PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 2/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

Částka 2/2002
Platnost od 07.01.2002
Účinnost od 01.02.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.02.2002

2

01.02.2002

ZÁKON

01.02.2002

ze dne 27. listopadu 2001,

01.02.2002

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

01.02.2002

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.02.2002

ČÁST PRVNÍ

01.02.2002

Změna zákona o azylu

01.02.2002

Čl. I

01.02.2002

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), se mění takto:

01.02.2002

1. V § 1 písm. c) se slova "účastníků řízení o udělení azylu nebo o odnětí azylu a azylantů" nahrazují slovy "žadatele o udělení azylu a azylanta".

01.02.2002

2. V § 2 odst. 2 se zrušuje označení písmene a), čárka za slovem "§ 91" se nahrazuje tečkou a zrušuje se slovo "nebo" a písmeno b).

01.02.2002

3. V části první hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2), 3) a 4) zní:

01.02.2002

"HLAVA II

01.02.2002

PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL, VSTUPNÍ VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ

01.02.2002

Prohlášení o úmyslu požádat o azyl

01.02.2002

§ 3

01.02.2002

(1) Prohlášením o úmyslu požádat o azyl (dále jen "prohlášení o azylu") se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním.

01.02.2002

(2) Prohlášení o azylu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

01.02.2002

§ 3a

01.02.2002

Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o azylu

01.02.2002

a) policii

01.02.2002

1. na hraničním přechodu,2)

01.02.2002

2. v přijímacím středisku,

01.02.2002

3. na odboru cizinecké a pohraniční policie za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo

01.02.2002

4. v zařízení pro zajištění cizinců,3) anebo

01.02.2002

b) ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo vykonává vazbu anebo trest odnětí svobody.

01.02.2002

§ 3b

01.02.2002

(1) Oprávnění cizince učinit prohlášení o azylu v zařízení pro zajištění cizinců3) zaniká uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byl policií informován o možnosti požádat o udělení azylu na území a důsledcích spojených s uplynutím této lhůty.

01.02.2002

(2) Policie informuje cizince v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět. Policie o tomto úkonu pořídí záznam, který podepíše cizinec a ten, kdo záznam pořídil. Odmítne-li cizinec podpis nebo nemůže-li psát, uvede se tato skutečnost v záznamu.

01.02.2002

§ 3c

01.02.2002

(1) Na cizince, jenž učinil prohlášení o azylu, se pro účely poskytování zdravotní péče (§ 88) a bezplatného poskytování ubytování, stravy a jiných služeb [§ 42 odst. 1 písm. a)] hledí jako na žadatele o udělení azylu

01.02.2002

a) po dobu, kdy je oprávněn k pobytu na území na základě vstupního víza,

01.02.2002

b) po dobu 5 dnů od doby prohlášení o azylu v případech, kdy mu není vstupní vízum uděleno,

01.02.2002

c) od doby prohlášení o azylu učiněného v průběhu hospitalizace nebo výkonu vazby anebo trestu odnětí svobody do doby, kdy je povinen dostavit se do přijímacího střediska.

01.02.2002

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze ukončit pobyt cizince na území na základě úředního rozhodnutí.

01.02.2002

Vstupní vízum

01.02.2002

§ 3d

01.02.2002

(1) Vstupní vízum se udělí cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu, v přijímacím středisku nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie a prokázal svou totožnost cestovním dokladem nebo jí osvědčil čestným prohlášením.

01.02.2002

(2) Vstupní vízum uděluje policie.

01.02.2002

(3) Vstupní vízum je platné 30 dnů ode dne jeho udělení.

01.02.2002

(4) Vstupní vízum opravňuje k pobytu po dobu v něm uvedenou.

01.02.2002

§ 3e

01.02.2002

(1) Cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie, policie udělí vstupní vízum opravňující k pobytu na území po dobu nezbytnou k dostavení se do přijímacího střediska určeného ministerstvem.

01.02.2002

(2) Doba pobytu se považuje za prodlouženou po dobu trvání překážky na vůli cizince nezávislé, která brání jeho dostavení se do přijímacího střediska.

01.02.2002

(3) Cizinec je povinen

01.02.2002

a) překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

01.02.2002

b) dostavit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

01.02.2002

(4) Policie po dostavení se cizince do přijímacího střediska dobu pobytu na vstupní vízum prodlouží do dne stanoveného ministerstvem pro podání žádosti o udělení azylu (§ 10).

01.02.2002

§ 3f

01.02.2002

Cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu v přijímacím středisku, policie udělí vstupní vízum opravňující k pobytu na území do dne stanoveného ministerstvem pro podání žádosti o udělení azylu (§ 10).

01.02.2002

§ 3g

01.02.2002

Vstupní vízum nelze udělit, jestliže cizinec

01.02.2002

a) je v době učinění prohlášení o azylu oprávněn pobývat na území na základě povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu,4) nebo

01.02.2002

b) učinil prohlášení o azylu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

01.02.2002

Doprava cizince do azylového zařízení

01.02.2002

§ 4

01.02.2002

(1) Policie dopraví cizince, který učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie, do přijímacího střediska určeného ministerstvem, vyžaduje-li to zdravotní stav cizince nebo je-li důvodná obava, že se ve stanovené lhůtě do přijímacího střediska nedostaví.

01.02.2002

(2) Náklady spojené s dopravou cizince hradí ministerstvo.

01.02.2002

§ 4a

01.02.2002

(1) Cizinec, který učinil prohlášení o azylu, je povinen dopravit se do přijímacího střediska určeného ministerstvem ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byl propuštěn z hospitalizace, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody; § 4 odst. 1 zde platí obdobně.

01.02.2002

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy splnění povinnosti zabrání překážka na vůli cizince nezávislá.

01.02.2002

(3) Cizinec je povinen

01.02.2002

a) překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

01.02.2002

b) dopravit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

01.02.2002

§ 4b

01.02.2002

Žadatele o udělení azylu, který byl propuštěn ze zařízení pro zajištění cizinců, dopraví ministerstvo do jím určeného azylového zařízení.

01.02.2002

2) § 3 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

01.02.2002

3) § 130 až 151 zákona č. 326/1999 Sb.

01.02.2002

4) Zákon č. 326/1999 Sb.".

01.02.2002

4. § 5 až 7 se zrušují.

01.02.2002

5. Nadpis nad § 8 se zrušuje.

01.02.2002

6. § 9 zní:

01.02.2002

"§ 9

01.02.2002

Na řízení o udělení nebo odnětí azylu se nevztahuje oddíl 1 části čtvrté správního řádu.".

01.02.2002

7. § 10 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 10

01.02.2002

Zahájení řízení

01.02.2002

(1) Řízení o udělení azylu se zahajuje podáním žádosti o udělení azylu na tiskopise uvedeném v příloze č. 1.

01.02.2002

(2) Žádost o udělení azylu je oprávněn podat cizinec, jenž učinil prohlášení o azylu.

01.02.2002

(3) Cizinec, který v České republice o udělení azylu již žádal, je oprávněn podat žádost o udělení azylu nejdříve 2 roky od pravomocného ukončení předchozího řízení. V případě, že cizinec požádal o soudní přezkum správního rozhodnutí, považuje se za počátek dvouleté lhůty den nabytí právní moci soudního rozhodnutí.

01.02.2002

(4) Ministerstvo může v případě hodném zvláštního zřetele lhůtu stanovenou v odstavci 3 prominout.

01.02.2002

(5) Ministerstvo bez zbytečného odkladu vyzve cizince k podání žádosti o udělení azylu; ve výzvě určí místo a lhůtu k podání této žádosti.".

01.02.2002

8. V § 11 se slova "nebo na návrh azylanta" zrušují.

01.02.2002

9. V § 12 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "se".

01.02.2002

10. § 13 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 13

01.02.2002

Azyl za účelem sloučení rodiny

01.02.2002

(1) Rodinnému příslušníkovi azylanta, jemuž byl udělen azyl podle § 12 nebo § 14, se v případě hodném zvláštního zřetele udělí azyl za účelem sloučení rodiny, i když v řízení o udělení azylu nebude v jeho případě zjištěn důvod pro udělení azylu podle § 12.

01.02.2002

(2) Rodinným příslušníkem se pro účely sloučení rodiny podle odstavce 1 rozumí

01.02.2002

a) manžel azylanta,

01.02.2002

b) svobodné dítě azylanta mladší 18 let, nebo

01.02.2002

c) rodič azylanta mladšího 18 let.

01.02.2002

(3) Předpokladem udělení azylu za účelem sloučení rodiny manželu azylanta je trvání manželství před udělením azylu azylantovi.".

01.02.2002

11. § 14 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 14

01.02.2002

Humanitární azyl

01.02.2002

Jestliže v řízení o udělení azylu nebude zjištěn důvod pro udělení azylu podle § 12, lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl z humanitárního důvodu.".

01.02.2002

12. V § 15 úvodní větě se slova "návrh na zahájení řízení" nahrazují slovem "žádost".

01.02.2002

13. V § 15 písm. b) se slova "návrhu na zahájení řízení" nahrazují slovem "žádosti".

01.02.2002

14. § 16 zní:

01.02.2002

"§ 16

01.02.2002

(1) Žádost o udělení azylu se zamítne jako zjevně nedůvodná, jestliže žadatel

01.02.2002

a) uvádí pouze ekonomické důvody,

01.02.2002

b) bez vážného důvodu uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním občanství nebo tyto údaje odmítá uvést,

01.02.2002

c) žádá o udělení azylu pouze proto, aby unikl situaci všeobecné nouze,

01.02.2002

d) v opakovaně podané žádosti o udělení azylu uvede skutečnosti v zásadě shodné či obdobné jako v žádosti předchozí anebo uvede skutečnosti jiné, které mu však byly či musely být známé již při podání předchozí žádosti o udělení azylu,

01.02.2002

e) přichází ze státu, který Česká republika považuje za třetí bezpečnou zemi nebo bezpečnou zemi původu, nebude-li prokázáno, že v jeho případě tento stát za takovou zemi považovat nelze,

01.02.2002

f) má více než 1 státní občanství a nevyužil ochrany některého ze států, jehož státní občanství má, pokud neprokáže, že z důvodů uvedených v § 12 této ochrany využít nemohl,

01.02.2002

g) neuvádí skutečnost svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12,

01.02.2002

h) uvádí skutečnosti zjevně nevěrohodné,

01.02.2002

i) mohl nalézt účinnou ochranu v jiné části státu, jehož státní občanství má, nebo je-li osobou bez státního občanství, v jiné části státu svého posledního trvalého bydliště, pokud se obava z pronásledování zřejmě vztahuje pouze na část státu,

01.02.2002

j) s cílem ztížit zjištění skutečného stavu věci zničil, poškodil nebo zatajil svůj cestovní doklad či jinou důležitou listinu anebo s tímto cílem předložil padělaný nebo pozměněný cestovní doklad či jinou důležitou listinu, nebo

01.02.2002

k) podal žádost o udělení azylu s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv mohl požádat o udělení azylu dříve.

01.02.2002

(2) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti pro její zjevnou nedůvodnost lze vydat nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení o udělení azylu.

01.02.2002

(3) Pokud žadatel není způsobilý k právním úkonům (§ 92) a není doprovázen zákonným zástupcem, nelze žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou.".

01.02.2002

15. V § 17 odst. 1 úvodní větě se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "udělený z důvodu podle § 12 se".

01.02.2002

16. V § 17 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.02.2002

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

01.02.2002

17. V § 17 odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo "nebo".

01.02.2002

18. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:

01.02.2002

"(2) Zanikne-li důvod, pro který byl udělen azyl za účelem sloučení rodiny, a nebude-li shledán jiný zřetele hodný důvod pro jeho ponechání, azyl za účelem sloučení rodiny se odejme.

01.02.2002

(3) Zanikne-li důvod, pro který byl udělen humanitární azyl, a nebude-li shledán jiný zřetele hodný důvod pro jeho ponechání, humanitární azyl se odejme.".

01.02.2002

19. V § 18 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".

01.02.2002

20. V § 18 se na konci písmene c) slovo ", nebo" nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.02.2002

21. V § 19 odst. 1 se za slovo "pro" vkládá slovo "vydání" a slova "o poskytnutí" se nahrazují slovy "ve věci".

01.02.2002

22. V § 19 odstavec 2 zní:

01.02.2002

"(2) Ministerstvo je povinno informovat účastníka řízení o své povinnosti dbát na ochranu osobních údajů.".

01.02.2002

23. V § 20 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.02.2002

"a) žadatel o udělení azylu, nebo

01.02.2002

b) azylant, s nímž bylo zahájeno řízení o odnětí azylu.".

01.02.2002

24. V § 20 odst. 2 se slova "s ověřeným podpisem tohoto účastníka" nahrazují slovy "; není-li plná moc udělena advokátovi, podpis tohoto účastníka na plné moci musí být úředně ověřen".

01.02.2002

25. V § 21 odst. 1 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Pokud tato osoba poskytuje účastníku řízení o udělení azylu právní pomoc bezplatně, může ministerstvo přispět na úhradu nákladů spojených s poskytováním této pomoci na základě písemně uzavřené smlouvy.".

01.02.2002

26. V § 22 odst. 1 větě první se slova "se svým souhlasem" zrušují.

01.02.2002

27. V § 23 odst. 1 větě první se slova "s účastníkem řízení" nahrazují slovy "se žadatelem o udělení azylu".

01.02.2002

28. V § 23 odstavec 2 zní:

01.02.2002

"(2) Žadatel o udělení azylu je povinen se dostavit na předvolání ministerstva k pohovoru.".

01.02.2002

29. § 24 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 24

01.02.2002

Doručování písemností žadateli o udělení azylu

01.02.2002

(1) Písemnosti se doručují do vlastních rukou žadatele o udělení azylu.

01.02.2002

(2) Písemnost, kterou se nepodařilo doručit, se uloží v přijímacím nebo pobytovém středisku, kde je žadatel o udělení azylu hlášen k pobytu, nebo v ministerstvem určeném azylovém zařízení, je-li hlášen k pobytu mimo azylové zařízení. Oznámení o uložení nedoručené písemnosti se vyvěsí v přijímacím nebo pobytovém středisku na úřední desce. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

01.02.2002

(3) Po hodnověrném zjištění, že se žadatel o udělení azylu dlouhodobě nezdržuje v místě, kde je hlášen k pobytu, se v případě, že místo jeho pobytu není známo, doručení provede podle odstavce 2.".

01.02.2002

30. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 24a

01.02.2002

Doručení rozhodnutí

01.02.2002

(1) Rozhodnutí se žadateli o udělení azylu doručí v místě a čase stanoveném v písemné výzvě k převzetí rozhodnutí.

01.02.2002

(2) Nedostaví-li se žadatel o udělení azylu k převzetí rozhodnutí v den ve výzvě uvedený, ač mu výzva byla doručena, je den k převzetí rozhodnutí ve výzvě uvedený považován za den, kdy je rozhodnutí žadateli o udělení azylu doručeno.".

01.02.2002

31. V § 25 odst. 1 písm. a) se slova "účastník řízení" nahrazují slovy "žadatel o udělení azylu" a slova "návrh na jeho zahájení" se nahrazují slovy "žádost o udělení azylu".

01.02.2002

32. V § 25 odst. 1 písmeno c) zní:

01.02.2002

"c) účastník řízení v jeho průběhu zemřel,".

01.02.2002

33. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova "účastník řízení" nahrazují slovy "žadatel o udělení azylu".

01.02.2002

34. V § 25 odst. 1 písmeno e) zní:

01.02.2002

"e) žadatel o udělení azylu neodstranil ve lhůtě stanovené ministerstvem vadu podání a v řízení nelze z tohoto důvodu pokračovat,".

01.02.2002

35. V § 25 odst. 1 se na konci písmene e) zrušuje slovo "nebo", tečka na konci písmene f) se nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

01.02.2002

"g) k řízení o udělení azylu je příslušný jiný stát, nebo

01.02.2002

h) žadatel o udělení azylu v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu nebo se o neoprávněný vstup na území jiného státu pokusil.".

01.02.2002

36. V § 25 se zrušují odstavce 2 a 3 a současně se zrušuje označení odstavce 1.

01.02.2002

37. V § 26 písm. a) se slovo "nedostatky" nahrazuje slovem "vadu".

01.02.2002

38. § 29 až 31 se zrušují.

01.02.2002

39. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"Právní moc rozhodnutí ve věcech azylu

01.02.2002

§ 31a

01.02.2002

Rozhodnutí ve věci azylu je v právní moci, nelze-li proti němu podat opravný prostředek k soudu.".

01.02.2002

40. V části první hlava IV včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7) zní:

01.02.2002

"HLAVA IV

01.02.2002

PŘEZKUM ROZHODNUTÍ VE VĚCI AZYLU SOUDEM

01.02.2002

§ 32

01.02.2002

(1) Proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu lze podat opravný prostředek k soudu.7)

01.02.2002

(2) Opravný prostředek lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

01.02.2002

(3) Ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí o žádosti o udělení azylu

01.02.2002

a) jímž se tato žádost zamítá jako zjevně nedůvodná,

01.02.2002

b) které bylo doručeno v době, kdy žadatel o udělení azylu byl umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

01.02.2002

c) podané v zařízení pro zajištění cizinců.3)

01.02.2002

(4) Neobsahuje-li rozhodnutí řádné poučení o opravném prostředku, lze tento podat do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

01.02.2002

(5) Včas podaný opravný prostředek má odkladný účinek s výjimkou opravného prostředku proti rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 písm. g).

01.02.2002

§ 33

01.02.2002

(1) Opravný prostředek se podává ministerstvu.

01.02.2002

(2) Ministerstvo předloží opravný prostředek spolu se svým vyjádřením příslušnému soudu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

01.02.2002

(3) Do doby, než o opravném prostředku rozhodne soud, může ministerstvo napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví opravnému prostředku.

01.02.2002

§ 33a

01.02.2002

(1) Soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání rozhodnutí ve věci.

01.02.2002

(2) Rozhodnutí o zastavení řízení nabývá právní moci dnem doručení.

01.02.2002

§ 33b

01.02.2002

Soud rozhodne o opravném prostředku proti rozhodnutí, jímž byla žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná, přednostně a s největším urychlením.

01.02.2002

7) § 250l a násl. občanského soudního řádu.".

01.02.2002

41. § 34 zní:

01.02.2002

"§ 34

01.02.2002

(1) Ministerstvo nese náklady řízení ve věci azylu do dne předložení opravného prostředku soudu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

01.02.2002

(2) Ministerstvo nese náklady vzniklé poskytováním služeb a kapesného (§ 42) do dne nabytí právní moci rozhodnutí ve věci azylu.".

01.02.2002

42. V části první hlavě VII nadpis dílu 1 zní: "Práva a povinnosti žadatele o udělení azylu".

01.02.2002

43. § 41 zní:

01.02.2002

"§ 41

01.02.2002

(1) Cizinec je povinen při podání žádosti o udělení azylu odevzdat ministerstvu svůj cestovní doklad; to neplatí, pokud pobývá na území na základě povolení k pobytu. Cestovní doklad se odevzdává na dobu řízení. Cizinec, na kterého se nevztahuje povinnost odevzdat cestovní doklad, je povinen při podání žádosti o udělení azylu předložit svůj cestovní doklad.

01.02.2002

(2) Pokud cizinec v době nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu nebo jímž bylo řízení o udělení azylu zastaveno, pobývá v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, ministerstvo cestovní doklad bez zbytečného odkladu předá policii za účelem ukončení pobytu cizince.

01.02.2002

(3) Pokud bylo rozhodnuto o udělení azylu, ministerstvo cestovní doklad předá policii za účelem úschovy po dobu jeho platnosti.".

01.02.2002

44. V § 42 odstavec 1 zní:

01.02.2002

"(1) Žadatel o udělení azylu má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na

01.02.2002

a) bezplatné poskytování ubytování, stravy a jiných služeb a

01.02.2002

b) kapesné

01.02.2002

za podmínky, že strpěl úkony nezbytné ke zjištění jeho finančních a majetkových poměrů a tyto poměry jsou takové, že od něho nelze spravedlivě žádat ani částečnou úhradu služeb podle písmena a).".

01.02.2002

45. V § 42 se odstavec 2 zrušuje.

01.02.2002

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.02.2002

46. V § 42 odst. 2 se slova "přijímacího nebo pobytového střediska účastníku řízení" nahrazují slovy "azylového zařízení žadateli".

01.02.2002

47. V § 43 odst. 1 se slova "Účastník řízení" nahrazují slovem "Žadatel".

01.02.2002

48. V § 43 odst. 2 se slova "Účastníku řízení" nahrazují slovem "Žadateli", slova "víza nebo" se zrušují a na konci se doplňuje věta "Celková doba, po kterou je v průběhu řízení o udělení azylu poskytnut finanční příspěvek, může činit nejvýše 3 měsíce.".

01.02.2002

49. V § 43 odstavec 3 zní:

01.02.2002

"(3) K řízení o poskytnutí finančního příspěvku podle odstavce 2 je příslušné ministerstvo.".

01.02.2002

50. V § 43 odst. 4 se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".

01.02.2002

51. V § 43 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

01.02.2002

"(5) Finanční příspěvek nelze poskytnout, pokud

01.02.2002

a) odpovědnost za úhradu pobytových nákladů nese právnická nebo fyzická osoba,9a)

01.02.2002

b) žadatel o finanční příspěvek uvedl nepravdivé údaje o svých finančních anebo majetkových poměrech nebo o finančních nebo majetkových poměrech své rodiny,

01.02.2002

c) žadatel o finanční příspěvek neoznámil skutečnosti rozhodné pro poskytnutí finančního příspěvku nebo změnu těchto skutečností, anebo

01.02.2002

d) žadatel o finanční příspěvek podal žádost o udělení azylu opakovaně.

01.02.2002

9a) § 15 a 180 zákona č. 326/1999 Sb.".

01.02.2002

52. V § 43 odstavec 7 zní:

01.02.2002

"(7) Finanční příspěvek je vyplácen ministerstvem v určeném azylovém zařízení.".

01.02.2002

53. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.02.2002

"(8) Pravomocné rozhodnutí o finančním příspěvku není přezkoumatelné soudem.".

01.02.2002

54. V § 44 větě první se slova "účastník řízení" nahrazují slovem "žadatel" a slova "rovněž účastníky řízení" se nahrazují slovem "žadateli".

01.02.2002

55. Nadpis nad § 45 zní: "Povinnosti žadatele o udělení azylu".

01.02.2002

56. V § 45 odst. 1 se slova "účastník řízení" nahrazují slovem "žadatel" a slovo "účastník" se zrušuje.

01.02.2002

57. V § 45 odst. 2 větě druhé se slova " , který uchová po dobu šesti měsíců" zrušují.

01.02.2002

58. V § 46 odst. 1 úvodní věta zní: "Žadatel o udělení azylu nesmí opustit přijímací středisko do".

01.02.2002

59. V § 46 odst. 1 písm. b) se slova "účastník řízení" nahrazují slovy "žadatel o udělení azylu".

01.02.2002

60. V § 46 odst. 1 písm. c) se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele".

01.02.2002

61. V § 46 odstavec 2 zní:

01.02.2002

"(2) Žadatel o udělení azylu nesmí opustit přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště ani po ukončení úkonů uvedených v odstavci 1.".

01.02.2002

62. V § 46 odst. 4 se slova "Povinnost strpět ubytování" nahrazují slovy "Ustanovení odstavců 1 a 2" a slova "víza nebo" se zrušují.

01.02.2002

63. V § 47 větě první se slova "Účastník řízení" nahrazují slovem "Žadatel".

01.02.2002

64. V § 47 věta druhá zní: "Sejmutí otisků zajišťuje policie, pořízení obrazového záznamu zajišťuje ministerstvo.".

01.02.2002

65. V § 48 se slova "Účastník řízení" nahrazují slovem "Žadatel".

01.02.2002

66. V § 49 úvodní větě se slova "Účastník řízení" nahrazují slovem "Žadatel".

01.02.2002

67. V § 49 písm. a) se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele".

01.02.2002

68. V § 49 písm. b) se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele".

01.02.2002

69. V § 49 písm. c) se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele".

01.02.2002

70. V § 49 písm. d) se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele".

01.02.2002

71. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který zní:

01.02.2002

"§ 49a

01.02.2002

Žadatel o udělení azylu je povinen

01.02.2002

a) v průběhu řízení poskytovat ministerstvu nezbytnou součinnost a uvádět pravdivé a úplné informace nezbytné pro spolehlivé zjištění skutečného stavu věci,

01.02.2002

b) oznamovat soudu, který rozhoduje o jím podaném opravném prostředku podle § 32 a následujících, pobyt delší než 20 dnů mimo místo hlášeného pobytu.".

01.02.2002

72. § 54 zní:

01.02.2002

"§ 54

01.02.2002

(1) Cizinec je povinen vycestovat z území

01.02.2002

a) bez zbytečného odkladu, jestliže nepodal žádost o udělení azylu podle § 10, ačkoli byl k tomu ministerstvem vyzván,

01.02.2002

b) do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o neudělení azylu, odnětí azylu nebo o zastavení řízení,

01.02.2002

c) do 3 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o neudělení azylu, odnětí azylu nebo o zastavení řízení vydaného v době pobytu cizince v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

01.02.2002

(2) Cizinec nemusí splnit povinnost vycestovat, pokud je oprávněn k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu.4)".

01.02.2002

73. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 54a

01.02.2002

Dobrovolná repatriace

01.02.2002

Ministerstvo může nést, je-li to ve veřejném zájmu, náklady spojené s dobrovolným návratem

01.02.2002

a) žadatele o udělení azylu na základě jeho písemné žádosti podané v průběhu řízení o udělení azylu, nebo

01.02.2002

b) cizince na základě jeho písemné žádosti podané do 24 hodin po nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení azylu, odnětí azylu nebo zastavení řízení

01.02.2002

do země původu nebo do jiného státu.".

01.02.2002

74. V § 55 se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele" a slovo "účastníka" se nahrazuje slovem "žadatele".

01.02.2002

75. V § 56 se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele".

01.02.2002

76. Za § 56 se vkládají nové § 56a a 56b, které znějí:

01.02.2002

"§ 56a

01.02.2002

(1) Letecká společnost nesmí na území České republiky přepravit cizince, který nemá cestovní doklad.

01.02.2002

(2) Letecká společnost, která na území České republiky přepravila cizince podle odstavce 1, je povinna tohoto cizince dopravit z území České republiky v případě, že cizinec je v době nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení azylu nebo zastavení řízení o udělení azylu umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

01.02.2002

§ 56b

01.02.2002

Zdravotnické zařízení, ve kterém je hospitalizován cizinec, je povinno umožnit ministerstvu činit nezbytné úkony v souvislosti s řízením o udělení azylu, pokud splnění této povinnosti nebrání jiný právní předpis. Ministerstvo nahradí zdravotnickému zařízení majetkovou újmu vzniklou v důsledku plnění povinnosti podle předchozí věty. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, jinak zaniká. Nedojde-li k dohodě, o náhradě a její výši rozhoduje soud.".

01.02.2002

77. V části první nadpis hlavy VIII zní:

01.02.2002

"Průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz povolení k pobytu azylanta, cestovní doklady".

01.02.2002

78. V části první hlavě VIII nadpis dílu 1 zní: "Průkaz žadatele o udělení azylu".

01.02.2002

79. V § 57 odst. 1 úvodní větě se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele" a slova "návrhu na zahájení řízení" se nahrazují slovy "žádosti o udělení azylu".

01.02.2002

80. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova "účastníkovi řízení" nahrazují slovem "žadateli".

01.02.2002

81. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova "účastníkovi řízení" nahrazují slovem "žadateli".

01.02.2002

82. V § 57 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.02.2002

"(2) Jestliže žádost o udělení azylu byla podána v době výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, v době hospitalizace anebo v zařízení pro zajištění cizinců,3) vydá ministerstvo průkaz žadatele o udělení azylu bez zbytečného odkladu po příchodu žadatele o udělení azylu do azylového zařízení.

01.02.2002

(3) Průkaz žadatele o udělení azylu je dokladem prokazujícím totožnost jeho držitele. Skutečnosti zapsané v průkazu žadatele o udělení azylu není jeho držitel povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.".

01.02.2002

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

01.02.2002

83. V § 57 odst. 4 se slova "průkazu účastníka řízení" nahrazují slovy "průkazu žadatele", slova "totožnosti účastníka řízení" se nahrazují slovy "totožnosti žadatele o udělení azylu" a slova "účastníky řízení" se nahrazují slovem "žadateli".

01.02.2002

84. V § 57 odst. 5 se slova "účastníka řízení o" nahrazují slovy "žadatele o udělení".

01.02.2002

85. V § 57 odst. 6 se slova "účastníka řízení o" nahrazují slovy "žadatele o udělení".

01.02.2002

86. § 58 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 58

01.02.2002

Neplatnost průkazu žadatele o udělení azylu

01.02.2002

(1) Průkaz žadatele o udělení azylu je neplatný, jestliže

01.02.2002

a) uplynula doba platnosti v něm uvedená,

01.02.2002

b) byla ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nebo

01.02.2002

c) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

01.02.2002

(2) O neplatnosti průkazu žadatele o udělení azylu rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

01.02.2002

a) jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

01.02.2002

b) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

01.02.2002

c) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.".

01.02.2002

87. V § 59 odst. 1 se slovo "trvalého" zrušuje.

01.02.2002

88. V § 59 odst. 2 se slovo "trvalého" zrušuje.

01.02.2002

89. V § 59 odst. 3 větě první se slova "dva roky" nahrazují slovy "5 let" , ve větě druhé se slovo "opakovaně" zrušuje, za slovo "prodloužit" se vkládají slova "dvakrát vždy" a slova "dva roky" se nahrazují slovy "5 let".

01.02.2002

90. V § 59 odst. 4 se slovo "trvalého" zrušuje.

01.02.2002

91. § 60 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 60

01.02.2002

Neplatnost průkazu povolení k pobytu azylanta

01.02.2002

(1) Průkaz povolení k pobytu azylanta je neplatný, jestliže

01.02.2002

a) nastane důvod uvedený v § 58 odst. 1,

01.02.2002

b) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí azylu, nebo

01.02.2002

c) zanikne azyl z důvodu uvedeného v § 18 písm. b) nebo c).

01.02.2002

(2) O neplatnosti průkazu povolení k pobytu rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

01.02.2002

a) jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

01.02.2002

b) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

01.02.2002

c) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.".

01.02.2002

92. V § 61 odst. 2 větě první se slova "2 roky" nahrazují slovy "5 let" a slovo "opakovaně" se zrušuje.

01.02.2002

93. V § 62 odst. 1 se slovo "trvalého" zrušuje.

01.02.2002

94. § 64 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 64

01.02.2002

Neplatnost cestovního dokladu

01.02.2002

(1) Cestovní doklad je neplatný, jestliže

01.02.2002

a) nastane důvod uvedený v § 58 odst. 1,

01.02.2002

b) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí azylu, nebo

01.02.2002

c) zanikne azyl z důvodu uvedeného v § 18 písm. b) anebo c).

01.02.2002

(2) O neplatnosti cestovního dokladu rozhodne orgán příslušný k jeho vydání, jestliže

01.02.2002

a) jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

01.02.2002

b) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost, nebo

01.02.2002

c) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.".

01.02.2002

95. V § 65 odstavec 3 zní:

01.02.2002

"(3) Cestovní průkaz totožnosti je neplatný z důvodu uvedeného v § 58 odst. 1.".

01.02.2002

96. V § 65 odst. 4 se slovo "trvalého" zrušuje.

01.02.2002

97. V § 65 odstavec 5 zní:

01.02.2002

"(5) Cestovní průkaz totožnosti se odebere při hraniční kontrole.".

01.02.2002

98. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

01.02.2002

"§ 65a

01.02.2002

(1) Cestovní průkaz totožnosti se vyhotovuje v českém jazyce a zpravidla ve 2 cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.

01.02.2002

(2) Zastupitelský úřad zapíše do cestovního průkazu totožnosti na žádost cizince jeho dítě mladší 15 let.".

01.02.2002

99. V § 66 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

01.02.2002

"(1) Policie zadrží při kontrole11) doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo o jehož neplatnosti má být rozhodnuto.

01.02.2002

11) § 167 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.".

01.02.2002

100. V § 66 odst. 3 se slova "písm. b)" zrušují.

01.02.2002

101. V § 68 se ve větě druhé na konci doplňují slova "a zajištění bydlení".

01.02.2002

102. V § 69 se slovo "trvalého" zrušuje.

01.02.2002

103. V § 70 odst. 2 se za slova "ode dne" vkládají slova "nabytí právní moci rozhodnutí o".

01.02.2002

104. V § 71 odstavec 1 zní:

01.02.2002

"(1) Ministerstvo vede

01.02.2002

a) evidenci cizinců, kteří učinili prohlášení o azylu,

01.02.2002

b) evidenci místa pobytu žadatele o udělení azylu a azylanta,

01.02.2002

c) evidenci žadatelů o udělení azylu a azylantů,

01.02.2002

d) evidenci cizinců narozených na území žadatelům o udělení azylu nebo azylantům,

01.02.2002

e) evidenci obrazových záznamů podle § 47,

01.02.2002

f) evidenci žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku.".

01.02.2002

105. V § 71 odst. 2 se slova "vstupovat do evidencí" nahrazují slovy "využívat údaje uchovávané v evidencích" a slova "a využívat údaje v nich uchovávané" se zrušují.

01.02.2002

106. V § 71 odst. 3 větě první se slovo "tohoto" zrušuje.

01.02.2002

107. V § 71 odstavec 4 zní:

01.02.2002

"(4) Osobní údaje zpracovávané v evidencích podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou vedeny v rozsahu uvedeném v žádosti o udělení azylu.".

01.02.2002

108. V § 71 odst. 5 se slova "účastníkům řízení" a "evidenci udělených víz za účelem strpění pobytu" zrušují, slovo "a" se nahrazuje čárkou, slova "účastníku řízení" se nahrazují slovem "žadatelů" a na konci textu odstavce se doplňují tato slova: "a evidenci daktyloskopických otisků prstů sejmutých žadateli o udělení azylu".

01.02.2002

109. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12a) zní:

01.02.2002

"§ 71a

01.02.2002

Předávání osobních údajů do jiných států

01.02.2002

Povinnost žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o povolení k předání nebo předávání osobních údajů týkajících se žadatelů o udělení azylu nebo azylantů do jiných států se na ministerstvo nevztahuje.12a)

01.02.2002

12a) § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.".

01.02.2002

110. V § 72 odst. 1 se slova "návrh na zahájení řízení" nahrazují slovem "žádost", slova "víza nebo" se zrušují a slova "předpisu.4)" se nahrazují textem "předpisu4) anebo je umístěn v zařízení pro zajištění cizinců3) nebo pokud podal žádost o udělení azylu v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Policie udělí vízum v den, kdy odpadl důvod podle předchozí věty.".

01.02.2002

111. V § 72 odst. 2 větě první se slovo "vždy" nahrazuje slovem "až".

01.02.2002

112. V § 72 se odstavec 4 zrušuje.

01.02.2002

113. § 73 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 73

01.02.2002

Pobyt v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště

01.02.2002

(1) Policie umístí do přijímacího střediska v tranzitním prostoru mezinárodního letiště cizince, jenž učinil prohlášení o azylu v tomto prostoru.

01.02.2002

(2) Ministerstvo dopraví cizince do jiného ministerstvem určeného azylového zařízení na území, jestliže

01.02.2002

a) nevydá rozhodnutí do 5 dnů ode dne zahájení řízení o udělení azylu, nebo

01.02.2002

b) soud nevydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne podání opravného prostředku proti rozhodnutí ministerstva.

01.02.2002

(3) Cizinec, jenž je v době nabytí právní moci rozhodnutí, jímž se azyl neuděluje nebo jímž bylo řízení o udělení azylu zastaveno, umístěn v přijímacím středisku podle odstavce 1, nesmí toto středisko opustit do doby vycestování mimo území.".

01.02.2002

114. § 74 a 75 se zrušují.

01.02.2002

115. V § 76 se slova "je oprávněn k trvalému pobytu" nahrazují slovy "má trvalý pobyt".

01.02.2002

116. § 77 a 78 včetně nadpisu znějí:

01.02.2002

"Hlášení místa pobytu

01.02.2002

§ 77

01.02.2002

(1) Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení azylu je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn.

01.02.2002

(2) Žadatel hlášený v azylovém zařízení je povinen písemně oznámit úmysl změnit místo hlášeného pobytu. Oznámení musí učinit nejpozději 15 dnů před změnou místa hlášeného pobytu místně příslušnému oddělení cizinecké policie. K oznámení připojí písemné potvrzení obsahující souhlas vlastníka objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen k bydlení nebo ubytování nebo jeho vymezené části, s ohlášením změny místa pobytu; je-li vlastníkem právnická osoba, v potvrzení uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo, potvrzení dále opatří svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).

01.02.2002

(3) Ministerstvo neudělí souhlas se změnou místa hlášeného pobytu, jestliže zjistí skutečnost odůvodňující pochybnosti o dosažitelnosti žadatele pro udělení azylu pro účely řízení o udělení azylu v novém místě hlášeného pobytu nebo zjistí, že předložené listiny obsahují nepravdivou skutečnost.

01.02.2002

(4) Změnu místa hlášeného pobytu žadatel o udělení azylu ohlásí odboru cizinecké a pohraniční policie příslušnému podle místa nového pobytu (dále jen "útvar policie").

01.02.2002

(5) Při ohlášení změny místa pobytu je žadatel o udělení azylu povinen

01.02.2002

a) sdělit vyplněním přihlašovacího tiskopisu příjmení, jméno, den, měsíc, rok a místo narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo průkazu žadatele o udělení azylu a předpokládanou dobu ubytování,

01.02.2002

b) předložit potvrzení podle odstavce 2. Potvrzení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem vlastníka. Podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud vlastník podepíše potvrzení před pracovníkem útvaru policie a současně předloží doklad totožnosti,

01.02.2002

c) předložit průkaz žadatele o udělení azylu,

01.02.2002

d) předložit souhlas ministerstva se změnou místa hlášeného pobytu.

01.02.2002

(6) Útvar policie rozhodne o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh vlastníka.

01.02.2002

(7) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 6 se za místo hlášeného pobytu považuje azylové zařízení, v němž byl žadatel o udělení azylu naposledy hlášen k pobytu.

01.02.2002

§ 78

01.02.2002

(1) Azylant je povinen přihlásit se k trvalému pobytu u útvaru policie do 3 pracovních dnů ode dne

01.02.2002

a) doručení rozhodnutí o azylu, nebo

01.02.2002

b) změny místa trvalého pobytu.

01.02.2002

(2) Útvar policie oznámí ministerstvu změnu místa pobytu azylanta.

01.02.2002

(3) Při hlášení pobytu azylanta a hlášení jeho změn se postupuje podle zvláštního právního předpisu.4)".

01.02.2002

117. Za § 78 se vkládá nový § 78a, který zní:

01.02.2002

"§ 78a

01.02.2002

Útvar policie oznámí ministerstvu ohlášení změny místa pobytu do 3 pracovních dnů.".

01.02.2002

118. V § 79 odst. 1 se slova "účastníka řízení o udělení azylu" nahrazují slovem "cizince" a na konci odstavce se doplňují slova "nebo po dobu, kterou stanoví tento zákon".

01.02.2002

119. V § 79 odst. 2 se slova "účastníka řízení" nahrazují slovem "žadatele" a slova "rozhodnutí o udělení azylu" se nahrazují slovy "rozhodnutí o jeho žádosti o udělení azylu; ministerstvo může ve zřetele hodném případě udělit výjimku".

01.02.2002

120. V § 79 odst. 3 se slova "cizinců, kterým byl udělen azyl" nahrazují slovem "azylantů".

01.02.2002

121. V § 80 odst. 4 se slova "dětí účastníků řízení o udělení azylu, které v České republice plní povinnou školní docházku, do výchovně vzdělávacího procesu v příslušné základní škole" nahrazují slovy "žadatelů o udělení azylu, pro něž je školní docházka povinná podle zákonů České republiky, do vzdělávání v základní škole".

01.02.2002

122. § 82 zní:

01.02.2002

"§ 82

01.02.2002

(1) Žadatel o udělení azylu hlášený k pobytu v pobytovém středisku může toto středisko opouštět na dobu nejdéle 30 dnů.

01.02.2002

(2) Žadatel o udělení azylu je povinen písemně oznámit ministerstvu opuštění tohoto střediska na dobu delší než 24 hodin. V oznámení žadatel o udělení azylu uvede adresu, kde se bude zdržovat, a délku pobytu mimo pobytové středisko. Opuštění pobytového střediska na dobu delší než 3 dny je žadatel o udělení azylu povinen písemně oznámit ministerstvu nejméně 24 hodin před odchodem z pobytového střediska.".

01.02.2002

123. § 84 včetně nadpisu zní:

01.02.2002

"§ 84

01.02.2002

Příspěvek obci

01.02.2002

Ministerstvo poskytuje obci příspěvek

01.02.2002

a) na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,

01.02.2002

b) na úhradu neinvestičních nákladů základních škol, které navštěvují žadatelé o udělení azylu.".

01.02.2002

124. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který zní:

01.02.2002

"§ 85a

01.02.2002

(1) Podáním žádosti o udělení azylu se zrušuje platnost víza vydaného podle zvláštního právního předpisu.4)

01.02.2002

(2) Právní postavení cizince vyplývající z jeho umístění v zařízení pro zajištění cizinců3) není prohlášením o azylu nebo podáním žádosti o udělení azylu (§ 10) dotčeno.".

01.02.2002

125. V § 86 se odstavec 3 zrušuje.

01.02.2002

126. V § 87 odstavec 1 zní:

01.02.2002

"(1) Policie, zpravodajská služba České republiky nebo Ministerstvo zahraničních věcí poskytne ministerstvu anebo soudu na jejich žádost informaci nebo stanovisko potřebné ke spolehlivému zjištění skutečného stavu věci v řízení podle tohoto zákona. Policie nebo zpravodajská služba České republiky poskytnutí informace anebo stanoviska odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejich úkolů. Je-li obsahem informace nebo stanoviska skutečnost, kterou je nutno v zájmu České republiky utajovat, nestávají se součástí spisu.".

01.02.2002

127. V § 87 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a skutečnosti, které brání cizinci dostavit se ve stanovené lhůtě do přijímacího střediska".

01.02.2002

128. V § 87 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

01.02.2002

"(4) Policie sdělí ministerstvu bez zbytečného odkladu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince, jenž učinil prohlášení o azylu, a den a místo učinění prohlášení o azylu.

01.02.2002

(5) Policie prověří na žádost ministerstva údaje uvedené v oznámení podle § 77 odst. 2.".

01.02.2002

129. § 88 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:

01.02.2002

"§ 88

01.02.2002

Zdravotní péče

01.02.2002

(1) Žadateli o udělení azylu a jeho dítěti narozenému na území se do skončení řízení o udělení azylu poskytuje na území bezplatná zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem12a) a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví; to neplatí, pokud je zdravotní péče zajištěna podle jiného právního předpisu.12b)

01.02.2002

(2) Zdravotnická péče uvedená v odstavci 1 se žadatelům o udělení azylu poskytuje ve zdravotnických zařízeních určených ministerstvem, s nimiž ministerstvo nebo jím zřízená organizační složka uzavře smlouvu o poskytování zdravotní péče; to neplatí pro poskytování zdravotní péče v případě bezprostředního ohrožení života.

01.02.2002

(3) Náklady spojené s poskytováním zdravotní péče podle odstavce 1 hradí stát; úhradu nákladů vzniklých zdravotnickému zařízení zajišťuje ministerstvo z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

01.02.2002

(4) Dítě, které se narodilo azylantce a pobývá na území, se pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem do doby, než bude rozhodnuto o udělení azylu nebo jiném druhu pobytu na území podle zvláštního právního předpisu.4)

01.02.2002

12a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.02.2002

12b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.".

01.02.2002

130. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

01.02.2002

"§ 88a

01.02.2002

Žadatel o udělení azylu a azylant je povinen oznámit ministerstvu do 15 dnů narození dítěte.".

01.02.2002

131. V § 89 odst. 1 se slova "účastník řízení" nahrazují slovy "žadatel o udělení azylu".

01.02.2002

132. V § 91 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.02.2002

"c) jestliže v zemi původu nebo v třetí zemi, ochotných přijmout nezletilou osobu bez doprovodu, není po jejím příchodu k dispozici přiměřené přijetí a péče podle potřeb jejího věku a stupně samostatnosti.".

01.02.2002

133. Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:

01.02.2002

"§ 91a

01.02.2002

Při vydávání cestovních dokladů uprchlíkovi, kterému byl status uprchlíka přiznán podle mezinárodní smlouvy1) v jiném státě a v jehož případě přešla odpovědnost podle mezinárodní smlouvy na Českou republiku, se postupuje podle hlavy VIII dílu 3 s výjimkou § 61 odst. 3.".

01.02.2002

134. V § 93 odstavec 1 zní:

01.02.2002

"(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.02.2002

a) úmyslně poruší povinnost stanovenou v § 3e odst. 3 písm. b), § 4a odst. 1, § 4a odst. 3 písm. b), § 23 odst. 2, § 45 odst. 1, § 46 odst. 1, § 46 odst. 2, § 47, 49, § 51 až 54, § 72 odst. 2, § 73 odst. 3 nebo § 77 odst. 2,

01.02.2002

b) úmyslně poruší povinnost stanovenou v § 4a odst. 3 písm. a), § 41 odst. 1, § 56 nebo § 88a, anebo

01.02.2002

c) opustí pobytové středisko, v němž je hlášen k pobytu, na dobu delší 30 dnů.".

01.02.2002

135. V § 93 odstavec 2 zní:

01.02.2002

"(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) a c) lze uložit pokutu do výše 2 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. b) lze uložit pokutu do výše 1 000 Kč.".

01.02.2002

136. V § 93 se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.02.2002

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.02.2002

137. Za § 93 se vkládá nový § 93a, který včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:

01.02.2002

"§ 93a

01.02.2002

(1) Správního deliktu se dopustí

01.02.2002

a) letecká společnost, která

01.02.2002

1. na území přepraví cizince, jenž nemá cestovní doklad, nebo

01.02.2002

2. nesplní povinnost dopravit cizince z území (§ 56a odst. 2),

01.02.2002

b) zdravotnické zařízení, které nesplní povinnost podle § 56b.

01.02.2002

(2) Ministerstvo za správní delikt

01.02.2002

a) podle odstavce 1 písm. a) uloží pokutu až do výše 100 000 Kč,

01.02.2002

b) podle odstavce 1 písm. b) uloží pokutu až do výše 10 000 Kč.

01.02.2002

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

01.02.2002

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

01.02.2002

(5) Pokutu vybírá ministerstvo a vymáhá příslušný finanční úřad. Výnos z pokuty je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

01.02.2002

(6) Na řízení o správním deliktu se nevztahují ustanovení části čtvrté oddílů 2 až 4 a části páté správního řádu.

01.02.2002

16) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.02.2002

138. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

01.02.2002

"Příloha č. 1 k zákonu č. 325/1999 Sb.

01.02.2002

Vzor žádosti o udělení azylu
Vzor žádosti o udělení azylu

01.02.2002

Příloha č. 2 k zákonu č. 325/1999 Sb.

01.02.2002

01.02.2002

Čl. II

01.02.2002

Přechodná ustanovení

01.02.2002

1. Návrh na zahájení řízení o udělení azylu, o kterém nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o udělení azylu.

01.02.2002

2. Řízení o rozkladu, o kterém ministr vnitra nerozhodl do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

01.02.2002

3. Neuplynula-li lhůta stanovená dosavadní právní úpravou k podání žaloby proti rozhodnutí ve věci azylu, lze tuto žalobu prostřednictvím ministra vnitra podat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.02.2002

4. Řízení ve věci přezkumu zákonnosti rozhodnutí ministerstva zahájené před nabytím účinnosti tohoto zákona nebo podle bodu 3 se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

01.02.2002

5. Právní postavení cizince, který je účastníkem řízení podle bodu 4, se řídí podle dosavadní právní úpravy.

01.02.2002

6. Po dobu platnosti víza za účelem strpění pobytu podle dosavadního § 73 se při poskytování zdravotní péče postupuje podle nové právní úpravy stanovené pro žadatele o udělení azylu.

01.02.2002

7. V řízení o poskytnutí finančního příspěvku cizinci, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, se postupuje podle § 43, s výjimkou poslední věty odstavce 2. Pokud ustanovení používá pojmu "žadatel o udělení azylu hlášený k pobytu mimo pobytové středisko" rozumí se tím pro potřeby tohoto řízení cizinec, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu.

01.02.2002

8. Pokud řízení o žalobě ve věci azylu bylo přerušeno proto, že žalobce je neznámého pobytu, a tato skutečnost brání rozhodnutí ve věci, po uplynutí 90 dnů soud řízení zastaví, nenastala-li změna okolností.

01.02.2002

ČÁST TŘETÍ

01.02.2002

Změna zákona o evidenci obyvatel

01.02.2002

Čl. V

01.02.2002

V § 16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), písmeno d) zní:

01.02.2002

"d) osobě, které byl udělen azyl na území České republiky.3)".


01.02.2002

ČÁST ČTVRTÁ

01.02.2002

ÚČINNOST

01.02.2002

Čl. VI

01.02.2002

Tento zákon nabývá účinnosti první den následujícího měsíce po dni vyhlášení.


01.02.2002

Klaus v. r.

01.02.2002

Havel v. r.

01.02.2002

Zeman v. r.

Přesunout nahoru