PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 32/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod

Částka 11/2001
Platnost od 31.01.2001
Účinnost od 31.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.01.2001

32

31.01.2001

VYHLÁŠKA

31.01.2001

Ministerstva dopravy a spojů

31.01.2001

ze dne 10. ledna 2001

31.01.2001

o evidenci dopravních nehod

31.01.2001

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 123 odst. 5 zákona:


31.01.2001

Úvodní ustanovení

31.01.2001

§ 1

31.01.2001

Předmět úpravy

31.01.2001

Tato vyhláška upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod.

31.01.2001

§ 2

31.01.2001

Pojmy

31.01.2001

Pro účely vedení záznamů v evidenci dopravních nehod se považuje

31.01.2001

a) za účastníka dopravní nehody (dále jen "účastník") každý, kdo se v čase a místě dopravní nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehody,

31.01.2001

b) za usmrcenou osobu osoba, která zemřela při dopravní nehodě nebo na následky způsobené dopravní nehodou, nejpozději však do 30 dnů po dopravní nehodě,

31.01.2001

c) za těžké zranění těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona,1)

31.01.2001

d) za lehké zranění jiné než těžké zranění, a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti,

31.01.2001

e) za škodu újma vzniklá na vozidle nebo na jiném majetku při dopravní nehodě nebo v souvislosti s ní, jejíž výši stanoví odhadem příslušník Policie České republiky, který dopravní nehodu objasňuje.

31.01.2001

Evidence dopravních nehod

31.01.2001

§ 3

31.01.2001

Evidence dopravních nehod obsahuje údaje o dopravních nehodách nahlášených Policii České republiky.

31.01.2001

§ 4

31.01.2001

Evidence údajů o účastníkovi dopravní nehody

31.01.2001

(1) O účastníku dopravní nehody se v evidenci dopravních nehod vždy eviduje

31.01.2001

a) stav a chování účastníka v době dopravní nehody, včetně případného ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

31.01.2001

b) umístění účastníka ve vozidle v době dopravní nehody,

31.01.2001

c) užití bezpečnostních pomůcek a zádržného systému,

31.01.2001

d) následky dopravní nehody na životě a zdraví účastníka,

31.01.2001

e) poskytnutí první pomoci,

31.01.2001

f) způsob vyproštění z vozidla po dopravní nehodě.

31.01.2001

(2) O řidiči, který se účastnil dopravní nehody, se v evidenci dopravních nehod evidují kromě údajů uvedených v odstavci 1 ještě tyto údaje:

31.01.2001

a) řidičská oprávnění zapsaná v jeho řidičském průkazu,

31.01.2001

b) datum prvého udělení řidičského oprávnění,

31.01.2001

c) nejvyšší ukončené vzdělání,

31.01.2001

d) stav řidiče a vnější okolnosti mající bezprostřední vliv na chování řidiče v době dopravní nehody.

31.01.2001

§ 5

31.01.2001

Evidence údajů o vozidle

31.01.2001

O vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, se v evidenci dopravních nehod vždy eviduje

31.01.2001

a) druh vozidla,

31.01.2001

b) stát, ve kterém je vozidlo evidováno,

31.01.2001

c) tovární značka, typ a rok výroby vozidla,

31.01.2001

d) údaje o způsobu a druhu využívání vozidla,

31.01.2001

e) upřesňující údaje o vozidle, například celková hmotnost a obsaditelnost,

31.01.2001

f) doplňující údaje o vozidle, například přeprava nebezpečného nebo nadměrného nákladu a jízda s právem přednostní jízdy,

31.01.2001

g) postavení vozidla na pozemní komunikaci v době dopravní nehody, včetně údaje o případném smyku vozidla,

31.01.2001

h) následky dopravní nehody na vozidle a nákladu a odhad škody.

31.01.2001

§ 6

31.01.2001

Evidence údajů o pozemní komunikaci v místě a době dopravní nehody

31.01.2001

O pozemní komunikaci v místě dopravní nehody se eviduje

31.01.2001

a) kategorie, třída, číselné označení pozemní komunikace a počet jízdních pruhů na pozemní komunikaci,

31.01.2001

b) další upřesňující údaje o místu dopravní nehody, například označení křižovatky, kilometru pozemní komunikace, zóny s omezením provozu,

31.01.2001

c) stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace,

31.01.2001

d) druh a stav povrchu vozovky,

31.01.2001

e) situování dopravní nehody na pozemní komunikaci,

31.01.2001

f) pevná překážka.

31.01.2001

§ 7

31.01.2001

Evidence časových, lokačních a doplňujících údajů o dopravní nehodě

31.01.2001

O dopravní nehodě se vždy eviduje

31.01.2001

a) územní celek, datum a čas dopravní nehody,

31.01.2001

b) druh dopravní nehody, například srážka s jedoucím vozidlem, zaparkovaným vozidlem, pevnou překážkou, chodcem, cyklistou nebo se zvířetem,

31.01.2001

c) druh srážky jedoucích vozidel, například čelní, boční, zezadu,

31.01.2001

d) zavinění dopravní nehody,

31.01.2001

e) hlavní příčiny dopravní nehody, kterými jsou například nepřiměřená rychlost jízdy, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy nebo technická závada vozidla,

31.01.2001

f) povětrnostní podmínky v místě dopravní nehody,

31.01.2001

g) viditelnost a rozhledové poměry v místě dopravní nehody,

31.01.2001

h) řízení provozu na pozemní komunikaci,

31.01.2001

i) specifická místa a objekty v místě dopravní nehody.

31.01.2001

§ 8

31.01.2001

Způsob vedení evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod

31.01.2001

(1) Evidence dopravních nehod se vede v elektronické podobě.

31.01.2001

(2) Získané údaje se předávají průběžně ke zpracování do centrální evidence dopravních nehod.


31.01.2001

Závěrečné ustanovení

31.01.2001

§ 9

31.01.2001

Účinnost

31.01.2001

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


31.01.2001

Ministr:
Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

31.01.2001

1) § 89 odst. 7 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. a zákona č. 557/1991 Sb.

Přesunout nahoru