PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 60/2000 Sb.Zákon o ochraně olympijských symbolik

Částka 22/2000
Platnost od 28.03.2000
Účinnost od 01.05.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.05.2000

60

01.05.2000

ZÁKON

01.05.2000

ze dne 24. února 2000

01.05.2000

o ochraně olympijských symbolik

01.05.2000

V zájmu posílení myšlenky a ducha olympijského hnutí jako prostředku mírového dorozumění a spolupráce mezi národy, úlohy mezinárodních a národních olympijských výborů jakožto řídících orgánů tohoto hnutí a k zabezpečení závazků z toho vyplývajících usnesl se Parlament na tomto zákoně České republiky:


01.05.2000

§ 1

01.05.2000

Předmět úpravy

01.05.2000

Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a ochranou před jeho zneužitím; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů.1)

01.05.2000

§ 2

01.05.2000

Olympijská symbolika

01.05.2000

(1) Olympijská symbolika jsou

01.05.2000

a) olympijský symbol,

01.05.2000

b) olympijská vlajka,

01.05.2000

c) olympijské heslo,

01.05.2000

d) olympijský oheň,

01.05.2000

e) olympijská pochodeň,

01.05.2000

f) olympijská hymna,

01.05.2000

g) olympijské emblémy,

01.05.2000

h) výrazy "olympijský" a "olympiáda", (dále jen "olympijská symbolika").

01.05.2000

(2) Olympijská symbolika jsou registrována podle platných právních předpisů a mezinárodních dohod na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána.2)

01.05.2000

§ 3

01.05.2000

Užívání olympijských symbolik

01.05.2000

(1) Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím nejsou dotčena ustanovení části třetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor.

01.05.2000

(2) Zákaz užívání podle předchozího odstavce se rovněž vztahuje na jakékoliv označení, které tvoří nebo obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část.

01.05.2000

§ 4

01.05.2000

Řešení sporů

01.05.2000

Spory týkající se práv a povinností upravených tímto zákonem rozhoduje příslušný soud.3) Český olympijský výbor nebo oprávněná osoba se může rovněž domáhat náhrady škody, která byla způsobena neoprávněným užitím olympijských symbolik.

01.05.2000

§ 5

01.05.2000

Český olympijský výbor

01.05.2000

(1) Český olympijský výbor řídí a organizuje olympijské hnutí v rámci České republiky.

01.05.2000

(2) Český olympijský výbor je sdružením podle zvláštních předpisů.4)

01.05.2000

§ 6

01.05.2000

Symboly Českého olympijského výboru

01.05.2000

(1) Symboly Českého olympijského výboru jsou zejména emblém a vlajka Českého olympijského výboru. Český olympijský výbor může vytvářet i další odvozené olympijské symboly.

01.05.2000

(2) Symboly Českého olympijského výboru jsou zapsány jako ochranné známky do příslušného rejstříku podle zvláštního zákona.1)

01.05.2000

(3) Pro užívání a ochranu symbolů Českého olympijského výboru platí ustanovení § 3 a 4 tohoto zákona obdobně.


01.05.2000

§ 7

01.05.2000

Účinnost

01.05.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.


01.05.2000

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

01.05.2000

1) Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 191/1999 Sb.

01.05.2000

2) Například vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

01.05.2000

3) § 9 odst. 3 písmeno c) písm. ee) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2000

4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru