PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 131/2002 Sb.Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů

Částka 57/2002
Platnost od 15.04.2002
Účinnost od 01.01.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2003

131

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

ze dne 15. března 2002

01.01.2003

o rozhodování některých kompetenčních sporů

01.01.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2003

§ 1

01.01.2003

(1) Podle tohoto zákona se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen "pravomoc") vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou

01.01.2003

a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy,

01.01.2003

b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

01.01.2003

(2) Kompetenčním sporem je spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

01.01.2003

§ 2

01.01.2003

(1) Kompetenční spor projedná a rozhodne o něm zvláštní senát složený ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu. Jeho členy a stejný počet jejich náhradníků jmenují s jejich souhlasem předseda Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího správního soudu na dobu tří let.

01.01.2003

(2) Předsedu zvláštního senátu vždy na první polovinu funkčního období zvláštního senátu zvolí členové ze soudců jmenovaných předsedou Nejvyššího správního soudu a na druhou polovinu ze soudců jmenovaných předsedou Nejvyššího soudu. První jednání zvláštního senátu svolá a řídí nejstarší člen zvláštního senátu.

01.01.2003

(3) Za člena vyloučeného z projednávání určité věci nastupuje jeho náhradník. Zvláštní senát rozhoduje většinou hlasů všech členů.

01.01.2003

(4) Zvláštní senát jedná a rozhoduje v sídle Nejvyššího správního soudu. Státní správu zvláštního senátu vykonává předseda Nejvyššího správního soudu.

01.01.2003

(5) Působení ve zvláštním senátu a jeho činnost je výkonem soudnictví.

01.01.2003

§ 3

01.01.2003

(1) Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu došel zvláštnímu senátu.

01.01.2003

(2) Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou.

01.01.2003

(3) Účastníky řízení vedle stran kompetenčního sporu jsou i účastníci řízení, v němž se otázka pravomoci stala spornou.

01.01.2003

§ 4

01.01.2003

Na řízení před zvláštním senátem se přiměřeně užijí ustanovení části třetí hlavy první soudního řádu správního.

01.01.2003

§ 5

01.01.2003

(1) Zvláštní senát rozhodne usnesením o tom, kdo je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení.

01.01.2003

(2) Jestliže ten, kdo je stranou v kompetenčním sporu, vydal rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení a podle rozhodnutí zvláštního senátu není vydání takového rozhodnutí v jeho pravomoci, zvláštní senát současně vysloví nicotnost takového rozhodnutí.

01.01.2003

(3) Jestliže ten, kdo je stranou v kompetenčním sporu, vydal rozhodnutí, kterým svou pravomoc o věci rozhodovat popřel, a podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v jeho pravomoci, zvláštní senát takové rozhodnutí současně zruší.

01.01.2003

(4) Proti rozhodnutí zvláštního senátu nejsou opravné prostředky přípustné.

01.01.2003

(5) Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž tento spor vznikl, jakož i pro všechny orgány moci výkonné, orgány územního samosprávného celku, jakož i fyzické nebo právnické osoby nebo jiné orgány, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, a soudy.

01.01.2003

§ 6

01.01.2003

Řízení o kompetenčních sporech, o nichž rozhodovaly soudy podle občanského soudního řádu, v nichž nebylo do dne účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, převezme a řízení dokončí podle tohoto zákona zvláštní senát.


01.01.2003

§ 7

01.01.2003

Zrušují se:

01.01.2003

1. Zákon č. 3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů.

01.01.2003

2. Nařízení vlády č. 635/1920 Sb. z. a n., o organisaci zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů.


01.01.2003

§ 8

01.01.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


01.01.2003

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru