PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Částka 132/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2001

462

01.01.2001

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.2001

ze dne 22. listopadu 2000

01.01.2001

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

01.01.2001

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 tohoto zákona:


01.01.2001

Označování, evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi

01.01.2001

§ 1

01.01.2001

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti

01.01.2011

(1) Označení krizových plánů nebo jejich částí, ostatních listin, nosných médií a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti (dále jen „písemnosti“), které se označují podle zvláštního právního předpisu,2) se uvádí na přední straně prvního listu v pravé horní části, na popisném štítku nebo obalu.

01.01.2011

(2) Je-li písemnost určena k doručení adresátovi mimo objekt orgánu krizového řízení nebo je přenášena mimo budovu z jiného vážného důvodu (dále jen „přeprava“), označuje se také v pravé horní části obálky.

01.01.2001

§ 2

11.02.2003

Stanovení režimu evidence písemností

01.01.2001

(1) Samostatný jednací protokol3) pro evidenci písemností vede pracoviště krizového řízení;4) není-li zřízeno, vede tento protokol jiné pracoviště, které určí vedoucí příslušného orgánu krizového řízení, statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba (dále jen „pověřené pracoviště“).

01.01.2001

(2) Písemnosti se při příjmu pověřenou osobou nebo osobou určenou k tomuto převzetí (podatelna) neotevírají a předávají se nejkratší cestou adresátovi. Adresát předloží písemnosti po jejich otevření pracovišti krizového řízení nebo pověřenému pracovišti k doplnění údajů v samostatném jednacím protokolu.

01.01.2001

§ 3

01.01.2001

Stanovení režimu manipulace s písemností

01.01.2001

(1) Opis, kopii nebo výpis z písemnosti lze pořídit jen se souhlasem vedoucího pracoviště krizového řízení nebo pověřeného pracoviště.

01.01.2001

(2) Na písemnost, ze které se vyhotovuje opis, kopie nebo výpis, se vyznačí datum a důvod vyhotovení, počet výtisků a jejich rozdělovník, jméno, příjmení a podpis osoby, která vydala souhlas podle odstavce 1, a dále jméno, příjmení a podpis osoby, která opis, kopii nebo výpis vyhotovila.

01.01.2001

(3) Vadné nebo nadpočetné výtisky písemnosti se předají osobě oprávněné seznamovat se s písemnostmi (§ 5), která neprodleně zabezpečí jejich zničení.5)

01.01.2001

(4) Písemnosti určené k přepravě vybavuje pracoviště krizového řízení nebo pověřené pracoviště; k odeslání je předává pověřené osobě nebo osobě určené k tomuto převzetí (podatelna) proti podpisu.

01.01.2001

(5) Přeprava písemností se provádí

01.01.2001

a) kurýrní službou,

01.01.2001

b) technickými prostředky,

01.01.2001

c) držitelem poštovní licence, nebo

01.01.2001

d) osobou určenou ke styku se zvláštními skutečnostmi.

01.01.2001

(6) Písemnosti se přepravují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem6) pro přepravu písemností obsahujících utajované skutečnosti stupně utajení „Vyhrazené“.

01.01.2011

(7) Vedoucí pracoviště krizového řízení nebo pověřeného pracoviště písemně oznámí vedoucímu orgánu krizového řízení nebo jím pověřenému pracovníkovi neoprávněnou manipulaci s písemnostmi ihned, jakmile se o ní dozví; zároveň zajistí objektivní zjištění všech okolností této neoprávněné manipulace, zejména rozsah nastalých či hrozících následků. Po provedení úkonů přijme bez zbytečného odkladu opatření k zamezení nebo zmírnění následků neoprávněné manipulace s písemnostmi.

01.01.2001

§ 4

11.02.2003

Stanovení režimu ukládání písemností

01.01.2011

(1) Písemnosti se po jejich vyřízení ukládají způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem7) pro ukládání písemností obsahujících utajované skutečnosti stupně utajení „Vyhrazené“.

01.01.2001

(2) Vyřazování, archivování a skartace písemností se provádí podle zvláštních právních předpisů.8)

01.01.2001

§ 5

01.01.2001

Postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi

01.01.2011

(1) Určení ke styku se zvláštními skutečnostmi se provádí schválením zvláštního seznamu9). Vzor zvláštního seznamu je uveden v příloze č. 1.

01.01.2001

(2) O určení ke styku se zvláštními skutečnostmi se zpracovává písemný záznam, který se ukládá na pracovišti krizového řízení nebo na pověřeném pracovišti. Vzor písemného záznamu je uveden v příloze č. 2.

01.01.2001

(3) Určený pracovník se při jednání k zabezpečení úkolů krizového řízení prokazuje zmocněním, které se vydává na dobu 2 let. Zmocnění se nevyžaduje u vedoucího orgánu krizového řízení a osob určených ke styku s utajovanými skutečnostmi.10) Vzor zmocnění je uveden v příloze č. 3.

01.01.2001

(4) Při ukončení určení ke styku se zvláštními skutečnostmi pracovníka se provede záznam ve sloupcích 6 a 7 zvláštního seznamu podle odstavce 1.

01.01.2011

Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

01.01.2011

§ 6

01.01.2011

Obsah činnosti bezpečnostní rady kraje

01.01.2011

Bezpečnostní rada kraje projednává a posuzuje

01.01.2011

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

01.01.2011

b) krizový plán kraje,

01.01.2011

c) havarijní plán kraje,

01.01.2011

d) vnější havarijní plán, pokud je schvalován hejtmanem kraje,

01.01.2011

e) finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území kraje,

01.01.2011

f) návrhy dohod s územními celky sousedního státu o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci,

01.01.2011

g) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) v kraji,

01.01.2011

h) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji,

01.01.2011

i) návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol,

01.01.2011

j) návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení v kraji,

01.01.2011

k) další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení.

01.01.2011

§ 7

01.01.2011

Složení bezpečnostní rady kraje

01.01.2011

Bezpečnostní rada kraje má nejvýše 10 členů a hejtman jejími členy jmenuje

01.01.2011

a) náměstka hejtmana, který zastupuje předsedu bezpečnostní rady kraje v době jeho nepřítomnosti,

01.01.2011

b) ředitele krajského úřadu,

01.01.2011

c) ředitele krajského ředitelství Policie České republiky,

01.01.2011

d) ředitele hasičského záchranného sboru kraje,

01.01.2011

e) příslušníka Armády České republiky určeného náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky,

01.01.2011

f) ředitele zdravotnické záchranné služby kraje,

01.01.2011

g) zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady kraje,

01.01.2011

h) vedoucího útvaru zdravotnictví krajského úřadu,

01.01.2011

i) další osobu, která je nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

01.01.2011

§ 8

01.01.2011

Obsah činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností

01.01.2011

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje

01.01.2011

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

01.01.2011

b) krizový plán obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

01.01.2011

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

01.01.2011

§ 9

01.01.2011

Složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností

01.01.2011

Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje

01.01.2011

a) místostarostu,

01.01.2011

b) tajemníka obecního úřadu,

01.01.2011

c) příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky,

01.01.2011

d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,

01.01.2011

e) zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

f) další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

01.01.2001

§ 12

01.01.2011

Obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

01.01.2011

(1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

11.02.2003

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

11.02.2003

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

11.02.2003

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

01.01.2011

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,12)

01.01.2011

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo

01.01.2011

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

01.01.2011

(2) Krizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi nebo starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje nebo obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále jen „stálá pracovní skupina“).

01.01.2011

(3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací12) jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

01.01.2001

§ 13

01.01.2011

Složení krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

01.01.2011

(1) Členy krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností jsou

01.01.2001

a) členové příslušné bezpečnostní rady,

01.01.2011

b) členové příslušné stálé pracovní skupiny.

01.01.2011

(2) Členy stálé pracovní skupiny jsou

01.01.2001

a) tajemník krizového štábu,

01.01.2011

b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému11) a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

01.01.2001

§ 14

01.01.2001

Společné ustanovení

01.01.2001

(1) Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady.

01.01.2011

(2) Pokud starosta obce zřídí k přípravě na krizové situace a jejich řešení krizový štáb obce,12a) platí přiměřeně § 12 a 13.

01.01.2011

(3) Jednání bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně.

01.01.2011

(4) Organizační a administrativní podmínky pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení.

01.01.2011

Náležitosti a způsob zpracování krizového plánu

01.01.2011

§ 15

01.01.2011

Náležitosti krizového plánu

01.01.2011

(1) Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části.

01.01.2011

(2) Základní část obsahuje

01.01.2011

a) charakteristiku organizace krizového řízení,

01.01.2011

b) přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení,

01.01.2011

c) přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu.

01.01.2011

(3) Operativní část obsahuje

01.01.2011

a) přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení,

01.01.2011

b) plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu15),

01.01.2011

c) způsob plnění regulačních opatření podle zvláštních právních předpisů18),

01.01.2011

d) přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení,

01.01.2011

e) rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení,

01.01.2011

f) přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů19) využitelných při řešení krizových situací.

01.01.2011

(4) Pomocná část obsahuje

01.01.2011

a) přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení,

01.01.2011

b) zásady manipulace s krizovým plánem,

01.01.2011

c) geografické podklady,

01.01.2011

d) další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením.

01.01.2011

§ 15a

01.01.2011

Náležitosti krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky nebo jiného státního orgánu, jemuž krizový zákon ukládá povinnost zpracovat krizový plán

01.01.2011

(1) Základní část krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky nebo státního orgánu uvedeného v § 28 odst. 2 krizového zákona obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 2 a dále přehled prvků kritické infrastruktury a prvků evropské kritické infrastruktury určených příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou.

01.01.2011

(2) Operativní část krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky nebo státního orgánu uvedeného v § 28 odst. 2 krizového zákona obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 3 a dále plán hospodářské mobilizace zpracovávaný podle zvláštního předpisu16).

01.01.2011

(3) Pomocná část krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky nebo státního orgánu uvedeného v § 28 odst. 2 krizového zákona obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 4 a dále typový plán, který příslušné ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka zpracovává ve své působnosti a kterým stanoví pro konkrétní druh krizové situace doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení.

01.01.2011

§ 15b

01.01.2011

Náležitosti krizového plánu kraje

01.01.2011

(1) Základní část krizového plánu kraje obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 2 a dále přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury nacházejících se na území kraje.

01.01.2011

(2) Operativní část krizového plánu kraje obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 3.

01.01.2011

(3) Pomocná část krizového plánu kraje obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 4 a dále vzor rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí.

01.01.2011

§ 15c

01.01.2011

Náležitosti krizového plánu obce s rozšířenou působností

01.01.2011

(1) Základní část krizového plánu obce s rozšířenou působností obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 2 a dále přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury nacházejících se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

01.01.2011

(2) Operativní část krizového plánu obce s rozšířenou působností obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 3.

01.01.2011

(3) Pomocná část krizového plánu obce s rozšířenou působností obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 4.

01.01.2011

§ 16

01.01.2011

Způsob zpracování krizového plánu kraje a obce s rozšířenou působností

01.01.2011

Hasičský záchranný sbor kraje před zpracováním krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností předloží k projednání v příslušné bezpečnostní radě

01.01.2011

a) zaměření a rozsah krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

b) určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností,

01.01.2011

c) návrh rozdělení odpovědnosti za zpracování podkladů pro dílčí části krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností a harmonogram jeho zpracování,

01.01.2011

d) rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností podílejí,

01.01.2011

e) termín projednání krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností v příslušné bezpečnostní radě,

01.01.2011

f) pravidla manipulace s krizovým plánem kraje nebo krizovým plánem obce s rozšířenou působností při jeho zpracování,

01.01.2011

g) termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností.

01.01.2011

Náležitosti a způsob zpracování plánu krizové připravenosti

01.01.2011

§ 17

01.01.2011

Náležitosti plánu krizové připravenosti

01.01.2011

(1) Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části.

01.01.2011

(2) Základní část obsahuje

01.01.2011

a) vymezení předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby a úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti,

01.01.2011

b) charakteristiku krizového řízení,

01.01.2011

c) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby.

01.01.2011

(3) Operativní část obsahuje

01.01.2011

a) přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení a způsob zajištění jejich provedení,

01.01.2011

b) způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby,

01.01.2011

c) postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení,

01.01.2011

d) plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky17),

01.01.2011

e) přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení,

01.01.2011

f) přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů19) využitelných při řešení krizových situací.

01.01.2011

(4) Pomocná část obsahuje

01.01.2011

a) přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení,

01.01.2011

b) přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti,

01.01.2011

c) zásady manipulace s plánem krizové připravenosti,

01.01.2011

d) geografické podklady,

01.01.2011

e) další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešením.

01.01.2011

§ 17a

01.01.2011

Náležitosti plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury

01.01.2011

(1) Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části.

01.01.2011

(2) Základní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náležitosti podle § 17 odst. 2 a dále

01.01.2011

a) seznam prvků kritické infrastruktury,

01.01.2011

b) identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury.

01.01.2011

(3) Operativní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náležitosti podle § 17 odst. 3 zaměřené na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury s doplněním stanovených opatření na jeho ochranu.

01.01.2011

(4) Pomocná část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náležitosti podle § 17 odst. 4 zaměřené na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury.

01.01.2001

§ 18

01.01.2011

Způsob zpracování plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury

01.01.2011

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba při přípravě plánu krizové připravenosti projedná s příslušným orgánem krizového řízení, který zpracovává krizový plán,

01.01.2001

a) zaměření a rozsah plánu krizové připravenosti zpracovávaného ve své působnosti,

01.01.2011

b) podíl a rozsah spolupráce s dalšími subjekty na zpracování plánu krizové připravenosti a způsob jejího zajištění,

01.01.2001

c) termíny pro průběžnou kontrolu prací, závěrečný termín zpracování plánu krizové připravenosti, a

01.01.2011

d) způsob manipulace s plánem krizové připravenosti.

01.01.2011

(2) Subjekt kritické infrastruktury při přípravě plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury postupuje při jeho projednání s příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou obdobně podle odstavce 1 písm. a) až d); současně s příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou projedná možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a opatření na jeho ochranu.


01.01.2001

§ 19

01.01.2001

Společné ustanovení

01.01.2001

(1) Krizový plán a plán krizové připravenosti se zpracují nejdéle do 4 let po nabytí účinnosti tohoto nařízení.

01.01.2011

(2) Souhrnná aktualizace krizového plánu, plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se provádí v čtyřletých cyklech od jejich schválení. Dojde-li ke změně, která má dopad na obsah krizového plánu, plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, provádí se jejich aktualizace bezodkladně.

01.01.2001

§ 20

01.01.2001

Účinnost

01.01.2001

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


01.01.2011

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 431/2010 Sb. Čl. II

01.01.2011

1. Krizový plán obce s rozšířenou působností se zpracuje nejpozději do 31. prosince 2012.

01.01.2011

2. Do doby zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností se za krizový plán obce s rozšířenou působností považuje rozpracování úkolů krizového plánu kraje na podmínky určené obce.

01.01.2011

3. Krizový plán a plán krizové připravenosti zpracované podle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstávají v platnosti do 31. prosince 2012.


01.01.2001

Předseda vlády:

01.01.2001

Ing. Zeman v. r.

01.01.2001

Ministr vnitra:

01.01.2001

Mgr. Gross v. r.


01.01.2001

01.01.2001

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

01.01.2001

ZVLÁŠTNÍ SEZNAM
pracovníků (zaměstnanců)
ZVLÁŠTNÍ SEZNAM pracovníků (zaměstnanců)

01.01.2001

01.01.2001

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

01.01.2001

ZÁZNAM

01.01.2001

o určení ke styku se zvláštními skutečnostmi v oblasti krizového řízení

01.01.2001

ZÁZNAM o určení ke styku se zvláštními skutečnostmi v oblasti krizového řízení

01.01.2001

01.01.2001

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

01.01.2001

ZMOCNĚNÍ „ZS„

01.01.2001

ZMOCNĚNÍ „ZS„ , přední strana, zadní strana

Poznámky pod čarou

01.01.2001

2) § 27 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.

01.01.2001

3) § 27 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.

01.01.2001

4) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.

01.01.2001

5) § 26 odst. 5 vyhlášky č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání a jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.

01.01.2001

6) § 17 vyhlášky č. 244/1998 Sb.

01.01.2001

7) § 23 vyhlášky č. 244/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.

01.01.2001

8) Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria na posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
§ 26 vyhlášky č. 244/1988 Sb.

01.01.2011

9) § 27 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.

01.01.2001

10) § 43 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb.

01.01.2011

11) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2000 Sb.

01.01.2011

12) § 7 odst. 3, § 11 písm. c) a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

11.02.2003

12a) § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.

01.01.2011

15) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

01.01.2011

16) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 241/2000 Sb.

01.01.2011

17) § 15 zákona č. 241/2000 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.

01.01.2011

18) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2011

19) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru