PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 367/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 99/2000
Platnost od 23.10.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2001

367

01.01.2001

ZÁKON

01.01.2001

ze dne 14. září 2000,

01.01.2001

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2001

ČÁST DRUHÁ

01.01.2001

Změna občanského soudního řádu

01.01.2001

Čl. II

01.01.2001

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2001

Za § 200x se vkládají nové § 200y až 200aa, které včetně nadpisu znějí:

01.01.2001

"Řízení o soudním prodeji zástavy

01.01.2001

§ 200y

01.01.2001

(1) Návrh na soudní prodej zástavy podává zástavní věřitel.

01.01.2001

(2) Místně příslušný k rozhodnutí o tomto návrhu je obecný soud zástavního dlužníka. Jestliže však zástavou nebo její součástí je nemovitost, příslušný je soud, v jehož obvodu se nemovitost nachází; jestliže je zástavou více nemovitostí, lze návrh podat u kteréhokoli z příslušných soudů.

01.01.2001

(3) Účastníky řízení jsou zástavní věřitel, dlužník a zástavní dlužník (zástavce).

01.01.2001

§ 200z

01.01.2001

(1) Soud nařídí jednání, jestliže zástavou nebo její součástí je nemovitost; jinak může rozhodnout bez jednání.

01.01.2001

(2) Soud povolí prodej zástavy, je-li prokázána existence zástavního práva k zástavě a jsou-li osvědčeny další skutečnosti nutné k uspokojení ze zástavy.

01.01.2001

(3) Usnesení, kterým se prodej zástavy povoluje, je vykonatelné po uplynutí lhůty jednoho měsíce od jeho právní moci.

01.01.2001

§ 200aa

01.01.2001

Po vykonatelnosti usnesení, jímž se povoluje prodej zástavy, soud provede její prodej; postupuje přitom způsobem upraveným v ustanoveních o výkonu rozhodnutí.".


01.01.2001

ČÁST PÁTÁ

01.01.2001

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.01.2001

Čl. V

01.01.2001

1. Zástavní práva, jejichž rozsah byl vymezen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována se všemi účinky podle dosavadní právní úpravy i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Uspokojení ze zástavy se však řídí tímto zákonem.

01.01.2001

2. K zajištění daňových pohledávek, ke kterým nebyl vymezen rozsah zákonného zástavního práva podle dosavadní právní úpravy do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze postupovat pouze podle ustanovení § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění tohoto zákona.

01.01.2001

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2001

ÚČINNOST

01.01.2001

Čl. VI

01.01.2001

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


01.01.2001

Klaus v. r.

01.01.2001

Havel v. r.

01.01.2001

Zeman v. r.

Přesunout nahoru