PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 409/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 115/2000
Platnost od 29.11.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2001

409

01.01.2001

ZÁKON

01.01.2001

ze dne 25. října 2000,

01.01.2001

kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2001

ČÁST DRUHÁ

01.01.2001

Změna živnostenského zákona

01.01.2001

Čl. III

01.01.2001

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2001

V příloze č. 2 Vázané živnosti, skupina 214: Ostatní, obor Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin se ve sloupci 2 na konci doplňují tato slova: "a odborná způsobilost podle § 10 a § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

01.01.2001

Čl. IV

01.01.2001

Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí živnostenské oprávnění neprodleně zruší.


01.01.2001

ČÁST TŘETÍ

01.01.2001

ÚČINNOST

01.01.2001

Čl. V

01.01.2001

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodů 7, 8 a bodu 10, pokud se týká § 8 odst. 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2001.


01.01.2001

Klaus v. r.

01.01.2001

Havel v. r.

01.01.2001

Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.2001

15) Zákon č. 71/1967 Sb.

01.01.2001

22) Zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru