PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 196/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

Částka 73/2001
Platnost od 18.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2001

196

01.07.2001

VYHLÁŠKA

01.07.2001

Ministerstva spravedlnosti

01.07.2001

ze dne 29. května 2001

01.01.2014

o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

01.07.2001

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:


01.07.2001

ČÁST PRVNÍ

01.07.2001

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.07.2001

§ 1

23.06.2009

(1) Notář vykonává notářskou činnost,1) poskytuje právní pomoc,2) vykonává správu majetku3) a vykonává jinou činnost4) za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.

01.07.2001

(2) V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.

01.07.2001

§ 2

01.01.2014

V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o pozůstalosti.

01.07.2001

ČÁST DRUHÁ

01.07.2001

ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST

01.07.2001

§ 3

01.07.2001

Výše odměny

01.01.2014

(1) Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti (dále jen "úkon") určené pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu předmětu úkonu (dále jen „tarifní hodnota“).

01.01.2014

(2) Předmětem úkonu se rozumí smlouva nebo jiné právní jednání, osvědčení právního jednání nebo jiné právní skutečnosti anebo přijetí peněz nebo cenných papírů do notářské úschovy. Jde-li o úkon o několika předmětech úkonu (dále jen „úkon složený“), považuje se za předmět úkonu jen ten předmět úkonu, pro který je za úkon stanovena nejvyšší odměna.

01.01.2014

(3) Tarifní hodnotou je hodnota věci, která je předmětem předmětu úkonu, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Hodnotou věci se rozumí její obvyklá cena, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

01.07.2001

(4) V odměně je započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li notář úkon, jehož se porada týká.

01.01.2014

(5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.07.2001

§ 4

01.01.2014

(1) Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, tarifní hodnotou je kupní cena. Je-li kupní cena podstatně nižší než hodnota věci, která je předmětem koupě, je tarifní hodnotou hodnota této věci.

01.01.2014

(2) Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, tarifní hodnotou je hodnota té věci, která má vyšší hodnotu než věc, za kterou je věc s vyšší hodnotou směňována.

01.01.2014

(3) Je-li předmětem úkonu zástavní smlouva, tarifní hodnotou je výše dluhu, který má být zástavním právem zajištěn. Je-li hodnota zastavované věci nižší než výše dluhu, je tarifní hodnotou hodnota této věci.

01.01.2014

(4) Je-li předmětem úkonu statut svěřenského fondu, tarifní hodnotou je hodnota majetku, který tvoří svěřenský fond.

01.01.2014

(5) Je-li předmětem úkonu přijetí peněz do notářské úschovy, tarifní hodnotou je výše přijaté peněžní částky.

01.01.2014

(6) Je-li předmětem úkonu právní jednání obsahující ujednání o opětujícím se plnění, považuje se za tarifní hodnotu součet hodnot těchto plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za tarifní hodnotu pětinásobek hodnoty ročního plnění. Obdobně se postupuje, je-li předmětem úkonu právní jednání o právech, která lze vykonávat opětovně.

01.01.2014

§ 4a

01.01.2014

(1) Je-li předmětem předmětu úkonu peněžitá pohledávka, tarifní hodnotou je její výše.

01.01.2014

(2) Je-li předmětem předmětu úkonu cenný papír, tarifní hodnotou je jeho jmenovitá hodnota, je-li na něm uvedena. Je-li předmětem předmětu úkonu hromadná listina, tarifní hodnotou je součet jmenovitých hodnot cenných papírů, které nahrazuje.

01.07.2001

§ 5

01.01.2014

(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické osoby (dále jen „valná hromada“), považuje se za tarifní hodnotu předmět návrhu na rozhodnutí, o kterém bylo na valné hromadě rozhodováno, byl-li vyjádřen v penězích. Bylo-li na valné hromadě rozhodováno o více návrzích na rozhodnutí, pro účel stanovení výše odměny je rozhodující návrh na rozhodnutí, v jehož důsledku se stanoví nejvyšší odměna.

01.07.2001

(2) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo rozhodnutí společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, platí obdobně odstavec 1.

