PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 31/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů

Částka 11/2001
Platnost od 31.01.2001
Účinnost od 31.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.01.2001

31

31.01.2001

VYHLÁŠKA

31.01.2001

Ministerstva dopravy a spojů

31.01.2001

ze dne 10. ledna 2001

31.01.2001

o řidičských průkazech a o registru řidičů

27.03.2015

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3 zákona:


31.01.2001

ČÁST PRVNÍ

31.01.2001

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

01.05.2004

§ 1

01.05.2004

Řidičský průkaz České republiky

19.01.2013

(1) Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen "řidičský průkaz") je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.

19.01.2013

(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.

01.05.2004

(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden

19.01.2013

a) nápis "ČESKÁ REPUBLIKA",

01.05.2004

b) rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,

19.01.2013

c) nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“,

19.01.2013

d) nápis "VZOR EVROPSKÉ UNIE" v českém jazyce a slova "řidičský průkaz" v jazycích členských států Evropské unie (dále jen "členský stát") podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.

19.01.2013

(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

01.05.2004

1. příjmení držitele řidičského průkazu,

01.05.2004

2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,

01.05.2004

3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu,

01.05.2004

4a. datum vydání řidičského průkazu,

01.05.2004

4b. datum platnosti řidičského průkazu,

19.01.2013

4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal,

01.05.2004

4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,

01.05.2004

5. série a číslo řidičského průkazu,

01.05.2004

6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)

01.05.2004

7. podpis držitele řidičského průkazu,

19.01.2013

8. obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České republiky (dále jen "obec pobytu"),

19.01.2013

9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.

19.01.2013

(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

19.01.2013

9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,

19.01.2013

10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,

19.01.2013

11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM. RR),

19.01.2013

12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a,

19.01.2013

13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,

19.01.2013

14. jiné záznamy.

01.05.2004

(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.

01.05.2004

(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).

19.01.2013

(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.

27.03.2015

§ 2

27.03.2015

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou

27.03.2015

(1) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

27.03.2015

(2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

27.03.2015

§ 3

27.03.2015

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem

27.03.2015

(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzuje podle přílohy č. 7 této Úmluvy.

27.03.2015

(2) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této Úmluvy.

31.01.2001

§ 6

27.03.2015

(1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 3 do kolonky "Vyloučení".

27.03.2015

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy.

27.03.2015

§ 7

27.03.2015

Řidičský průkaz vydaný cizím státem

27.03.2015

(1) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzují podle přílohy č. 6 této Úmluvy.

27.03.2015

(2) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzují podle přílohy č. 9 této Úmluvy.

01.07.2006

§ 10a

01.07.2006

Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu

19.01.2013

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem a je uveden v příloze č. 6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.

01.07.2006

(2) Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.

19.01.2013

(3) Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č. 6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením neodpovídá § 80a zákona, se použije příslušný harmonizovaný kód podle § 11 nebo národní kód podle § 11a.

19.01.2013

§ 11

19.01.2013

Harmonizované kódy

19.01.2013

(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.

19.01.2013

(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.

19.01.2013

§ 11a

19.01.2013

Národní kódy

19.01.2013

(1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.

19.01.2013

(2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.

31.01.2001

§ 12

19.01.2013

Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

19.01.2013

(1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.

27.05.2003

(2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem. V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.

19.01.2013

(3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.

31.01.2001

§ 13

31.01.2001

Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů

01.05.2004

(1) Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

27.05.2003

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

31.01.2001

(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.

01.07.2006

§ 14

01.07.2006

Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

01.07.2006

(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.

01.07.2006

(2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.

01.07.2006

(3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:

01.07.2006

a) jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,

01.07.2006

b) rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,

01.07.2006

c) sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,

01.07.2006

d) sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

01.07.2006

(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech,

01.07.2006

a) kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,

01.07.2006

b) kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.

01.07.2006

(5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.

19.01.2013

§ 15

19.01.2013

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

19.01.2013

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.

01.07.2006

§ 15a

01.07.2006

Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu

01.07.2006

(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje

01.07.2006

a) označení útvaru Policie České republiky (dále jen "policie"), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,

01.07.2006

b) jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,

01.07.2006

c) rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,

01.07.2006

d) číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,

01.07.2006

e) důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,

01.07.2006

f) poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,

01.07.2006

g) datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,

01.07.2006

h) vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,

01.07.2006

i) podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

01.07.2006

(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9a.

31.01.2001

ČÁST DRUHÁ

31.01.2001

REGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ

31.01.2001

§ 17

31.01.2001

Registr řidičů

31.01.2001

(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.

31.01.2001

(2) Evidenční karta řidiče obsahuje

31.01.2001

a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,

19.01.2013

b) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,

31.01.2001

c) údaje o vydaných řidičských průkazech,

31.01.2001

d) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,

19.01.2013

e) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,

31.01.2001

f) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,

01.07.2006

g) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

31.01.2001

h) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,

31.01.2001

i) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,

19.01.2013

j) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,

31.01.2001

k) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,

31.01.2001

l) údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,

19.01.2013

m) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,

01.07.2006

n) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,

01.07.2006

o) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,

19.01.2013

p) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,

14.03.2016

q) údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění,

14.03.2016

r) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.

31.01.2001

(3) Ve spisu řidiče se zakládají

19.01.2013

a) žádost o řidičské oprávnění,

01.05.2004

b) žádost o vydání řidičského průkazu,

01.05.2004

c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,

19.01.2013

d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,

19.01.2013

e) žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,

19.01.2013

f) žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,

19.01.2013

g) rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,

19.01.2013

h) oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,

19.01.2013

i) rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,

19.01.2013

j) rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

19.01.2013

k) kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

19.01.2013

l) oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,

19.01.2013

m) pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,

19.01.2013

n) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

19.01.2013

o) rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

19.01.2013

p) kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,

19.01.2013

q) řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5 zákona,

19.01.2013

r) zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,

19.01.2013

s) stejnopis potvrzení o převzetí kauce,

14.03.2016

t) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči,

14.03.2016

u) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

31.01.2001

(4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:

31.01.2001

a) zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,

31.01.2001

b) zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,

31.01.2001

c) jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,

27.05.2003

d) tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

31.01.2001

e) zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,

31.01.2001

f) po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).

31.01.2001

(5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.

31.01.2001

(6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.

31.01.2001

§ 18

31.01.2001

Předávání údajů centrálnímu registru řidičů

27.05.2003

Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě. V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.

10.02.2012

§ 18a

10.02.2012

Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

10.02.2012

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje

10.02.2012

a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,

10.02.2012

b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,

10.02.2012

c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,

14.03.2016

d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.

10.02.2012

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.

27.03.2015

§ 18b

27.03.2015

Informační formulář

27.03.2015

Vzor informačního formuláře3) zasílaného společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku, která má bydliště v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

14.03.2016

§ 18c

14.03.2016

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření

14.03.2016

(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

14.03.2016

(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

14.03.2016

a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba

14.03.2016

1. je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,

14.03.2016

2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a

14.03.2016

3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,

14.03.2016

b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality

14.03.2016

1. intelektu,

14.03.2016

2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,

14.03.2016

3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,

14.03.2016

4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,

14.03.2016

5. paměti, zejména vizuální, a

14.03.2016

6. dalších psychických funkcí v případě potřeby,

14.03.2016

c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření

14.03.2016

1. emocionální stability, lability a impulzivity,

14.03.2016

2. přizpůsobivého chování,

14.03.2016

3. tendence k riskování,

14.03.2016

4. odolnosti vůči zátěži,

14.03.2016

5. psychopatologické symptomatiky a

14.03.2016

6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,

14.03.2016

d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,

14.03.2016

e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a

14.03.2016

f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

14.03.2016

(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

14.03.2016

(4) Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.


31.01.2001

ČÁST TŘETÍ

31.01.2001

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

31.01.2001

§ 19

31.01.2001

Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.


31.01.2001

ČÁST ČTVRTÁ

31.01.2001

ÚČINNOST

31.01.2001

§ 20

31.01.2001

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


27.05.2003

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 154/2003 Sb. Čl. II

27.05.2003

Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat až do vyčerpání jejich zásob, nejpozději však do 31. prosince 2003, za splnění předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 8, 9 a 10.

01.05.2004

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 177/2004 Sb. Čl. II

01.05.2004

(1) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaná před účinností této vyhlášky platí do doby v něm vyznačené.

01.05.2004

(2) Tiskopisy žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu platné před účinností této vyhlášky mohou být užívány k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu do vyčerpání zásob těchto tiskopisů, nejdéle však do 31. prosince 2009.

19.01.2013

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 243/2012 Sb. Čl. II

19.01.2013

Přechodné ustanovení

19.01.2013

Omezení řidičských oprávnění zaznamenaných národními harmonizačními kódy 150 a 151 podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky. V řidičských průkazech vydaných ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se tato omezení zaznamenávají harmonizovaným kódem 79.

07.01.2014

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 1/2014 Sb. Čl. II

07.01.2014

1. Řidičský průkaz, jehož tiskopis byl vyroben přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné vydávat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2014.

07.01.2014

2. Omezení řidičských oprávnění zaznamenaná harmonizovanými kódy 72., 73., 74., 75., 76. a 77., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.


31.01.2001

Ministr:
Ing. Schling v. r.


31.01.2001

07.01.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

07.01.2014

Vzor řidičského průkazu České republiky

07.01.2014

Vzor řidičského průkazu České republiky

31.01.2001

31.01.200131.12.2017

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

31.01.200131.12.2017

31.01.200131.12.2017

31.01.200131.12.2017

31.01.2001

31.01.2001

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

31.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

27.03.2015

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

27.03.2015

Vzor

27.03.2015

Informační formulář

27.03.2015

Příloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

27.03.2015

Vzor-Informační formulář - Příloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

31.01.2001

07.01.201431.12.2016

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

07.01.201431.12.2016

Harmonizované kódy a národní kódy

07.01.201431.12.2016

I. Harmonizované kódy

07.01.201431.12.2016

a) další podmínky pro řidiče

07.01.201431.12.2016

01. Ochrana nebo korekce zraku

07.01.201431.12.2016

01.01 Brýle,

07.01.201431.12.2016

01.02 Kontaktní čočky,

07.01.201431.12.2016

01.03 Ochranné brýle,

07.01.201431.12.2016

01.04 Brýle snižující propustnost světla,

07.01.201431.12.2016

01.05 Oční kryt,

07.01.201431.12.2016

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky.

07.01.201431.12.2016

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

07.01.201431.12.2016

02.01 Sluchové pomůcky pro jednoucho,

07.01.201431.12.2016

02.02 Sluchové pomůcky pro obě uši.

07.01.201431.12.2016

03. Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, ortézy)

07.01.201431.12.2016

03.01 Protéza/ortéza horní končetiny,

07.01.201431.12.2016

03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny.

07.01.201431.12.2016

05. Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)

07.01.201431.12.2016

05.01 Omezení jízdy podle denní doby (například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce),

07.01.201431.12.2016

05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu,

07.01.201431.12.2016

05.03 Řízení (jízda) bez cestujících,

07.01.201431.12.2016

05.04 Jízda rychlostí nepřesahující.......km.h-1,

07.01.201431.12.2016

05.05 Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění,

07.01.201431.12.2016

05.06 Bez přívěsu,

07.01.201431.12.2016

05.07 Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla,

07.01.201431.12.2016

05.08 Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu.

07.01.201431.12.2016

b) přizpůsobení vozidla

07.01.201431.12.2016

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů

07.01.201431.12.2016

10.01 Manuální převodovka,

07.01.201431.12.2016

10.02 Automatická převodovka,

07.01.201431.12.2016

10.03 Převodovka ovládaná elektronicky,

07.01.201431.12.2016

10.04 Přizpůsobená řadicí páka,

07.01.201431.12.2016

10.05 Bez pomocné převodovky.

07.01.201431.12.2016

15. Upravené ústrojí ovládání spojky

07.01.201431.12.2016

15.01 Přizpůsobený pedál spojky,

07.01.201431.12.2016

15.02 Ruční ovládání spojky,

07.01.201431.12.2016

15.03 Automatická spojka,

07.01.201431.12.2016

15.04 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem spojky.

07.01.201431.12.2016

20. Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy

07.01.201431.12.2016

20.01 Přizpůsobený brzdový pedál,

07.01.201431.12.2016

20.02 Zvětšený brzdový pedál,

07.01.201431.12.2016

20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu,

07.01.201431.12.2016

20.04 Brzdový pedál upravený na chodidlo,

07.01.201431.12.2016

20.05 Ohnutý brzdový pedál,

07.01.201431.12.2016

20.06 Ruční ovládání provozní brzdy,

07.01.201431.12.2016

20.07 Provozní brzda se zvýšeným účinkem posilovače brzd,

07.01.201431.12.2016

20.08 Provozní brzda se zabudovaným maximálně účinným systémem nouzové brzdy,

07.01.201431.12.2016

20.09 Přizpůsobený ovladač parkovací brzdy,

07.01.201431.12.2016

20.10 Ovládání parkovací brzdy elektricky,

07.01.201431.12.2016

20.11 (Přizpůsobená) nožní parkovací brzda,

07.01.201431.12.2016

20.12 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem brzdy,

07.01.201431.12.2016

20.13 Ovládání provozní brzdy kolenem,

07.01.201431.12.2016

20.14 Ovládání provozní brzdy elektricky.

07.01.201431.12.2016

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru

07.01.201431.12.2016

25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru,

07.01.201431.12.2016

25.02 Pedál akcelerátoru s podložkou pro chodidlo,

07.01.201431.12.2016

25.03 Ohnutý pedál akcelerátoru,

07.01.201431.12.2016

25.04 Ruční ovládání akcelerátoru,

07.01.201431.12.2016

25.05 Ovládání akcelerátoru na koleno,

07.01.201431.12.2016

25.06 Servo-akcelerátor (například elektronický, pneumatický),

07.01.201431.12.2016

25.07 Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu,

07.01.201431.12.2016

25.08 Pedál akcelerátoru nalevo,

07.01.201431.12.2016

25.09 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem akcelerátoru.

07.01.201431.12.2016

30. Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy a akcelerátoru

07.01.201431.12.2016

30.01 Paralelní pedály,

07.01.201431.12.2016

30.02 Pedály (téměř) ve stejné úrovni,

07.01.201431.12.2016

30.03 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy,

07.01.201431.12.2016

30.04 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou/ortézou,

07.01.201431.12.2016

30.05 Sklopený/sejmutý pedál akcelerátoru a brzdy,

07.01.201431.12.2016

30.06 Zvýšená podlaha,

07.01.201431.12.2016

30.07 Přepážka na straně brzdového pedálu,

07.01.201431.12.2016

30.08 Přepážka pro protézu na straně brzdového pedálu,

07.01.201431.12.2016

30.09 Přepážka před pedálem akcelerátoru a brzdového pedálu,

07.01.201431.12.2016

30.10 Podpěra paty/nohy,

07.01.201431.12.2016

30.11 Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu.

07.01.201431.12.2016

35. Upravené uspořádání ovladačů (například přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač výstražného zvukového znamení, směrová světla)

07.01.201431.12.2016

35.01 Ovladače ovladatelné bez negativního vlivu na řízení a obsluhu,

07.01.201431.12.2016

35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství,

07.01.201431.12.2016

35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění volantu a příslušenství,

07.01.201431.12.2016

35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění volantu a příslušenství

07.01.201431.12.2016

35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství a kombinovaný mechanismus akcelerátoru a provozní brzdy.

07.01.201431.12.2016

40. Úprava řízení

07.01.201431.12.2016

40.01 Standardní posilovač řízení,

07.01.201431.12.2016

40.02 Posilovač řízení se zvýšeným účinkem,

07.01.201431.12.2016

40.03 Řízení vyžadující podpůrný systém,

07.01.201431.12.2016

40.04 Prodloužený sloupek řízení,

07.01.201431.12.2016

40.05 Přizpůsobený volant (například větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu),

07.01.201431.12.2016

40.06 Odkloněný volant,

07.01.201431.12.2016

40.07 Vertikální poloha volantu,

07.01.201431.12.2016

40.08 Horizontální poloha volantu,

07.01.201431.12.2016

40.09 Nožní ovládání řízení,

07.01.201431.12.2016

40.10 Jiná úprava řízení (například ovládací pákou),

07.01.201431.12.2016

40.11 Otočná rukojeť na volantu,

07.01.201431.12.2016

40.12 Ruční protéza na volant,

07.01.201431.12.2016

40.13 S ortézou - tenodézou.

07.01.201431.12.2016

42. Úprava zpětných zrcátek

07.01.201431.12.2016

42.01 Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko,

07.01.201431.12.2016

42.02 Venkovní zpětné zrcátko na blatník,

07.01.201431.12.2016

42.03 Přídavné vnitřní zpětné zrcátko umožňující sledování provozu,

07.01.201431.12.2016

42.04 Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko,

07.01.201431.12.2016

42.05 Zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu,

07.01.201431.12.2016

42.06 Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky.

07.01.201431.12.2016

43. Úprava sedadla řidiče

07.01.201431.12.2016

43.01 Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu a pedálů,

07.01.201431.12.2016

43.02 Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování,

07.01.201431.12.2016

43.03 Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu,

07.01.201431.12.2016

43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky,

07.01.201431.12.2016

43.05 Prodloužení posouvání sedadla řidiče,

07.01.201431.12.2016

43.06 Nastavení bezpečnostního pásu,

07.01.201431.12.2016

43.07 Postrojový bezpečnostní pás.

07.01.201431.12.2016

44. Technická úprava motocyklu (povinná úprava)

07.01.201431.12.2016

44.01 Samostatně ovládaná brzda,

07.01.201431.12.2016

44.02 (Upravená) ručně ovládaná brzda (přední kolo),

07.01.201431.12.2016

44.03 (Upravená) brzda ovládaná nohou (zadní kolo),

07.01.201431.12.2016

44.04 (Upravená) rukojeť akcelerátoru,

07.01.201431.12.2016

44.05 (Upravené) ruční ovládání převodovky a spojky,

07.01.201431.12.2016

44.06 (Upravená) zpětná zrcátka,

07.01.201431.12.2016

44.07 Upravené ovladače (například směrová světla),

07.01.201431.12.2016

44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi.

07.01.201431.12.2016

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem.

07.01.201431.12.2016

46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla.

07.01.201431.12.2016

50. Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/číslo podvozku).

07.01.201431.12.2016

51. Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka),

07.01.201431.12.2016

c) administrativní záležitosti

07.01.201431.12.2016

70. Výměna řidičského průkazu číslo ........, vydaného (kým) ........ (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; například 70.0123456789.NL).

07.01.201431.12.2016

71. Druhopis řidičského průkazu číslo ........, (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; například 71.987654321.HR).

07.01.201431.12.2016

73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1).

07.01.201431.12.2016

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.

07.01.201431.12.2016

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách, v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES.

07.01.201431.12.2016

79.01 Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj,

07.01.201431.12.2016

79.02 Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM,

07.01.201431.12.2016

79.03 Pouze pro tříkolová motorová vozidla,

07.01.201431.12.2016

79.04 Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

07.01.201431.12.2016

79.05 Lehký motocykl skupiny AI s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg,

07.01.201431.12.2016

79.06 Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3500 kg.

07.01.201431.12.2016

80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let.

07.01.201431.12.2016

81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří nedosáhli věku 21 let.

07.01.201431.12.2016

90. Kódy použité v kombinaci s kódy definujícími úpravy vozidla.

07.01.201431.12.2016

90.01 Nalevo,

07.01.201431.12.2016

90.02 Napravo,

07.01.201431.12.2016

90.03 Levá,

07.01.201431.12.2016

90.04 Pravá,

07.01.201431.12.2016

90.05 Ruční,

07.01.201431.12.2016

90.06 Nožní,

07.01.201431.12.2016

90.07 Použitelná.

07.01.201431.12.2016

95. Řidič je profesně způsobilý do ........ [ve formátu 95(DD.MM.RR)]

07.01.201431.12.2016

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg.

07.01.201431.12.2016

97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

07.01.201431.12.2016

II. Národní kódy

07.01.201431.12.2016

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

07.01.201431.12.2016

111. Nelze vykonávat činnost:

07.01.201431.12.2016

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

07.01.201431.12.2016

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu, nebo

07.01.201431.12.2016

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

07.01.201431.12.2016

115. Posilovač spojky.

07.01.201431.12.2016

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

07.01.201431.12.2016

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

07.01.201431.12.2016

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

07.01.201431.12.2016

185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.

07.01.201431.12.2016

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

31.01.2001

07.01.2014

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

07.01.2014

Seznam slov „řidičský průkaz“ v jazycích členských států

07.01.2014

Свидетелство за управление на МПС

07.01.2014

Permiso de Conducción

07.01.2014

Řidičský průkaz

07.01.2014

Kørekort

07.01.2014

Führerschein

07.01.2014

Juhiluba

07.01.2014

Άδεια Οδήγησης

07.01.2014

Driving Licence

07.01.2014

Permis de conduire

07.01.2014

Ceadúas Tiomána

07.01.2014

Vozačka dozvola

07.01.2014

Patente di guida

07.01.2014

Vadītāja apliecība

07.01.2014

Vairuotojo pažymėjimas

07.01.2014

Vezetői engedély

07.01.2014

Liċenzja tas-Sewqan

07.01.2014

Rijbewijs

07.01.2014

Prawo Jazdy

07.01.2014

Carta de Condução

07.01.2014

Permis de conducere

07.01.2014

Vodičský preukaz

07.01.2014

Vozniško dovoljenje

07.01.2014

Ajokortti

07.01.2014

Körkort.

31.01.2001

01.07.2006

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

01.07.2006

Seznam států, jejichž řidičské průkazy lze vyměnit za řidičský průkaz, ačkoliv svým provedením neodpovídají požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu

01.07.2006

1. Japonsko

01.07.2006
Řidičské oprávnění udělené cizím státemSkupina řidičského oprávnění podle § 81 zákona
MopedA1 s omezením do 50 cm3
Obyčejná dvoukolová vozidla - bez omezeníA s omezením 400 cm3
Obyčejná dvoukolová vozidla - omezeno do 125 cm3A1
Velká dvoukolová vozidlaA bez omezení
Základní třída - obyčejná motorová vozidlaB, C1, A1 s omezením do 50 cm3
Základní třída - velká motorová vozidlaB, C, D, A1 s omezením do 50 cm
Základní třída - velká zvláštní vozidlaA1 s omezením do 50 cm3
Vysoká třída - obyčejná motorová vozidlaB, C1, A1 s omezením do 50 cm3
Vysoká třída - velká motorová vozidlaB, C, D, A1 s omezením do 50 cm3
Vysoká třída - velká zvláštní vozidlaA1 s omezením do 50 cm3
Malá zvláštní motorová vozidla- - - -
Oprávněni k tahání (přípojného vozidla nad 750 kg)E
01.07.2006

2. Korejská republika

01.07.2006
Řidičské oprávnění udělené cizím státemSkupina řidičského oprávnění podle § 81 zákona
1. třída - velká motorová vozidlaB, C, D
1. třída ... obyčejná motorová vozidlaB, C1, D1
1. třída - zvláštní motorová vozidlaB, B+E, C, C+E
2. třída - obyčejná motorová vozidlaB
31.01.2001

19.01.2013

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

19.01.2013

Vzory žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu

19.01.2013

I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana

19.01.2013

I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana

19.01.2013

I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana

19.01.2013

I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana

19.01.2013

II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana

19.01.2013

II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana

19.01.2013

II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

19.01.2013

II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

31.01.2001

01.05.2004

Příloha č. 7a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

01.05.2004

Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

31.01.2001

27.05.2003

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

27.05.2003

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

31.01.2001

01.05.2004

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 31/2001 Sb

01.05.2004

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

01.05.2004

01.05.2004

přední strana

01.05.2004

01.05.2004

zadní strana

31.01.2001

01.07.2006

Příloha č. 9a k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

01.07.2006

Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu
Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu

31.01.2001

27.05.2003

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

27.05.2003

Evidenční karta řidiče

31.01.2001

14.03.2016

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

14.03.2016

Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

14.03.2016

Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

Poznámky pod čarou

01.05.2004

1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb.

31.01.2001

2) § 105 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

27.03.2015

3) Čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

14.03.2016

5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky.
Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Přesunout nahoru