PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 125/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Částka 55/2002
Platnost od 12.04.2002
Účinnost od 01.01.2003
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2003

125

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

ze dne 13. března 2002,

01.01.2003

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

01.01.2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2003

ČÁST PRVNÍ

01.01.2003

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

01.01.2003

Čl. I

01.01.2003

V zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., se za § 11 vkládá nový § 11a, který zní:

01.01.2003

"§ 11a

01.01.2003

(1) Práva a povinnosti osoby, které vznikly z její účasti v platebním systému, uvedeném v seznamu České národní banky podle zvláštního právního předpisu, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo u níž došlo k zastavení nebo omezení plateb v důsledku jiného opatření, se řídí týmž právním řádem, kterým se řídí smlouva o platebním systému. Volba jiného práva je vyloučena.

01.01.2003

(2) Jsou-li určeny investiční instrumenty, včetně práv s nimi spojených, k zajištění práv

01.01.2003

a) účastníka platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky podle zvláštního právního předpisu, jestliže tato práva vznikla z jeho účasti v tomto systému,

01.01.2003

b) České národní banky, ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost centrální banky některého z členských států Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky,

01.01.2003

a práva těchto osob nebo osob jednajících na jejich účet jsou zaznamenána na účtu, v rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci v České republice a ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost v takové evidenci v některém z členských států Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, řídí se práva ze zajištění právním řádem státu, kde je veden účet, rejstřík nebo jiná obdobná evidence, v nichž je zajištění zaznamenáno. Volba jiného práva je vyloučena.".


01.01.2003

ČÁST PÁTÁ

01.01.2003

Účinnost

01.01.2003

Čl. V

01.01.2003

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


01.01.2003

Klaus v. r.

01.01.2003

Havel v. r.

01.01.2003

v z. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru