PLUS na zkoušku
01.05.2000

27

01.05.2000

ZÁKON

01.05.2000

ze dne 18. ledna 2000,

01.05.2000

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

01.05.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.05.2000

ČÁST PRVNÍ

01.05.2000

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.05.2000

Čl. I

01.05.2000

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:

01.05.2000

1. § 41 se zrušuje.

01.05.2000

2. V příloze č. 2 ve skupině 214: Ostatní - ve sloupci 1 se text "Provádění dražeb mimo soudní výkon rozhodnutí" nahrazuje textem "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách".

01.05.2000

Ve sloupci 2 se číslice "5" nahrazuje číslicí "3".

01.05.2000

Ve sloupci 3 se text "Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb." nahrazuje textem "Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

01.05.2000

3. V příloze č. 3 ve skupině 314: Ostatní - ve sloupci 1 se doplňuje nový obor "Provádění veřejných dražeb".

01.05.2000

Ve sloupci 2 se doplňují slova "vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti".

01.05.2000

Ve sloupci 3 se doplňují slova "stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj".

01.05.2000

Ve sloupci 4 se doplňují slova "Ministerstvo pro místní rozvoj".

01.05.2000

Ve sloupci 5 se doplňují slova "§ 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

01.05.2000

ČÁST TŘETÍ

01.05.2000

Změna zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

01.05.2000

Čl. III

01.05.2000

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., se mění takto:

01.05.2000

1. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:

01.05.2000

"(1) Privatizaci majetku uskutečňuje Fond prodejem na základě smlouvy uzavřené s kupujícím nebo veřejnou dražbou; při veřejné dražbě se postupuje podle zvláštního právního předpisu.5b) Výběr dražebníka provádí Fond.

01.05.2000

(2) Při vkladu privatizovaného majetku do základního jmění obchodní společnosti postupuje Fond v souladu se zvláštními předpisy5) a s odchylkami stanovenými tímto zákonem.

01.05.2000

5b) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".

01.05.2000

2. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.05.2000

"(6) Je-li majetek privatizován veřejnou dražbou, platí pro předání a převzetí věcí zahrnutých do privatizovaného majetku, jakož i pro přechod pohledávek a závazků souvisejících s privatizovaným majetkem zvláštní právní předpis.5b)".

01.05.2000

3. V § 20 odstavce 2 a 3 znějí:

01.05.2000

"(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis5b) jinak nebo nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je nabyvatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu za věci zahrnuté do zápisu o převzetí, pokud mají vady nebo mu nebyly vydány.

01.05.2000

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis5b) jinak, může nabyvatel uplatnit nárok na slevu ohledně závazků, jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetnictví.".

01.05.2000

4. § 47b zní:

01.05.2000

"§ 47b

01.05.2000

(1) Při likvidaci organizací uvedených v § 1 zpeněží likvidátor majetek veřejnou dražbou.5b) Jiným způsobem může likvidátor postupovat jenom se souhlasem ministerstva.

01.05.2000

(2) Výběr dražebníka provádí likvidátor.".

01.05.2000

ČÁST SEDMÁ

01.05.2000

Změna obchodního zákoníku

01.05.2000

Čl. VII

01.05.2000

V § 299 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb., odstavec 2 zní:

01.05.2000

"(2) Zástavní věřitel může při výkonu svého zástavního práva zpeněžit ve veřejné dražbě zastavenou nemovitost nebo jinou zástavu, jestliže na tento zamýšlený výkon zástavního práva včas písemně upozorní zástavce a dlužníka, to vše za podmínek upravených zákonem o veřejných dražbách. Od doručení tohoto písemného upozornění nesmí zástavce s předmětem zástavy nakládat. Stanoví-li to smlouva, může zástavní věřitel jiným vhodným způsobem zástavu prodat.".

01.05.2000

ČÁST OSMÁ

01.05.2000

Změna občanského soudního řádu

01.05.2000

Čl. VIII

01.05.2000

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb., se mění takto:

01.05.2000

1. V § 9 odst. 1 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Okresní soudy jsou k řízení v prvním stupni příslušné vždy ve sporech ohledně veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách.".

01.05.2000

2. V § 75 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.05.2000

"(5) O návrhu na předběžné opatření podle zákona o veřejných dražbách musí být rozhodnuto v případě nemovitostí nejpozději do 30 dnů a v ostatních případech do 7 dnů poté, co byl podán.".

01.05.2000

3. V § 88 se doplňuje písmeno o), které zní:

01.05.2000

"o) v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele ve věcech veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách.".

01.05.2000

ČÁST DEVÁTÁ

01.05.2000

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

01.05.2000

Čl. IX

01.05.2000

V § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb. a zákona č. 225/1999 Sb., se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 26j) zní:

01.05.2000

"5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby.

01.05.2000

26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".


01.05.2000

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.05.2000

ÚČINNOST

01.05.2000

Čl. XI

01.05.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon o veřejných dražbách.


01.05.2000

Klaus v. r.

01.05.2000

Havel v. r.

01.05.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru