PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 418/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Částka 156/2001
Platnost od 28.11.2001
Účinnost od 28.11.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
28.11.2001

418

28.11.2001

VYHLÁŠKA

28.11.2001

Ministerstva spravedlnosti

28.11.2001

ze dne 19. listopadu 2001

28.11.2001

o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

28.11.2001

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


28.11.2001

ČÁST PRVNÍ

28.11.2001

OBECNÁ USTANOVENÍ

28.11.2001

HLAVA I

28.11.2001

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

28.11.2001

§ 1

28.11.2001

Provádění úkonů

01.01.2010

(1) Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

28.11.2001

(2) Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.

01.01.2013

(3) Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.

28.11.2001

(4) Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu.

28.11.2001

(5) Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku a k nerušenému výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,1) může exekutor požádat příslušný policejní orgán o poskytnutí ochrany.

28.11.2001

§ 2

28.11.2001

Protokol

28.11.2001

(1) O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol. Byl-li úkon učiněn v písemné formě a listina, v níž je úkon zachycen, je založena do spisu, protokol se nevyhotovuje.

28.11.2001

(2) V protokolu se uvede

28.11.2001

a) označení exekutorského úřadu a spisová značka,

28.11.2001

b) označení oprávněného a povinného,

28.11.2001

c) místo, čas a předmět úkonu,

28.11.2001

d) jména a příjmení zaměstnanců exekutora, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších osob, které byly při úkonu přítomny, pokud bylo možno zjistit jejich totožnost,

28.11.2001

e) stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhů, které byly při něm podány.

01.01.2014

(3) Protokol musí být sepsán bezprostředně po skončení úkonu, pokud možno ještě na místě úkonu. Protokol podepíše exekutor, dále přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, kteří potvrzují příjem peněz nebo jiných věcí, a osoby přibrané k úkonu. Protokol podepíší i ti, jejichž prohlášení je nutno v protokolu uvést.

28.11.2001

(4) Jestliže se přítomný účastník nebo jeho zástupce vzdálí před podpisem protokolu, poznamená se tato skutečnost v protokolu. Pokud někdo z těch, kteří by měli protokol podepsat, podpis odmítne, poznamená se to v protokolu s uvedením důvodů, pokud byly sděleny.

01.01.2014

(5) Výjimečně může být protokol sepsán dodatečně podle poznámek učiněných při úkonu. Takový protokol exekutor podepíše sám a v protokolu uvede důvod, proč byl sepsán dodatečně. Takto nelze postupovat, má-li být protokolem osvědčen příjem peněz nebo jiných věcí nebo má-li protokol podepsat osoba přibraná k úkonu nebo ten, jehož prohlášení je třeba uvést v protokolu.

28.11.2001

§ 3

01.01.2010

(1) Při provádění exekuce exekutor poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

01.01.2013

(2) Exekutor vyhotoví vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o odkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní moci, a doručí je.

01.01.2013

§ 4

01.01.2013

Součinnost třetích osob

01.01.2013

(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:

01.01.2013

a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,

01.01.2013

b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,

01.01.2013

c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,

01.01.2013

d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,

01.01.2013

e) změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,

01.01.2014

f) informaci o dalším majetku, který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován.

01.01.2013

(2) Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

01.01.2013

(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.

01.01.2013

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.

28.11.2001

§ 5

28.11.2001

Prohlášení o majetku povinného

28.11.2001

(1) Exekutor je oprávněn

01.01.2010

a) nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného, nebo

01.01.2010

b) považuje-li to za účelné, předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku.

01.01.2010

(2) Pokud exekutor zvolí postup podle odstavce 1 písm. b), pak ohledně prohlášení o majetku postupuje přiměřeně podle § 260a odst. 2 až § 260h občanského soudního řádu. Ustanovení § 260b odst. 1 se nepoužije. Exekutor též nepoučuje povinného o následcích, jestliže prohlášení bude odmítnuto nebo jestliže v něm budou uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.

01.07.2013

§ 5a

01.01.2015

(1) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

01.01.2015

(2) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, a datového souboru, kterým peněžní ústav sděluje exekutorovi čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

28.11.2001

§ 6

28.11.2001

Náklady exekuce a náklady oprávněného

01.01.2010

(1) V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.

01.01.2013

(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.

01.01.2010

(3) Jestliže se náklady exekuce nebo náklady oprávněného po vydání příkazu podle odstavce 1 zvýší nebo vzniknou další náklady, vydá exekutor další příkaz k úhradě nákladů exekuce.

01.01.2013

§ 6a

01.01.2013

Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo, byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo.

01.01.2013

§ 6b

01.01.2013

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.

28.11.2001

HLAVA II

28.11.2001

DORUČOVÁNÍ

28.11.2001

§ 8

01.01.2010

(1) Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora, který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.

28.11.2001

(2) Má-li být písemnost soudu podle odstavce 1 doručena v obvodu jiného okresního soudu, pověří exekutora doručením písemnosti na žádost příslušného soudu soud, v jehož obvodu má být doručení provedeno. Dožádanému soudu se zašle spolu se žádostí rovněž písemnost, která má být doručena.

28.11.2001

(3) Písemnost soudu uvedenou v odstavcích 1 a 2 může soudní exekutor doručovat jen sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).

28.11.2001

§ 9

28.11.2001

Doručování písemností exekutora

01.01.2013

(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

01.01.2013

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.

01.01.2013

(3) Vyrozumění o tom, že usnesení o odkladu exekuce nebo o zastavení exekuce nabylo právní moci, doručuje exekutor těm, jimž se vyrozumění o odkladu nebo zastavení výkonu rozhodnutí doručuje podle občanského soudního řádu.

01.01.2010

§ 10

01.01.2010

Společné ustanovení o doručování

01.01.2013

(1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy2). Provádí-li doručení exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti, jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudu nebo soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-li se doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek. Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.

01.01.2010

(2) Použije-li exekutor k doručení písemnosti provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek, odpovídá za doručení stejně, jako kdyby je provedl sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).

28.11.2001

ČÁST DRUHÁ

28.11.2001

POSTUP EXEKUTORA PŘI EXEKUČNÍ A DALŠÍ ČINNOSTI

01.01.2013

§ 10a

01.01.2013

(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.

01.01.2015

(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 4 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně.

01.01.2013

(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.

01.01.2013

§ 10b

01.01.2013

(1) Elektronický spis se soudu předkládá v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.

01.01.2013

(2) Elektronický spis se předkládá na pevném datovém nosiči.

01.01.2013

(3) Každý dokument je uložen v samostatném souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících formátech:

01.01.2013

a) soubory obsahující textové dokumenty a doručenky ve formátu pdf nebo zfo,

01.01.2013

b) soubory obsahující elektronickou poštu ve formátu EML,

01.01.2013

c) soubory obsahující obrázky (fotografie) ve formátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format) anebo gif (Graphics Interchange Format),

01.01.2013

d) soubory obsahující videonahrávky ve formátu mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

01.01.2013

e) soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav (Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

01.01.2013

(4) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.

01.01.2013

(5) Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).

01.01.2013

(6) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.

01.01.2013

§ 10c

01.01.2013

(1) K adresáři s elektronickým spisem se připojí soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.

01.01.2013

(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis a) se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo

01.01.2013

b) se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.

01.01.2013

(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.

01.01.2013

§ 10d

01.01.2013

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.

01.01.2013

§ 10e

01.01.2013

(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.

01.01.2013

(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.

28.11.2001

§ 11

01.01.2010

Nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak, použijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého až pátého vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.3)

28.11.2001

Exekuce k vymožení peněžitého plnění

28.11.2001

§ 12

28.11.2001

Požádá-li o to při provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, oprávněný nebo povinný a není-li exekuce prováděna ve prospěch více oprávněných, určí exekutor, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena.

01.01.2010

§ 13

01.07.2013

Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen, nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona, vyrozumění, že doba odkladu uplynula.

28.11.2001

§ 15

01.01.2013

(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.

01.01.2013

(2) Zlato v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny odhadne znalec. Exekutor je následně prodá v dražbě jako jiné movité věci.

28.11.2001

§ 16

01.01.2014

Dražební jednání při provádění exekuce prodejem nemovité věci a prodejem obchodního závodu může řídit jen exekutor nebo kandidát; jednotlivé úkony při jednání, jimiž se nerozhoduje, může na základě pověření exekutora provést jiný zaměstnanec exekutora; řídí se přitom pokyny exekutora nebo kandidáta.

01.01.2013

§ 16a

01.01.2014

Dražba nemovité věci provedená elektronicky

01.01.2014

(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, a oznámení, která další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovité věci váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce.

01.01.2013

(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou

01.01.2013

a) před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,

01.01.2013

b) úředně ověřeným podpisem, nebo

01.01.2013

c) uznávaným elektronickým podpisem.

01.01.2013

(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

01.01.2013

(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

01.01.2013

(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

01.01.2013

(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

01.01.2013

(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou

01.01.2013

a) údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),

01.01.2013

b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,

01.01.2013

c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,

01.01.2013

d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,

01.01.2013

e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.

01.01.2013

§ 16b

01.01.2013

Dražba movitých věcí provedená elektronicky

01.01.2013

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.

28.11.2001

§ 17

28.11.2001

Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění

28.11.2001

Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního soudu; o tom musí být exekutorem poučen.

28.11.2001

§ 18

28.11.2001

Dobrovolná dražba

01.01.2013

(1) Na dražební jednání při provádění dražby movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí se vztahuje ustanovení § 16 a 16a.

28.11.2001

(2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhovateli.


28.11.2001

ČÁST TŘETÍ

28.11.2001

ÚČINNOST

28.11.2001

§ 19

28.11.2001

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


01.01.2010

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 463/2009 Sb. Čl. II

01.01.2010

Tato vyhláška se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachovány.

01.07.2013

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 149/2013 Sb. Čl. II

01.07.2013

Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


28.11.2001

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.


28.11.2001

01.01.2013

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

01.01.2013

Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost

01.01.2013

Tato příloha stanovuje definici datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.

01.01.2013

I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT

01.01.2013

1. Obecná pravidla

01.01.2013

a) Jedná se o výměnu dat typu dotaz/odpověď (request/response), kde dotaz je vytvářen Exekutorem a odpověď dotazovanou Bankou.

01.01.2013

b) Datový formát Dotazu/Odpovědi bude využívat syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language)

01.01.2013

c) V jednom souboru dávky Dotazů a Odpovědí je pouze jedna struktura uvozená jednou hlavičkou obsahující jednu dávku s více Dotazy

01.01.2013

d) Soubor je kódován v UTF-8

01.01.2013

e) Řádky souboru jsou odřádkovány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně posledního řádku

01.01.2013

f) Řádky XML struktury mohou, ale nemusí být strukturovány

01.01.2013

g) Soubor musí mít uvozující XML hlavičku „<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>“ + odřádkování

01.01.2013

h) Přípona souboru vždy „. xml“

01.01.2013

i) Standardizovanou formu nelze použít pro Dotazy na subjekty bez IČO nebo RČ (Dotazy jsou elektronicky zasílány samostatně, bez použití standardizované datové struktury)

01.01.2013

j) Datový soubor s Dotazem exekutora musí splňovat všechny definované podmínky Definice dotazu XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru

01.01.2013

k) Datový soubor s odpovědí na výzvu musí splňovat všechny definované podmínky Definice odpovědi XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru

01.01.2013

l) Soudní exekutoři požadují elektronickou cestou výhradně informace potřebné k provedení konkrétní exekuce.

01.01.2013

m) Datový soubor s odpovědí neobsahuje zrušené a úvěrové účty

01.01.2013

n) Na každý Dotaz Exekutora generuje dotazovaná Banka právě jednu Odpověď, tj. i v případě, že se např. v Odpovědi vrací údaje o více účtech Subjektu, je Odpověď jedna, obsahující více příslušných položek.

01.01.2013

o) Odpověď na Dotaz vždy obsahuje všechny informace z Dotazu
Nelze-li Dotaz vyřídit z věcného hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpověď obsahovat příslušné datové struktury odpovědi (čísla účtů atd.).

01.01.2013

p) Pokud vznikne při zpracování očekávaná i neočekávaná chyba technického charakteru (špatně forma XML, verze), bude Odpovědí informace o chybě a zpracování Dotazu jako celku se v tomto případě odmítne.

01.01.2013

q) V případě evidované duplicity Subjektů k danému RČ nebo IČO v databázi Banky bude odpověď obsahovat informaci, upozorňující na nejednoznačnou identifikaci Subjektu. Exekutorský úřad po obdržení Odpovědi s uvedenou chybou postupuje tak, že zašle bance dodatečný písemný dotaz s upřesňujícími informacemi, potřebnými pro správný výběr Subjektu. Banka vytvoří písemnou odpověď, kterou zasílá mimo systém standardizované výměny.

01.01.2013

r) V případě, jde-li o Dotaz na účet vedený pro více osob, z nichž každá má postavení majitele účtu (spolumajitelé), bude v Odpovědi Banky generována zpráva o této skutečnosti.

01.01.2013

2. Způsob předávání dat

01.01.2013

a) Žádost o součinnost zasílá exekutor bance prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) případně jiným způsobem na základě dohody s Bankou.

01.01.2013

b) V předmětu zprávy obsahující Žádost o součinnost a v předmětu odpovědi na součinnost bude vždy uveden text „XMLEXE SOUC“ .

01.01.2013

3. Povinné náležitosti žádosti o součinnost

01.01.2013

a) Průvodní dopis

01.01.2013

b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí dotazu

01.01.2013

4. Povinné náležitosti odpovědi na žádost o součinnost

01.01.2013

a) Průvodní dopis

01.01.2013

b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí odpovědi

01.01.2013

II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ

01.01.2013

1. Datový soubor s žádostí o součinnost má vždy příponu „xml“, jeho název je tvořen z těchto částí:

01.01.2013
PořadíČástDélkaPopis
1„EU“2zkratka pro „exekutorský úřad“
2Kód EU3Číslo dotazujícího se EÚ
3Kód zaměstnance3Jedinečný kód odpovědného zaměstnance Exekutora v rámci exekutorského úřadu
4 „_“1Oddělovač
5Datum vytvoření6Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6 „_“1Oddělovač
7Pořadové číslo souboru3Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu odpovědného zaměstnance EU a data vytvoření souboru
8 „_“1Oddělovač
9„dot“3Identifikace typu souboru - dávka Dotazů
10„.xml“4Přípona indikující formát souboru - XML.
01.01.2013

2. Datový soubor s odpovědí banky na žádost o součinnost má vždy příponu „xml“, jeho název je tvořen z těchto částí:

01.01.2013
PořadíČástDélkaPopis
1„EU“2zkratka pro „exekutorský úřad“.
2Kód EU3Číslo dotazujícího se EÚ.
3Kód zaměstnance3Jedinečný kód odpovědného zaměstnance v rámci exekutorského úřadu
4 „_“1Oddělovač
5Datum vytvoření6Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6 „_“1Oddělovač
7Pořadové číslo souboru3Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu odpovědného zaměstnance a data vytvoření souboru
8„_“1Oddělovač
9Kód Banky4Kód Banky,která vygenerovala dávku Odpovědí
10 „_“1Oddělovač
11„odp“3Identifikace typu souboru - dávka Odpovědí
12„.xml“4Přípona indikující formát souboru - XML.
01.01.2013

III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ

01.01.2013

1. Datový soubor žádosti o součinnost obsahuje elementy a atributy označené „I“

01.01.2013

2. Datový soubor odpovědi na žádost o součinnost obsahuje elementy a atributy označené „I“ a „O“

01.01.2013

3. Nepovinné elementy a atributy jsou označeny znaky „*)“

01.01.2013

4. Pokud banka nesděluje některý z údajů, které Odpověď na Dotaz Typu 02 obsahuje navíc oproti Odpovědi na Dotaz Typu 01, uvede tuto skutečnost přímo v konkrétním poli Odpovědi.

01.01.2013

5. Na jeden Dotaz Typu 01,02 je jedna Odpověď obsahující více položek.

01.01.2013

6. U Dotazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pro právnickou osobu) nebo jen RČ (pro osobu fyzickou i fyzickou-podnikatele).

01.01.2013
Element / AtributTyp d(02
Vyzva / VygenerovalI*)I*)
Vyzva / OdpovedelOO
Vyzva / EUradI*)I*)
Vyzva / BankaOO
Vyzva / CJVyzvyII
Vyzva / TypDotazuII
Subjekt / IDII
Subjekt / TypIDII
Subjekt / CJEUII
Subjekt / NazevII
Subjekt / DokumentII
Subjekt / ZpravaOO
Prilohy / PrilohaO*)O*)
Ucet / CisloUctuOO
Účty / MenaUctuOO
Účty / TypUctuOO
Účty / ZustatekOO
Účty / DatumZustatkuOO
Transakce / DatumO
Transakce / CastkaO
Transakce / PopisO
Exekuce / VystavceEPOO
Exekuce / DatumEPOO
Exekuce / CisloJednaciOO
Exekuce / BlokaceOO
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizkyO
VkladniKnizka / DatumZustatkuO
VkladniKnizka / IDVkladniKnizkyO
CennyPapir / EmitentO
CennyPapir / PocetCPO
CennyPapir / DatumStavuCPO
Safesové schránky / CisloSchrankyO
Safesové schránky / UliceO
Safesové schránky / MestoO
Safesové schránky / PSCO
01.01.2013

IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ

01.01.2013
Element / AtributPopis
VyzvaKořenový element
Vyzva / VygenerovalJméno/Kód zaměstnance exekutorského úřadu, který soubor vytvořil
Vyzva / EUradČíselný kód exekutorského úřadu, případně doplněný na 3 místa nulami zleva
Vyzva / Banka4 místný číselný kód banky
Vyzva / CJVyzvyČíslo jednací výzvy, pod kterým ji eviduje exekutorský úřad
Vyzva / TypDotazuTyp dotazu 01 nebo 02, dle požadavku na požadovaný rozsah odpovědi (viz kap. 3 této Přílohy)
Vyzva / Subjekty
Subjekty / Subjekt
Subjekt / IDRodné nebo identifikační číslo osoby prověřovaného subjektu uvedené bez mezer, pomlček, lomítek apod. v délce 8-10 číslic.
Subjekt / TypIDTyp identifikátoru, přípustné hodnoty pouze „RČ“ a „IČO“.
Subjekt / CJEUČíslo jednací případu/exekuce, pod kterým jej eviduje exekutorský úřad
Subjekt / NazevNázev prověřovaného subjektu
Subjekt / ZpravaZpráva banky obsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k poskytování informací o konkrétním subjektu. Přípustné hodnoty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dokument, 003 Nejednoznačná identifikace Subjektu, 000 Doplnění volného textu (např. poznámky)
Subjekt / Prilohy
Prilohy / PrilohaPřesný název souboru obsahujícího Přílohu k součinnosti, který je zaslán stejnou datovou zprávou spolu s datovým souborem odpovědi.
Subjekt / Ucty
Ucty / Ucet
Ucet / CisloUctuŠestnáctimístné číslo účtu bez pomlček a mezer případně doplněné na 16 míst nulami zleva.
Ucet / MenaUctuISO kód měny účtu
Ucet / TypUctuB - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladový účet, T - Termínovaný vklad
Ucet / ZustatekZůstatek v měně účtu
Ucet / DatumZustatkuDatum zůstatku účtu
Ucet / TransakceUctu
TransakceUctu / TransakceDo odpovědi banka připojí informace o transakcích za období posledních 3 měsíců. Pokud by počet transakcí přesahoval 100, bude uvedeno pouze posledních 100 transakcí.
Transakce / DatumDatum transakce
Transakce / CastkaČástka transakce
Transakce / PopisDoplňující informace k transakci
Ucet / ExekuceUctu
ExekuceUctu / Exekuce
Exekuce / VystavceEPVýstavce exekučního příkazu
Exekuce / DatumEPDatum zadání exekučního příkazu
Exekuce / CisloJednaciČíslo jednací exekučního příkazu
Exekuce / BlokaceNařízená výše blokace
Subjekt / Schranky
Schranky / Schranka
Schranka / CisloSchrankyIdentifikace bezpečnostní schránky
Schranka / UliceUlice, kde se schránka nachází
Schranka / MestoMěsto, kde se schránka nachází
Schranka / PSCSměrovací číslo, kde se schránka nachází
Subjekt / VkladniKnizky
VkladniKnizky / VkladniKnizka
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizkyZůstatek vkladní knížky v CZK
VkladniKnizka / DatumZustatkuDatum zůstatku vkladní knížky
VkladniKnizka / IDVkladniKnizkyIdentifikátor vkladní knížky
Subjekt / CennePapiry
CennePapiry / CennyPapir
CennyPapir / EmitentISIN emitenta
CennyPapir / PocetCPPočet cenných papírů
CennyPapir / DatumStavuCPDatum, ke kterému je informace sdělována
28.11.2001

01.07.2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

01.07.2013

Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

01.07.2013

Tato příloha stanoví definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím běžně vydaný exekuční příkaz nebo vyrozumění o provedení exekuce, stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.

01.07.2013

1. Obecná pravidla k datovým souborům

01.07.2013

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

01.07.2013

b) Soubor je kódován v UTF-8.

01.07.2013

c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.

01.07.2013

d) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - příjemci postihované dávky, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

01.07.2013

e) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):

01.07.2013

epdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

01.07.2013

název datového souboru s vyrozuměním o provedení exekuce:

01.07.2013

vpdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

01.07.2013

f) Datový soubor je vždy odesílán společně v rámci jedné datové zprávy s elektronickým vyhotovením exekučního příkazu, případně vyrozuměním o provedení exekuce.

01.07.2013

g) Příjemce datového souboru přiloženého k exekučnímu příkazu zašle odesílateli zpět datovou zprávu libovolného formátu, obsahující alespoň informace o vymáhaných povinnostech (tak jak budou odesílatelem specifikovány podle bodu 3 písm. i) této přílohy) a číslo jednací listiny, jejíž přijetí potvrzují.

01.07.2013

h) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí.

01.07.2013

2. Způsob předávání dat

01.07.2013

Při vyhotovení exekučního příkazu exekutor přiloží datový soubor a v rámci jedné zprávy odešle prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

01.07.2013

3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu

01.07.2013

a) Datový soubor obsahuje právě jeden element exPrikaz.

01.07.2013

b) Kořenový element exPrikaz povinně obsahuje podelementy hlavicka, ucastnici, postizena_davka, povinnosti a vyplata.

01.07.2013

c) Element hlavička popisuje základní údaje o exekučním příkazu, může obsahovat exekucni_tituly a povereni_ex, a dále tyto elementy s daty:

01.07.2013
ElementDatový typRozsahPovinná položkaPopis
spzn_predcisliString10ANOČíslo exekutora
spzn_kmenString60ANOOznačení rejstříku „EX“ následované pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku oddělené lomítkem
spzn_koncovkaString10ANOČíslo listu
exekutor_icString10ANOIdentifikační číslo exekutora
exekutor_jmenoString100ANOJméno exekutora
exekutor_prijmeniString100ANOPříjmení exekutora
ep_vydanDateANODatum vydání exekučního příkazu
ep_pravni_mocDateNEDatum nabytí právní moci exekučního příkazu
druh_pohledavkyDruhPohledavky10ANODruh pohledávky podle bodu 5 (přednostní nebo nepřednostní)
soubor_epString150ANONázev souboru s vyhotovením exekučního příkazu (v datové zprávě)
zpusob_odectuDruhOdectu10ANOZpůsob odečtu podle bodu 5 (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet)
castka_odectuDecimalNEPřípadná srážená částka (je-li uveden způsob odečtu „s odečtem“)
doh_vyse_srazkyDecimalNEDohodnutá výše srážky
predani_prvni_platceDateNEDen doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy
01.07.2013

d) Nepovinný element exekuční tituly popisuje tituly, na základě kterých byl exekutor pověřen, obsahuje prázdné elementy titul (alespoň jeden) s těmito atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
cisIntegerANOPořadové číslo exekučního titulu
cjString50ANOČíslo jednací exekučního titulu
druhString50NEDruh exekučního titulu
vydalString200ANOPopis subjektu, který vydal exekuční titul
pmDateANODatum nabytí právní moci exekučního titulu
vykonatelnostDateANODatum vykonatelnosti exekučního titulu
01.07.2013

e) Nepovinný element povereni_ex nesoucí informace o pověření exekutora příslušným soudem, obsahuje prázdné elementy povereni (alespoň jeden) s těmito atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
cjString50ANOČíslo jednací pověření exekutora
vydalString200ANOSoud, který pověření vydal
vydanodateANODatum vydání pověření
01.07.2013

f) Element ucastnici obsahuje data o účastnících exekučního řízení a dalších subjektech. Obsahuje prázdné elementy ucastnik s těmito atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
druhDruhUcastnika1ANODruh účastníka podle bodu 5 (povinný, oprávněný, manžel, zástupce)
cisIntegerANOPořadové číslo účastníka
nadrIntegerNEVazba zástupce na pořadové číslo účastníka
pfoDruhOsoby1ANODruh osoby podle bodu 5 (právnická, fyzická osoba)
firmaString150NEObchodní firma subjektu
jmenoString100NEJméno fyzické osoby
prijmeniString100NEPříjmení fyzické osoby
titulpredString35NETitul před jménem
titulzaString50NETitul zájmenem
narozenDaeNEDatum narození fyzické osoby
identifikatorString20NEHodnota identifikátoru osoby
druh_idDruhIdentifikatoru5NEDruh identifikátoru osoby (rodné číslo, IČO, případně další)
01.07.2013

Pravidla pro označování osob:

01.07.2013

U osob je uveden identifikátor a jeho druh, tedy rodné číslo nebo IČO.

01.07.2013

Osoby jsou očíslovány v atributu cis, případné právní nebo jiné zastoupení je vyjádřeno v atributu nadr, kde je označen subjekt, ke kterému se zastoupení váže (hodnota jeho atributu cis). V elementu musí být dostatek údajů k jednoznačné identifikaci osoby, je tedy nutno dodržet tato pravidla:

01.07.2013

Právnická osoba je označena s pomocí IČO a obchodní firmy.

01.07.2013

Fyzická osoba je označena s pomocí:

01.07.2013

Jména, příjmení a rodného čísla

01.07.2013

nebo Jména, příjmení a IČO

01.07.2013

nebo Jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, případně pobytu

01.07.2013

g) Je-li potřeba doplnit adresu subjektu, obsahuje element ucastnik prázdný element adresa s následujícími atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
uliceString100NENázev ulice
cpString10NEČíslo popisné
coString10NEČíslo orientační
ceString10NEČíslo evidenční
obecString450ANONázev obce
pscString60ANOPoštovní směrovací číslo
statString3ANOStát, 3 písmenný kód podle ISO 3166-1 alpha-3
kod_adresyString50NEPřípadný kód adresního místa podle RUIAN
01.07.2013

Pravidla pro označení adresy:

01.07.2013

Adresa je validní, obsahuje-li tyto informace:

01.07.2013

číslo popisné nebo číslo orientační nebo evidenční číslo a název obce a případně ulice, je-li adresní místo v nějaké ulici a poštovní směrovací číslo

01.07.2013

h) Element postizena_davka obsahuje jeden prázdný element davka, v kterém je pomocí atributu plátce označen plátce dávky a pomocí atributu příjemce označen pořadovým číslem (atribut cis elementu ucastnik) ten účastník řízení, který vystupuje v roli povinného a je příjemcem postihovaného příjmu nebo dávky.

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
plátceDruhPlatce4ANOOznačení plátce srážené dávky („CSSZ“, „UP“)
prijemceIntegerANOČíselné označení příjemce srážené dávky (atribut „cis“ u subjektu)
01.07.2013

i) Element povinnosti popisuje povinnosti vymáhané v rámci exekučního řízení, a tedy i výši pohledávky, která je vymáhána exekučním příkazem. Element povinnosti může obsahovat atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
aktualni_vyseDecimalNEAktuální hodnota vymáhané povinnosti
k_datuDateNEDatum, ke kterému je aktuální hodnota vyjádřena
01.07.2013

Element povinnosti dále obsahuje alespoň jeden prázdný podelement povinnost s těmito atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
cisIntegerANOPořadové číslo povinnosti
nadrIntegerNEVazba příslušenství k jiné povinnosti (atribut „cis“)
druhDruhPovinnostiANODruh vymáhané povinnosti podle bodu 5
castkaDecimalNEČástka vymáhané povinnosti, případně základ u příslušenství
menaString3ANOMěna vymáhané povinnosti (podle číselníku ČNB BA0010)
intervalDruhUroceniNEInterval u opakovaných plnění, případně u příslušenství (týdenní, denní, měsíční, roční - podle bodu 5)
procDecimalNEProcento pro výpočet ze základu
odDateNEDen, od kdy je povinnost počítána (u příslušenství, případně opakovaného plnění)
doDateNEDen, do kdy povinnost trvá, pokud není uvedeno, u příslušenství platí trvání do okamžiku zaplacení hlavní povinnosti
repoBooleanNEPříznak výpočtu úroku s pomocí REPO sazby (v atributu „proc“ je poté uveden počet procentních bodů, o které je příslušná REPO sazba zvýšena)
maxDecimalNEMaximální výše příslušenství v daném intervalu „max_interval“
minDecimalNEMinimální výše příslušenství v daném intervalu „min_interval“
max_intervalDruhUroceniNEČasový interval pro určení maximální částky příslušenství
min_intervalDruhUroceniNEČasový interval pro určení minimální částky příslušenství
popisString255NEPopis povinnosti (především pro druh „jine“)
01.07.2013

Pravidla pro vyplňování atributů elementu povinnost:

01.07.2013

Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány v atributu cis, případně je-li povinnost příslušenstvím jiné povinnosti, nebo z ní jinak vychází, je to vyjádřeno v atributu nadr, kde je označena povinnost, ke které se váže (hodnota jejího atributu cis).

01.07.2013

V atributu druh se nachází právě jedna z možných hodnot, podle kterých se mění požadavky na specifikaci dané povinnosti:

01.07.2013
DruhNutné atributy
Jistina,
dluznevyzivne,
dluzne osetrovne
mena, castka
opakovane_plneni,
bezne_vyzivne,
bezne_osetrovne
mena, castka, interval
urok_z_prodlenimena, zaklad, proc, interval, od
poplatek_z_prodlenimena, zaklad, proc, interval, od
Urokmena, zaklad, proc, interval, od
smluvni_pokutamena, castka, nebo zaklad, procč, interval, od
naklady_predch_rizmena, castka
Naklady_odv_rizmena, castka
naklady_pr_zastmena, castka
naklady_exmena, castka
JinéPopis
01.07.2013

j) Element vyplaty obsahuje informace o bankovním nebo jiném spojení, kam má být odesíláno vymožené plnění, obsahuje jeden element vyplata s těmito atributy:

01.07.2013
AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
ucetString34ANOČíslo účtu pro výplatu vymoženého plnění
banka_kodString5ANOKód banky
bankaString200NENázev banky
ssIntegerNESpecifický symbol platby
vsIntegerANOVariabilní symbol platby
IBANString34NEKód IBAN
bicString40NEKód BIC
statString3NEStát, 3 písmenný kód dle ISO 3166-1 alpha-3
id_bankyIntegerNEIdentifikátor banky
pobockaString250NENázev pobočky banky, u které je účet zřízen
mestoString250NEMěsto sídla banky
01.07.2013

4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce / právní moci exekučního příkazu

01.07.2013

a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element vyrozumeni.

01.07.2013

b) Kořenový element vyrozumění povinně obsahuje elementy hlavicka_ep, exekutor a subjekt_srazky.

01.07.2013

c) Element hlavicka_ep a obsahuje informace o datu provedení exekuce, nebo o datu nabytí právní moci exekučního příkazu (nastane-li tento okamžik po datu, ke kterému může být exekuce provedena) ve smyslu § 46 odst. 6 zákona:

01.07.2013
ElementDatový typRozsahPovinná položkaPopis
spzn_predcisliString10ANOČíslo exekutora
spzn_kmenString60ANOOznačení rejstříku „EX“ následované pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku oddělené lomítkem
spzn_koncovkaString10ANOČíslo listu
spzn_cl_epString3ANOČíslo listu exekučního příkazu, který nabyl právní moci
datum_vydániDateANODatum vydání vyrozumění
exekutor_icString8ANOIČO exekutora
ep_vydanDateANODatum vydání exekučního příkazu
ep_pravni_mocDateANODatum nabytí právní moci exekučního příkazu
vp_souborString150ANONázev souboru dokumentu s vyrozuměním
01.07.2013

Pravidla pro vyplňování elementu hlavicka_ep:

01.07.2013

Elementy spzn_predcisli, spzn_kmen, spzn_koncovka a ep_vydan slouží pro identifikace jednotlivého exekučního příkazu, následně musí být vyplněno datum v elementu ep_pravni_moc. Element vp_soubor obsahuje název souboru, který tento datový soubor doprovází.

01.07.2013

d) Element subjekt_srazky obsahuje informace o osobě, vůči níž je vedena exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu. Strukturou dat i pravidly pro vyplnění se element přesně shoduje s elementem ucastnik z bodu 3 písm. f), případně může obsahovat podelement adresa s uvedením adresy ve struktuře podle bodu 3 písm. g), je-li to potřeba pro ztotožnění osoby.

01.07.2013

5. Speciální datové typy

01.07.2013

a) Datový typ DruhPohledavky může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 12 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

01.07.2013

PREDNOSTNI, NEPREDNOSTNI

01.07.2013

b) Datový typ DruhUcastnika označuje postavení účastníka v exekučním řízení, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

01.07.2013

P - povinný, M - manžel povinného, O - oprávněný, PZ - právní zástupce, OZ - obecný zmocněnec, ZZ - zákonný zástupce

01.07.2013

c) Datový typ DruhOsoby označuje status osoby, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

01.07.2013

P - právnická osoba, F - fyzická osoba

01.07.2013

d) Datový typ DruhPovinnosti označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 20 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

01.07.2013

jistina, opakovane_plneni, bezne_vyzivne, dluzne_vyzivne, bezne_osetrovne, dluzne_osetrovne, urok_z_prodleni, poplatek_z_prodleni, urok, smluvni_pokuta, naklady_predch_riz, naklady_pr_zast, naklady_odvolaci_riz, naklady_ex, jine

01.07.2013

e) Datový typ DruhUroceni označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

01.07.2013

D - denní, T - týdenní, M - měsíční, R - roční

01.07.2013

f) Datový typ DruhIdentifikatoru označuje identifikátor účastníka, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, a to RC nebo ICO. V případě zavedení jiného vhodného obecně užívaného identifikátoru, může být seznam rozšířen.

01.07.2013

g) Datový typ DruhPlatce označuje plátce srážené dávky, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: CSSZ, UP

01.07.2013

h) Datový typ DruhOdectu označuje způsob odečtu (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet), může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 15 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: bezny, s_odectem, bez_odectu, cela_davka.

01.07.2013

6. Běžné datové typy

01.07.2013

a) Datový typ String odpovídá alfanumerickému řetězci, o maximální délce určené sloupcem „Rozsah“ v tabulkách popisujících jednotlivé elementy a atributy.

01.07.2013

b) Datový typ Integer odpovídá celému číslu.

01.07.2013

c) Datový typ Decimal odpovídá desetinnému číslu, desetinná část je oddělena znakem tečka.

01.07.2013

d) Datový typ Boolean odpovídá výčtovému typu s přípustnými hodnotami 0 a 1 (případně true a false).

01.07.2013

e) Datový typ Date odpovídá zápisu data v pořadí rok, měsíc a den (RRRR-MM-DD).

28.11.2001

01.01.2015

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

01.01.2015

Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

01.01.2015

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

01.01.2015

b) Soubor je kódován v UTF-8.

01.01.2015

c) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - majiteli účtu, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

01.01.2015

d) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):

01.01.2015

EU_[číslo_exekutora]_EP_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml

01.01.2015

název datového souboru s vyrozuměním o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 exekučního řádu:

01.01.2015

EU_[číslo_exekutora]_PM_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml

01.01.2015

TYPY DATOVÝCH SOUBORŮ

01.01.2015

1. Datový soubor Definiční struktura exekučního příkazu a jeho změny

01.01.2015

• Definuje jednoduché i komplexní datové typy

01.01.2015

Jednoduché datové typy

01.01.2015

Jednoduché datové typy

01.01.2015
názevdatový typrozsahhodnotaPopis
NeprazdnyRetezecstringNeprázdný řetězec, délka větší či rovnající se 1
PrazdnyElementstring0Prázdný řetězec
KodMenystring3Kód měny, pouze 3 velká písmena
KodStatustring2Kód státu, pouze 2 velká písmena
NumerickyRetezecstringPouze číslice
CisloEvidencnistring„E" a čísla
TelefonniCislostring13Telefonní číslo ve tvaru
+XXX XXXXXXXXX
TypVystavcestringSOUDNI_EXEKUTOR - soudní exekutorČíselník typů výstavců.
Podporované hodnoty:
KodVystavcestring33 číslicový kód výstavce exekučního příkazu
PlatebniSymbolstring101 až 10 čísel
ICstring8Identifikační číslo exekutora
StatusMajitelestringPOVINNYP - Povinný
MANŽEL KAM - Manžel/manželka
SPOLUDLUŽNÍKS - Spoludlužník
01.01.2015

Komplexní datové typy

01.01.2015

Element Common/CisloUctu

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
predcisliString6NePředčíslí čísla účtu
cisloUctuString10AnoČíslo účtu
kodBankyString4AnoKód banky
01.01.2015

Element Common/IdentifikaceDokumentu

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
spisovaZnackaNeprazdnyRetezecAnoID exekučního případu, např. 067 EX 1243/13
poradoveCisloNeprazdnyRetezecAnojednoznačné ID dokumentu v rámci jednoho případu
01.01.2015

Element Common/Ucet

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
cisloUctuCisloUctuAnoČíslo účtu ve tvaru PPPPPP-CCCCCCCCCC/KKKK resp. CCCCCCCCCC/KKKK
poradipositive integerNePořadí bude doplněno pouze v případě, zeje povinný majitelem účtu. Pořadí účtů povinných musí být unikátní i v případě více povinných (povinný - 1, Manžel - 2, Povinný - 3, 4, atd.).
01.01.2015

Element Common/Adresa

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
uliceNeprazdnyRetezecNeUlice, nepovinný údaj
budova/cisloPopisneNumerickyRetezecNeUrčení budovy. Všechny elementy jsou nepovinné, ale alespoň jedno z cisloPopisne, cisloOrientacni,
budova/cisloOrientacniNeprazdnyRetezecNe
budova/cisloEvidencniCisloEvidencniNeCisloEvidencni musí být vyplněno. Jediná povolená kombinace 2 hodnot je vyplnění cisloPopisne a cisloOrientacni.
obecNeprazdnyRetezecAnoMěsto nebo obec
pscString5AnoPSC
statKodStatuAnoDvouznakový kód státu dle ISO 3166-1; Česká republika: CZ
01.01.2015

Element Common/JmenoPrijmeni

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
jmenoNeprazdnyRetezecAnoJméno osoby
prijmeniNeprazdnyRetezecAnoPříjmení osoby
01.01.2015

Element Common/Osoba

01.01.2015

Element Common/ZastupitelnaOsoba popisuje osobu (libovolného typu - fyzická, FOP, právnická), která může být zastupována jinou osobou, opět libovolného typu.

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
osobaOsobaAno
zastupceOsobaNe
01.01.2015

Element Common/KontaktniOsoba

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
jmenoPrijmeniJmenoPrijmeniNeJméno a příjmení kontaktní osoby
funkceNeprazdnyRetezecNeFunkce osoby v organizaci/úřadě
telefonTelefonniCisloNeTelefon kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (+420775332675)
01.01.2015

Element Common/MajitelUctu

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
osobaZastupitelnaOsobaAno
statusStatusMajiteleAnoStatus majitele účtu - (P)ovinný / (M)anžel/ka / (S)poludlužník
ucetUcetAnoÚčty osoby - majitele
01.01.2015

Element Common/FyzickaOsoba popisuje fyzickou osobu. Identifikace: alespoň jedno z: {rodné číslo (preferované), datum narození} je povinné

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
rodneCisloString10NeRodné číslo osoby ve formátu 8752025403 resp. 470328688 (bez lomítka). Rodné číslo a datum narození jsou nepovinné, ale alespoň jedno musí být uvedeno. V opačném případě je zpráva nevalidní.
datumNarozeniDateNeDatum narození osoby ve formátu yyyy-mm-dd, např. 1987-02-02
jmenoPrijmeniJmenoPrijmeniAnoJméno a příjmení fyzické osoby
bydlisteAdresaAnoAdresa bydliště osoby
telefonTelefonniCisloNeKontaktní telefon na osobu
01.01.2015

Element Common/FyzickaOsobaPodnikatel

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
ICSimpleAnoIČ fyzické osoby - podnikatele
jmenoPrijmeniJmenoPrijmeniNeJméno a příjmení fyzické osoby podnikatele ("FOP"). Jméno a příjmení a název jsou nepovinné, ale alespoň jedno musí být uvedeno. V opačném případě je zpráva nevalidní.
nazevNeprazdnyRetezecNeObchodní firma FOP
sidloAdresaAnoSídlo FOP
telefonTelefonniCisloNeKontaktní telefon na FOP
01.01.2015

Element Common/PravnickaOsoba

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
ICSimpleAnoIC právnické osoby
nazevNeprazdnyRetezecAnoNázev právnické osoby
sidloAdresaAnoAdresa (sídlo) právnické osoby
kontaktKontaktniOsobaNeKontaktní osoba v právnické osobě, mělo by se to řídit především metadaty a ČJ a proto není nezbytně nutné pracovat s kontaktní osobou v rámci organizace/úřadu.
01.01.2015

Element Common/Vystavce

01.01.2015
Elementdatový typrozsahpovinnápopis
PravnickaOsobaAno
typVystavceTypVystavceAnoTyp výstavce. Podporované hodnoty:
SOUDNI_EXEKUTOR - soudní exekutor
kodVystavceKodVystavce3Ano3 číslicový kód výstavce exekučního příkazu
01.01.2015

2. Datový soubor Elektronický exekuční příkaz

01.01.2015

• Substituční skupina Common.xsd

01.01.2015

Element elektronickyPrikaz definuje strukturu údajů elektronického příkazu, dle specifikace výstavce pro banku.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
identifikaceIdentifikaceDokumentuAnoIdentifikační údaje exekučního příkazu
datumVydaniDateAnoDatum vydání exekučního příkazu ve formátu yyyy-mm-dd, např. 2014-04-05. Mandatorní údaj, pro zpracování nemá význam
obecneUdajezakladniMenaAnoObecné údaje exekučního příkazu
vystavceVýstavceAnoVýstavce exekučního příkazu
majitelUctuMajitelUctuAnoMajitelé a jejich účty
opravnenyZastupitelnaOsobaAnoOprávněný - účastník (účastníci) exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno
pohledavkaPohledávkaAnoPohledávka v exekuci
01.01.2015

Element elektronickyPrikaz/obecneUdaje/zakladniMena popisuje kód měny.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
SystemVypoctuStringAnoKód měny dle ISO 4217.
Mandatorní údaj, měna by měla odpovídat měně hlavní pohledávky. Další propočty jsou právě v této měně. Česká koruna: CZK
01.01.2015

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu pro výpočet systému úroků.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
zakladniMenaKodMeny4AnoSystém výpočtu úroků
01.01.2015

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
PeriodaString4AnoPerioda vyplácení pravidelné částky
01.01.2015

Element elektronickyPrikaz/Pohledavka popisuje základní strukturu pohledávky.

01.01.2015
elementdatový typRozsahpovinnápopis
idpositive integerAnoJednoznačný identifikátor položky - důležité pro identifikaci v případě změny
castkaDecimalAnoJistina, základ pro výpočet úroku, pevná částka
menaKodMenyAnoMěna pohledávky
typTypPohledavkyAnoUrčuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.
poradipositive integerAnoPriorita/Pořadí - Priorita pro výpočet při placení
platebniUdajePlatebniUdajeAnoPlatební údaje pro úhradu pohledávky
01.01.2015

Element elektronickyPrikaz/PlatebniUdaje definuje platební údaje pro úhradu pohledávky.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
ucetPrijemceCisloUctuAnoÚčet, na který má být pohledávka uhrazena
variabilniSymbolPlatebniSymbolNeVariabilní symbol pro úhradu pohledávky
specifickySymbolPlatebniSymbolNeSpecifický symbol pro úhradu pohledávky
01.01.2015

Element elektronickyPrikaz/TypPohledavky určuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
JistinaPrazdnyElementAno
pravidelnaCastkaPravidelnaCastkaAno
jistinaVcetneUrokuUrocenyTypAno
samostatnyUrokUrocenyTypAno
01.01.2015

Element elektronickyPrikaz/UrocenyTyp definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje úročením. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
systemVypoctuUrokuSystemVypoctuAnoUrčuje systém (periodu) výpočtu úroků
urokovaSazbaDecimalAnoSazba vyjádřená v procentech, v případě výpočtu dle ŘEPO sazby pak výše odchylky od ŘEPO sazby (Ano pouze v případě, že vyžadují úročení)
datumOdDateAnoPočátek periody pro výpočet úroku
datumDoDateNeKonec periody pro výpočet úroku; nevyplněno znamená "do splacení"
MinDecimalNeMinimální zasílaná částka
MaxDecimalNeMaximální zasílaná částka
01.01.2015

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu definuje výčet možných period výpočtu úroků.

01.01.2015
hodnotaPopis
U0001Denní
U0007Týdenní
U0014Čtrnáctidenní
U0100Měsíční
U0300Čtvrtletní
U0600Pololetní
U1200Roční
R0001ŘEPO - FIX
R0002Řepo - pohyblivá
01.01.2015

Element elektronickyPrikaz/PravidelnaCastka definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje o danou pevnou částku. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
periodaPeriodaAnoPerioda navyšování pohledávky
datumOdDateAnoPočátek období pro začátek výpočtu výše pohledávky
datumDoDateNeKonec období pro výpočet výše pohledávky
minDecimalNeMinimální zasílaná částka
maxDecimalNeMaximální zasílaná částka
01.01.2015

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda výčtem definuje vyplácení pravidelné částky

01.01.2015
hodnotaPopis
U0001Denní
U0007Týdenní
U0014Čtrnáctidenní
U0100Měsíční
U0300Čtvrtletní
U0600Pololetní
U1200Roční
R0001ŘEPO - FIX
R0002Řepo - pohyblivá
01.01.2015

3. Datový soubor Právní moc

01.01.2015

• Substituční skupina Common.xsd

01.01.2015

• Kořenový element pravniMoc

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
identifikaceIdentifikaceDokumentuAnoIdentifikační údaje právní moci
datumVydaniDateAnoDatum nabytí právní moci ve formátu yyyy-mm-dd, např. 2014-04-05. Mandatorní údaj, pro zpracování nemá význam
exekucniPrikazIdentifikaceDokumentuAnoIdentifikace exekučního příkazu, ke kterému se váže právní moc
neucetniDataNeucetniDataEPNeNeúčetní data EP v rozsahu Povinný, Oprávněný a Výstavce EP shodně s Exekučním příkazem. Pouze pro účely konverze datového souboru na textový dokument. Při elektronickém zpracování nebudou tato neúčetní data zpracovávána.
01.01.2015

Element pravniMoc /NeucetniDataEP

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
vystavcePravnickaOsobaAnoVýstavce exekučního příkazu
majitelUctuMajitelUctuAnoMajitelé a jejich účty
opravnenyZastupitelnaOsobaAnoOprávněný - účastník (účastníci) exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno
01.01.2015

4. Datový soubor Odpověď banky

01.01.2015

• Substituční skupina Common.xsd

01.01.2015

Element Odpoved je abstraktní (obecný) typ pro odpovědi. Vždy je nutné použít konkrétní typ (nevalidniSoubor/validniSoubor).

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnápopis
nevalidniSouborStringVýběrPokud se nepodaří validovat soubor, identifikuje se názvem.
validniSouborIdentifikaceDokumentuVýběrPokud se podaří validovat soubor, identifikuje se číslem jednacím (spisová značka + pořadové číslo listu).
idPridelenoBankouStringNeID přiděleno bankou -použité pro zpětnou identifikaci
datumVydaniBankouDateAnoDatum zpracování v bance
kodPrijetiStringAnoObecný kód vyjadřující, zda banka dokument přijala ke zpracování nebo jej odmítla. Kód vyjadřující vlastní výsledek zpracování je dále v odpovědi (v elementu pro konkrétní typ dokumentu, na který banka odpovídá).
zpravaStringNeLibovolný text, který si banka přeje sdělit
01.01.2015

Element Odpoved/OdpovedNaPravniMoc popisuje speciální typ odpovědi - odpověď na přijetí právní moci. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď, avšak rozšíření je prázdné.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
OdpovedAno
01.01.2015

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz je speciální typ odpovědi - odpověď na exekuční příkaz. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď o informace týkající se pouze zpracování exekučního příkazu.

01.01.2015
elementdatový typRozsahpovinnáPopis
OdpovedAno
kodZpracovaniEPKodZpracovaniEPAnoSpecifický kód zpracování exekučního příkazu
zpracovaniUctuZpracovaniUctuAnoVýsledek zpracování na konkrétním účtu
01.01.2015

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz/ZpracovaniUctu/cisloUctu

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
predcislistringNePředčíslí účtu
cisloUctustring10AnoČíslo účtu
kodBankystring4AnoKód banky
01.01.2015

Element Odpoved/NeuspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o neúspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze neúspěšného zpracování, avšak rozšíření je prázdné.

01.01.2015
elementdatový typrozsahpovinnáPopis
ZpracovaniUctuAno
01.01.2015

Element Odpoved/UspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o úspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze úspěšného zpracování, kdy byl účet nalezen a je možné k němu poskytnout informace.

01.01.2015
elementdatový typRozsahpovinnáPopis
ZpracovaniUctuAno
beznyZustatekStringAnoČástka zůstatku na účtu by měla být konečná ke dni uvedenému v datu. Pokud je běžný zůstatek záporný, uvádí se 0.
menaKodMenyAnoMěna účtu
predchoziEPBooleanAnoIndikace předchozích EP na účtu
vysePredchozichEPDecimalNeZbývající výše všech vymáhaných pohledávek doručených D-l a starších. Uvádí se v měně účtu. Povinné, pokud je predchoziEP = true.
stavKeDniDateAnoUdává, k jakému datu se vztahuje běžný zůstatek a suma předchozích exekucí.
01.01.2015

Jednoduché datové typy

01.01.2015
elementdatový typhodnotaPopis
KodPrijetiDokumentuString001Dokument přijat ke zpracování
String500Dokument odmítnut - nesplňuje formální kritéria. Neprošel validačními kritérii nebo jej např. nelze naparovat na odkazovaný dokument.
String999Obecná zpráva (v poli Zpráva) - v případě, že se nejedná o odpověď na konkrétní dokument
KodZpracovaniEPstring010EP zpracován, banka jej dále eviduje (detaily blokací jsou sděleny u jednotlivých účtů)
String510EP odmítnut, banka jej zpracovala, ale dále jej neeviduje
KodZpracovaniUctuString011Blokace na účtu provedena
String511Účet nenalezen
String512Účet ukončen
String513Daný typ účtu nepodléhá režimu PPzU
28.11.2001

01.01.2015

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

01.01.2013

Vzory předkládacích zpráv

01.01.2013

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o odvolání

01.01.2013

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o odvolání

01.01.2013

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)

01.01.2013

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)

01.01.2013

PŘEDLOŽENI VĚCI k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

01.01.2013

PŘEDLOŽENI VĚCI k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Poznámky pod čarou

28.11.2001

1) § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

01.01.2010

2) § 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

28.11.2001

3) Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.

Přesunout nahoru