PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 477/2001 Sb.Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Částka 172/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2002

477

01.01.2002

ZÁKON

01.01.2002

ze dne 4. prosince 2001

01.01.2002

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

01.01.2002

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2002

ČÁST PRVNÍ

01.01.2002

ZÁKON O OBALECH

01.01.2002

HLAVA I

01.01.2002

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

01.01.2002

§ 1

01.01.2002

Účel a předmět zákona

07.04.2014

(1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) (dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropské unie.2) Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen "osoba") a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

15.03.2006

(2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů.3)

01.01.2002

(3) Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření s odpady,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.

01.01.2002

(4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními právními předpisy.5)

01.01.2002

§ 2

01.01.2002

Základní pojmy

01.01.2002

Pro účely tohoto zákona se rozumí

03.03.2004

a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň

15.03.2006

1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen "prodejní obal"),

03.03.2004

2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen "skupinový obal"), nebo

15.03.2006

3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen "přepravní obal"); kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu;

01.01.2002

b) výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu;

01.01.2002

c) nakládáním s obaly výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů;

15.03.2006

d) uvedením obalu na trh okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo dovoz obalu nebo baleného výrobku, s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití7) v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí;

15.03.2006

e) uvedením obalu do oběhu úplatné nebo bezúplatné předání obalu v České republice bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh;

15.03.2006

f) dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění ze státu, který není členem Evropské unie, na území České republiky do celního režimu volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním dohledem;7)

01.01.2002

g) opakovaným použitím obalu činnost, při níž se obal, který byl navržen a určen, aby během doby své životnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či cyklů (dále jen "opakovaně použitelný obal"), znovu plní nebo se používá k témuž účelu, pro nějž byl určen, s pomocí nebo bez pomoci dodatečných prostředků, které opětovné plnění umožňují, jako jsou zejména náhradní doplňková balení a prostředky k jejich použití;

01.01.2002

h) vratným obalem obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu;

03.03.2004

i) zpětným odběrem odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití4) nebo odstranění4) odpadu z obalů,

03.03.2004

j) jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu,

03.03.2004

k) průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele,

15.03.2006

l) obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo výroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.

01.01.2002

HLAVA II

01.01.2002

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

01.01.2002

§ 3

01.01.2002

Prevence

15.03.2006

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

15.03.2006

(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

01.01.2002

§ 4

01.01.2002

Podmínky uvádění obalů na trh

03.03.2004

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby

03.03.2004

a) koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek8) v obalu nebo obalového prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy,9) vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto obalu nebo obalového prostředku;

15.03.2006

b) součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen "limitní hodnota");

03.03.2004

c) obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu nebo obalového prostředku byl využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto postupů:

03.03.2004

1. procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo surovinu (dále jen "recyklace"),

01.01.2002

2. přímým spalováním za uvolňování energie hořením, a to samostatně nebo spolu s jiným odpadem a se zužitkováním získaného tepla (dále jen "energetické využití"),

01.01.2002

3. aerobním zpracováním nebo anaerobním zpracováním biologicky rozložitelných složek tohoto odpadu za kontrolovaných podmínek a s použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků nebo metanu (dále jen "organická recyklace"); skládkování se za organickou recyklaci nepovažuje.

01.01.2002

(2) Ustanovením odstavce 1 písm. c) nejsou dotčena ustanovení vztahující se k nakládání s odpady podle zvláštního právního předpisu.4)

15.03.2006

(3) Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

15.03.2006

(4) Limitní hodnota podle odstavce 1 písm. b) se nestanovuje u obalů a obalových prostředků vyrobených výhradně z olověného křišťálového skla9a).

15.03.2006

(5) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné ve skleněných obalech a obalových prostředcích, jestliže

07.04.2014

a) během výrobního procesu není do obalu nebo obalového prostředku záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI; záměrným zavedením se pro účely tohoto zákona v souladu s právem Evropské unie9b) rozumí proces úmyslného použití určité látky k vytvoření obalu nebo obalového prostředku tak, aby tato látka byla přítomna ve vyrobeném obalu nebo obalovém prostředku s tím, že bude nositelem určité specifické charakteristiky, vzhledu či jakosti obalu; za záměrné zavedení se nepovažuje využívání recyklovaných materiálů pro výrobu obalů nebo obalových prostředků v případech, kdy určitá část recyklovaných materiálů může obsahovat určitá regulovaná množství těžkých kovů,

15.03.2006

b) k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů a

15.03.2006

c) výrobce obalu nebo obalového prostředku provádí jedenkrát měsíčně měření koncentrace těžkých kovů ve vzorcích výroby, které reprezentují normální a pravidelnou výrobní činnost. Tyto vzorky se odebírají z každého jednotlivého tavicího agregátu. Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů se evidují a ohlašují způsobem, který stanoví příloha č. 5 k tomuto zákonu.

15.03.2006

(6) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné u plastových přepravek a plastových palet, jestliže

15.03.2006

a) během výrobního procesu nebo během distribuce není do těchto přepravek nebo palet záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI,

15.03.2006

b) k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů,

15.03.2006

c) přepravky nebo palety jsou vyrobeny recyklačním procesem, do kterého vstupuje pouze takový recyklovaný materiál, který vznikl recyklací jiných plastových přepravek nebo palet, a vstup dalšího materiálu mimo tento recyklační cyklus je omezen na nejmenší přípustnou míru a nepřesahuje v žádném případě 20 % hmotnosti materiálu použitého k výrobě těchto přepravek nebo palet a

07.04.2014

d) materiál, z něhož jsou přepravky nebo palety vyrobeny, je na nich viditelně označen v souladu s právem Evropské unie9c).

03.03.2004

§ 5

03.03.2004

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna

03.03.2004

a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

03.03.2004

b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

03.03.2004

(2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna

03.03.2004

a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

03.03.2004

b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.

15.03.2006

§ 6

15.03.2006

Označování obalů

07.04.2014

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropské unie9c).

01.01.2002

§ 7

01.01.2002

Opakovaně použitelné obaly

01.01.2002

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k tomuto zákonu a která umožňují opakované použití obalů.

15.03.2006

(2) Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití stanoví příslušná harmonizovaná česká technická norma7a).

01.01.2002

§ 8

01.01.2002

Vratné obaly

01.01.2002

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 12.

01.01.2002

§ 9

01.01.2002

Vratné zálohované obaly

01.01.2002

(1) Pokud je součástí opatření podle § 8 účtování zvláštní peněžní částky (dále jen "záloha"), která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení po vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným zálohovaným obalem podle tohoto zákona.

01.01.2002

(2) Osoby jsou povinny dodržovat výši zálohy vratných zálohovaných obalů stanovenou prováděcím právním předpisem.

01.01.2002

(3) Osoba, která uvádí na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna označit tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2002

(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží.

01.01.2002

(5) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně,11) je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu.

01.01.2002

(6) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak než prodejem spotřebiteli, je povinna informovat osoby, které uvádějí výrobky v těchto obalech na trh nebo je uvádějí do oběhu prodejem spotřebiteli, o připravované změně druhu vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu nejméně 6 měsíců před provedením této změny nebo před ukončením výkupu; po tuto dobu nesmí být výkup těchto vratných zálohovaných obalů zastaven.

01.01.2002

(7) Oznámí-li osoba, která uvedla na trh nebo do oběhu vratné zálohované obaly, že přestává používat dosud zálohovaný obal, je povinna tento vratný zálohovaný obal odebírat zpět za podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně 1 roku od posledního uvedení tohoto obalu na trh nebo do oběhu.

01.01.2002

(8) Ustanovením odstavců 3 až 7 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.6)

01.01.2002

(9) Prováděcí právní předpis stanoví výši zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů nebo pro vratné zálohované obaly určené pro vybrané druhy výrobků.

01.01.2002

(10) Osoba, která uvádí do oběhu nápoje12) v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

01.01.2002

§ 10

01.01.2002

Zpětný odběr

15.03.2006

(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.

01.01.2002

(2) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, a autorizované obalové společnosti (§ 16) v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o autorizaci (§ 17) jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru podle odstavce 1.

01.01.2002

§ 12

01.01.2002

Využití odpadu z obalů

15.03.2006

(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu.

03.03.2004

(2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi,13) nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky,1) se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

01.01.2002

§ 13

01.01.2002

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené v § 10 a 12

01.01.2002

a) samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo

01.01.2002

b) přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví, nebo

01.01.2002

c) uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona s autorizovanou obalovou společností (§ 16) (dále jen "smlouva o sdruženém plnění").

01.01.2002

(2) Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních.

01.01.2002

§ 14

01.01.2002

Seznam osob

15.03.2006

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů (dále jen "Seznam") v rozsahu podle odstavce 3.

15.03.2006

(2) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1

15.03.2006

a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, nebo

01.07.2012

b) v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu13a).

15.03.2006

(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje

01.07.2010

a) jméno a příjmení, adresa bydliště, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, a úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,

03.03.2004

b) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto rejstříku zapsána,

01.01.2002

c) popis zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,

01.01.2002

d) způsob informování spotřebitelů podle § 10 odst. 2,

03.03.2004

e) popis zajištění využití odpadů z obalů podle § 12,

01.01.2002

f) doklad o zaplacení registračního poplatku (§ 30 odst. 1).

15.03.2006

g) z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh nebo do oběhu, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.

01.01.2002

(4) Je-li navrhovatelem fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, může podat návrh podle odstavce 1 v anglickém jazyce.

15.03.2006

(5) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 2 a 3 nebo údaje podle odstavce 3 písm. c), d), e) a g) nejsou dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, Ministerstvo životního prostředí vyzve navrhovatele, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 30 dnů, návrh doplnil nebo upřesnil. Zároveň jej poučí, jak to má učinit. Nedoplní-li nebo neupřesní-li navrhovatel návrh ve stanovené lhůtě, Ministerstvo životního prostředí provede zápis do Seznamu na základě dostupných údajů, a vznikne-li pochybnost, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, vyzve Ministerstvo životního prostředí příslušný kontrolní orgán ke kontrole.

15.03.2006

(6) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu do 30 dnů ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti podle odstavců 2 a 3 a který obsahuje údaje dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, a zároveň nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu oznámí navrhovateli provedení tohoto zápisu.

01.01.2002

(7) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly zákonné důvody pro její vedení v Seznamu.

01.01.2002

(8) Ministerstvo životního prostředí na základě oznámení podle odstavce 7 nebo na základě vlastních zjištění provede změnu v zápisu v Seznamu nebo vyřadí ze Seznamu osobu, jejíž zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly.

01.01.2002

(9) Seznam je veřejným seznamem. Každý má právo do něj nahlížet nebo si pořizovat kopie či výpisy.

01.01.2002

(10) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osobu, která

03.03.2004

a) má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, nebo

03.03.2004

b) uvádí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, pokud ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 a 12 jiná osoba.

01.01.2002

§ 15

01.01.2002

Evidence

01.01.2002

(1) Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14, je povinna

15.03.2006

a) vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi,

25.03.2011

b) ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,

15.03.2006

c) prokázat na vyžádání Ministerstva životního prostředí nebo České inspekce životního prostředí pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle písmen a) a b),

15.03.2006

d) uschovávat doklady s údaji vedenými v této evidenci a ohlašovanými z této evidence po dobu nejméně 5 let.

15.03.2006

(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. b). Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet, pořizovat si z ní kopie nebo výpisy.

03.03.2004

(3) Rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence, jakož i zjednodušené vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence pro osoby podle § 30 odst. 3 stanoví prováděcí právní předpis.

15.03.2006

§ 15a

15.03.2006

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že

15.03.2006

a) celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň

15.03.2006

b) jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč.

15.03.2006

(2) Osoba, která využije výjimky podle odstavce 1, je povinna zajistit splnění povinností podle § 10 až 15 neprodleně poté, co se stane zřejmým, že podmínky podle odstavce 1 nebudou v daném kalendářním roce splněny.

15.03.2006

(3) Osoba, která užívá výjimky podle odstavce 1, je povinna na požádání prokázat splnění podmínek uvedených v odstavci 1 kontrolním orgánům uvedeným v § 31.

15.03.2006

(4) Na osobu, která neprokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 1 pro určité období, je nahlíženo jako na osobu, která v tomto období měla veškeré povinnosti uvedené v § 10 až 15.

01.01.2002

HLAVA III

01.01.2002

AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST

01.01.2002

§ 16

01.01.2002

Autorizovaná obalová společnost

15.03.2006

(1) Autorizovaná obalová společnost (dále jen "autorizovaná společnost") je právnickou osobou založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

01.01.2002

(2) Pro autorizovanou společnost platí ustanovení obchodního zákoníku,14) nestanoví-li tento zákon jinak.

01.01.2002

§ 17

01.01.2002

Autorizace k zajišťování sdruženého plnění

01.01.2002

(1) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství.

01.01.2002

(2) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci se podává Ministerstvu životního prostředí ve 4 písemných vyhotoveních v českém jazyce a současně na technickém nosiči dat. Je-li podávána žádost jménem založené společnosti, která dosud nebyla zapsána do obchodního rejstříku, podávají ji zakladatelé.

01.01.2002

(3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci obsahuje obchodní firmu a sídlo akciové společnosti, která žádá o vydání rozhodnutí o autorizaci, (dále jen "žadatel") a seznam všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním kapitálu, a k žádosti se připojí

01.01.2002

a) stanovy akciové společnosti;

01.01.2002

b) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 7 dní, pokud je již v tomto rejstříku zapsána;

01.01.2002

c) prohlášení žadatele o splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 4 a 9;

01.01.2002

d) poslední výroční zpráva, nebo neexistuje-li, zakladatelská smlouva, nebo zakladatelská listina, a podrobná informace o činnosti žadatele od jeho založení;

01.01.2002

e) projekt zajišťování sdruženého plnění zahrnující zejména

01.01.2002

1. popis technických, organizačních a finančních opatření, která zajistí sdružené plnění, včetně údaje, zda k zajišťování sdruženého plnění bude využívána spolupráce s obcemi,

01.01.2002

2. označení druhu, popřípadě typu obalů, pro které žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,

01.01.2002

3. předpokládaný počet uzavřených smluv o sdruženém plnění a předpokládaná množství obalů, pro něž bude zajištěno sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti autorizace,

01.01.2002

4. předpokládaná množství odpadů z obalů, pro které bude zajištěna recyklace, energetické využití, organická recyklace nebo odstranění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,

01.01.2002

5. navrhovanou strukturu evidence obalů a evidence odpadů z obalů,

01.01.2002

6. podrobný popis předpokládaného finančního zajištění sdruženého plnění po dobu prvního roku platnosti rozhodnutí o autorizaci a dokumenty prokazující jeho pravdivost, zejména účetní závěrku a smlouvy o čerpání úvěru, pokud se jeho použití předpokládá.

15.03.2006

(4) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě posouzení údajů uvedených v žádosti a podkladů k této žádosti připojených. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci zamítne, pokud některý z akcionářů žadatele nesplňuje podmínky uvedené v § 18 odst. 1, 3 nebo 4 nebo žadatel nesplňuje podmínky uvedené v § 20 odst. 1, 4 nebo 9 nebo jestliže projekt zajišťování sdruženého plnění neposkytuje dostatečné záruky, že sdružené plnění bude provozováno řádně a dostatečně dlouhodobě, že projekt zajišťování sdruženého plnění je dostatečně finančně zajištěn a že neohrozí zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití realizované jinými osobami podle § 13 odst. 1.

01.01.2002

(5) Rozhodnutí o autorizaci se uděluje na dobu určitou, nejdéle na dobu 10 let, a nepřechází na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

01.01.2002

(6) Rozhodnutí o autorizaci obsahuje

03.03.2004

a) obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a sídlo akciové společnosti, jíž se rozhodnutí o autorizaci vydává,

01.01.2002

b) dobu platnosti rozhodnutí o autorizaci,

01.01.2002

c) druhy, popřípadě typy obalů, pro které je autorizovaná společnost oprávněna zajišťovat sdružené plnění,

01.01.2002

d) požadovaný podíl využití a recyklace, popřípadě energetického využití a organické recyklace odpadů z celkového množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu osobami, které budou mít s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění; tyto požadavky mohou být stanoveny odlišně pro jednotlivé roky platnosti rozhodnutí o autorizaci; při jejich stanovení se vychází z plánu odpadového hospodářství podle zvláštního právního předpisu,4)

01.01.2002

e) požadavky na způsob vedení a předkládání evidence podle § 23,

01.01.2002

f) požadavky na zajištění informování spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů.

01.01.2002

(7) Platnost rozhodnutí o autorizaci lze prodloužit, pokud autorizovaná společnost o toto požádá alespoň 1 rok před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o autorizaci. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci platí obdobně odstavce 1 až 6. Jestliže autorizovaná společnost prokáže, že splňuje zákonem stanovené podmínky a řádně hospodaří, má na prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci nárok.

01.01.2002

§ 18

01.01.2002

Povinnosti akcionářů autorizované společnosti

03.03.2004

(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.

01.01.2002

(2) Akcionář autorizované společnosti je povinen uzavřít s autorizovanou společností, jejímž je akcionářem, smlouvu o sdruženém plnění.

01.01.2002

(3) Podíl jednotlivého akcionáře nebo akcionářů jednajících ve shodě na základním kapitálu autorizované společnosti nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento akcionář povinen nebo tito akcionáři povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí a snížit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 1 roku ode dne jejího překročení.

01.01.2002

(4) Akcionář autorizované společnosti nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady.4)

01.01.2002

(5) V případě nedodržení podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4 může Ministerstvo životního prostředí rozhodnout o pozastavení výkonu práva majitele akcií na účast a hlasování na valné hromadě nebo výkonu práva požádat o svolání mimořádné valné hromady.

01.01.2002

§ 19

01.01.2002

Střet zájmů

01.01.2002

(1) Vedoucí zaměstnanec autorizované společnosti jmenovaný do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku.

01.01.2002

(2) Akcionáři, členové orgánů autorizované společnosti a zaměstnanci autorizované společnosti nesmějí jednat v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady, zejména s odpady z obalů, nebo osob, jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady.

01.01.2002

§ 20

01.01.2002

Některá omezení autorizované společnosti

01.05.2004

(1) Autorizovaná společnost smí vydávat pouze kmenové akcie, a to pouze jako akcie zaknihované znějící na jméno. Akcie lze upisovat pouze peněžitými vklady. Autorizovaná společnost nesmí žádat o přijetí svých akcií k obchodování na regulovaném trhu.

01.01.2002

(2) Zisk autorizované společnosti nesmí být rozdělen mezi akcionáře.

01.01.2002

(3) Autorizovaná společnost nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem.

01.01.2002

(4) Autorizovaná společnost se nesmí účastnit v orgánech ani podnikání jiné právnické osoby, s výjimkou právnické osoby sdružující subjekty s obdobným předmětem činnosti.

01.05.2004

(5) Autorizovaná společnost nesmí konat valnou hromadu bez předložení výpisu emise zaknihovaných akcií Ministerstvu životního prostředí. Tento výpis pořízený ke dni, který o 7 dní předchází den konání valné hromady, je povinna předložit Ministerstvu životního prostředí týž den, kdy byl pořízen. Ministerstvo ve výpisu akcionářů označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 5, a vrátí výpis autorizované společnosti do 6 dnů od jeho obdržení. Nevrátí-li Ministerstvo životního prostředí výpis v této lhůtě, platí, že proti výkonu práv účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů uvedených ve výpisu nemá námitek. Autorizovaná společnost předá Ministerstvu životního prostředí usnesení každé valné hromady do 30 dnů od jejího konání.

01.05.2004

(6) Autorizovaná společnost nesmí umožnit účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 5, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise.

01.01.2002

(7) Autorizovaná společnost nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která k ní má zvláštní vztah (odstavec 8), smlouvu, která vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení náležité péče o majetek autorizované společnosti s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, nesmí zajišťovat závazky této právnické osoby nebo fyzické osoby ani na ni bezúplatně převádět majetek. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením nejsou neplatné, je-li druhá strana v dobré víře. Kdo uzavřel jménem autorizované společnosti takovou smlouvu, odpovídá za škodu tím způsobenou a odpovědnosti se nemůže zprostit. Jeho odpovědnost se jinak řídí obchodním zákoníkem.

01.01.2002

(8) Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají k autorizované společnosti zvláštní vztah, se považují

01.01.2002

a) členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci autorizované společnosti jmenovaní do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti,

01.01.2002

b) akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, a členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou akcionáři autorizované společnosti,

01.01.2002

c) osoby blízké15) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),

01.01.2002

d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b) má podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,

01.01.2002

e) akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané právnické osoby,

01.01.2002

f) zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu a zaměstnanci organizačních složek státu zřízených těmito ministerstvy.16)

01.01.2002

(9) S akcionářem autorizované společnosti, s právnickou osobou jím ovládanou nebo s osobou ovládající některého z akcionářů autorizované společnosti nesmí autorizovaná společnost uzavřít jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění nebo smlouvu na základě § 22.

01.07.2008

(10) Usnesení valné hromady o zrušení autorizované společnosti v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, o schválení projektu fúze autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo o schválení projektu rozdělení autorizované společnosti nebo o změně předmětu podnikání je možné jen s předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaném po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

01.01.2002

(11) Ministerstvo životního prostředí může do 60 dnů ode dne konání valné hromady autorizované společnosti podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení této valné hromady, jestliže má zato, že toto usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami autorizované společnosti.

01.01.2002

§ 21

01.01.2002

Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění

01.01.2002

(1) Autorizovaná společnost je povinna

01.01.2002

a) stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádný typ obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži,

01.01.2002

b) uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči autorizované společnosti nesplněné splatné závazky,

01.01.2002

c) uzavřít smlouvu o sdruženém plnění vždy pro všechny obaly uváděné na trh nebo do oběhu osobou podle písmene b), k jejichž zajišťování sdruženého plnění je rozhodnutím o autorizaci oprávněna,

01.01.2002

d) v souladu s rozhodnutím o autorizaci zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci.

01.01.2002

(2) Autorizovaná společnost nesmí sdělovat informace o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení příslušnému správnímu úřadu.

01.01.2002

(3) Jestliže autorizovaná společnost provádí zajišťování sdruženého plnění ve spolupráci s obcemi na základě smluv s nimi, je povinna uzavřít smlouvu s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi.

01.01.2002

§ 22

01.01.2002

Další činnost autorizované společnosti

01.01.2002

Kromě činností spojených se zajišťováním sdruženého plnění nesmí autorizovaná společnost vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a značení obalů nebo výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru a využití obalů. Výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost smí autorizovaná společnost vyvíjet pouze jako vedlejší činnost.

01.01.2002

§ 23

01.01.2002

Evidenční a informační povinnosti

01.01.2002

(1) Autorizovaná společnost je povinna vést a ohlašovat Ministerstvu životního prostředí způsobem stanoveným v rozhodnutí o autorizaci

01.01.2002

a) evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění,

01.01.2002

b) evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění a způsobu jejich využití v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu, a zajistit prostřednictvím auditora17) ověření vedení této evidence a vypracování zprávy o jejím ověření; auditorem nesmí být osoba, která má k autorizované společnosti zvláštní vztah podle § 20 odst. 8.

01.01.2002

(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od všech autorizovaných společností. Zvláštní částí této evidence je seznam osob, s nimiž mají jednotlivé autorizované společnosti uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění. Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet nebo si z ní pořizovat kopie či výpisy.

01.01.2002

(3) Autorizovaná společnost je povinna nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit hospodářské výsledky za uplynulý kalendářní rok ve zkrácené verzi v Obchodním věstníku.

01.01.2002

§ 24

01.05.2014

Kontrola činnosti autorizované společnosti

01.05.2014

(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního prostředí.

01.01.2002

(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku

01.01.2002

a) uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,

01.01.2002

b) podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti,

01.01.2002

c) rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci.

01.01.2002

(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové společnosti jinými právními předpisy19) nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o autorizaci.

01.01.2002

§ 25

01.01.2002

Změna rozhodnutí o autorizaci

01.01.2002

Ministerstvo životního prostředí může změnit rozhodnutí o autorizaci též

01.01.2002

a) na žádost autorizované společnosti, nebo

07.04.2014

b) z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropské unie.2)

01.01.2002

§ 26

01.01.2002

Zrušení rozhodnutí o autorizaci

01.01.2002

(1) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství zruší rozhodnutí o autorizaci, jestliže

01.01.2002

a) autorizovaná společnost neuzavřela po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci žádnou smlouvu o sdruženém plnění kromě smluv uzavřených podle § 18 odst. 2,

01.01.2002

b) autorizované společnosti bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech připojených k žádosti,

01.01.2002

c) autorizovaná společnost nezjedná nápravu uloženou podle § 24 odst. 2 písm. a) ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebo

01.01.2002

d) na autorizovanou společnost byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu.20)

01.01.2002

(2) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství může zrušit rozhodnutí o autorizaci, pokud

01.01.2002

a) autorizovaná společnost nedosáhla do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci využití alespoň 15 % hmotnostních odpadu z obalů, pro něž uzavřela smlouvy o sdruženém plnění,

01.01.2002

b) autorizovaná společnost nedosáhla v prvním roce činnosti využití odpadu z obalů v rozsahu alespoň dvou třetin množství požadovaného v rozhodnutí o autorizaci, nebo

01.01.2002

c) celkové množství obalů, pro něž autorizovaná společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, netvoří po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci alespoň 10 % hmotnostních všech obalů uvedených na trh nebo do oběhu v České republice, na které se vztahuje rozhodnutí o autorizaci.

01.01.2002

(3) Jestliže valná hromada autorizované společnosti rozhodne, že autorizovaná společnost nebude nadále vykonávat činnost, pro kterou jí bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, je autorizovaná společnost povinna bezodkladně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí, které rozhodnutí o autorizaci zruší, a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí tohoto oznámení.

01.01.2002

§ 27

01.01.2002

Účastníkem řízení podle § 25 a 26 je pouze žadatel.

01.01.2002

§ 28

01.01.2002

Zánik rozhodnutí o autorizaci

01.01.2002

(1) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

01.01.2002

a) jeho zrušením,

01.01.2002

b) uplynutím doby jeho platnosti,

01.01.2002

c) zánikem autorizované společnosti bez likvidace nebo zrušením s likvidací.

01.01.2002

(2) Zánikem rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a) nejsou dotčeny nároky osob, které měly s autorizovanou společností ke dni zániku rozhodnutí o autorizaci uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, při vypořádání práv a povinností s autorizovanou společností.

01.01.2002

§ 29

01.01.2002

Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci

01.01.2002

Seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o jejich změnách nebo o jejich zrušení, jakož i obsah těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ochrany osobních údajů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.

01.01.2002

HLAVA IV

01.01.2002

REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY

01.01.2002

§ 30

15.03.2006

(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

15.03.2006

(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 2 000 Kč. V každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

15.03.2006

(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2 za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů.

03.03.2004

(4) Nezaplatí-li osoba poplatek nebo jeho část podle odstavce 1 nebo 2 ve stanovené lhůtě, je povinna za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

03.03.2004

(5) Registrační a evidenční poplatky podle odstavců 1 a 2 a penále podle odstavce 3 se platí na účet Státního fondu životního prostředí,21) jehož příjem tvoří.

03.03.2004

(6) Neuhrazené poplatky vymáhá Státní fond životního prostředí podle zvláštních právních předpisů.22)

01.01.2002

HLAVA V

01.01.2002

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

01.01.2002

§ 31

01.01.2002

Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

01.01.2002

Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají

01.01.2002

a) Ministerstvo životního prostředí,

01.01.2002

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

01.01.2002

c) Ministerstvo zemědělství,

01.10.2003

d) krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy),

01.01.2002

e) Česká obchodní inspekce,

01.01.2002

f) Česká zemědělská a potravinářská inspekce,

01.01.2002

g) Česká inspekce životního prostředí,

01.01.2002

h) Státní ústav pro kontrolu léčiv,

01.01.2002

i) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

01.01.2013

j) celní úřady.

01.07.2010

§ 31a

01.07.2010

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadů

01.07.2010

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.07.2010

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.07.2010

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.07.2010

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.07.2010

d) adresa místa pobytu,

01.07.2010

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) rodné číslo,

01.07.2010

d) adresa místa trvalého pobytu,

01.07.2010

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

d) druh a adresa místa pobytu,

01.07.2010

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

01.07.2010

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.07.2010

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

01.01.2002

§ 32

01.01.2002

Ministerstvo životního prostředí

01.01.2002

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

01.01.2002

a) vede Seznam podle § 14,

01.01.2002

b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7,

01.01.2002

c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29,

01.05.2004

d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20 odst. 5,

01.07.2008

e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o předchozím souhlasu se zrušením autorizované společnosti v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, s fúzí autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo s rozdělením autorizované společnosti podle § 20 odst. 10,

01.01.2002

f) podává návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady autorizované společnosti podle § 20 odst. 11,

01.01.2002

g) zpracovává a vede souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a § 23 odst. 2,

01.01.2002

h) dohlíží na činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,

01.01.2002

i) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a),

01.01.2002

j) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),

01.01.2002

k) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,

01.01.2002

l) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,

03.03.2004

m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,

01.01.2002

n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,

01.01.2002

o) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje o nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice,

01.01.2002

p) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána,23)

07.04.2014

q) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem Evropské unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2)

03.03.2004

r) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci obalů a odpadu z obalů,

03.03.2004

s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.

01.01.2002

§ 33

01.01.2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu

01.01.2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu

03.03.2004

vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 1, k žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7, k žádosti o předchozí souhlas podle § 20 odst. 10, ke změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 a ke zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26 odst. 1 a 2.

01.01.2002

§ 34

01.01.2002

Ministerstvo zemědělství

01.01.2002

Ministerstvo zemědělství

03.03.2004

vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 1, k žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7, k žádosti o předchozí souhlas podle § 20 odst. 10, ke změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 a ke zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26 odst. 1 a 2.

01.01.2002

§ 35

01.10.2003

Krajské hygienické stanice

01.05.2014

Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků;24) při zjištění porušení těchto povinností ukládají ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

01.01.2002

§ 36

01.01.2002

Česká obchodní inspekce

01.01.2002

Česká obchodní inspekce

01.01.2002

a) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití, s výjimkou obalů kosmetických prostředků,24) obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků10) a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků,10)

01.01.2002

b) kontroluje zajištění zpětného odběru osobami, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění zpětného odběru,

01.01.2002

c) kontroluje zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli,

01.01.2002

d) v případě zjištění porušení povinností při kontrole podle písmene a), b) nebo c) ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

01.05.2014

§ 37

01.05.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

01.05.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

01.01.2002

§ 38

01.01.2002

Státní ústav pro kontrolu léčiv

01.05.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů humánních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

01.01.2002

§ 39

01.01.2002

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

01.05.2014

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu veterinárních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

01.01.2002

§ 40

01.01.2002

Česká inspekce životního prostředí

01.01.2002

Česká inspekce životního prostředí28) kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru, s výjimkou povinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36 písm. b), a povinnosti využití odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Nositelé těchto povinností jsou povinni jí na žádost prokázat zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

15.03.2006

§ 41

01.01.2013

Celní úřady

01.05.2014

Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní úřady propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě a manipulaci, vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole a současně uvědomí o této výzvě Ministerstvo životního prostředí.

01.05.2014

§ 42

01.05.2014

Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

01.05.2014

Inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

01.01.2002

HLAVA VI

01.01.2002

OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY

01.01.2002

§ 43

01.01.2002

Ochranná opatření a opatření k nápravě

01.01.2002

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může příslušný správní úřad při zjištění porušení povinností podle tohoto zákona podle povahy a závažnosti tohoto porušení

01.01.2002

a) zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu obaly nebo výrobky v obalech, které nesplňují požadavky stanovené v § 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 6 nebo § 10 odst. 1, nebo pozastavit uvádění takových obalů nebo výrobků na trh nebo do oběhu,

01.01.2002

b) uložit povinnost bezodkladně informovat osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z nesplnění požadavků uvedených v písmenu a), o tomto nebezpečí.

01.01.2002

(2) Odvolání proti zákazu nebo pozastavení podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

01.01.2002

(3) Osobě, která nesplní povinnost podle § 10 nebo 12, uloží Česká inspekce životního prostředí opatření k nápravě za podmínek stanovených tímto zákonem.

01.01.2002

(4) Příslušným správním úřadem podle odstavců 1 až 3 je orgán příslušný k uložení ochranného opatření nebo opatření k nápravě podle § 35 až 40.

01.01.2002

(5) Uložením opatření podle odstavce 1 nebo 3 není dotčeno ustanovení § 44.

15.03.2006

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

15.03.2006

§ 44

15.03.2006

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnost, k níž je třeba autorizace podle § 17, bez této autorizace, nebo bez autorizace nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je autorizace třeba.

15.03.2006

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

15.03.2006

a) jako osoba, která uvádí na trh obal, poruší povinnost stanovenou v § 3,

15.03.2006

b) jako osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, nezajistí některou z podmínek uvádění obalů, balených výrobků nebo obalových prostředků na trh podle § 4,

15.03.2006

c) jako osoba, která uvádí na trh obal, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 1 písm. b),

15.03.2006

d) jako osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 2 písm. b),

15.03.2006

e) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, nebo vratné, neučiní opatření, která umožňují opakované použití opakovaně použitelných obalů podle § 7, nebo nezajistí opakované použití vratných obalů nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 8,

15.03.2006

f) jako osoba uvedená v § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných obalů podle § 9,

15.03.2006

g) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1,

15.03.2006

h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí využití odpadů z obalů podle § 12,

15.03.2006

i) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, poruší povinnost podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1,

15.03.2006

j) jako osoba zapsaná v Seznamu nesplní povinnost oznámit změny údajů podle § 14 odst. 7, nebo

15.03.2006

k) jako osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, poruší některou z povinností evidence podle § 15.

15.03.2006

(3) Autorizovaná společnost se dopustí správního deliktu tím, že

15.03.2006

a) nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 odst. 6 písm. c) až f),

15.03.2006

b) poruší omezení pro nakládání s akciemi podle § 20 odst. 1,

15.03.2006

c) poruší zákaz rozdělit zisk mezi akcionáře podle § 20 odst. 2,

15.03.2006

d) poruší zákaz snížit nebo zvýšit svůj základní kapitál podle § 20 odst. 3,

15.03.2006

e) poruší zákaz účastnit se v orgánech nebo podnikání jiné právnické osoby podle § 20 odst. 4,

15.03.2006

f) poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií podle § 20 odst. 5,

15.03.2006

g) v rozporu s § 20 odst. 6 umožní účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise,

15.03.2006

h) poruší zákaz uzavřít smlouvu, zajišťovat závazky nebo bezúplatně převádět majetek podle § 20 odst. 7,

15.03.2006

i) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20 odst. 9,

15.03.2006

j) nevyžádá souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady v případech uvedených v § 20 odst. 10,

15.03.2006

k) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),

15.03.2006

l) poruší povinnost uzavřít smlouvu podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),

15.03.2006

m) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 2,

15.03.2006

n) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 nebo smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 odmítne uzavřít,

15.03.2006

o) poruší zákaz výkonu činností podle § 22,

15.03.2006

p) poruší povinnost vést a ohlašovat evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění nebo evidenci množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití, anebo povinnost zajistit prostřednictvím auditora ověření vedení této evidence množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle § 23 odst. 1, nebo

15.03.2006

q) nezveřejní hospodářské výsledky podle § 23 odst. 3.

15.03.2006

(4) Autorizovaná společnost nebo právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost informovat odběratele a spotřebitele podle § 10 odst. 2.

15.03.2006

§ 45

15.03.2006

Za správní delikt podle § 44 se uloží pokuta

15.03.2006

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c) až f) a písm. i) a j) nebo podle odstavce 4,

15.03.2006

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. k),

15.03.2006

c) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, podle odstavce 2 písm. b), g) nebo h), nebo podle odstavce 3 písm. a) až q).

15.03.2006

§ 46

15.03.2006

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Jde-li o správní delikt podle § 44 odst. 2 písm. g) a h), právnická osoba je odpovědnosti zproštěna, jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizovaná společnost, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění povinností stanovených právnické nebo podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo v § 12, pozbyla oprávnění k činnosti.

15.03.2006

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

15.03.2006

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

15.03.2006

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Krajská hygienická stanice, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Česká inspekce životního prostředí, a to v rozsahu své působnosti vymezené v § 35 až 40. Je-li podle rozsahu své působnosti příslušným k projednání správního deliktu více jak jeden správní orgán, správní delikt projedná ten z příslušných správních orgánů, který jako první zahájil řízení. Správní orgán, který zahájí řízení, informuje o tom všechny správní orgány, které jsou k projednání správních deliktů podle tohoto zákona příslušné.

15.03.2006

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby29) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

15.03.2006

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

01.01.2011

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

15.03.2006

(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil, s výjimkou pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí, které jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

01.01.2002

HLAVA VII

01.01.2002

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ

01.01.2002

§ 48

01.01.2002

Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 12 a vedení evidence podle § 15 se za obaly z jednoho materiálu považují obaly, v nichž určitý materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.

01.01.2002

§ 49

01.01.2002

Vztah ke správnímu řádu

15.03.2006

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,32) s výjimkou ustanovení § 14 a § 32 písm. m) tohoto zákona.

01.01.2002

§ 50

01.01.2002

Zmocňovací ustanovení

01.01.2002

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 9 odst. 9.

01.01.2002

(2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 15 odst. 3.

15.03.2006

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3.

01.01.2002

§ 51

01.01.2002

Přechodná ustanovení

01.01.2002

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jsou povinny plnit povinnosti uvedené v § 3, § 4 odst. 1 písm. a) a c), § 5, 10 a 14 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2002

(2) Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona podle § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2002

(3) Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

03.03.2004

§ 51a

03.03.2004

(1) Rozhodnutí vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 47 pozbývají platnosti ke dni účinnosti tohoto zákona.

03.03.2004

(2) Řízení zahájená podle § 47, která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.


01.01.2002

ČÁST DRUHÁ

01.01.2002

Změna zákona o ochraně spotřebitele

01.01.2002

§ 52

01.01.2002

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 452/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2002

V § 18 se odstavce 1, 2, 3, 5, 6 a 8 zrušují.

01.01.2002

Dosavadní odstavce 4 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2002

ČÁST TŘETÍ

01.01.2002

Změna živnostenského zákona

01.01.2002

§ 53

01.01.2002

V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se v § 3 odst. 3 na konci písmene ad) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ae), které včetně poznámky pod čarou č. 23l) zní:

01.01.2002

"ae) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu.23l)

01.01.2002

23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).".

01.01.2002

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2002

Změna zákona o odpadech

01.01.2002

§ 54

01.01.2002

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

01.01.2002

1. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "aniž by bezprostředně vzniklo jiné" zrušují.

01.01.2002

2. V § 38 odst. 7 písm. a) se slova "samostatně, tedy tak" nahrazují slovem "tím".

01.01.2002

3. V § 42 odst. 1 se slova "schvaluje jej vláda" nahrazují slovy "vyhlašuje jej vláda svým nařízením".

01.01.2002

4. V § 42 se odstavce 5, 6 a 7 zrušují.

01.01.2002

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2002

5. V § 43 odst. 6 se slova "od uveřejnění závazné části řešení plánu odpadového hospodářství České republiky nebo její změny ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje plán odpadového hospodářství České republiky nebo jeho změny".

01.01.2002

6. V § 72 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

01.01.2002

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).

01.01.2002

7. V § 89 se slova "dnem 1. ledna 2003" nahrazují slovy "dnem 23. února 2002".

01.01.2002

8. V § 89 se doplňuje tato věta: "Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.".


01.01.2002

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2002

ÚČINNOST

01.01.2002

§ 56

01.01.2002

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


15.03.2006

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 66/2006 Sb. Čl. II

15.03.2006

1. Řízení o správních deliktech zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

15.03.2006

2. Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

12.02.2008

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 25/2008 Sb. § 20

12.02.2008

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


01.01.2002

Klaus v. r.

01.01.2002

Havel v. r.

01.01.2002

Zeman v. r.


01.01.2002

07.04.2014

Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.

07.04.2014

Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal

07.04.2014

Kritérium 1

07.04.2014

Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud

07.04.2014

a) není nedílnou součástí jiného výrobku,

07.04.2014

b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho životnosti a

07.04.2014

c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.

07.04.2014

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1

07.04.2014

Obal

07.04.2014

Krabice na cukrovinky

07.04.2014

Fóliový přebal pouzdra na CD

07.04.2014

Poštovní sáčky na katalogy a časopisy (s tiskovinou uvnitř)

07.04.2014

Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským nebo cukrářským výrobkem

07.04.2014

Role, trubice, dutinky a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, například plastová fólie, hliníková fólie (alobal) nebo papír, kromě rolí, trubic, dutinek a válců, které slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k prezentaci výrobku jako prodejní jednotky

07.04.2014

Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života rostliny

07.04.2014

Skleněné lahve na injekční roztoky

07.04.2014

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků)

07.04.2014

Ramínka na šaty (prodávaná s oděvem)

07.04.2014

Krabičky zápalek

07.04.2014

Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku)

07.04.2014

Kapsle do nápojových systémů (například káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou prázdné

07.04.2014

Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě hasicích přístrojů

07.04.2014

Předmět, který není obalem

07.04.2014

Květináče určené pro celou dobu života rostliny

07.04.2014

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

07.04.2014

Čajové sáčky

07.04.2014

Voskové vrstvy na sýrech

07.04.2014

Střívka uzenin

07.04.2014

Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

07.04.2014

Kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a kávové polštářky z filtrového papíru odstraněné spolu s použitým kávovým produktem

07.04.2014

Náplně do tiskáren

07.04.2014

Pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, DVD nebo videem uvnitř pouzdra)

07.04.2014

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, určené k uchovávání CD)

07.04.2014

Rozpustné sáčky na detergenty

07.04.2014

Svítilny na hrob (nádoby na svíčky)

07.04.2014

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu naplnit, například plnitelný mlýnek na pepř)

07.04.2014

Kritérium 2

07.04.2014

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

07.04.2014

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2

07.04.2014

Obal, který je navržen a určen k plnění v místě prodeje

07.04.2014

Odnosné papírové nebo plastové tašky a sáčky

07.04.2014

Jednorázové talíře a kelímky

07.04.2014

Přilnavá fólie

07.04.2014

Sendvičové sáčky

07.04.2014

Hliníková fólie

07.04.2014

Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

07.04.2014

Předmět, který není obalem

07.04.2014

Míchátko

07.04.2014

Jednorázové příbory

07.04.2014

Balicí papír (prodávaný samostatně)

07.04.2014

Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

07.04.2014

Papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského nebo cukrářského výrobku

07.04.2014

Kritérium 3

07.04.2014

Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud

07.04.2014

a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a

07.04.2014

b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

07.04.2014

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3

07.04.2014

Obal

07.04.2014

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny

07.04.2014

Předmět, který je součástí obalu

07.04.2014

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

07.04.2014

Samolepicí etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu

07.04.2014

Sponky, spony, svorky

07.04.2014

Plastové převlečné etikety (smrštitelné)

07.04.2014

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

07.04.2014

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu naplnit a která je naplněna produktem, například mlýnek na pepř naplněný pepřem)

07.04.2014

Předmět, který není obalem

07.04.2014

Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence

01.01.2002

01.01.2002

Příloha č. 2 k zákonu č. 477/2001 Sb.

01.01.2002

SYSTÉMY ZAJIŠTĚNÍ OPAKOVANÉHO POUŽITÍ OBALŮ

01.01.2002

A. Systémy pro zajištění opakovaného použití obalu jsou:

01.01.2002

1. Uzavřený systém - systém, ve kterém je opakovaně použitelný obal uváděn do oběhu osobou nebo organizovanou skupinou osob;

01.01.2002

2. Otevřený systém - systém, ve kterém je uváděn do oběhu opakovaně použitelný obal mezi blíže neurčenými osobami;

01.01.2002

3. Smíšený systém - systém sestávající se ze dvou částí:

01.01.2002

a) opakovaně použitelný obal, který zůstává u konečného uživatele, pro který neexistuje žádný systém zpětného rozdělování vedoucí ke komerčnímu opakovanému naplnění,

01.01.2002

b) jednocestný obal, který se použije jako pomocný výrobek pro přepravu obsahu k opakovanému naplnění obalu.

01.01.2002

B. Kritéria pro zajištění systému opakovaného použití obalu

01.01.2002

Požadavky na opakovaně použitelné obaly jsou stanoveny kombinací požadavků na samotný obal a na systém opakovaného použití obalu, v němž je funkční.

01.01.2002

1. Kritéria pro uzavřený systém:

01.01.2002

a) opakovaně použitelný obal je trvale ve vlastnictví osoby nebo organizované skupiny osob;

01.01.2002

b) obal je opakovaně uváděn na trh osobou nebo organizovanou skupinou osob, která ho vlastní;

01.01.2002

c) konstrukční typ obalu je stanoven podle specifikací odsouhlasených účastníky tohoto systému a je také podle těchto specifikací používán;

01.01.2002

d) systémy shromažďování a zpětného rozdělování těchto obalů jsou v patřičném sběrném místě;

01.01.2002

e) osoby nebo organizované skupiny osob jsou povinny převzít zpět opakovaně použitelný obal, který byl použit v souladu s dohodnutými specifikacemi;

01.01.2002

f) všechny osoby uvádějící na trh balený výrobek podávají informace o použití obalu a místech, kde je možné obal ponechat pro účel opakovaného použití;

01.01.2002

g) je používán systém kontroly na základě dohodnuté specifikace odsouhlasené mezi účastníky systému.

01.01.2002

2. Kritéria pro otevřený systém:

01.01.2002

a) uživatel obalu může sám rozhodnout, zda obal bude opakovaně použit;

01.01.2002

b) opakovaně použitelný obal je vždy ve vlastnictví toho, kdo jej právě užívá;

01.01.2002

c) konstrukční typ obaluje stanoven podle obecně přijatých specifikací;

01.01.2002

d) obnova obalu k opakovanému použití může být zajištěna uživatelem obalu nebo je dostupná na trhu;

01.01.2002

e) systémy shromažďování a zpětného rozdělování těchto obalů mohou být v patřičném sběrném místě;

01.01.2002

f) je používán systém kontroly na základě všeobecně přijaté specifikace.

01.01.2002

3. Kritéria pro smíšený systém:

01.01.2002

a) opakovaně použitelný obal zůstává vždy konečnému uživateli, je v jeho vlastnictví a je jím opakovaně plněn s použitím pomocného výrobku (náhradního balení);

01.01.2002

b) na trhu jsou dostupné pomocné výrobky (náhradní balení);

01.01.2002

c) všechny osoby uvádějící na trh balený výrobek podávají informace, jak opakovaně použitelný obal dále použít (naplnit).

01.01.2002

07.04.2014

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

07.04.2014

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu

07.04.2014

A: recyklace

07.04.2014

B: celkové využití

07.04.2014

Míra recyklace, resp. celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.

07.04.2014
Odpady z obalůdo 31.12.2013do 31.12.2014do 31.12.2015do 31.12.2016
ABABABAB
%%%%%%%%
Papírových a lepenkových70707575
Skleněných70707575
Plastových27274045
Kovových50505555
Dřevěných15151515
Prodejních určených spotřebiteli--384340454045
Celkem5560556060656065
07.04.2014

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70% hmotnostního obalu.

07.04.2014

Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací § 4 odst. 1 písm. c).

01.01.2002

01.01.2002

Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.

01.01.2002

Evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití

01.01.2002

Tabulka č. 1 (Vzor)

01.01.2002

Množství obalů uvedených na trh (v tunách)

01.01.2002

Autorizovaná společnost:

01.01.2002

IČ:

15.03.2006
MateriálObaly vyrobené v ČRObaly dovezené do ČRObaly vyvezené z ČRVzniklý obalový odpad v ČR
jednocestnéopakovaně použitelnéjednocestnéopakovaně použitelnéjednocestnéopakovaně použitelnéz jednocestnýchz opakovaně použitelnýchCelkem vzniklý obalový odpad
12345678910
Sklo
PET
PE
PVC
PlastPP
PS
Jiné plasty
Celkem plasty
Papír a lepenka
AL
KovyFE
Celkem kovy
Kompozitní materiály
Dřevo
Ostatní
Celkový součet
01.01.2002

Tabulka č. 2 (Vzor)

01.01.2002

Množství odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách)

01.01.2002

Autorizovaná společnost:

01.01.2002

IČ:

15.03.2006
MateriálObalové odpady využité nebo spálené ve spalovnách odpadů s energetickým využitím formou:
Materiálová recyklace z jednocestnýchMateriálová recyklace z opakovaně použitelnýchJiné formy recyklace z jednocestnýchJiné formy recyklace z opakovaně použitelných Recyklace celkemEnergetické využití z jednocestnýchEnergetické využití z opakovatelně použitelnýchJiné formy využití z jednocestnýchJiné formy využití z opakovatelně použitelnýchSpálování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím jednocestnýchSpálování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím opakovatelně použitelnýchCelkové využití a spálování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím
111213141516171819202122
Sklo
PlastPET
PE
PVC
PP
PS
Jiné plasty
Celkem plasty
Papír a lepenka
KovyAL
FE
Celkem kovy
Kompozitní materiály
Dřevo
Ostatní
Celkový součet
15.03.2006

* odhad na základě empirických zkušeností a statistických metod

15.03.2006

jednocestné - obaly, které nevyhovují kritériím § 13 odst. 2

15.03.2006

opakovaně použitelné - obaly, které vyhovují kritériím § 13 odst. 2

15.03.2006

Výpočet sloupců

15.03.2006

8 = 2 + 4 - 6

15.03.2006

9 = 3 + 5 - 7

15.03.2006

10 = 8 + 9

15.03.2006

15= 11 +12 + 13 + 14

15.03.2006

22 = 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21

01.01.2002

15.03.2006

Příloha č. 5 k zákonu č. 477/2001 Sb.

15.03.2006

Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů

15.03.2006

Tabulka č. 1 Naměřené hodnoty koncentrací těžkých kovů ve sklovinách jednotlivých tavičích agregátů v mikrogramech na gram

15.03.2006
Agregát č.1234...X
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
15.03.2006

Pokud v některém měsíci přesáhne v některém agregátu naměřená hodnota koncentrace těžkých kovů hodnotu 200 mikrogramů na gram, začnou se hodnoty naměřené po dobu dalších 12 měsíců zapisovat do tabulky č.2.

15.03.2006

Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů ve sklovinách tavícího agregátu č. _ v mikrogramech na gram pro účely ohlášení Ministerstvu životního prostředí

15.03.2006
Tavicí agregát č. _
MěsícDatum měřeníNaměřená hodnota
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Součetxxx
Roční průměr Pxxx
P-200xxx
15.03.2006

Je-li součet P - 200 v některém tavicím agregátu větší než nula, je nutno pro tento agregát podat hlášení na Ministerstvo životního prostředí.

15.03.2006

Hlášení obsahuje:

15.03.2006

1. naměřené hodnoty

15.03.2006

2. popis použitých metod měření

15.03.2006

3. podezřelé zdroje zjištěných koncentrací těžkých kovů

15.03.2006

4. podrobný popis opatření přijatých ke snížení koncentrací těžkých kovů

Poznámky pod čarou

01.01.2002

1) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

07.04.2014

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

01.01.2002

3) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé pod č. 147/1947 Sb.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.

01.01.2002

4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

01.01.2002

5) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

6) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

7) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

15.03.2006

7a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

8) Zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

01.01.2002

9) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb.

15.03.2006

9a) Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastnosti a způsoby označování výrobků z křišťálového skla.

15.03.2006

9b) Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

15.03.2006

9c) Přílohy č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

01.01.2002

10) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

11) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

12) § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

01.01.2002

13) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších změn a doplnění.

15.03.2006

13a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

14) Obchodní zákoník.

01.01.2002

15) § 116 občanského zákoníku.

01.01.2002

16) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

17) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

01.01.2002

19) Například obchodní zákoník.

01.01.2008

20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

21) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

22) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

23) Článek 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech z 20. prosince 1994.

01.01.2002

24) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2014

27) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

28) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

15.03.2006

29) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

01.01.2002

31) Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2002

32) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru