PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 294/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.

Částka 108/2002
Platnost od 02.07.2002
Účinnost od 02.07.2002
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
02.07.200231.12.2014

294

02.07.200231.12.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

02.07.200231.12.2014

ze dne 12. června 2002,

02.07.200231.12.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.

02.07.200231.12.2014

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2, 5 a 6, § 1 odst. 2 písm. c) a § 1 odst. 4 zákona:


02.07.200231.12.2014

Čl. I

02.07.200231.12.2014

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb., se mění takto:

02.07.200231.12.2014

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "v době od 1. října do 30. září jednotlivého kalendářního roku (dále jen "hospodářský rok")".

02.07.200231.12.2014

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slova "není uváděna do klidu" vkládají slova "v hospodářském roce".

02.07.200231.12.2014

3. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

02.07.200231.12.2014

"(2) Fond při splnění podmínek stanovených tímto nařízením poskytuje osobám uvedeným v § 10 odst. 1 finanční podporu za nepotravinářské využití řepky olejné jejím zpracováním na methylester řepkového oleje, které se uskuteční v hospodářském roce následujícím bezprostředně po roce, v němž byla řepka olejná vypěstována (dále jen "zpracovatelský rok").".

02.07.200231.12.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

02.07.200231.12.2014

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se číslo "2,3" nahrazuje číslem "2,5".

02.07.200231.12.2014

5. V § 10 se slovo "srpnu" nahrazuje slovem "březnu" a slovo "srpna" se nahrazuje slovem "března".

02.07.200231.12.2014

6. V § 10 odstavce 3 a 4 znějí:

02.07.200231.12.2014

"(3) Zájemce v žádosti uvede množství řepky olejné, které požaduje koupit, a předpokládané vyrobitelné množství methylesteru řepkového oleje v jednotlivých čtvrtletích zpracovatelského roku; požadované množství řepky olejné musí odpovídat nejvýše 3,2násobku množství methylesteru řepkového oleje, které může zájemce vyrobit v průběhu zpracovatelského roku ve výrobním zařízení umístěném na území České republiky, které je součástí jeho hmotného majetku.8)

02.07.200231.12.2014

(4) Zájemce doručí Fondu žádost nejpozději do 31. března příslušného hospodářského roku.".

02.07.200231.12.2014

7. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

02.07.200231.12.2014

"§ 10a

02.07.200231.12.2014

Posouzení žádosti o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje

02.07.200231.12.2014

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti zájemců (§ 10 odst. 4) z hlediska, zda

02.07.200231.12.2014

a) žádost byla podána ve stanoveném termínu,

02.07.200231.12.2014

b) zájemce splňuje ustanovení § 10 odst. 1,

02.07.200231.12.2014

c) žádost byla doložena doklady podle bodu 5 přílohy č. 6 k tomuto nařízení a byla vyplněna úplně,

02.07.200231.12.2014

d) zájemce nepožádal o vyšší množství řepky, než může ve výrobním zařízení umístěném na území České republiky, které je součástí jeho hmotného majetku,8) v průběhu zpracovatelského roku zpracovat na methylester řepkového oleje.

02.07.200231.12.2014

(2) Zjistí-li Fond, že není splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, žádost zamítne a tuto skutečnost s uvedením důvodů zamítnutí bez zbytečného odkladu písemně sdělí zájemci.".

02.07.200231.12.2014

8. § 11 zní:

02.07.200231.12.2014

"§ 11

02.07.200231.12.2014

(1) Zájemcům, kterým nebyla žádost zamítnuta podle § 10a odst. 2, Fond nabídne ke koupi za účelem výroby methylesteru řepkového oleje pro zpracovatelský rok množství řepky olejné, které má být v příslušném hospodářském roce dodáno z půdy uvedené do klidu podle pravomocných rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory vydaných Fondem do 30. června příslušného hospodářského roku; Fond nabídne ke koupi nejvýše 230 000 tun řepky olejné.

02.07.200231.12.2014

(2) Je-li množství řepky olejné, které Fond nabídne podle odstavce 1 nižší než 230 000 tun řepky olejné, Fond písemně sdělí do 15. července příslušného hospodářského roku zájemcům, že na toto rozdílné množství poskytne finanční podporu nepotravinářského využití řepky olejné v souladu s podmínkami uvedenými v § 16a.

02.07.200231.12.2014

(3) Neprodá-li Fond veškeré množství řepky olejné nakoupené podle § 2 odst. 2 písm. b) zájemcům, se kterými uzavřel kupní smlouvu podle § 13, prodá toto neprodané množství řepky olejné za účelem vývozu mimo území České republiky osobám vybraným na základě výběrového řízení vyhlášeného podle § 14.".

02.07.200231.12.2014

9. V § 12 se odstavce 1 a 2 zrušují.

02.07.200231.12.2014

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

02.07.200231.12.2014

10. V § 12 odst. 1 se slova "žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, množství uvedené v" nahrazují slovy "nezamítnutých žádostech množství nabídnuté ke koupi v souladu s".

02.07.200231.12.2014

11. V § 12 odst. 2 úvodní větě se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v § 10a odst. 2".

02.07.200231.12.2014

12. V § 12 odst. 2 se slova "odstavce 2, nepřekročí množství uvedené v" nahrazují slovy "§ 10a odst. 2 písm. a), nepřekročí množství nabídnuté ke koupi v souladu s".

02.07.200231.12.2014

13. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 1".

02.07.200231.12.2014

14. V § 13 odst. 1 se slova "podle § 12 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 12 odst. 2" a slova "příslušný hospodářský" se nahrazují slovem "zpracovatelský".

02.07.200231.12.2014

15. V § 13 odst. 2 se v písmenech a) a g) slovo "hospodářského" nahrazuje slovem "zpracovatelského" a v písmenech b), c) a f) se slova "příslušného hospodářského" nahrazují slovem "zpracovatelského"; v písmenu g) se dále slova ", ve kterém měla být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje," zrušují.

02.07.200231.12.2014

16. V § 13 odst. 2 písm. e) se na konci písmene doplňují slova ", případně jiné osobě, která zajistí užití methylesteru řepkového oleje ve směsném palivu pro vznětové motory pro vlastní spotřebu,".

02.07.200231.12.2014

17. V § 14 odst. 1 se slova "příslušného hospodářského" nahrazují slovem "zpracovatelského" a slova "§ 13 odst. 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 písm. f) a g)".

02.07.200231.12.2014

18. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

02.07.200231.12.2014

"§ 16a

02.07.200231.12.2014

(1) Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné může podat pouze zájemce, kterému nebyla pro příslušný hospodářský rok zamítnuta žádost podle § 10a odst. 2, nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku.

02.07.200231.12.2014

(2) V žádosti uvede zájemce množství řepky olejné, na které žádá o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné, přičemž může požádat nejvýše o množství řepky olejné odpovídající rozdílu mezi množstvím řepky olejné, o které žádal podle § 10, a množstvím řepky olejné, na které uzavřel kupní smlouvu podle § 13. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

02.07.200231.12.2014

(3) Fond rozhodne o žádosti v souladu s § 5 odst. 5 zákona. Překročí-li celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v nezamítnutých žádostech podaných podle odstavce 1, rozdílné množství uvedené v § 11 odst. 2, Fond požadavky jednotlivých zájemců poměrně upraví.

02.07.200231.12.2014

(4) Fond poskytne finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné ve výši stanovené podle odstavce 5, jestliže zájemce prokáže, že nakoupil řepku olejnou v množství, na které mu má být poskytnuta podpora, a z každé tuny takto nakoupené řepky olejné vyrobil nejméně 0,3125 tuny methylesteru řepkového oleje.

02.07.200231.12.2014

(5) Fond stanoví pro zpracovatelský rok výši finanční podpory na nepotravinářské užití řepky olejné jako rozdíl mezi cenou, za kterou Fond nakupuje řepku olejnou z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, zvýšenou o částku finanční podpory připadající na tunu dodané řepky olejné z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, a průměrnou cenou, za kterou byla v období od 1. srpna do 30. září příslušného hospodářského roku řepka olejná prodávána kupujícím podle § 13.".

02.07.200231.12.2014

19. V příloze č. 1 bodu 2 se zrušuje vysvětlivka **, včetně odkazu na ni uvedeného v nadpisu třetího sloupce tabulky.

02.07.200231.12.2014

20. Příloha č. 8 zní:

02.07.200231.12.2014

"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

02.07.200231.12.2014

Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné
Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné

02.07.200231.12.2014

21. Příloha č. 9 se zrušuje.


02.07.200231.12.2014

Čl. II

02.07.200231.12.2014

Přechodné ustanovení

02.07.200231.12.2014

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje pro hospodářský rok 2002/2003, ve kterém má být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje, podá zájemce Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

02.07.200231.12.2014

Čl. III

02.07.200231.12.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


02.07.200231.12.2014

Předseda vlády:

02.07.200231.12.2014

v z. JUDr. Rychetský v. r.

02.07.200231.12.2014

Ministr zemědělství:

02.07.200231.12.2014

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru