 97 odst. 2 se slova "a zaměstnanců uvedených v § 88 odst. 1" a "a zařízením ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

69. V § 108 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 1, 2 a 5" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 až 3 a odst. 5" a doplňuje se odstavec 5, který zní:

01.01.2003

"(5) Pokud právní předpisy používají pojem okresní hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 krajská hygienická stanice. Pokud právní předpisy používají pojem krajský hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 Ministerstvo zdravotnictví. Úkoly krajského hygienika podle zákona o integrované prevenci však plní příslušná krajská hygienická stanice.".

01.01.2003

70. V nadpise přílohy č. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.

01.01.2003

71. V příloze č. 1 se slova "Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy", "Okresní a městské hygienické stanice" nahrazují slovy "Zdravotní ústavy".

01.01.2003

72. Příloha č. 2 zní:

01.01.2003

"Příloha č. 2 k zákonu č. 258/2000 Sb.

01.01.2003

Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla

01.01.2003

1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy,

01.01.2003

2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník,

01.01.2003

3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor,

01.01.2003

4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov,

01.01.2003

5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,

01.01.2003

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,

01.01.2003

7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,

01.01.2003

8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov,

01.01.2003

9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí,

01.01.2003

10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,

01.01.2003

11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pro území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo,

01.01.2003

12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pro území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,

01.01.2003

13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město,

01.01.2003

14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.".

01.01.2003

73. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

01.01.2003

"Příloha č. 3 k zákonu č. 258/2000 Sb.

01.01.2003

Územní pracoviště krajských hygienických stanic

01.01.2003

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze má územní pracoviště v obcích Benešov, Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk, Příbram a Rakovník,

01.01.2003

2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích má územní pracoviště v obcích Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,

01.01.2003

3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov,

01.01.2003

4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech má územní pracoviště v obcích Cheb, Sokolov,

01.01.2003

5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem má územní pracoviště v obcích Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice,

01.01.2003

6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci má územní pracoviště v obcích Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou,

01.01.2003

7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové má území pracoviště v obcích Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov,

01.01.2003

8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích má územní pracoviště v obcích Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,

01.01.2003

9. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě má územní pracoviště v obcích Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,

01.01.2003

10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně má územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,

01.01.2003

11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci má územní pracoviště v obcích Jeseník, Prostějov, Přerov, Šumperk,

01.01.2003

12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě má územní pracoviště v obcích Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,

01.01.2003

13. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně má územní pracoviště v obcích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín.".

01.01.2003

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

01.01.2003

Čl. XXXVII

01.01.2003

V § 349a odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových".

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

01.01.2003

Čl. XL

01.01.2003

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 64 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podat

01.01.2003

a) vláda,

01.01.2003

b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,

01.01.2003

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,

01.01.2003

d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona,

01.01.2003

e) zastupitelstvo kraje,

01.01.2003

f) Veřejný ochránce práv,

01.01.2003

g) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje a hlavního města Prahy a jde-li o návrh na zrušení právního předpisu obce,

01.01.2003

h) věcně příslušný ministr, jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje a hlavního města Prahy,

01.01.2003

i) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního obvodu obec náleží.".

01.01.2003

2. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2003

Čl. XLI

01.01.2003

V § 61 odst. 9 větě první zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

01.01.2003

Čl. XLII

01.01.2003

V § 1 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se slova "okresní úřady a města při výkonu působnosti okresního úřadu, obce" nahrazují slovy "orgány územních samosprávných celků".

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

01.01.2003

Čl. XLIV

01.01.2003

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 75 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností;".

01.01.2003

2. V § 336c odst. 1 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 338p odst. 1 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. Za § 370 se vkládá nový § 370a, který zní:

01.01.2003

"§ 370a

01.01.2003

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

01.01.2003

Čl. XLVI

01.01.2003

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 429/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova ", nařízení okresního úřadu [§ 28 písm. c)]" zrušují.

01.01.2003

2. V § 23 větě první se čárka za slovem "ministerstvo" nahrazuje spojkou "a" a slova "a okresní úřady" se zrušují.

01.01.2003

3. V § 24 odst. 1 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje" a slova "(dále jen "vybrané obce")" se nahrazují slovy "(dále jen "vybrané obecní úřady")".

01.01.2003

4. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova "a okresního úřadu" zrušují.

01.01.2003

5. V § 26 odst. 2 písm. i) se slova "a okresní úřady" zrušují.

01.01.2003

6. V § 26 odst. 2 písm. n) se slova "a přednostům okresních úřadů v kraji" zrušují.

01.01.2003

7. V § 27 odst. 1 se slova "Orgány kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajské úřady" a písmena c) a f) se zrušují.

01.01.2003

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.01.2003

8. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2003

"(2) Rada kraje

01.01.2003

a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,

01.01.2003

b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

01.01.2003

1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,

01.01.2003

2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

01.01.2003

3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

01.01.2003

4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,

01.01.2003

5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.".

01.01.2003

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2003

9. V § 27 odst. 3 se slova "v samostatné působnosti" zrušují.

01.01.2003

10. § 28 se zrušuje.

01.01.2003

11. V nadpisu § 29 se doplňují slova "a obecní úřad".

01.01.2003

12. V § 29 odst. 3 se slova "Obec v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".

01.01.2003

13. V § 29 odst. 4 se slova "obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady".

01.01.2003

14. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova "okresu, popřípadě" zrušují.

01.01.2003

15. V § 30 písm. a) se slova ", okresních úřadů" zrušují.

01.01.2003

16. V § 69a odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

17. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

01.01.2003

"§ 89a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

01.01.2003

Čl. XLVIII

01.01.2003

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 13 odst. 3 větě první se slova ", pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.

01.01.2003

2. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2003

3. V § 34 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který zní:

01.01.2003

"§ 47b

01.01.2003

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.2003

a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,

01.01.2003

b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

01.01.2003

c) neoznačí budovu čísly popisnými,

01.01.2003

d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.

01.01.2003

(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.".

01.01.2003

5. V § 52 písmeno a) zní:

01.01.2003

"a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),".

01.01.2003

6. V § 52 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

01.01.2003

7. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 53 odst. 3 větě první se slova "a okresní úřady" zrušují.

01.01.2003

9. V § 53 odst. 4 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným Statutem hlavního města Prahy.".

01.01.2003

10. V § 60 odst. 3 větě první se slova ", pořádková pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.

01.01.2003

11. V § 79 odst. 4 větě první se slova ", nebo příjmem okresního úřadu, pokud rozhodoval o přestupku v prvním stupni" zrušují.

01.01.2003

12. V § 85 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

13. V § 89 větě druhé se slova "nebo okresní úřady" zrušují.

01.01.2003

14. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:

01.01.2003

"§ 95a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

01.01.2003

Čl. XLIX

01.01.2003

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 4 odst. 5 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

2. V § 5 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

3. V § 5 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) V případech uvedených v odstavci 1 může krajský úřad, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, platnost osvědčení pozastavit.".

01.01.2003

4. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2003

5. V § 5 odst. 3 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

6. Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:

01.01.2003

"§ 28b

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

01.01.2003

Čl. LIII

01.01.2003

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se mění takto:

01.01.2003

1. V § 27 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

01.01.2003

"§ 27a

01.01.2003

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.200331.12.2019

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.200331.12.2019

Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

01.01.200331.12.2019

Čl. LVI

01.01.200331.12.2019

V zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, se v § 13 odst. 1 slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady".

01.01.2003

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

01.01.2003

Čl. LVII

01.01.2003

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 69 zní:

01.01.2003

"§ 69

01.01.2003

Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení realizují krajské úřady formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu. Výši prostředků stanoví vláda pro jednotlivé kraje na základě procentních kvót.".

01.01.2003

2. V § 89 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta, která zní: "Působnost stanovená krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

01.01.2003

Čl. LVIII

01.01.2003

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 4 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak" se nahrazují slovy "úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".

01.01.2003

2. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

01.01.2003

3. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 4 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 4 odst. 2 větě páté se slova "okresním úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 4 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 8 odst. 3 se slova "územním" nahrazují slovy "správním".

01.01.2003

8. V § 8 odst. 3 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 9 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

10. V § 11 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova ", u občana narozeného v cizině Magistrát města Brna, pokud mu občanský průkaz vydal" se zrušují.

01.01.2003

11. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 14 odst. 1 písm. b), h), i), j) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 15 odst. 1 až 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 16 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 16 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 16 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 16 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 16 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 16 odst. 5 a 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 17 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 17 odst. 4 a 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 18 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. § 19 se včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

01.01.2003

24. V § 20 odst. 1 větě první se za slova "Zaměstnanci ministerstva," vkládají slova "krajů," a slova "okresních úřadů" se nahrazují slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

01.01.2003

"§ 23a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

26. V § 24 odst. 2 větě první a větě druhé se slova "do 31. prosince 2002" nahrazují slovy "do 31. prosince 2003".

01.01.2003

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

01.01.2003

Čl. LIX

01.01.2003

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 12 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slova "Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak" se nahrazují slovy "úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".

01.01.2003

2. V § 12 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 15 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 16 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 16 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 19 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a poznámka pod čarou č. 11) zní:

01.01.2003

"11) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.".

01.01.2003

8. V § 30 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 35 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a odkaz na poznámku pod čarou č. 22) včetně poznámky pod čarou se zrušují.

01.01.2003

10. V § 36 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů, obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

01.01.2003

"§ 39a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

01.01.2003

Čl. LX

01.01.2003

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2003

"b) krajské úřady,".

01.01.2003

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

01.01.2003

2. V § 2 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností", za slova "v hlavním městě Praze" se vkládají slova "městské části určené Statutem hlavního města Prahy" a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností")".

01.01.2003

3. V § 2 písm. d) se slova "obvodní a místní" zrušují, za slova "úřady městských částí" se vkládají slova "nebo městských obvodů" a slovo "statut" se nahrazuje slovy "statuty těchto měst".

01.01.2003

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

01.01.2003

"§ 3a

01.01.2003

Krajský úřad je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, cizincích s povolením k pobytu na území České republiky2) a osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3) (dále jen "obyvatel"), kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".

01.01.2003

5. § 4 zní:

01.01.2003

"§ 4

01.01.2003

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údaje podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".

01.01.2003

6. V § 5 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovem "Ohlašovna" a slova "předávaných obcí nebo ohlašovnou" se nahrazují slovy ", které předává"; ve větě druhé se slova "Obec je uživatelem" nahrazují slovy "Obec a obecní úřad jsou uživateli" a v části věty druhé za středníkem se za slovo "obec" vkládají slova "a obecní úřad".

01.01.2003

7. V § 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

8. V § 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

01.01.2003

"a) krajský úřad údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;".

01.01.2003

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2003

9. V § 7 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných mu podle § 6;".

01.01.2003

10. V § 7 písm. e) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

01.01.2003

11. V § 8 odst. 1 se slova "okresní úřady a obce" nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a věta poslední se zrušuje.

01.01.2003

12. V § 8 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 10 odst. 4 se slova "V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana" nahrazují slovy "V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana".

01.01.2003

14. V § 10 odst. 6 písm. b) se na konec věty za středník vkládají slova: "občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;".

01.01.2003

15. V § 10 odst. 7 větě třetí se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 19 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů, ohlašoven a obcí" nahrazují slovy ", krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4)".

01.01.2003

17. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

01.01.2003

"§ 22a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

01.01.2003

Čl. LXI

01.01.2003

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 písm. g) a h) se za slova "likvidačních prací" vkládají slova "a při cvičení" a za slova "velitele zásahu," se vkládají slova "hejtmana kraje nebo" .

01.01.2003

2. V § 2 písm. g) a h) se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "hejtmana kraje".

01.01.2003

3. V § 4 odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

4. V § 4 odst. 6 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy "starosty obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 4 odst. 7 se slova "na úrovni" a "nebo okresu" zrušují a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

6. V § 4 odst. 8 se slova "nebo okresu" zrušují.

01.01.2003

7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova "přednosty okresního úřadu," zrušují.

01.01.2003

8. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů," zrušují.

01.01.2003

9. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "a okresů" zrušují.

01.01.2003

10. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 8 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, pro který bylo zařízení zdravotnické záchranné služby zřízeno, nebo je-li to nutné z odborných nebo z kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost zařízení zdravotnické záchranné služby a zařízení zdravotnické dopravní služby na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví. Bližší podmínky o organizaci, činnosti a úkolech zařízení zdravotnické záchranné služby může stanovit Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".

01.01.2003

12. V § 8 odst. 2 se slovo "okresní" zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují tato slova: "ve správních obvodech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 10 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

01.01.2003

"d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen "havarijní plán kraje"),

01.01.2003

e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje,".

01.01.2003

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena f) a g).

01.01.2003

16. V § 10 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností", za slova "krajský úřad" se vkládají slova "ve spolupráci" a slova "okresními úřady" se nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 10 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

01.01.2003

18. V § 10 odst. 4 se za slovo "zpracování" vkládají slova "havarijního plánu kraje a" a slova "krizových plánů krajů a okresů" se nahrazují slovy "krizového plánu kraje".

01.01.2003

19. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "a služeb" zrušují.

01.01.2003

20. V § 10 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

01.01.2003

21. V § 11 písm. b) se slova "přednosty okresních úřadů," zrušují.

01.01.2003

22. V § 11 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "přednosta okresního úřadu" se nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 11 písm. d) se za slovo "schvaluje" vkládají slova "havarijní plán kraje,".

01.01.2003

24. V nadpisu dílu třetího se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. § 12 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 12

01.01.2003

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

01.01.2003

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

01.01.2003

(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále

01.01.2003

a) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,

01.01.2003

b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi,

01.01.2003

c) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7,

01.01.2003

d) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje,

01.01.2003

e) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,

01.01.2003

f) zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu8) a zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

g) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

h) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17).

01.01.2003

(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu.".

01.01.2003

26. § 13 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 13

01.01.2003

Starosta obce s rozšířenou působností

01.01.2003

Starosta obce s rozšířenou působností

01.01.2003

a) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou působností použít krizový štáb své obce,

01.01.2003

b) schvaluje vnější havarijní plány.".

01.01.2003

27. V § 14 se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností" a za slova "jsou při" vkládá slovo "své".

01.01.2003

28. V § 15 odst. 2 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

29. V § 16 písm. b) se slova "s přednostou okresního úřadu" nahrazují slovy "se starostou obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

30. V § 17 odst. 3 se za slovem "hejtman" čárka zrušuje a vkládají se slova "kraje nebo" a slova "nebo přednosta okresního úřadu" se zrušují.

01.01.2003

31. V § 20 odst. 2 větě první se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností", slovo "příslušného" se zrušuje a za slova "integrovaného záchranného systému" se doplňuje slovo "kraje".

01.01.2003

32. V § 20 odst. 5 se slova "a přednosta okresního úřadu jsou oprávněni" nahrazují slovy "je oprávněn".

01.01.2003

33. V § 20 odst. 6 se slova "Přednosta okresního úřadu nebo" zrušují, slovo "starosta" se nahrazuje slovem "Starosta" a slovo "postupují" se nahrazuje slovem "postupuje".

01.01.2003

34. V § 21 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

35. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičského záchranného sboru kraje".

01.01.2003

36. V § 23 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

37. V § 23 odst. 2 se za slova "likvidačními pracemi" vkládají slova "a s jejich přípravou".

01.01.2003

38. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova ", přednosty okresního úřadu (§ 13)" zrušují.

01.01.2003

39. V § 23 odst. 2 písm. c) se slova "příslušným orgánům okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "jimi" se nahrazuje slovem "jím".

01.01.2003

40. V § 24 odst. 1 písm. a) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje".

01.01.2003

41. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova ", dále okresnímu úřadu" zrušují a před slovo "ohroženým" se vkládá slovo "bezprostředně".

01.01.2003

42. V § 24 odst. 2 písm. f) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

43. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova ", přednosty okresního úřadu" zrušují.

01.01.2003

44. V § 25 odst. 2 písm. e) a f) se slova "příslušným orgánům okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "jimi" se nahrazuje slovem "jím".

01.01.2003

45. V § 27 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "hasičský záchranný sbor kraje" a slova "krajů a" se zrušují.

01.01.2003

46. V § 27 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u krajského úřadu a hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.".

01.01.2003

47. V § 29 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

48. V § 29 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

49. V § 29 odstavec 5 zní:

01.01.2003

"(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§ 24), po původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24)".

01.01.2003

50. V § 30 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "stát prostřednictvím krajského úřadu" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

51. V § 30 odst. 5 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

52. V § 30 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

01.01.2003

53. V § 31 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů, uplatňuje Ministerstvo vnitra a kraj v návrhu svého rozpočtu.".

01.01.2003

54. V § 31 odst. 3 se čárka za slovem "Vláda" nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo okresní úřad" se zrušují.

01.01.2003

55. V § 33 odst. 1 se číslice 29 nahrazuje číslicí 28.

01.01.2003

56. V § 34 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "hasičský záchranný sbor kraje".

01.01.2003

57. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

01.01.2003

"§ 35a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

01.01.2003

Čl. LXII

01.01.2003

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 se písmena b) a d) zrušují.

01.01.2003

Dosavadní písmena c), e), f) a g) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2003

2. V § 3 odst. 1 se slova "nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek" zrušují.

01.01.2003

3. V § 3 odst. 2 se slova "nebo okresu" zrušují a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".

01.01.2003

4. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

01.01.2003

"(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy (dále jen "hejtman"). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny.

01.01.2003

(4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.".

01.01.2003

5. V § 3 odst. 5 se slova "nebo přednosta okresního úřadu" zrušují.

01.01.2003

6. V § 3 odst. 6 větě první se slova "nebo nařízení okresního úřadu.6)" včetně poznámky pod čarou č. 6) zrušují.

01.01.2003

7. V § 3 odst. 6 větě třetí se slova "okresních úřadů a" zrušují.

01.01.2003

8. V § 3 odst. 6 větě čtvrté se slova "a okresní úřad" zrušují.

01.01.2003

9. V § 3 odst. 8 se slova "přednosta okresního úřadu," zrušují.

01.01.2003

10. V § 3 odst. 9 se slova "okresních úřadů a" zrušují.

01.01.2003

11. V nadpisu dílu druhého se slovo "ústřední" zrušuje.

01.01.2003

12. V § 9 odst. 1 se slovo "ústřední" zrušuje a slovo " "ministerstvo" " se nahrazuje slovem " "správní úřad" ".

01.01.2003

13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "ústředního" zrušuje.

01.01.2003

14. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo "ústředního" zrušuje.

01.01.2003

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovem "správního úřadu".

01.01.2003

16. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2003

"e) poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,".

01.01.2003

17. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2003

"f) vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,".

01.01.2003

18. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "a krizových plánů okresů" zrušují.

01.01.2003

19. V § 9 odst. 2 se slovo "Ministerstva" nahrazuje slovem "Správní úřady".

01.01.2003

20. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů," zrušují.

01.01.2003

21. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "a okresů" zrušují.

01.01.2003

22. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 13a) znějí:

01.01.2003

"(3) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie České republiky.13a)

01.01.2003

(4) Ministerstvo vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení.

01.01.2003

13a) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

23. Díl 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:

01.01.2003

"Díl 4

01.01.2003

Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností

01.01.2003

§ 14

01.01.2003

(1) Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací.

01.01.2003

(2) Hejtman

01.01.2003

a) řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,

01.01.2003

b) zřizuje k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj pracovní orgán.

01.01.2003

(3) Za stavu nebezpečí hejtman

01.01.2003

a) koordinuje záchranné a likvidační práce (§ 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb,

01.01.2003

b) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,

01.01.2003

c) zajišťuje ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace,

01.01.2003

d) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,

01.01.2003

e) chrání práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob.

01.01.2003

(4) Hejtman je povinen vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3 tak, aby byly přiměřené a odpovídající svým obsahem a rozsahem účelu a podmínkám konkrétní krizové situace.

01.01.2003

(5) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn

01.01.2003

a) rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

01.01.2003

b) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení.

01.01.2003

(6) Hejtman je za stavu nebezpečí dále oprávněn

01.01.2003

a) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob,

01.01.2003

b) nařídit použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření,

01.01.2003

c) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

01.01.2003

d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,

01.01.2003

e) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě.

01.01.2003

(7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

01.01.2003

(8) Opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

01.01.2003

(9) Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje.

01.01.2003

§ 15

01.01.2003

(1) Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona,16) plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením.

01.01.2003

(2) Hasičský záchranný sbor kraje za účelem uvedeným v § 14 odst. 1

01.01.2003

a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,

01.01.2003

b) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman,

01.01.2003

c) plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.

01.01.2003

(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o

01.01.2003

a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,

01.01.2003

b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,

01.01.2003

c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,

01.01.2003

d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,

01.01.2003

e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,

01.01.2003

f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,

01.01.2003

g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,

01.01.2003

h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,

01.01.2003

i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami,

01.01.2003

pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.

01.01.2003

(4) Hasičský záchranný sbor kraje

01.01.2003

a) ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,

01.01.2003

b) poskytuje obcím určeným podle písmena a) na vyžádání podklady nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,

01.01.2003

c) seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

01.01.2003

d) koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,

01.01.2003

e) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.

01.01.2003

(5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor kraje

01.01.2003

a) provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,

01.01.2003

b) zabezpečuje varování a vyrozumění,

01.01.2003

c) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.

01.01.2003

16) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

01.01.2003

§ 16

01.01.2003

(1) Policie České republiky13a) zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje.

01.01.2003

(2) Policie České republiky za účelem uvedeným v odstavci 1 je oprávněna vyžadovat od hasičského záchranného sboru kraje údaje, které tento shromažďuje podle § 15 odst. 3.".

01.01.2003

24. Díl 5 včetně nadpisu se zrušuje.

01.01.2003

25. V § 21 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,".

01.01.2003

26. V § 21 odst. 2 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

27. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

28. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

01.01.2003

29. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2003

"(4) Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.".

01.01.2003

30. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova "obce a krizovém plánu okresu" nahrazují slovem "kraje".

01.01.2003

31. V § 23 odst. 3 větě první se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovem "hejtman".

01.01.2003

32. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovem "hejtman" a slova "přednosty okresního úřadu" slovem "hejtmana".

01.01.2003

33. § 24 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 24

01.01.2003

Bezpečnostní rady

01.01.2003

(1) Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace.

01.01.2003

(2) Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.".

01.01.2003

34. V § 25 písm. b) se za slova "krizových situací" vkládají slova ", jejich předcházení".

01.01.2003

35. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2003

36. V § 28 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

01.01.2003

"(1) Vláda, správní úřady, orgány krajů, ostatní orgány s územní působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy.21)

01.01.2003

21) Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.".

01.01.2003

37. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

01.01.2003

38. V § 28 odst. 4 písmeno a) zní:

01.01.2003

"a) obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) a krizového štábu kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a),".

01.01.2003

39. V § 29 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) V případě, že správní úřad zahrne do krizového plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje. Správní úřady, územní správní úřady nebo obce mohou uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů.".

01.01.2003

40. V § 29 odst. 4 se slova "(§ 17), přednosta okresního úřadu (§ 20)" zrušují.

01.01.2003

41. V § 29 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".

01.01.2003

42. V § 29 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtmana".

01.01.2003

43. V § 29 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Hejtman".

01.01.2003

44. V § 31 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".

01.01.2003

45. V § 31 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".

01.01.2003

46. V § 33 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 25) znějí:

01.01.2003

"(1) Správní úřad, orgány krajů a ostatní orgány s územní působností a orgány obcí, které se podílejí na krizovém řízení, jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.25)

01.01.2003

(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad a u orgánů kraje a ostatních orgánů s územní působností Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným správním úřadem.

01.01.2003

25) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

47. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajská" a slovo "okresu" slovem "kraje".

01.01.2003

48. V § 39 odst. 2 se slova "nebo okresu" zrušují.

01.01.2003

49. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

01.01.2003

"§ 39a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu nebo starostovi podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".

01.01.2003

50. V § 40 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 28 odst. 5.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2003

Čl. LXIII

01.01.2003

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova "matriční úřady, kterými jsou" a slova "(dále jen "matriční úřad")" se zrušují.

01.01.2003

2. V § 2 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

01.01.2003

"b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "pověřený úřad"),

01.01.2003

c) krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "krajský úřad"),".

01.01.2003

3. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

01.01.2003

"d) ministerstvo.".

01.01.2003

4. V § 4 se v nadpisu slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad".

01.01.2003

5. V § 4 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad".

01.01.2003

6. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova "do matričních knih" vkládají slova "matričním úřadům, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".

01.01.2003

7. V § 4 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Pověřený úřad provádí ověřování (§ 28) rodných, oddacích a úmrtních listů (dále jen "matriční doklad"), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.".

01.01.2003

8. V § 4 odstavec 3 zní:

01.01.2003

"(3) Pověřený úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu.".

01.01.2003

9. V § 4 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad", za slova "zaměstnance obce" se vkládají slova ", v hlavním městě Praze zaměstnance městské části," a za slova "(dále jen "matrikář")" se vkládají slova ", který je zařazen do jeho správního obvodu,".

01.01.2003

10. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

01.01.2003

"§ 4a

01.01.2003

Krajský úřad

01.01.2003

(1) Krajský úřad provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u pověřených úřadů ve svém správním obvodu, a to nejméně jednou ročně.

01.01.2003

(2) Krajský úřad provádí ověřování (§ 28) matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných pověřenými úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

01.01.2003

(3) Krajský úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro pověřené úřady zařazené v jeho správním obvodu.

01.01.2003

(4) Krajský úřad provádí zkoušku matrikáře pověřeného úřadu, který je matričním úřadem.".

01.01.2003

11. V § 7 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad nebo krajský úřad".

01.01.2003

12. V § 8 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu".

01.01.2003

13. V § 8 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

01.01.2003

14. V § 8 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad nebo krajský úřad".

01.01.2003

15. V § 8 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený úřad nebo krajský úřad" a slova "zaměstnance okresního úřadu" se nahrazují slovy "matrikáře pověřeného úřadu nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu".

01.01.2003

16. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

01.01.2003

17. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slova "zaměstnancem obce" vkládají slova ", v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části,".

01.01.2003

18. V § 9 odst. 2 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

01.01.2003

19. § 12 zní:

01.01.2003

"§ 12

01.01.2003

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.".

01.01.2003

20. V § 23 odst. 3 se v úvodní větě slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

01.01.2003

21. V § 24 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

01.01.2003

22. V § 28 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

01.01.2003

23. V § 38 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

01.01.2003

24. V nadpisu § 52 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

01.01.2003

25. V § 52 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

01.01.2003

26. V § 55 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

01.01.2003

27. V § 55 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".

01.01.2003

28. V § 55 odst. 3 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad" a ve větě třetí se slova "pracovníka okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu".

01.01.2003

29. V § 55 odst. 4 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".

01.01.2003

30. V § 87 odst. 2 se za číslo "8," vkládá číslo "12,".

01.01.2003

31. V § 90 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

01.01.2003

32. V § 90 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu anebo krajského úřadu" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".

01.01.2003

33. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:

01.01.2003

"§ 95a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

01.01.2003

Čl. LXIV

01.01.2003

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

01.01.2003

"(7) Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

01.01.2003

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.".

01.01.2003

2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

01.01.2003

"§ 13a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.01.2003

Čl. LXV

01.01.2003

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 58 odst. 7 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem "obecního".

01.01.2003

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti "Provozování pohřební služby" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti "Provádění balzamace a konzervace" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti "Provozování krematoria" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

01.01.2003

Čl. LXVI

01.01.2003

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zní:

01.01.2003

"§ 1

01.01.2003

Živnostenské úřady

01.01.2003

Živnostenskými úřady jsou

01.01.2003

a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)

01.01.2003

b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)

01.01.2003

c) Živnostenský úřad České republiky.

01.01.2003

1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

01.01.2003

2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

01.01.2003

3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2003

4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.".

01.01.2003

2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

01.01.2003

"§ 2

01.01.2003

Obecní živnostenský úřad

01.01.2003

(1) Obecní živnostenský úřad

01.01.2003

a) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

01.01.2003

b) je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,5) týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,

01.01.2003

c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,

01.01.2003

d) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

01.01.2003

(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

01.01.2003

5) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

01.01.2003

"§ 3

01.01.2003

Krajský živnostenský úřad

01.01.2003

(1) Krajský živnostenský úřad

01.01.2003

a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,

01.01.2003

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů6) ve svém správním obvodu,

01.01.2003

c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

01.01.2003

d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

01.01.2003

e) vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,

01.01.2003

f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

01.01.2003

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.

01.01.2003

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

4. § 4 se zrušuje.

01.01.2003

5. § 5 zní:

01.01.2003

"§ 5

01.01.2003

Živnostenský úřad České republiky

01.01.2003

(1) Živnostenský úřad České republiky

01.01.2003

a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,

01.01.2003

b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,

01.01.2003

c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,

01.01.2003

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,6)

01.01.2003

e) vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,

01.01.2003

f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

01.01.2003

g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

01.01.2003

h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

01.01.2003

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.".

01.01.2003

6. V § 6 odst. 1 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do".

01.01.2003

7. V § 6 odst. 2 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do".

01.01.2003

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2003

"(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.".

01.01.2003

9. § 7 zní:

01.01.2003

"§ 7

01.01.2003

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

01.01.2003

Čl. LXVII

01.01.2003

V § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., odstavec 6 zní:

01.01.2003

"(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8, 9 až 11 a § 14 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb21) provádějí obecní živnostenské úřady,11a) příslušné podle umístění provozovny.".

01.01.2003

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

01.01.2003

Čl. LXIX

01.01.2003

V § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 138/2002 Sb., se v písmenu d) slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské".

01.01.2003

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2003

Čl. LXXIII

01.01.2003

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 písm. a) se za slovo "okresů," doplňují slova "správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. § 12 se zrušuje.

01.01.2003

3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

01.01.2003

"§ 13a

01.01.2003

Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

01.01.2003

Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje.".

01.01.2003

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

01.01.2003

Čl. LXXIV

01.01.2003

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě třetí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

2. V § 5 odst. 3 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice" a ve větě druhé se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

3. V § 6 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

01.01.2003

4. V § 9 odst. 2 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

5. V § 9 odst. 3 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

6. V § 10 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

01.01.2003

7. V § 12 odst. 1 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

8. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

01.01.2003

9. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "okresním hygienikem" nahrazují slovy "krajskou hygienickou stanicí".

01.01.2003

10. V § 17 odst. 1 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

11. V § 18 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresního hygienika" slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

12. V § 18 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

13. V § 20 písm. e) se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

14. V § 22 odst. 2 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

15. V § 22 odst. 4 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

16. V § 22 odst. 5 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".

01.01.2003

17. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

18. V § 24 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

19. V § 24 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

20. V § 28 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

21. V § 28 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

22. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

01.01.2003

"§ 30a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

01.01.2003

Čl. LXXV

01.01.2003

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 35 odst. 2 se slova "popřípadě rozhodnutí o schválení nájmu honitby" nahrazují slovy "po uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo po nabytí právní moci".

01.01.2003

2. V § 40 a § 42 odst. 1 se za slova "která není hájena" vkládají slova "podle § 2 písm. c)".

01.01.2003

3. V § 45 odst. 1 písm. v) se slovo "lovit" nahrazuje slovem "střílet".

01.01.2003

4. V § 57 odst. 3 až 5 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 60 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 61 odst. 2 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 69 odst. 6 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.01.2003

Čl. LXXVII

01.01.2003

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č. 139/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 6 odst. 3 věta druhá zní: "Výši nedoplatku přídělové ceny sdělí krajský úřad.".

01.01.2003

2. V § 18a odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

3. V § 23 odst. 3 větě druhé se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

4. V § 25 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a dále se slova "Magistrátní úřad" nahrazují slovy "Magistrát".

01.01.2003

5. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

01.01.2003

"§ 25a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

01.01.2003

Čl. LXXVIII

01.01.2003

Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 441/1992 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

V § 10 odst. 2 se slovo "okresní" zrušuje.

01.01.2003

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.01.2003

Čl. LXXIX

01.01.2003

Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odst. 3 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 3 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 3 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

01.01.2003

"§ 3a

01.01.2003

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

7. V § 4 odst. 3 se slova "Pozemkového fondu České republiky6)" nahrazují slovem "obce".

01.01.2003

8. § 5 se zrušuje.

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

01.01.2003

Čl. LXXX

01.01.2003

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 19 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) zní:

01.01.2003

"(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy.15)

01.01.2003

14) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2003

15) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.".

01.01.2003

2. V § 46 odst. 2 větě první se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

3. V § 47 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 47 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu".

01.01.2003

5. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2003

6. V nadpise § 48 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 48 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 48 odst. 1 písm. d) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do výměry 5 ha lesa hospodářského" a slova "nebo ministerstvo" se zrušují.

01.01.2003

9. V § 48 odst. 1 písm. f) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do výměry 1 ha".

01.01.2003

10. V § 48 odst. 1 písm. g) a i) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".

01.01.2003

11. V § 48 odst. 1 písm. l) se slova "obvod jejich územní působnosti" nahrazují slovy "jejich správní obvod".

01.01.2003

12. V § 48 odst. 1 se písmena o) až r) zrušují.

01.01.2003

Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena o) až t).

01.01.2003

13. V § 48 odst. 1 písm. p) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.

01.01.2003

14. V § 48 odst. 1 písm. r) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".

01.01.2003

15. V § 48 odst. 1 písm. s) se na konci doplňují slova "pokud nepřesahují jejich správní obvod,".

01.01.2003

16. V § 48 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 48 odst. 2 se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují slovy "ve svém správním obvodu.".

01.01.2003

18. V § 48 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až g).

01.01.2003

19. V § 48 odst. 2 písm. e) se za slova "lesní stráž" vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu" a za slova "lesní stráže" se vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu".

01.01.2003

20. V § 48 odst. 2 písm. f) se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují slovy "ve svém správním obvodu" a slova "právnické osobě" nahrazují slovy "organizační složce státu".

01.01.2003

21. V § 48 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 48a odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

23. V § 48a odst. 1 se za dosavadní písmeno b) vkládají nová písmena c) až n), která znějí:

01.01.2003

"c) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo,

01.01.2003

d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,

01.01.2003

e) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),

01.01.2003

f) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

h) schvalují plány a povolují jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4), v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let (§ 33 odst. 4), výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6),

01.01.2003

i) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),

01.01.2003

j) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),

01.01.2003

k) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),

01.01.2003

l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),

01.01.2003

m) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

n) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.".

01.01.2003

Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena o), p), r), s) a t).

01.01.2003

24. V § 48a odst. 1 se původní písmeno d) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena r), s) a t) se označují jako písmena p), r) a s).

01.01.2003

25. V § 48a odst. 1 písm. r) se slova "obvod územní působnosti okresního úřadu" nahrazují slovy "správní obvod obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 48a odst. 1 písm. s) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.

01.01.2003

27. V § 48a odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

28. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c), d), e) a f).

01.01.2003

29. V § 49 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".

01.01.2003

30. V § 49 odst. 2 písm. d) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá" včetně středníku zrušují.

01.01.2003

31. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů krajů" nahrazují slovy "krajských úřadů".

01.01.2003

32. V § 49 odst. 3 písm. n) se slova "prvního stupně" zrušují.

01.01.2003

33. V § 49 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2003

"(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.".

01.01.2003

34. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

01.01.2003

"§ 58a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

35. V § 59 se doplňuje odstavec 13, který zní:

01.01.2003

"(13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla ustanovena okresním úřadem, je krajský úřad, v jehož správním obvodu vykonává lesní stráž svou funkci.".

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech

01.01.2003

Čl. LXXXI

01.01.2003

V zákoně č. 91/1996 Sb., o krmivech, v § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

01.01.2003

"(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy9) nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

01.01.2003

9) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů."

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

01.01.2003

Čl. LXXXIV

01.01.2003

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 41 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 49 odst. 1 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 76 odst. 3 se slova "Obecně závazná vyhláška" nahrazují slovy "Právní předpis".

01.01.2003

4. V § 76 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 76 odst. 4 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který zní:

01.01.2003

"§ 77b

01.01.2003

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2003

Čl. LXXXV

01.01.2003

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 19 odst. 9 písmeno c) zní:

01.01.2003

"c) stanoviskem obecního úřadu podle místa sběru, že sběr bylin a plodů v příslušné oblasti nenarušuje druhovou rozmanitost; působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

2. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova "v okrese" nahrazují slovy "v obci".

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

01.01.2003

Čl. LXXXVI

01.01.2003

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 9 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky".

01.01.2003

2. V § 42 odst. 4 se za slovo "zřizuje" vkládá slovo "ústřední".

01.01.2003

3. V § 42 odst. 7 větě druhé se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "příslušná obec, a to z prostředků státu".

01.01.2003

4. V § 71 odst. 3 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností,".

01.01.2003

5. V § 73 odst. 2 větě druhé se slovo "okresů" nahrazuje slovy "povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 76 odst. 2 větě první se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 77 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

01.01.2003

"b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

01.01.2003

c) krajské úřady,".

01.01.2003

8. V § 77 odst. 3 písm. b) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 78 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

10. V § 78 odst. 3 písm. g) a l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 79 nadpis zní: "Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 79 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu uceleného povodí.".

01.01.2003

13. V § 79 odst. 2 se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 79 odst. 2 písm. a), b) a k) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 79 odst. 2 písm. g) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "v správním obvodu obce s rozšířenou působností" a slovo "okresů" se nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 80 odst. 2 písm. e), f), g) a i) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 81 odst. 3 písm. c) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 82 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 82 písm. c), j) a k) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 83 písm. b) a g) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 83 písm. h) se slova "a okresním povodňovým komisím" nahrazují slovy "povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 83 písm. l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 84 odst. 1 písm. e), g) a j) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 86 odst. 6 se slova "okresní úřady," zrušují.

01.01.2003

27. V § 87 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou působností,".

01.01.2003

28. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

01.01.2003

29. V § 104 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2003

"a) obecní úřady,".

01.01.2003

30. V § 104 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

01.01.2003

"c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

01.01.2003

d) krajské úřady,".

01.01.2003

31. Nadpis § 105 zní: "Obecní úřady a újezdní úřady".

01.01.2003

32. V § 105 odst. 1 se slova "Obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřady".

01.01.2003

33. § 106 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 106

01.01.2003

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

01.01.2003

Působnost, která podle tohoto zákona přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.".

01.01.2003

34. V § 107 nadpis zní: "Krajské úřady".

01.01.2003

35. V § 107 se slova "orgánů krajů v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajských úřadů".

01.01.2003

36. V § 107 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

37. V § 107 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až u), která znějí:

01.01.2003

"j) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,

01.01.2003

k) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 do vod povrchových s výjimkou případů mimo případy pod písmenem j),

01.01.2003

l) povolovat vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 do kanalizace (§ 16),

01.01.2003

m) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],

01.01.2003

n) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,

01.01.2003

o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a ukládat jim zpracování takového návrhu,

01.01.2003

p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody,

01.01.2003

r) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1,

01.01.2003

s) vyjadřovat se v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,

01.01.2003

t) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7),

01.01.2003

u) povolovat výjimky z požadavku průchodnosti vodního toku pro ryby a vodní živočichy podle § 15 odst. 6 v případech vodních děl pro účel chovu ryb, např. průtočné rybníky a vodní nádrže, nebo k ochraně před škodlivými účinky vod, k zajištění bezpečnosti občanů a jiných veřejných zájmů, např. omezení eroze, devastace koryt, bystřin apod.".

01.01.2003

38. V § 110 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "orgány krajů v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajské úřady".

01.01.2003

39. V § 113 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice" a ve větě třetí se slova "úředních deskách místně příslušné obce a příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod".

01.01.2003

40. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

41. V § 124 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

42. V § 124 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

43. V § 124 odst. 2 se za větu třetí vkládá tato věta: "V takovém případě Česká inspekce životního prostředí řízení zastaví.".

01.01.2003

44. V § 124 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Pokuty ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností.".

01.01.2003

45. V § 125 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

46. V § 126 odst. 3 větě první se za slovy "k dispozici," slova "ode dne účinnosti tohoto zákona" zrušují a slova "do 6 měsíců" se nahrazují slovy "do 24 měsíců".

01.01.2003

47. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:

01.01.2003

"§ 126a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

48. V § 127 odst. 6 poslední větě se slova "delší než do 31. prosince 2005" nahrazují slovy "delší než do 31. prosince 2010".

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.01.2003

Čl. LXXXVII

01.01.2003

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se mění takto:

01.01.2003

1. V § 25 písmena a), b) a c) znějí:

01.01.2003

"a) obecní úřady,

01.01.2003

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

01.01.2003

c) krajské úřady,".

01.01.2003

2. V § 27 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 27 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o povinnostech veřejné služby podle § 22 ve správním obvodu, ve kterém vykonávají tuto působnost.".

01.01.2003

4. V § 32 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

5. V § 33 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 35 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Místně příslušným k ukládání pokut podle § 32 je krajský úřad a podle § 33 obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním území došlo k protiprávnímu jednání.".

01.01.2003

7. V § 38 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

01.01.2003

"§ 38a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

01.01.2003

Čl. LXXXIX

01.01.2003

V § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se slova "přednostové okresních úřadů, primátoři měst, která vykonávají působnost okresního úřadu, primátoři měst" nahrazují slovy "hejtmani krajů".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

01.01.2003

Čl. XC

01.01.2003

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odstavec 8 zní:

01.01.2003

"(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování, operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů.".

01.01.2003

2. V § 3 se slova "obranné plánování" nahrazují slovy "plánování obrany státu".

01.01.2003

3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2003

"c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování,".

01.01.2003

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2003

"e) k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.".

01.01.2003

5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "obranného plánování" nahrazují slovy "plánování obrany státu".

01.01.2003

6. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je,".

01.01.2003

7. § 7 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 7

01.01.2003

Krajské úřady

01.01.2003

Krajské úřady k zajišťování obrany státu

01.01.2003

a) vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky, ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,

01.01.2003

b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

01.01.2003

c) stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k obraně státu,

01.01.2003

d) řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní potřeby,

01.01.2003

e) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

01.01.2003

f) vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

01.01.2003

g) zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.".

01.01.2003

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

01.01.2003

"§ 7a

01.01.2003

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

01.01.2003

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu

01.01.2003

a) podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,

01.01.2003

b) plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

01.01.2003

c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících,

01.01.2003

d) vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci; zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,1) pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu,

01.01.2003

e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů,

01.01.2003

f) rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem2) (dále jen "obvod"),

01.01.2003

g) rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady,

01.01.2003

h) podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,

01.01.2003

i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

01.01.2003

j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,

01.01.2003

k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,

01.01.2003

l) ukládají sankce za nesplnění povinnosti,

01.01.2003

m) provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,

01.01.2003

n) rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

01.01.2003

1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

01.01.2003

2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.".

01.01.2003

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 18) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 20), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2003

9. § 8 zní:

01.01.2003

"§ 8

01.01.2003

Obce v přenesené působnosti

01.01.2003

Obce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státu

01.01.2003

a) plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,

01.01.2003

b) zabezpečují výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

c) podílejí se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

e) poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů; sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu,

01.01.2003

f) uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu,

01.01.2003

g) plní úkoly spojené s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytují potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob.".

01.01.2003

10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

01.01.2003

"§ 9a

01.01.2003

Vztah ke krizovému řízení

01.01.2003

(1) Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány obcí jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzájemně spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů zajišťování obrany státu využívají pracovišť krizového řízení, pracovních a poradních orgánů zřízených podle zvláštních právních předpisů.2a) Vzájemnou spolupráci a výměnu informací koordinuje ministerstvo.

01.01.2003

(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle zvláštního právního předpisu, nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.

01.01.2003

(3) Krizové plány zpracované podle zvláštního právního předpisu za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.

01.01.2003

2a) Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).".

01.01.2003

11. V § 10 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 10 písm. b) se slova "pověřených pracovníků okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřených zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu".

01.01.2003

13. V § 10 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Ostatní věcné prostředky se k zajišťování obrany státu použijí v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".

01.01.2003

15. V § 14 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 14 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 14 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 14 odst. 3 písm. a), b) a c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 14 odst. 4 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 15 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 18 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 20 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 20 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 23 odst. 1, 3, 5 a 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

29. V § 23 odst. 7 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "příslušná obec".

01.01.2003

30. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

31. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.01.2003

"(1) Povolávací příkaz k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci lze vydat v souladu se schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".

01.01.2003

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

01.01.2003

32. V § 26 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

33. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

34. V § 47 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

35. V § 48 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

36. V § 49 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

37. V § 51 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

38. V § 51 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

39. V § 52 odst. 4 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "školskými úřady" se nahrazují slovy "krajskými úřady".

01.01.2003

40. V § 57 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

41. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Rada kraje nařízením může stanovit sazby a způsob výpočtu maximální výše náhrad za poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků použitých v souvislosti s prověřením podle věty první.".

01.01.2003

42. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

43. V § 67 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad nebo obec" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "jejichž" se nahrazuje slovem "jehož" a ve větě druhé se slova "státního rozpočtu nebo" zrušují.

01.01.2003

44. V § 70 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

45. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:

01.01.2003

"§ 73a

01.01.2003

Příslušnost území újezdu ke kraji

01.01.2003

Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto:

01.01.2003

a) Území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje,

01.01.2003

b) Území Vojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje,

01.01.2003

c) Území Vojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje,

01.01.2003

d) Území Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje,

01.01.2003

e) Území Vojenského újezdu Libava náleží do Olomouckého kraje.

01.01.2003

§ 73b

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

01.01.2003

Čl. XCI

01.01.2003

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odstavec 20 zní:

01.01.2003

"(20) Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.".

01.01.2003

2. V § 19a odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

3. V § 19a odst. 1 věta druhá zní: "Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.".

01.01.2003

4. V § 19b odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

01.01.2003

5. V § 19b odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".

01.01.2003

6. V § 19c odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

7. V § 34 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.".

01.01.2003

8. V § 34 odst. 4 větě druhé se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti a" zrušují.

01.01.2003

9. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slova ", orgán kraje v přenesené působnosti" zrušují.

01.01.2003

10. V § 35 odst. 1 se slova ", orgán kraje v přenesené působnosti" zrušují.

01.01.2003

11. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:

01.01.2003

"40c

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

01.01.2003

Čl. XCII

01.01.2003

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soud uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 20 odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

2. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy "s krajem" a slova "okresní úřad je povinen projednat" ve větě za středníkem se nahrazují slovy "kraj projedná".

01.01.2003

4. V § 39 odst. 6 v předvětí se slova "jménem státu" zrušují.

01.01.2003

5. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj", slova "územního obvodu okresu" se nahrazují slovy "území kraje" a slova "příslušným okresním úřadem je okresní úřad" ve větě za středníkem se nahrazují slovy "příslušným krajem je kraj".

01.01.2003

6. V § 39 odst. 7 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

01.01.2003

7. V § 39a odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".

01.01.2003

8. V § 39a odst. 3 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".

01.01.2003

9. V § 39a odst. 4 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".

01.01.2003

10. V § 39b odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

01.01.2003

11. V § 39b odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

12. V § 39c se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

13. V § 39d odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území kraje".

01.01.2003

14. V § 40 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovem "Kraje".

01.01.2003

15. V § 40 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovem "kraji".

01.01.2003

16. V § 54 odst. 2 se na konci věty za slova "též obce" vkládají slova "v přenesené působnosti".

01.01.2003

17. V § 57 odst. 1 se za slova "Hlavní město Praha vykonává" vkládá slovo "přenesenou".

01.01.2003

18. V § 57 odst. 2 se za slova "Ostatní obce vykonávají" vkládá slovo "přenesenou".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

01.01.2003

Čl. XCIII

01.01.2003

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 36 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské a obecní úřady" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

2. V § 36 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 8) zrušuje.

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

01.01.2003

Čl. XCIV

01.01.2003

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 23 odst. 1 se v první a poslední větě slova "obecně závazné vyhlášce" nahrazují slovem "nařízení".

01.01.2003

2. V § 23 odst. 3 se slova "obecně závazné vyhlášce" nahrazují slovem "nařízení".

01.01.2003

3. V § 23 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12b) zrušuje.

01.01.2003

4. V § 27 odst. 6 poslední věta zní: "Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.".

01.01.2003

5. V § 27 odst. 7 větě druhé se slova "obecně závaznou vyhláškou" nahrazují slovem "nařízením".

01.01.2003

6. V § 40 odst. 1 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresní úřady" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 40 odst. 3 návětí zní: "Krajský úřad".

01.01.2003

8. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova "přesahuje územní obvod jednoho okresu a" zrušují.

01.01.2003

9. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní:

01.01.2003

"e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.17)".

01.01.2003

10. V § 40 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 40 odst. 4 se čárka na konci písmena c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2003

12. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2003

"(6) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.".

01.01.2003

13. V § 41 odst. 1 větě první se slova "a obce" zrušují.

01.01.2003

14. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova "okresními úřady a obcemi" nahrazují slovy "příslušnými silničními správními úřady".

01.01.2003

15. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

01.01.2003

"§ 44a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

01.01.2003

Čl. XCV

01.01.2003

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odst. 1 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě čtvrté slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 2 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 4 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 4 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 5 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 5 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 6 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 6 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 7 písm. c) se slova "okresního úřadu nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

10. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 25 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 32 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 32 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 33 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 33 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazený do obecního úřadu".

01.01.2003

17. V § 33 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 38 odst. 1 a 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 39 odst. 4 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 51 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 51 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 52 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 53 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 54 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 54 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 57 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností", v písmenu b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a v písmenu c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

29. V § 58 odstavec 4 zní:

01.01.2003

"(4) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona ministerstvem jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané obcí jsou příjmem obce.".

01.01.2003

30. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

01.01.2003

"§ 59a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

01.01.2003

Čl. XCVI

01.01.2003

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 písm. hh) se slova "okresní úřad je okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 43 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a ve větě druhé slovo "okresu" slovem "kraje".

01.01.2003

3. V § 67 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 67 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 77 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2003

"a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,".

01.01.2003

6. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2003

"c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní komunikaci1) obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.".

01.01.2003

7. V § 77 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 77 odstavec 3 zní:

01.01.2003

"(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.11)".

01.01.2003

9. V § 77 odstavec 4 zní:

01.01.2003

"(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad11) po projednání s příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,1) vždy po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.".

01.01.2003

10. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 79 odst. 5 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 86 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 88 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 90 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 92 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 92 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 93 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 93 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 93 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 93 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 93 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 94 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 94 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 94 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 94 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 95 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 96 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 96 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

29. V § 97 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

30. V § 97 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

31. V § 98 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

32. V § 98 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

33. V § 98 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

34. V § 99 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

35. V § 99 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

36. V § 99 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

37. V § 100 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

38. V § 100 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

39. V § 100 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

40. V § 100 odst. 9 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

41. V § 101 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

42. V § 101 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

43. V § 101 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

44. V § 101 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

45. V § 102 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

46. V § 102 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

47. V § 102 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

48. V § 107 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě za středníkem slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

49. V § 107 odst. 2 se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

50. V § 108 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

51. V § 108 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

52. V § 109 odst. 9 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

53. V § 110 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

54. V § 110 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

55. V § 110 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadu" nahrazují slovy "obecním úřadě obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

56. V § 111 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

57. V § 111 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

58. V § 111 odst. 6 se slova "na příslušném okresním úřadě" nahrazují slovy "u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

59. V § 112 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

60. V § 113 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

61. V § 113 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

62. V § 113 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

63. V § 113 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

64. V § 113 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

65. V § 113 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

66. V § 113 odst. 9 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

67. V § 114 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

68. V § 114 odst. 2 se slova "okresní úřad" v prvním a osmém řádku nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

69. V § 114 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

70. V § 115 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

71. V § 115 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

72. V § 115 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

73. V § 115 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

74. V § 115 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

75. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

76. V § 116 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

77. V § 116 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

78. V § 120 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

79. V § 120 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě třetí slova "Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

80. V § 120 odst. 3 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

81. V § 121 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

82. V § 122 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

83. V § 124 v nadpise se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

84. § 124 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie.".

01.01.2003

85. V § 124 odst. 2 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

86. V § 124 odstavec 3 zní:

01.01.2003

"(3) Krajský úřad

01.01.2003

a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5,

01.01.2003

b) stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,1)

01.01.2003

c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.".

01.01.2003

87. V § 124 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

01.01.2003

"(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

01.01.2003

a) pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j),

01.01.2003

b) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,

01.01.2003

c) nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,

01.01.2003

d) nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,

01.01.2003

e) vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,

01.01.2003

f) vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství podle § 116,

01.01.2003

g) zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,

01.01.2003

h) vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,

01.01.2003

i) vydává speciální označení vozidel podle § 67 osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního právního předpisu,36)

01.01.2003

j) projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,30)

01.01.2003

k) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

01.01.2003

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.1)".

01.01.2003

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

01.01.2003

88. V § 125 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

89. V § 125 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

90. V § 125 odst. 3 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

91. V § 125 odst. 5 se slova "státního rozpočtu" nahrazují slovem "obce".

01.01.2003

92. V § 126 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

93. V § 127 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí".

01.01.2003

94. V § 128 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

95. V § 128 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

96. V § 128 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

97. Za § 128 se vkládá nový § 128a, který zní:

01.01.2003

"§ 128a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2003

Čl. XCVII

01.01.2003

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 4 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" slovem "správním".

01.01.2003

2. V § 4 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 4 odst. 8 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 5 odst. 1 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 5 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 6 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

01.01.2003

7. V § 7 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 7 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

10. V § 7 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

11. V § 9 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

12. V § 10 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

13. V § 11 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

14. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

15. V § 13 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

16. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 13 odst. 3 větách první, druhé a třetí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 13 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 14 odst. 1 se v návětí slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

20. V § 14 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 29 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

01.01.2003

22. V § 29 odst. 2 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

23. V § 31 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé a třetí se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

24. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

25. V § 32 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 33 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 34 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

29. V § 35 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

30. V § 35 odst. 2 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

31. V § 35 odst. 3 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

32. V § 35 odst. 4 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

33. V § 42 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

34. V § 48 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

35. V § 54 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

36. V § 54 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem".

01.01.2003

37. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

38. V § 57 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

39. V § 58 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

40. V § 59 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

41. V § 63 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností", ve větě druhé slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" slovem "správním".

01.01.2003

42. V § 63 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

43. V § 64 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

44. V § 65 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

45. V § 66 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

46. V § 67 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

47. V § 68 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

48. V § 74 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

49. V § 79 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

50. V § 80 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

51. V § 80 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

52. V § 81 odst. 1 větě první se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy ", krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností"; ve větě druhé se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy ", krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě třetí slova "okresními úřady" slovy "krajskými úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

53. V § 81 odst. 2 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

54. V § 82 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

55. V § 83 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy ", obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

56. V § 83 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

57. V § 83 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

58. V § 83 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

59. V § 83 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

60. V § 84 odst. 1 se slova "nebo okresní úřad" nahrazují slovy "nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

61. V § 84 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

62. V § 84 odst. 3 se za slova "Pokuty uložené a vybrané" vkládají slova "obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené a vybrané ministerstvem podle tohoto zákona".

01.01.2003

63. V § 87 větách první a druhé se slova "a okresního úřadu" nahrazují slovy "a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

64. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

01.01.2003

"§ 88a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.01.2003

Čl. XCVIII

01.01.2003

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 6 odst. 3 větě první se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "krajskému", slova "územní působnosti" se nahrazují slovy "správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".

01.01.2003

2. V § 14 odst. 2 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".

01.01.2003

3. V § 20 odst. 1 písm. g) se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "krajskému".

01.01.2003

4. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

01.01.2003

"§ 25a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

01.01.2003

Čl. XCIX

01.01.2003

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 20 odst. 2 se slova ", okresních úřadů" zrušují.

01.01.2003

2. V § 71 odst. 3 se slova "Orgány obce" nahrazují slovem "Obce" a slova "státní správy" se nahrazují slovy "ochrany přírody".

01.01.2003

3. V § 75 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

01.01.2003

"a) obecní úřady,

01.01.2003

b) pověřené obecní úřady,

01.01.2003

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".

01.01.2003

4. V § 75 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.2003

"d) krajské úřady,".

01.01.2003

Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena e), f) a g).

01.01.2003

5. § 76 včetně poznámek pod čarou č. 38), 39) a 39a) zní:

01.01.2003

"§ 76

01.01.2003

(1) Obecní úřady

01.01.2003

a) povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,

01.01.2003

b) vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.

01.01.2003

(2) Pověřené obecní úřady38)

01.01.2003

a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§ 4 odst. 2) a registrují významné krajinné prvky,

01.01.2003

b) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu (§ 46),

01.01.2003

c) podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),

01.01.2003

d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63 odst. 1).

01.01.2003

(3) Magistráty statutárních měst38) vykonávají státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 76 a 77).

01.01.2003

(4) Na území hlavního města Prahy39) vykonávají úřady městských částí39a) státní správu v ochraně přírody a krajiny

01.01.2003

a) v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu,

01.01.2003

b) ve věci vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin podle § 63 odst. 1,

01.01.2003

c) ve věci rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládání povinností provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,

01.01.2003

d) ve věci ukládání pokut podle § 87 a 88,

01.01.2003

e) v dalších věcech, které jsou jim svěřeny Statutem hlavního města Prahy.39)

01.01.2003

38) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2003

39) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2003

39a) § 32 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

6. § 77 zní:

01.01.2003

"§ 77

01.01.2003

(1) Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj správní obvod nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti.

01.01.2003

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo,

01.01.2003

a) vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),

01.01.2003

b) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody (§ 42 a 47) ve svém správním obvodu,

01.01.2003

c) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),

01.01.2003

d) ukládají opatření podle § 66,

01.01.2003

e) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),

01.01.2003

f) rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládají povinnosti provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,

01.01.2003

g) ukládají pokuty za přestupky podle § 87 vyjma § 87 odst. 1 písm. g) a § 87 odst. 3 písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)

01.01.2003

h) ukládají pokuty za protiprávní jednání podle § 88 vyjma § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)

01.01.2003

i) odebírají nedovoleně držené jedince podle § 89, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu.4a)

01.01.2003

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody (§ 76, 77a, 79, 80) a nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma.".

01.01.2003

7. Za § 77 se vkládá nový 77a, který zní:

01.01.2003

"§ 77a

01.01.2003

(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo.

01.01.2003

(2) Kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit omezení využití jeho území (§ 12 odst. 3) a zajišťují péči o ně.

01.01.2003

(3) Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma,

01.01.2003

a) vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),

01.01.2003

b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (§ 4 odst. 3),

01.01.2003

c) vydávají souhlasy k povolení ke zpřístupňování nebo změně využití jeskyní (§ 10 odst. 2),

01.01.2003

d) vyhlašují přírodní rezervace (§ 33) a přírodní památky (§ 36) jejich ochranná pásma, stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§ 33 a 36) a zajišťují péči o ně,

01.01.2003

e) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 2),

01.01.2003

f) udělují výjimky (§ 43) ze zákazů v přírodních rezervacích (§ 34 odst. 1),

01.01.2003

g) vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek (§ 44 odst. 2),

01.01.2003

h) vydávají předchozí souhlasy k činnostem podle § 37 odst. 2 na území ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek,

01.01.2003

i) schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky (§ 38 odst. 2),

01.01.2003

j) sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem (§ 39),

01.01.2003

k) vydávají předchozí stanovisko a mohou uložit náhradní ochranné opatření podle § 50 odst. 3,

01.01.2003

l) zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 52),

01.01.2003

m) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56),

01.01.2003

n) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním právním předpisem4a) (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),

01.01.2003

o) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),

01.01.2003

p) podávají návrhy na vyvlastnění (§ 60 odst. 2) a mohou převést právo hospodaření k nemovitosti (§ 60 odst. 3),

01.01.2003

q) ukládají opatření podle § 66,

01.01.2003

r) ukládají pokuty podle § 87 odst. 1 písm. g), § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)

01.01.2003

s) odebírají podle § 89 nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,4a)

01.01.2003

t) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),

01.01.2003

u) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělání,

01.01.2003

v) jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

01.01.2003

(4) Zahájí-li řízení v téže věci (§ 66) tentýž den obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, provede řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. Krajský úřad v takovémto případě řízení zastaví.".

01.01.2003

8. V § 79 odst. 3 písm. e) se za slova "kriticky ohrožených" vkládají slova "a silně ohrožených".

01.01.2003

9. V § 79 odst. 3 písm. g) se slova "(§ 44)" nahrazují slovy "(§ 30, 31, § 37 odst. 2 a § 44 odst. 2) a výjimky z ochranných podmínek v těchto územích (§ 43)" a slova "okresní úřad či" se zrušují.

01.01.2003

10. V § 79 odst. 3 se za písmeno m) vkládá písmeno n), které zní:

01.01.2003

"n) vydává předchozí stanovisko ke způsobu běžného obhospodařování (§ 49 odst. 4),".

01.01.2003

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

01.01.2003

11. § 79a se zrušuje.

01.01.2003

12. V § 80 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") dozírá, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".

01.01.2003

13. V § 80 odst. 3 větě druhé se slova "pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad", ve větě třetí se slova "zahájí pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad" a slova "pokuty pověřený obecní úřad, okresní úřad" se nahrazují slovy "pokuty obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad" a ve větě čtvrté se slova "pověřený obecní úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad".

01.01.2003

14. V § 81 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské" a za slovo "správy" se vkládají slova "(dále jen "ustanovující úřady")".

01.01.2003

15. V § 81 odst. 2 se slova "okresní úřad nebo správa" nahrazují slovy "ustanovující úřad".

01.01.2003

16. V § 81 odst. 4 větě první se slova "vydají okresní úřad a správa" nahrazují slovy "vydá ustanovující úřad" a ve větě třetí se slova "Okresní úřad a správy vedou" nahrazují slovy "Ustanovující úřad vede".

01.01.2003

17. V § 81 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu nebo správě" nahrazují slovy "ustanovujícímu úřadu".

01.01.2003

18. V § 85 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".

01.01.2003

19. V § 85 odst. 2 se slova "kraje, okresní" nahrazují slovem "krajské".

01.01.2003

20. V § 87 odst. 5 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova ", obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".

01.01.2003

21. V § 88 odst. 7 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova ", obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".

01.01.2003

22. V § 90 odst. 11 se za slovo "úřadem" vkládají slova ", krajským úřadem".

01.01.2003

23. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:

01.01.2003

"§ 90a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům statutárních měst nebo úřadům městských částí hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

01.01.2003

Čl. C

01.01.2003

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 13 odstavec 1 zní:

01.01.2003

"(1) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a Ministerstvo životního prostředí.".

01.01.2003

2. V § 14 úvodní větě se slova "obvodní úřady" nahrazují slovy "úřady městských částí Praha 1 až 10".

01.01.2003

3. V § 14 se písmena a), d) a e) zrušují.

01.01.2003

Dosavadní písmena b), c), f) a g) se označují jako písmena a) až d).

01.01.2003

4. V § 15 úvodní věta zní: "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy".

01.01.2003

5. V § 15 písmena d) až h) znějí:

01.01.2003

"d) udělují podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce,

01.01.2003

e) udělují podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

f) udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalují plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

01.01.2003

g) usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost a dávají jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,

01.01.2003

h) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu,".

01.01.2003

6. § 17 zní:

01.01.2003

"§ 17

01.01.2003

Ministerstvo životního prostředí

01.01.2003

a) uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům územních plánů obcí, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům územně plánovacích podkladů velkých územních celků, k návrhům územních plánů velkých územních celků a k návrhům územně plánovacích podkladů a návrhu územního plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy,

01.01.2003

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,

01.01.2003

c) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů,

01.01.2003

d) uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře nad 10 ha, přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

01.01.2003

e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly,

01.01.2003

f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů,

01.01.2003

g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu,

01.01.2003

h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.".

01.01.2003

7. § 17a zní:

01.01.2003

"§ 17a

01.01.2003

Krajský úřad a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy

01.01.2003

a) uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům územních plánů obcí s výjimkou územních plánů obcí, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, nejde-li o případy v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností [§ 15 písm. d)] nebo Ministerstva životního prostředí [§ 17 písm. a)],

01.01.2003

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,

01.01.2003

c) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),

01.01.2003

d) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

e) uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře od 1 do 10 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

01.01.2003

f) usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.".

01.01.2003

8. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2003

"(1) Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným návrhem dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí, a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

01.01.2003

(2) Leží-li zemědělský půdní fond dotčený podaným návrhem ve správním obvodu dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jednoho stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část dotčených pozemků a pokud k tomu má působnost podle § 14, 15 a 17a.".

01.01.2003

9. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

01.01.2003

"§ 18a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pověřenému obecnímu úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2003

Čl. CI

01.01.2003

Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

01.01.2003

2. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady".

01.01.2003

3. V § 4 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

4. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "V tomto případě správa nebo inspekce řízení zastaví.".

01.01.2003

5. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "krajskými úřady".

01.01.2003

6. V § 19 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

7. V § 22 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

8. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

9. V § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

01.01.2003

10. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

11. V § 26 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

12. V § 26 odst. 4 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Pokuty vybrané a uložené podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".

01.01.2003

13. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

14. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

01.01.2003

"§ 29a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO TŘETÍ

01.01.2003

Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2003

Čl. CIII

01.01.2003

V § 1 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se slova "okresních úřadech a" zrušují.

01.01.2003

ČÁST STO PÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

01.01.2003

Čl. CV

01.01.2003

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 8 odst. 2 se slova "okresní úřad9) příslušný podle místa, kde ke škodě došlo" nahrazují slovy "krajský úřad příslušný podle místa, kde ke škodě došlo".

01.01.2003

Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.

01.01.2003

2. V § 10 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

01.01.2003

3. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2003

"(7) Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO ŠESTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.01.2003

Čl. CVI

01.01.2003

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 275/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 3 se slova "§ 79 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 78 odst. 2 písm. h)".

01.01.2003

2. V § 5 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

3. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 9 odst. 1 větě čtvrté se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

5. V § 9 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

6. V § 9 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

7. V § 12 odst. 5 větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

8. V § 12 odst. 5 větě třetí se slova "Orgán kraje v přenesené působností" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

9. V § 12 odst. 6 větě poslední se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

10. V § 14 odst. 1 větě první se slova "orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

11. V § 14 odst. 1 větě poslední se slova "orgán kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

12. V § 14 odst. 3 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

13. V § 16 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

14. V § 16 odstavec 3 zní:

01.01.2003

"(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích.".

01.01.2003

15. V § 18 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

16. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

17. V § 20 písm. f) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

18. V § 20 písm. i) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

19. V § 34 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

20. V § 39 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

21. V § 39 odst. 3 až 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

22. V § 39 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

23. V § 39 odst. 9 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

24. V § 39 odst. 9 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

25. V § 40 odst. 2 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

26. V § 40 odst. 2 písm. c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

27. V § 40 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

28. V § 46 odst. 2 větě poslední se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

29. V § 50 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

30. V § 51 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

31. V § 52 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

32. V § 66 odst. 1 se slova "orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřad".

01.01.2003

33. V § 66 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

34. V § 68 odst. 1 větě druhé se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

35. V § 68 odst. 1 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

36. V § 68 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

37. V § 68 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

01.01.2003

38. V § 68 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "státního rozpočtu" se nahrazují slovy "rozpočtu obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti".

01.01.2003

39. V § 68 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2003

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2003

40. V § 69 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".

01.01.2003

41. V § 70 odst. 1 se slova "orgánem obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecním úřadem".

01.01.2003

42. V § 71 písmena g) a h) znějí:

01.01.2003

"g) krajské úřady,

01.01.2003

h) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".

01.01.2003

43. V § 72 odst. 1 písm. p) se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

44. V § 76 odst. 1 písm. f) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

45. V § 76 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními úřady".

01.01.2003

46. V § 77 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a za slovo "jehož" se vkládá slovo "správním".

01.01.2003

47. V § 78 odst. 1 se slova "Kraj v samostatné působnosti" nahrazují slovem "Kraj".

01.01.2003

48. V § 78 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

01.01.2003

49. V § 78 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,".

01.01.2003

50. V § 78 odst. 2 písm. g) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

51. V § 78 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až m), která znějí:

01.01.2003

"h) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti,

01.01.2003

i) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok,

01.01.2003

j) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

01.01.2003

k) uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

01.01.2003

l) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,

01.01.2003

m) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4.".

01.01.2003

52. V § 78 odst. 3 se slova "písm. a) a c)" zrušují a slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

53. V § 78 odst. 4 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad.

01.01.2003

54. V § 78 odst. 5 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

55. V § 78 odst. 6 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad" a za slovo "činnost" se vkládají slova ", nebo se nachází věc".

01.01.2003

56. V § 78 odst. 7 se slova "orgánu kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

57. V § 79 nadpis zní: "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

58. V § 79 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

59. V § 79 odst. 1 se písmena a), d), e), l) až n) zrušují.

01.01.2003

Dosavadní písmena b), c), f) až k) se označují jako písmena a) až g) a na konci písmene g) se čárka nahrazuje tečkou.

01.01.2003

60. V § 79 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může vázat na podmínky,".

01.01.2003

61. V § 79 odst. 1 nově označeném písmenu f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

62. V § 79 se odstavce 2 a 3 zrušují.

01.01.2003

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

01.01.2003

63. V § 79 v nově označeném odstavci 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

64. V § 79 v nově označeném odstavci 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

65. V § 79 v nově označeném odstavci 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

66. V § 79 v nově označeném odstavci 8 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a poznámka pod čarou č. 49) včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

01.01.2003

67. V § 80 nadpis zní: "Obecní úřad".

01.01.2003

68. V § 80 věta úvodní zní: "Obecní úřad".

01.01.2003

69. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:

01.01.2003

"§ 81a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO SEDMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

01.01.2003

Čl. CVII

01.01.2003

V zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., v § 25 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušný podle místa pravidelného pracoviště pracovníka orgánu vykonávajícího státní statistickou službu, v ostatních případech podle místa trvalého pobytu osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila. Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO OSMÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

01.01.2003

Čl. CVIII

01.01.2003

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 61/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 33 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

01.01.2003

2. V § 33 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

01.01.2003

3. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

01.01.2003

"§ 41a

01.01.2003

Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO DEVÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.01.2003

Čl. CIX

01.01.2003

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 16 odst. 4 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".

01.01.2003

2. V § 16 odst. 4 se za poslední větu doplňuje věta, která zní: "Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO DESÁTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2003

Čl. CX

01.01.2003

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

01.01.2003

1. V § 2 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

01.01.2003

"h) správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností a příslušný orgán obce, které krajský úřad podle zvláštního právního předpisu6) uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále jen "určená obec"), a správní úřad podřízený ústřednímu správnímu úřadu, který má působnost v rámci územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou působností,

01.01.2003

6) § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.".

01.01.2003

2. V § 7 písmeno b) zní:

01.01.2003

"b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje,".

01.01.2003

3. § 8 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 8

01.01.2003

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec

01.01.2003

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec v systému hospodářských opatření pro krizové stavy připravují a vyhlašují regulační opatření a plní úkoly uložené jim krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.".

01.01.2003

4. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2003

5. V § 10 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Ústřední správní úřad a krajský úřad zpracují plány nezbytných dodávek, které obsahují seznam nezbytných dodávek a přehled jejich dostupných dodavatelů, kteří podnikají v jejich správních obvodech.".

01.01.2003

6. V § 10 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

01.01.2003

"(4) Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u toho ústředního správního úřadu, kterému zvláštní právní předpis10) svěřuje v daném okruhu působnost, (dále jen "odborně příslušný ústřední správní úřad"). Do požadavku zahrne i požadavek, který u něho oprávněně uplatnil jiný správní úřad.

01.01.2003

10) Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2003

7. V § 11 odstavce 4 a 5 znějí:

01.01.2003

"(4) O použití pohotovostních zásob po vyhlášení stavu nebezpečí může rozhodnout krajský úřad, pokud

01.01.2003

a) jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu,

01.01.2003

b) použití pohotovostních zásob je v mezích jeho plánu nezbytných dodávek, a

01.01.2003

c) pohotovostní zásoby budou použity k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo odvrácení bezprostředně hrozící značné škody.

01.01.2003

(5) O použití pohotovostních zásob podle odstavce 4 je krajský úřad povinen neprodleně informovat Správu státních hmotných rezerv a vedoucího ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich použití.".

01.01.2003

8. V § 12 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta určené obce, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.".

01.01.2003

9. V § 15 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

01.01.2003

10. V § 17 se slova "příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "příslušného orgánu krajského úřadu".

01.01.2003

11. § 21 zní:

01.01.2003

"§ 21

01.01.2003

(1) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta určené obce v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky v příslušném územním obvodu, povinnost

01.01.2003

a) dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,

01.01.2003

b) skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,

01.01.2003

c) přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.

01.01.2003

(2) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman

01.01.2003

a) zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit

01.01.2003

1. způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,

01.01.2003

2. maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok,

01.01.2003

3. okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně,

01.01.2003

b) přijmout regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.

01.01.2003

(3) Náklady a výdaje spojené s použitím některého regulačního opatření podle odstavce 2 včetně zvýšených nákladů, které by osobě uvedené v odstavci 1 jinak nevznikly, nese správní úřad, který regulační opatření vyhlásil, pokud se s příslušným ústředním správním úřadem o způsobu jejich úhrady nedohodne jinak. O způsobu úhrady může rozhodnout rovněž vláda.".

01.01.2003

12. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 2 se za slova "v § 21 odst. 1" vkládají slova "a 2".

01.01.2003

13. V § 24 odst. 3 se slovo "Krajský" nahrazuje slovem "Správní" a slova "nebo okresní úřad" se zrušují.

01.01.2003

14. V § 25 odstavce 4 a 5 znějí:

01.01.2003

"(4) Krajský úřad uloží za každý případ nesplnění regulačních opatření vyhlášených v jeho správním obvodu

01.01.2003

a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 000 Kč,

01.01.2003

b) fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.

01.01.2003

(5) Krajský úřad uloží subjektu hospodářské mobilizace, který uvedl v údajích plánu opatření hospodářské mobilizace vyšší potřebu energií, než kterou si ve skutečnosti vyžádá nezbytná dodávka, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.".

01.01.2003

15. V § 26 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".

01.01.2003

16. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

01.01.2003

"§ 27a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

ČÁST STO JEDENÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

01.01.2003

Čl. CXI

01.01.2003

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

2. V § 3 odst. 2 písm. k) se slova "okresním úřadům" nahrazují slovem "krajům".

01.01.2003

3. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy "s příslušným krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

4. V § 16 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

5. V § 16 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

6. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

7. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

01.01.2003

8. V § 19 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu a dotčeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".

01.01.2003

9. V § 38 odst. 2 se slova "na okresních úřadech a obecních úřadech" nahrazují slovy "na příslušném krajském úřadu a na všech obecních úřadech".

01.01.2003

10. Za § 46 se vkládají nové § 46a a 46b, které znějí:

01.01.2003

"§ 46a

01.01.2003

Krajské úřady se v rámci ochrany obyvatelstva před ozářením z přírodních zdrojů podílejí na vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší, na rozdělování dotací podle § 28 odst. 2 na provedení ozdravných opatření v těchto stavbách a ve vodách pro veřejné zásobování a na kontrole účinnosti uvedených ozdravných opatření. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2003

§ 46b

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

01.01.2003

11. V § 47 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

01.01.2003

"(10) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a s úřadem vydá prováděcí právní předpis k provedení § 46a.".

01.01.2003

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

01.01.2003

ČÁST STO DVANÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

01.01.2003

Čl. CXII

01.01.2003

Zákon č. 12/1997 Sb., o plynulosti a bezpečnosti provozu, ve znění zákona 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. § 3 se zrušuje.

01.01.2003

2. § 5 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.".

01.01.2003

ČÁST STO TŘINÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

01.01.2003

Čl. CXIII

01.01.2003

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V nadpise hlavy V se za slovo "působnost" a za slovo "a" vkládají slova "orgánů".

01.01.2003

2. § 31 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"§ 31

01.01.2003

Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy

01.01.2003

(1) Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů.

01.01.2003

(2) Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.

01.01.2003

(3) Při výkonu přenesené působnosti se orgány hlavního města Prahy řídí

01.01.2003

a) při vydávání nařízení hlavního města Prahy zákony a jinými právními předpisy,

01.01.2003

b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou orgánům hlavního města Prahy ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány obcí.

01.01.2003

(4) Hlavní město Praha je povinno zajistit výkon přenesené působnosti a obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti.".

01.01.2003

3. § 32 včetně nadpisu zní:

01.01.2003

"Přenesená působnost orgánů městských částí

01.01.2003

§ 32

01.01.2003

(1) Orgány městské části vykonávají přenesenou působnost městské části v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem.

01.01.2003

(2) Orgánům městských částí lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.

01.01.2003

(3) Při výkonu přenesené působnosti městské části se orgány městské části řídí zákony a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou orgánům městské části ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem.

01.01.2003

(4) Městská část je povinna zajistit výkon přenesené působnosti a obdrží z rozpočtu hlavního města Prahy příspěvek na výkon přenesené působnosti.".

01.08.2002

4. V § 35 odstavec 6 zní:

01.08.2002

"(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma

01.08.2002

a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu,

01.08.2002

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do nemovitosti vlastněné hlavním městem Prahou,

01.08.2002

c) těch, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, městská část nebo stát,

01.08.2002

d) těch, v nichž míra účasti jí samé, nebo spolu s jinou obcí (obcemi), krajem (kraji) nebo státem přesahuje 50 %,

01.08.2002

e) bytových družstev.".

01.01.2003

5. V § 44 odstavec 2 zní:

01.01.2003

"(2) Rada hlavního města Prahy může v přenesené působnosti vydávat na základě a v mezích zákona nařízení hlavního města Prahy, je-li k tomu zákonem zmocněno hlavní město Praha, obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje.".

01.01.2003

6. V § 104 odst. 1 větě první se slova "místostarosta (místostarostové)" nahrazují slovy "zástupce (zástupci) starosty" a ve větě třetí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností".

01.08.2002

7. V § 59 se odstavce 6 až 8 zrušují.

01.01.2003

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

01.01.2003

Čl. CXIV

01.01.2003

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona č. 40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákona č. 71/1969 Sb., zákona č. 126/1971 Sb., zákona č. 248/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 108/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2003

1. V § 1 se za slova "na obce" vkládají slova "a vojenské újezdy".

01.01.2003

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

01.01.2003

"§ 1a

01.01.2003

(1) Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

01.01.2003

(2) Území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

01.01.2003

(3) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území okresů výčtem obcí a vojenských újezdů.".

01.01.2003

3. V § 2 odst. 1 se za slova "dělí na deset obvodů" doplňuje text "Název obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti tohoto zákona.".

01.01.2003

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

01.01.2003

5. § 14 zní:

01.01.2003

"§ 14

01.01.2003

Území krajů se skládá z území okresů.".

01.01.2003

6. § 17 zní:

01.01.2003

"§ 17

01.01.2003

Ministerstvo vnitra vede přehled obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a v hlavním městě Praze městských obvodů.".

01.01.2003

7. § 18 se zrušuje.

01.01.2003

ČÁST STO PATNÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

01.01.2003

Čl. CXV

01.01.2003

V § 43 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou těch, které se nacházejí na pozemcích vojenského újezdu Hradiště.".

01.01.2003

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ

01.01.2003

Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů

01.01.2003

Čl. CXVI

01.01.2003

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 453/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2003

V § 2 odst. 4 se slova "měla být realizována v okrese nebo okresech" nahrazují slovy "měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech".


01.01.2003

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ

01.01.2003

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

01.01.2003

Čl. CXVII

01.01.2003

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušují okresní úřady.

01.01.2003

2. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v okresních úřadech (dále jen "zaměstnanec okresního úřadu") přecházejí z České republiky na územní samosprávné celky v případech, kdy činnosti zaměstnance okresního úřadu stanovené tímto nebo zvláštním zákonem přecházejí do působnosti územních samosprávných celků.

01.01.2003

3. Okresní úřad se dohodne se zaměstnancem okresního úřadu, příslušným územním samosprávným celkem nebo správním úřadem, na který územní samosprávný celek jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou.

01.01.2003

4. Okresní úřad na základě dohody podle bodu 3 provede delimitaci příslušných zaměstnanců okresních úřadů na určené územní samosprávné celky nebo správní úřady. Takto provedená delimitace je závazná.

01.01.2003

5. V případě, že podle bodu 3 nedojde k dohodě nejpozději do 1. 9. 2002, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců na příslušné územní samosprávné celky nebo správní úřady na návrh přednosty okresního úřadu a s doporučením ředitele krajského úřadu Ministerstvo vnitra.

01.01.2003

6. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnance okresního úřadu v případech, kdy činnosti zaměstnance okresního úřadu stanovené tímto zákonem nepřecházejí podle bodu 2 na územní samosprávné celky, přechází z okresního úřadu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, není-li upraveno zvláštním předpisem jinak. Tito zaměstnanci zabezpečí realizaci úkolů souvisejících s ukončením činnosti okresních úřadů po 1. lednu 2003.

01.01.2003

7. Nároky zaměstnanců okresních úřadů z pracovněprávních vztahů, které nepřešly na příslušné územní samosprávné celky podle bodu 2, jakož i nároky České republiky z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům okresních úřadů uspokojuje a uplatňuje jménem státu Ministerstvo financí.

01.01.2003

8. Ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o stanovení počtu zaměstnanců územních samosprávných celků se na případy podle bodu 2 nepoužijí.

01.01.2003

9. Na postup podle bodů 2 a 3 se ustanovení § 251d zákoníku práce nepoužije.

01.01.2003

10. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců okresních úřadů, jejichž místem výkonu zaměstnání jsou státní okresní archivy, přechází z okresních úřadů na státní oblastní archivy podle začlenění státních okresních archivů do jednotlivých státních oblastních archivů.

01.01.2003

11. Movité věci ve vlastnictví České republiky, se kterými byly příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou potřebné k výkonu činností přecházejících podle tohoto zákona do působnosti územních samosprávných celků a jsou používány zaměstnanci okresního úřadu, na něž se vztahuje bod 2, přecházejí s výjimkou věcí uvedených v bodu 12 dnem 1. 1. 2003 z vlastnictví České republiky do vlastnictví toho územního samosprávného celku, na který přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců okresního úřadu.

01.01.2003

12. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byly příslušné hospodařit okresní úřady ke dni svého zrušení a který je tvořen informačním systémem poskytnutým Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatě a sestávajícím z aplikačního a licenčního softwarového vybavení a hardwarových a komunikačních zařízení, přechází na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současně se Ministerstvo práce a sociálních věcí stane příslušným hospodařit s právy České republiky souvisejícími s tímto majetkem a započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.

01.01.2003

13. Pracoviště státní sociální podpory zřízená okresními úřady před 1. lednem 2003 se stávají pracovišti územních samosprávných celků, na které podle tohoto zákona přecházejí činnosti na úseku státní sociální podpory. Územní samosprávné celky mohou tato pracoviště po 31. prosinci 2002 zrušit jen se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí.

01.01.2003

14. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv, se kterými byly příslušné hospodařit okresní úřady a na které se nevztahují body 11, 12 a 15, přechází dnem 1. 1. 2003 na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, není-li upraveno tímto zákonem nebo zvláštním předpisem jinak. Současně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem, jakož i za další závazky České republiky vzniklé z dosavadní činnosti okresních úřadů anebo s touto činností související.

01.03.2002

14a. Příslušnost hospodařit s pohledávkami České republiky, které vznikly porušením podmínek smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu, uzavřených podle zvláštního právního předpisu1), a na které se nevztahuje bod 14., náleží počínaje dnem 1. března 2006 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Počínaje týmž dnem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vykonává práva České republiky a plní závazky České republiky ze smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu uzavřených podle zvláštního právního předpisu1), na které se nevztahuje bod 14.

01.01.2003

15. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky užívaným státními okresními archivy včetně práv České republiky souvisejících s tímto majetkem, se kterým byly dosud příslušné hospodařit okresní úřady, přechází na státní oblastní archivy v rozsahu, který je dán začleněním jednotlivých státních okresních archivů do příslušných státních oblastních archivů podle zvláštního zákona. Současně státní oblastní archivy započnou v uvedeném rozsahu plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.

01.01.2003

16. Okresní hygienické stanice, městské hygienické stanice v hlavním městě Praze, v městech Plzni a Brně a krajské hygienické stanice včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy dnem 1. ledna 2003 zanikají. K tomuto datu zanikají i funkce okresních, městských a krajských hygieniků a funkce hygienika hlavního města Prahy.

01.01.2003

17. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky, se kterým ke dni 31. prosince 2002 hospodařily okresní a krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) a který je potřebný k plnění úkolů v rámci působnosti správního úřadu uvedeného v písmenech a) až n), a veškerá práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů technickohospodářských zaměstnanců, potřebných ke správě a údržbě tohoto majetku a plnění funkcí zaměstnavatele správním úřadem uvedeným v písmenech a) až n) a zaměstnanců vykonávajících státní zdravotní dozor, které měla ke dni 31. prosince 2002:

01.01.2003

a) Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,

01.01.2003

b) Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze a okresní hygienické stanice se sídlem v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze,

01.01.2003

c) Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,

01.01.2003

d) Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni a okresní hygienické stanice se sídlem v Domažlicích, Klatovech, Plzni, Rokycanech a Tachově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,

01.01.2003

e) Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech a okresní hygienické stanice se sídlem v Chebu a Sokolově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech,

01.01.2003

f) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem a okresní hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,

01.01.2003

g) Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci a okresní hygienické stanice se sídlem v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci,

01.01.2003

h) Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové a okresní hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,

01.01.2003

i) Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,

01.01.2003

j) Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě a okresní hygienické stanice se sídlem v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,

01.01.2003

k) Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně a okresní hygienické stanice se sídlem v Brně, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,

01.01.2003

l) Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci a okresní hygienické stanice se sídlem v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,

01.01.2003

m) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a okresní hygienické stanice se sídlem v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,

01.01.2003

n) Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně a okresní hygienické stanice se sídlem v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

01.01.2003

18. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky, se kterým ke dni 31. prosince 2002 hospodařily Okresní hygienická stanice pro okres Praha-východ se sídlem v Praze a Okresní hygienická stanice pro okres Praha-západ se sídlem v Praze, a veškerá práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které měla ke dni 31. prosince 2002 Okresní hygienická stanice pro okres Praha-východ a Okresní hygienická stanice pro okres Praha-západ, přecházejí na Ministerstvo zdravotnictví.

01.01.2003

19. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky neuvedeným v bodech 16 a 17, se kterými ke dni 31. prosince 2002 hospodařily okresní a krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy), a veškerá práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ostatních zaměstnanců, neuvedených v bodech 16 a 17, které měla ke dni 31. prosince 2002:

01.01.2003

a) Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Praze,

01.01.2003

b) Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, okresní hygienické stanice se sídlem v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Kolíně,

01.01.2003

c) Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích,

01.01.2003

d) Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, městská hygienická stanice se sídlem v Plzni a okresní hygienické stanice se sídlem v Domažlicích, Klatovech, Plzni, Rokycanech a Tachově, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Plzni,

01.01.2003

e) Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech a okresní hygienické stanice se sídlem v Chebu, Karlových Varech a Sokolově, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech,

01.01.2003

f) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem a okresní hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,

01.01.2003

g) Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci a okresní hygienické stanice se sídlem v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Liberci,

01.01.2003

h) Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové a okresní hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové,

01.01.2003

i) Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích a okresní hygienické stanice se sídlem v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,

01.01.2003

j) Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě a okresní hygienické stanice se sídlem v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě,

01.01.2003

k) Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně, Městská hygienická stanice se sídlem v Brně a okresní hygienické stanice se sídlem v Brně, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Brně,

01.01.2003

l) Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci a okresní hygienické stanice se sídlem v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Olomouci,

01.01.2003

m) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a okresní hygienické stanice se sídlem v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,

01.01.2003

n) Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně a okresní hygienické stanice se sídlem v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně.

01.01.2003

20. Pokud jde o majetek České republiky, který užívaly ke dni 31. prosince 2002 městské hygienické stanice se sídlem v hlavním městě Praze, v Plzni a v Brně, mění se příslušnost hospodaření s ním takto:

01.01.2003

a) jde-li o majetek potřebný k plnění úkolů v rámci působnosti správního úřadu uvedeného v bodech 1 až 3 užívaný ke dni 31. prosince 2002:

01.01.2003

1. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v hlavním městě Praze, přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,

01.01.2003

2. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni, přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,

01.01.2003

3. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně, přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;

01.01.2003

b) jde-li o majetek neuvedený v písmenu a) užívaný ke dni 31. prosince 2002:

01.01.2003

1. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v hlavním městě Praze, přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze,

01.01.2003

2. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni, přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Plzni,

01.01.2003

3. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně, přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Brně;

01.01.2003

c) dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů technicko-hospodářských zaměstnanců potřebných ke správě a údržbě tohoto majetku a plnění funkcí zaměstnavatele správním úřadem uvedeným v písmenu a) bodech 1 až 3 a zaměstnanců vykonávajících státní zdravotní dozor, které měla k tomuto dni:

01.01.2003

1. Městská hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,

01.01.2003

2. Městská hygienická stanice se sídlem v Plzni, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,

01.01.2003

3. Městská hygienická stanice se sídlem v Brně, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;

01.01.2003

d) dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců neuvedených v písmenu c), které měla k tomuto dni:

01.01.2003

1. Městská hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Praze,

01.01.2003

2. Městská hygienická stanice se sídlem v Plzni, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Plzni,

01.01.2003

3. Městská hygienická stanice se sídlem v Brně, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Brně.

01.01.2003

21. Věci, které jsou majetkem České republiky, práva České republiky a jiné majetkové hodnoty, jakož i závazky České republiky uvedené v bodech 17 až 20 nepřecházejí ve smyslu zvláštního zákona z majetku České republiky do vlastnictví krajů ani obcí.

26.01.2006

22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace.2)

01.01.2003

ČÁST STO OSMNÁCTÁ

01.01.2003

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.01.2003

Čl. CXVIII

01.01.2003

1. Správní řízení zahájená okresním úřadem a pověřeným obecním úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí orgány územních samosprávných celků podle toho, na které územní samosprávné celky působnosti okresních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona přešly.

01.01.2003

2. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se orgánům uvedeným v bodě 1 prodlužují o 30 dnů.

01.01.2003

3. Výkon rozhodnutí zahájený okresním úřadem nebo výkon rozhodnutí, který bude možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, provedou územní samosprávné celky podle toho, na které územní samosprávné celky působnosti okresních úřadů podle tohoto zákona přešly. Výnosy z takto provedených výkonů rozhodnutí jsou příjmem územních samosprávných celků, které výkon rozhodnutí provedly.

01.01.2003

4. V řízeních o odvolání proti rozhodnutím okresních a městských hygieniků, která ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena krajskými hygieniky (hygienikem hlavního města Prahy), pokračuje příslušná krajská hygienická stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy), v řízeních o odvolání proti rozhodnutí krajských hygieniků (hygienika hlavního města Prahy), která ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena, pokračuje Ministerstvo zdravotnictví.

01.01.2003

5. V řízeních, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena okresními a městskými hygieniky a krajskými hygieniky (hygienikem hlavního města Prahy), s výjimkou řízení podle bodu 4, pokračují místně příslušné krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy).

01.01.2003

6. Okresní úřady provedou skartační řízení u všech písemností, jimž ke dni 31. prosince 2002 projde skartační lhůta.

01.01.2003

7. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídlech dosavadních okresních úřadů a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Černošice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nýřany, Přeštice a Šlapanice převezmou do své péče spisovny okresních úřadů.

01.01.2003

8. Pověřené obecní úřady provedou spisovou rozluku u agend, které budou od 1. ledna 2003 vykonávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

01.01.2003

9. Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou postupy při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a náležitosti spisové evidence při provádění spisové rozluky.

01.01.2003

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ

01.01.2003

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.01.2003

Čl. CXIX

01.01.2003

1. Pokud zvláštní zákon stanoví působnost okresního úřadu nebo okresního národního výboru a tato působnost nebyla tímto nebo zvláštním zákonem převedena na územní samosprávné celky, vykonává tuto působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností jako výkon přenesené působnosti.

01.01.2003

2. Pokud okresní úřad vykonával činnosti, které mu nebyly stanoveny obecně závazným právním předpisem, přechází tyto činnosti na obecní úřad obce s rozšířenou působností jako výkon přenesené působnosti.

01.01.2003

3. Pokud zvláštní zákon stanoví působnost orgánu, který zanikl, a nejedná se o případy uvedené v bodě 1, a tato působnost nebyla přenesena na jiný orgán, je věcně příslušný ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší.

01.01.2003

ČÁST STO DVACÁTÁ

01.01.2003

ÚČINNOST

01.01.2003

Čl. CXX

01.10.2002

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003 s výjimkou ustanovení čl. XXV bodu 3, čl. XLV, čl. CXIII bodů 4 a 7 čl. CXVII bodů 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a čl. CXVIII bodů 4, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, a čl. XXV bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.


01.01.2003

Klaus v. r.

01.01.2003

Havel v. r.

01.01.2003

v. z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

01.03.2002

2) § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

01.03.2002

1) Například vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru