Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2000>Předpis č. 362/2000 Sb.

Předpis č. 362/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ze dne14.09.2000
Částka99/2000
Platnost od23.10.2000
Účinnost od01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


banerZPL

362

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. V

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

2. V § 5 odst. 2 se za slova "obchodník s cennými papíry," vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a)

4a) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.".

3. V § 5 odst. 3 se slova "uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)" zrušují.

4. V § 12 odst. 1 písm. d) se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují.

5. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna devizového zákona

Čl. VI

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: ", nestanoví-li tento zákon jinak".

2. V § 3 odst. 5 větě první se doplňují tato slova: ", technickým, organizačním a finančním předpokladům žadatele a odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob provádějících obchody s devizovými hodnotami".

3. V § 3 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 3 se na konci nového odstavce 8 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí: "nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona7)

7) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: ", nestanoví-li tento zákon jinak".

6. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Devizová licence se nevyžaduje k provádění obchodů se zahraničními cennými papíry. Devizová licence se také nevyžaduje k provádění obchodů s cizí měnou a s finančními deriváty, souvisí-li tyto obchody s poskytováním investičních služeb v rozsahu povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného podle zvláštního zákona.7)".

7. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) Česká národní banka může vyhlásit opatřením uveřejněným v plném znění ve Sbírce zákonů náležitosti žádosti o udělení devizové licence, určit, které obchody s devizovými hodnotami provádí pouze právnická osoba, a stanovit minimální výši jejího základního kapitálu, stanovit technické, organizační a finanční předpoklady pro provádění obchodů s devizovými hodnotami, odbornou způsobilost a bezúhonnost osob provádějících obchody s devizovými hodnotami a stanovit podmínky pro provádění obchodů s devizovými hodnotami. Opatření České národní banky může také stanovit postup devizových míst pro nakládání s padělanými a pozměněnými peněžními prostředky v české a cizí měně.".

8. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. VII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 309/2000 Sb., se mění takto:

V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 13b) znějí: "činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,13b)

13b) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.".

ČÁST ŠESTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Čl. VIII

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 129, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 78 § 45b a § 45c odst. 13, bodu 110 § 48b až 48i, bodu 164 § 72 odst. 12, § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, bodu 168 § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c odst. 13 a ustanovení části druhé čl. III bodu 11 § 35n odst. 7, § 35r a 35s, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru