PLUS na zkoušku

Zákon č. 17/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 7/2000
Platnost od 18.02.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.2000

17

01.04.2000

ZÁKON

01.04.2000

ze dne 12. ledna 2000,

01.04.2000

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.2000

ČÁST DRUHÁ

01.04.2000

Změna zákona o daních z příjmů

01.04.2000

Čl. IV

01.04.2000

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., se mění takto:

01.04.2000

1. V § 15 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova "uvedeného ve větě první".

01.04.2000

2. V § 16 odst. 2 větě první se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

01.04.2000

3. V § 21 odst. 4 se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

01.04.2000

4. V § 36 odstavec 1 zní:

01.04.2000

"(1) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) činí

01.04.2000

a) 25 %, a to

01.04.2000

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodech 1, 2 a 6 s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. c) a d),

01.04.2000

2. z příjmů z nájemného [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5] s výjimkou uvedenou v písmenu c),

01.04.2000

b) 15 %, a to

01.04.2000

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4,

01.04.2000

2. z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu,34c) sníženého o cenu pořízení20) podílového listu.

01.04.2000

Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo jim obdobné plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Za podíly na zisku se považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka v akciové společnosti, společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva s výjimkou zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,35)

01.04.2000

c) 1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.".

01.04.2000

5. V § 36 odst. 3 ve větě druhé se slova "u příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) body 1 a 5" zrušují.

01.04.2000

6. V § 36 odst. 4 a 5 se slova "uvedenou v odstavci 2 písm. a)" a slova "podle odstavce 2" zrušují.

01.04.2000

7. V § 38d odst. 2 větě první se slova "odst. 2 písm. a) body 2 až 4" zrušují.

01.04.2000

Čl. V

01.04.2000

Přechodné ustanovení

01.04.2000

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1999 platí dosavadní předpisy a ustanovení čl. IV tohoto zákona a čl. III zákona č. 129/1999 Sb. se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2000.


01.04.2000

ČÁST TŘETÍ

01.04.2000

Čl. VI

01.04.2000

Účinnost

01.04.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


01.04.2000

Klaus v. r.

01.04.2000

Havel v. r.

01.04.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru