PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 61/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 21/2001
Platnost od 19.02.2001
Účinnost od 19.02.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
19.02.2001

61

19.02.2001

ZÁKON

19.02.2001

ze dne 11. ledna 2001,

19.02.2001

kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

19.02.2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


19.02.2001

ČÁST PRVNÍ

19.02.2001

Změna zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

19.02.2001

Čl. I

19.02.2001

V zákoně č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., čl. II zní:

19.02.2001

"Čl. II

19.02.2001

Přechodná ustanovení

19.02.2001

1. Povolení k restaurování udělená fyzickým osobám

19.02.2001

a) před 1. červnem 1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebo

19.02.2001

b) v době od 1. června 1992 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,

19.02.2001

se považují za povolení podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 361/1999 Sb.

19.02.2001

2. Řízení o udělení povolení k restaurování nebo o odnětí povolení k restaurování podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se dokončí podle dosavadních právních předpisů.".

19.02.2001

ČÁST DRUHÁ

19.02.2001

Změna zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

19.02.2001

Čl. II

19.02.2001

V čl. VI zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se bod 26 zrušuje a dosavadní bod 27 se označuje jako bod 26.


19.02.2001

ČÁST TŘETÍ

19.02.2001

ÚČINNOST

19.02.2001

Čl. III

19.02.2001

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


19.02.2001

v z. Buzková v. r.

19.02.2001

Havel v. r.

19.02.2001

Zeman v. r.

Přesunout nahoru