01.01.2014

(3) Je-li předmětem úkonu právní jednání o založení nebo o zrušení s likvidací obchodní společnosti, družstva nebo nadace, anebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu výše základního kapitálu, jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, a výše nadačního kapitálu, jde-li o nadaci.

01.01.2014

(4) Je-li předmětem úkonu dohoda akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu akciové společnosti v částce určené valnou hromadou, považuje se za tarifní hodnotu jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií.

01.01.2014

(5) Je-li předmětem úkonu projekt přeměny, rozhodnutí o přeměně obchodní korporace nebo osvědčení takového rozhodnutí, je tarifní hodnotou výše přecházejícího jmění. Mění-li obchodní korporace svou právní formu, považuje se za tarifní hodnotu výše jejího jmění. Nedochází-li při přeměně k ocenění jmění posudkem znalce, je tarifní hodnotou vlastní kapitál zanikající obchodní korporace nebo obchodní korporace, která mění svou právní formu.

01.07.2001

§ 6

01.07.2001

(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu slosování, považuje se za tarifní hodnotu

01.07.2001

a) úhrnná cena předpokládaných výher u loterií,

01.07.2001

b) úhrnná cena výher u tombol,

01.07.2001

c) herním plánem stanovený podíl herní jistiny pro úhrnnou cenu výher u číselných loterií,

01.07.2001

d) úhrnná výše vkladů u sázkových her,

01.07.2001

e) úhrnná hodnota oznámené úplaty za vylosované akcie.7)

01.07.2001

(2) Je-li předmětem úkonu osvědčení vyhodnocení soutěží, anket či jiných akcí o ceny, považuje se za tarifní hodnotu úhrnná hodnota cen, k jejichž zaplacení nebo vydání se pořadatel zavázal.

01.07.2001

(3) Je-li předmětem úkonu protestace směnky nebo šeku, považuje se za tarifní hodnotu peněžitá částka8) uvedená na protestovaném cenném papíru.

01.07.2001

(4) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu dražby, považuje se za tarifní hodnotu částka, za kterou byl předmět dražby vydražen.

01.07.2001

(5) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu zjišťování obsahu nabídek ve veřejné soutěži, je tarifní hodnotou hodnota nejvyšší nabídky.

01.07.2001

§ 7

01.07.2001

Částečná odměna

01.07.2001

(1) Notáři náleží poměrná část odměny za provedenou část úkonu, jestliže úkon zůstal nedokončen bez jeho zavinění nebo jestliže provedená část nedokončeného úkonu účastníkovi přinesla prospěch.

01.01.2014

(2) Odměna náleží též jinému notáři za sepsání pokračování v notářském zápisu.9) Odměna náleží též jinému notáři za sepsání dodatku k protokolu o notářské úschově o schválení obsahu tohoto protokolu. Sepsal-li dodatek k protokolu o notářské úschově týž notář, který sepsal protokol o notářské úschově, odměna za sepsání dodatku je obsažena v odměně za přijetí peněz do notářské úschovy.

01.07.2001

§ 8

01.07.2001

Vady úkonu

01.01.2014

(1) Notáři nenáleží odměna za úkon, který jeho zaviněním trpí neodstranitelnými vadami, jež mají za důsledek neplatnost právního jednání.

01.07.2001

(2) Notáři nenáleží odměna za úkon, kterým odstranil jím zaviněné vady úkonu.

01.07.2001

§ 9

01.07.2001

Zvýšení odměny

01.07.2001

(1) Notář může odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 %

01.07.2001

a) jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,

01.01.2014

b) u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad,

01.07.2001

c) jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,10)

01.07.2001

d) jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.

01.07.2001

(2) Jednotlivé důvody zvýšení odměny podle odstavce 1 se navzájem nevylučují.

01.07.2001

(3) Na zvýšení odměny podle odstavců 1 a 2 musí notář žadatele o úkon včas upozornit. Neučiní-li tak, nemůže po provedení úkonu zvýšenou odměnu požadovat.

01.07.2001

ČÁST TŘETÍ

01.07.2001

ODMĚNA NOTÁŘE ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI A ZA VÝKON SPRÁVY MAJETKU

01.07.2001

§ 10

01.07.2001

Výše a způsob určení odměny notáře za poskytování právní pomoci a za výkon správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11) Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci a výkon správy majetku.

23.06.2009

ČÁST ČTVRTÁ

23.06.2009

ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON JINÉ ČINNOSTI

01.07.2001

HLAVA I

01.07.2001

ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE

01.07.2001

§ 11

01.01.2014

(1) Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o pozůstalosti, (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí 400 Kč, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

01.01.2014

(2) Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí odměna notáře jako soudního komisaře 2500 Kč.

01.07.2001

§ 12

01.01.2014

(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

01.01.2014

(2) Provádí-li se řízení o pozůstalosti o majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

01.01.2014

(3) Je-li obvyklá cena aktiv pozůstalosti nižší než součet poloviny obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a obvyklé ceny majetku, který náležel výhradně zůstaviteli, je základem odměny notáře jako soudního komisaře tento součet.

01.01.2014

(4) Provádí-li se řízení o pozůstalosti za tím účelem, aby nabyl dědictví následný dědic, je základem odměny notáře jako soudního komisaře obvyklá cena aktiv pozůstalosti, která následný dědic nabude.

01.01.2014

(5) Je-li v řízení o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti, je základem odměny notáře jako soudního komisaře výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu.

01.07.2001

§ 13

01.01.2014

(1) Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí

01.07.2001

z prvních 100 000 Kč základu .......................................... 2,0 %,

01.07.2001

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............. 1,2 %,

01.07.2001

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu .......... 0,9 %,

01.07.2001

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu .......... 0,5 %,

01.07.2001

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu ........ 0,1 %,

01.07.2001

nejméně však 600 Kč.

01.07.2001

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

01.01.2014

(2) Provedl-li notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař úkony uvedené v § 14 odst. 1 nebo v § 15 odst. 2, odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří součet částky vypočtené nebo stanovené podle odstavce 1, případně podle § 11 odst. 2 nebo podle § 13a a částky vypočtené podle § 14 odst. 1 nebo stanovené v § 15 odst. 2.

01.01.2014

(3) Provádí-li se řízení podle § 12 odst. 2 nebo podle § 12 odst. 4 a obvyklá cena majetku, který se nově objevil, nebo majetku, který má následný dědic nabýt, činí méně než 1000 Kč, odměna notáře jako soudního komisaře činí dvě třetiny obvyklé ceny takového majetku.

01.01.2014

§ 13a

01.01.2014

(1) Odměna, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 5, činí

01.01.2014

z prvních 100000 Kč základu ............................................ 20 %,

01.01.2014

z přebývající částky až do 500000 Kč základu ............... 12,5 %,

01.01.2014

z přebývající částky až do 1000000 Kč základu .............. 1,7 %,

01.01.2014

z přebývající částky až do 20000000 Kč základu ............ 1,2 %,

01.01.2014

nejméně však 3000 Kč.

01.01.2014

Částka nad 20000000 Kč se do základu nezapočítává.

01.01.2014

(2) Je-li jmenován likvidační správce, činí odměna notáře jako soudního komisaře jednu čtvrtinu z odměny vypočtené podle odstavce 1. Jestliže notář před jmenováním likvidačního správce prováděl úkony likvidace, náleží mu také poměrná část z odměny vypočtené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří v takovém případě součet částky vypočtené podle věty první a částky vypočtené podle věty druhé.

01.07.2001

§ 14

01.01.2014

(1) Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.

07.06.2016

(2) Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení činí 500 Kč.

07.06.2016

(3) Odměna notáře jako soudního komisaře za prodloužení doby platnosti ověřené kopie evropského dědického osvědčení, anebo vydání nové ověřené kopie evropského dědického osvědčení činí 100 Kč.

07.06.2016

(4) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 včetně případné odměny stanovené a vypočtené podle odstavce 1 až 3 lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém nebo použitím cizího práva nebo jazyka. Odměnu stanovenou a vypočtenou podle odstavce 1 nelze zvýšit pro provedení úkonů na místě samém.

07.06.2016

(5) Bylo-li v řízení o pozůstalosti činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o pozůstalosti, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené podle § 13 nebo 13a, popřípadě zvýšené podle odstavce 4, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Došlo-li ke zrušení pověření notáře, nemá tento notář právo na odměnu.

01.07.2001

HLAVA II

01.07.2001

ODMĚNA NOTÁŘE ZA ZJIŠTĚNÍ STAVU A OBSAHU ZÁVĚTI

01.01.2014

§ 15

01.01.2014

(1) Nestanoví-li tato vyhláška jinak, odměna za zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo o jiných právních jednáních, které mají význam pro nabytí pozůstalosti, je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře. Provádí-li zjištění stavu a obsahu listin podle věty první jiný notář než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.

01.01.2014

(2) Provádí-li se zjištění stavu a obsahu listiny podle odstavce 1 veřejně, náleží za takové zjištění notáři, který je soudním komisařem, odměna ve výši 500 Kč; jinému notáři náleží odměna ve výši 1500 Kč.

23.06.2009

HLAVA III

23.06.2009

ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON DALŠÍ JINÉ ČINNOSTI

23.06.2009

§ 15a

23.06.2009

Pro stanovení výše odměny notáře za výkon další jiné činnosti se použije obdobně ustanovení § 3, pro částečnou odměnu notáře ustanovení § 7, pro vady úkonu ustanovení § 8 a pro zvýšení odměny notáře ustanovení § 9.

01.07.2001

ČÁST PÁTÁ

01.07.2001

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

01.07.2001

HLAVA I

01.07.2001

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

01.07.2001

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností

01.07.2001

§ 16

01.07.2001

Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

01.07.2001

§ 17

01.07.2001

(1) Notář se může se žadatelem dohodnout na paušální částce jako úhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s prováděním úkonu. Žadatel pak nemůže požadovat při vyúčtování specifikaci těchto hotových výdajů a notář nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena, pokud se nedohodnou jinak.

01.07.2001

(2) Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady zvláštním právním předpisem.16)

01.07.2001

§ 18

01.07.2001

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku

01.07.2001

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11)

01.01.2014

§ 19

01.01.2014

Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře

01.01.2014

(1) Hotovými výdaji vynaloženými v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti jsou zejména náklady spojené s doručováním písemností, platby za získání informací o majetku, za získání údajů z informačních systémů, za zjištění stavu a obsahu listiny podle § 15 jiným notářem a cestovní výdaje.

01.01.2014

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se stanoví podle zvláštního právního předpisu16).

01.07.2001

HLAVA II

01.07.2001

NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

01.07.2001

§ 20

01.07.2001

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s notářskou činností

01.07.2001

Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

01.07.2001

§ 21

01.07.2001

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku

01.07.2001

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11)

05.10.2005

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2014

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE POZŮSTALOSTI

05.10.2005

HLAVA I

01.01.2014

ODMĚNA SPRÁVCE POZŮSTALOSTI

05.10.2005

§ 22

01.01.2014

Základem odměny správce pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, k jejichž správě byl správce pozůstalosti ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.

05.10.2005

§ 23

01.01.2014

Pokud správce pozůstalosti vykonává správu aktiv pozůstalosti nebo jejich části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13 odst. 1 a 3. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

05.10.2005

§ 23a

01.01.2014

Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce pozůstalosti při správě pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

05.10.2005

HLAVA II

01.01.2014

HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE POZŮSTALOSTI

05.10.2005

§ 24

01.01.2014

(1) Správce pozůstalosti má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě pozůstalosti.

05.10.2005

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16).

05.10.2005

ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

ODMĚNA NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

05.10.2005

§ 24a

01.01.2014

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží odměna za provedení zápisu nebo změny zápisu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě žádosti orgánu veřejné moci ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle § 35h notářského řádu požádal o provedení záznamu v Rejstříku zástav.

01.01.2014

(2) Komoře za sdělení osobě, která prokáže právní zájem na tom, zda je či není evidována listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je uložena, náleží odměna ve výši 500 Kč.

01.01.2014

(3) Komoře za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a za zápis stanovených údajů do rejstříku tohoto seznamu náleží odměna ve výši 1000 Kč.


01.02.2002

ČÁST OSMÁ

01.02.2002

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

01.07.2001

§ 25

01.07.2001

Základ odměny podle této vyhlášky se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

01.07.2001

§ 26

01.07.2001

Za úkony notáře provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží notáři odměna a náhrady podle dosavadního právního předpisu.

01.02.2002

§ 26a

01.02.2002

Na náhradu hotových výdajů, které Komoře vzniknou za roky 2002 a 2003 v souvislosti se záznamem zástavního práva v Rejstříku zástav na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, které bylo Komoře soudem nebo správním úřadem zasláno, nebo v souvislosti se změnou údajů v Rejstříku zástav, uhradí Ministerstvo financí Komoře částku 1 500 000 Kč.

01.07.2001

§ 27

01.07.2001

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.

01.07.2001

§ 28

01.07.2001

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


01.01.2014

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 432/2013 Sb. Čl. II

01.01.2014

Notáři, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví po zůstaviteli, který zemřel před 1. lednem 2014, náleží odměna podle dosavadního právního předpisu. To neplatí, byl-li pověřen po 1. lednu 2014, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví o majetku dodatečně najevo vyšlém nebo v řízení o dědictví, které bylo původně zastaveno.


01.07.2001

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.


01.07.2001

01.07.2001

Příloha k vyhlášce č. 196/2001 Sb.

23.06.2009

Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti

01.07.2001

Oddíl I

01.07.2001

Odměna notáře podle tarifní hodnoty

01.07.2001

Položka A

01.01.2014

Za sepsání notářského zápisu o právním jednání, s výjimkou položky D, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

01.01.2014
z prvních 100000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %,
z přebývající částky až do 500000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %,
z přebývající částky až do 1000000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
z přebývající částky až do 3000000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
z přebývající částky až do 20000000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
z přebývající částky až do 30000000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
z přebývající částky až do 100000000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %,
nejméně 1000 Kč,
=""="" class="">v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2000 Kč a v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10000 Kč.
01.07.2001

Částka nad 100000000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

01.01.2014

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady . . . 3000 Kč, a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10000 Kč.

07.06.2016

Za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku ......................................................................................................................... 2000 Kč.

01.01.2014

Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 2000 Kč; za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1000 Kč; za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1000 Kč.

01.07.2001

Položka B

01.07.2001

1. Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

01.01.2014

a) jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad nebo o osvědčení slosování nebo o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se položka A, nejméně 2000 Kč. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady . . . 3000 Kč;

01.07.2001

jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí . . . 5000 Kč.

01.07.2001

b) jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny . . . nejméně 800 Kč.

23.06.2009

2. Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

01.01.2014
z prvních 100000 Kč tarifní hodnoty 2,5 %,
z přebývající částky až do 500000 Kč tarifní hodnoty 1,5 %,
z přebývající částky až do 1000000 Kč tarifní hodnoty 0,8 %,
z přebývající částky až do 3000000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %,
z přebývající částky až do 20000000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
z přebývající částky až do 30000000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
z přebývající částky až do 100000000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %,
nejméně 2500 Kč.
a jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10000 Kč.
01.07.2001

Částka nad 100000000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

01.01.2014

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady . . . 3000 Kč; jde-li o notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby, 12000 Kč.

01.07.2001

3. Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny

01.07.2001
z prvních 100000 Kč tarifní hodnoty 1,0 %,
z přebývající částky až do 500000 Kč tarifní hodnoty 0,5 %,
z přebývající částky až do 1000000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
z přebývající částky až do 7000000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
nejméně 2000 Kč.
01.07.2001

Částka nad 7000000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

01.07.2001

Položka C

01.01.2014

Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

01.07.2001
z prvních 100000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %,
z přebývající částky až do 500000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
z přebývající částky až do 1000000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %,
z přebývající částky až do 10000000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
z přebývající částky až do 30000000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
nejméně 1000 Kč.
01.07.2001

Částka nad 30000000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

23.06.2009

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady . . . 1500 Kč.

01.01.2014

Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.

01.07.2001

Oddíl II

01.07.2001

Odměna notáře stanovená pevnou sazbou

01.01.2014

Položka D

01.01.2014
1. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění1500 Kč.
2. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem500 Kč.
3. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti1500 Kč.
4. Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodech 1 až 3500 Kč.
5. Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku500 Kč.
6. Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu1000 Kč.
01.07.2001

Položka E

01.01.2014
1. Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal 300 Kč.
2. Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem 1000 Kč.
3. Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově jiným notářem než tím, který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy1000 Kč.
01.07.2001

Položka F

01.07.2001
Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč.
01.07.2001

Položka G

01.07.2001
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu 600 Kč.
01.07.2001

Položka H

01.01.2014
1. Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje 30 Kč.
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině 30 Kč.
01.07.2001

Položka I

23.06.2009
1. Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru 800 Kč.
2. Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.
01.07.2001

Položka J

01.07.2001
1. Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč.
obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy 30 Kč.
2. Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu 100 Kč.
3. Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy 30 Kč.
01.07.2001

Položka K

01.01.2014
1. Za vydání opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského zápisu 30 Kč.
2. Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu notářského zápisu50 Kč.
01.07.2001

Položka L

01.07.2001
Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu 100 Kč.
01.02.2002

Položka M

01.01.2014
1. Za zápis do Rejstříku zástav200 Kč.
2. Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal1500 Kč.
3. Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu500 Kč.
4. Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení200 Kč.
01.01.2014

Položka N

01.01.2014
1. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském majetkovém režimu200 Kč.
2. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn na žádost manželů1000 Kč.
3. Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení300 Kč.
01.01.2014

Položka O

01.01.2014
1. Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu100 Kč.
2. Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti150 Kč.
01.01.2014

Položka P

01.01.2014
Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu100 Kč.
23.06.2009

Položka Q

01.01.2014
1. Za sepsání a vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně (dále jen „osvědčení o přeshraniční přeměně“)40000 Kč.
2. Za sepsání a vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do veřejného rejstříku (dále jen „osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny“)40000 Kč.
3. Za sepsání a vydání osvědčení o pro zápis přeshraniční přeměny notářem, který sepsal a vydal osvědčení o přeshraniční přeměně všem českým zúčastněným korporacím 10000 Kč.
01.01.2014

Položka R

01.01.2014
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku 1000 Kč.
01.01.2014

Položka S

01.01.2014
Za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem300 Kč.
05.10.2005

Položka T

05.10.2005
Za sepsání veřejné listiny o identifikaci 1 000 Kč.
01.01.2014

Položka U

01.01.2014
1. Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“)1000 Kč.
2. Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení o výhradě, jestliže bylo oznámení o výhradě učiněno do protokolu2000 Kč.
23.06.2009

Položka V

01.01.2014
1. Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek předepsaných pro založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí 40000 Kč.
2. Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí 40000 Kč.
3. Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí notářem, který sepsal a vydal osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek předepsaných pro založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí 10000 Kč.
4. Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek před přemístěním zapsaného sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti10000 Kč.
5. Za sepsání a vydání osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku přemístění sídla zahraniční právnické osoby do České republiky nebo osvědčení pro přemístění sídla české obchodní společnosti nebo družstva do zahraničí15000 Kč.
10.08.2006

Položka W

23.06.2009
Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 50 Kč.
23.06.2009

Položka X

23.06.2009
Za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu - Czech POINT)50 Kč.
23.06.2009

Položka Y

01.01.2014
Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč.
23.06.2009

Položka Z

23.06.2009
Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu 30 Kč.

Poznámky pod čarou

01.07.2001

1) § 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

01.07.2001

2) § 3 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

01.07.2001

3) § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.

01.01.2014

4) § 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 554/2004 Sb.

01.01.2014

7) § 528 zákona o obchodních korporacích.

01.07.2001

8) Článek I § 1 bod 2 a § 75 bod 2 a článek II § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

01.07.2001

9) § 62 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.

01.07.2001

10) § 91 zákoníku práce.

01.07.2001

11) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

01.01.2014

16) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru