PLUS na zkoušku

Zákon č. 70/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 23/2000
Platnost od 29.03.2000
Účinnost od 29.03.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

29.03.2000

70

29.03.2000

ZÁKON

29.03.2000

ze dne 1. března 2000,

29.03.2000

kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

29.03.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


29.03.2000

Čl. I

29.03.2000

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 105/1995 Sb., se mění takto:

29.03.2000

1. V § 1 odst. 1 se slova ", které není předmětem burzovního obchodu podle zvláštního zákona1) (dále jen "komodity")" nahrazují slovy "(dále jen "komodity") a s deriváty1) vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze, (dále jen "komoditní deriváty")".

29.03.2000

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

29.03.2000

"1) § 8a odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb.".

29.03.2000

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) a 1a) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) a 1b), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

29.03.2000

2. V § 2 odst. 1 se za slova "koupě a prodej komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů".

29.03.2000

3. V § 12 odst. 2 písm. l) se za slovo "komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů".

29.03.2000

4. V § 25 odst. 3 se za slovo "komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů" a za slovo "komoditami" se vkládají slova "a komoditními deriváty".

29.03.2000

5. V § 26 odst. 1 se slovo "jejichž" nahrazuje slovy "s komoditními deriváty, pokud" a za slovo "přijetí" se vkládají slova "komodit a komoditních derivátů".

29.03.2000

6. V § 26 odstavec 4 zní:

29.03.2000

"(4) Termínované obchody mohou uzavírat osoby oprávněné k burzovním obchodům.".

29.03.2000

7. V § 27 odst. 5 se za slovo "komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů".

29.03.2000

8. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo "komoditami" vkládají slova "a komoditními deriváty".


29.03.2000

Čl. IV

29.03.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


29.03.2000

Klaus v. r.

29.03.2000

Havel v. r.

29.03.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru