PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 362/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 99/2000
Platnost od 23.10.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2001

362

01.01.2001

ZÁKON

01.01.2001

ze dne 14. září 2000,

01.01.2001

kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2001

ČÁST TŘETÍ

01.01.2001

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

01.01.2001

Čl. V

01.01.2001

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2001

1. V § 5 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) zrušuje.

01.01.2001

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

01.01.2001

2. V § 5 odst. 2 se za slova "obchodník s cennými papíry," vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a)

01.01.2001

4a) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.".

01.01.2001

3. V § 5 odst. 3 se slova "uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)" zrušují.

01.01.2001

4. V § 12 odst. 1 písm. d) se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují.

01.01.2001

5. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují.

01.01.2001

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2001

Změna devizového zákona

01.01.2001

Čl. VI

01.01.2001

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2001

1. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: ", nestanoví-li tento zákon jinak".

01.01.2001

2. V § 3 odst. 5 větě první se doplňují tato slova: ", technickým, organizačním a finančním předpokladům žadatele a odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob provádějících obchody s devizovými hodnotami".

01.01.2001

3. V § 3 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.

01.01.2001

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.01.2001

4. V § 3 se na konci nového odstavce 8 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí: "nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona7)

01.01.2001

7) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2001

5. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: ", nestanoví-li tento zákon jinak".

01.01.2001

6. V § 9 odstavec 2 zní:

01.01.2001

"(2) Devizová licence se nevyžaduje k provádění obchodů se zahraničními cennými papíry. Devizová licence se také nevyžaduje k provádění obchodů s cizí měnou a s finančními deriváty, souvisí-li tyto obchody s poskytováním investičních služeb v rozsahu povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného podle zvláštního zákona.7)".

01.01.2001

7. V § 9 odstavec 4 zní:

01.01.2001

"(4) Česká národní banka může vyhlásit opatřením uveřejněným v plném znění ve Sbírce zákonů náležitosti žádosti o udělení devizové licence, určit, které obchody s devizovými hodnotami provádí pouze právnická osoba, a stanovit minimální výši jejího základního kapitálu, stanovit technické, organizační a finanční předpoklady pro provádění obchodů s devizovými hodnotami, odbornou způsobilost a bezúhonnost osob provádějících obchody s devizovými hodnotami a stanovit podmínky pro provádění obchodů s devizovými hodnotami. Opatření České národní banky může také stanovit postup devizových míst pro nakládání s padělanými a pozměněnými peněžními prostředky v české a cizí měně.".

01.01.2001

8. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

01.01.2001

ČÁST PÁTÁ

01.01.2001

Změna živnostenského zákona

01.01.2001

Čl. VII

01.01.2001

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 309/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2001

V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 13b) znějí: "činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,13b)

01.01.2001

13b) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.".

01.01.2001

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2001

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

01.01.2001

Čl. VIII

01.01.2001

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


01.01.2001

ČÁST SEDMÁ

01.01.2001

ÚČINNOST

01.01.2001

Čl. IX

01.01.2001

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 129, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 78 § 45b a § 45c odst. 13, bodu 110 § 48b až 48i, bodu 164 § 72 odst. 12, § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, bodu 168 § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c odst. 13 a ustanovení části druhé čl. III bodu 11 § 35n odst. 7, § 35r a 35s, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


01.01.2001

Klaus v. r.

01.01.2001

Havel v. r.

01.01.2001

Zeman v. r.

Přesunout nahoru