PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 119/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

Částka 35/2000
Platnost od 10.05.2000
Účinnost od 01.07.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2000

119

01.07.2000

ZÁKON

01.07.2000

ze dne 6. dubna 2000,

01.07.2000

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

01.07.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2000

ČÁST PRVNÍ

01.07.2000

Změna zákona o metrologii

01.07.2000

Čl. I

01.07.2000

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, se mění takto:

01.07.2000

1. § 1 zní:

01.07.2000

"§ 1

01.07.2000

Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.".

01.07.2000

2. § 2 zní:

01.07.2000

"§ 2

01.07.2000

(1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.

01.07.2000

(2) Základními měřicími jednotkami jsou:

01.07.2000

a) jednotka délky - metr (m); metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,

01.07.2000

b) jednotka hmotnosti - kilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu,

01.07.2000

c) jednotka času - sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133,

01.07.2000

d) jednotka elektrického proudu - ampér (A); ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů,

01.07.2000

e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K); kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody,

01.07.2000

f) jednotka látkového množství - mol (mol); mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu izotopu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic,

01.07.2000

g) jednotka svítivosti - kandela (cd); kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.".

01.07.2000

3. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova "referenční materiály československé i ostatní" nahrazují slovy "certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály".

01.07.2000

4. V § 3 odstavec 3 zní:

01.07.2000

"(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam

01.07.2000

a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,

01.07.2000

b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,

01.07.2000

c) pro ochranu zdraví,

01.07.2000

d) pro ochranu životního prostředí,

01.07.2000

e) pro bezpečnost při práci, nebo

01.07.2000

f) při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.".

01.07.2000

5. V § 3 odst. 5 se slova "Referenční materiály" nahrazují slovy "Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály".

01.07.2000

6. V § 3 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad")".

01.07.2000

7. V § 4 odstavec 1 zní:

01.07.2000

"(1) Státní metrologickou kontrolou měřidel se pro účely tohoto zákona rozumí schvalování typu měřidla, prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla a certifikace referenčních materiálů.".

01.07.2000

8. V § 4 odst. 2 se slova "organizace spravující měřidlo" nahrazují slovy "uživatele měřidla".

01.07.2000

9. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.07.2000

10. V § 5 odst. 1 větě druhé se slova "používaných v organizaci si stanoví organizace sama" nahrazují slovy "stanoví uživatel měřidla".

01.07.2000

11. V § 5 odst. 2 se věta třetí nahrazuje těmito větami: "Za tvorbu, rozvoj a udržování státních etalonů odpovídá stát, který tuto činnost zajišťuje podle tohoto zákona. Státní etalony uchovává Český metrologický institut nebo oprávněné subjekty pověřené Úřadem k této činnosti. Český metrologický institut koordinuje budování a rozvoj státních etalonů a jejich uchovávání. Státní etalony se navazují především na mezinárodní etalony uchovávané podle mezinárodních smluv nebo na státní etalony jiných států s odpovídající metrologickou úrovní.".

01.07.2000

12. V § 5 odstavec 5 zní:

01.07.2000

"(5) Hlavní etalony tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci. Kalibraci hlavních etalonů provádí na žádost uživatele Český metrologický institut nebo střediska kalibrační služby. Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel tohoto hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání hlavního etalonu. Je-li Český metrologický institut požádán o kalibraci hlavního etalonu v oborech měření, ve kterých jsou vyhlášena stanovená měřidla, je povinen ji buď provést, anebo může tuto kalibraci zprostředkovat v zahraničí.".

01.07.2000

13. V § 5 odstavec 6 zní:

01.07.2000

"(6) Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných pracovních měřidel mohou zajistit sami pomocí etalonů kalibrovaných Českým metrologickým institutem nebo střediskem kalibrační služby nebo s pomocí jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek kalibrační služby nebo se souhlasem Úřadu na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.".

01.07.2000

14. V § 5 se odstavec 7 zrušuje.

01.07.2000

15. V § 6 odstavec 1 zní:

01.07.2000

"(1) Měřidla podléhající schvalování typu ještě před zahájením výroby stanoví ministerstvo vyhláškou. Na žádost mohou být schváleny i typy jiných nově vyráběných měřidel.".

01.07.2000

16. V § 6 odstavec 2 zní:

01.07.2000

"(2) Schvalování typu měřidla provádí Český metrologický institut. Zjišťuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno, a zda nemůže ohrozit bezpečnost při práci, zdraví nebo život jeho uživatelů anebo životní prostředí. Tyto požadavky se považují za splněné, pokud měřidlo splňuje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na něj vyhláška nevztahuje, splňuje požadavky českých technických norem. Postup schvalování typu měřidla stanoví ministerstvo vyhláškou. Minimální počet vzorků měřidla potřebných pro schvalování typu měřidla, které výrobce poskytne bezplatně, stanoví Český metrologický institut.".

01.07.2000

17. V § 6 odstavec 3 zní:

01.07.2000

"(3) Na základě technických zkoušek a dalších zjištění Český metrologický institut vydá certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje, a přidělí mu značku schválení typu, kterou musí výrobce, pokud tak stanoví ministerstvo vyhláškou, umístit na měřidle. Náležitosti certifikátu o schválení typu měřidla a grafickou podobu značky schválení typu stanoví vyhláška. Platnost certifikátu o schválení typu měřidla zaniká uplynutím deseti let od data jeho vydání. Tuto lhůtu může Český metrologický institut na žádost výrobce nebo dovozce prodloužit o dalších deset let; počet měřidel, která lze podle schváleného typu vyrobit, není omezen.".

01.07.2000

Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje.

01.07.2000

18. V § 6 odst. 4 se slova "příslušný metrologický orgán sdělí" nahrazují slovy "Český metrologický institut může sdělit".

01.07.2000

19. V § 6 odst. 5 větě první se za slovo "Platnost" vkládají slova "certifikátu o".

01.07.2000

20. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova "příslušnému metrologickému orgánu" nahrazují slovy "Českému metrologickému institutu".

01.07.2000

21. V § 6 odst. 5 větě třetí se slova "Metrologický orgán" nahrazují slovy "Český metrologický institut".

01.07.2000

22. V § 6 odst. 5 větě čtvrté se slova "Metrologický orgán" nahrazují slovy "Český metrologický institut" .

01.07.2000

23. V § 6 odst. 5 větě čtvrté se za slovo "může" vkládají slova "platnost certifikátu o".

01.07.2000

24. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.07.2000

"(6) Český metrologický institut certifikát o schválení typu zruší, pokud měřidlo odpovídající schválenému typu vykazuje v provozu závadu obecné povahy, která způsobuje, že měřidlo je pro zamýšlené použití nevhodné.".

01.07.2000

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.07.2000

25. V § 6 odst. 8 se slova "Metrologický orgán" nahrazují slovy "Český metrologický institut".

01.07.2000

26. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.07.2000

"(9) Český metrologický institut může v certifikátu o schválení typu stanovit omezení v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou.".

01.07.2000

27. V § 7 odst. 2 větě první se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "Českému metrologickému institutu".

01.07.2000

28. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova "metrologickému orgánu" nahrazují slovy "Českému metrologickému institutu".

21.04.2004

29. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

21.04.2004

"(3) Měřidla, která mají původ ve státech Evropských společenství, se považují za měřidla, jejichž typ byl schválen podle tohoto zákona, pokud jsou označena značkami platnými v Evropských společenstvích, které jsou stanoveny vyhláškou ministerstva.".

01.07.2000

30. § 8 včetně nadpisu zní:

01.07.2000

"§ 8

01.07.2000

Certifikace referenčních materiálů

01.07.2000

(1) Certifikované referenční materiály jsou materiály, jejichž složení nebo vlastnosti byly certifikovány Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem.

01.07.2000

(2) Certifikací referenčního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo více vlastností materiálu nebo látky postupem zajišťujícím návaznost na správnou realizaci jednotky, kterou se vyjadřují hodnoty vlastnosti, uvedené v certifikátu. Náležitosti certifikátu stanoví ministerstvo vyhláškou.

01.07.2000

(3) O certifikaci referenčního materiálu se vydává certifikát udávající jednu nebo více hodnot vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy stanovené postupy k potvrzení platnosti a návaznosti.

01.07.2000

(4) Pro ověřování stanovených měřidel nebo kalibraci hlavních etalonů lze použít pouze certifikované referenční materiály.

01.07.2000

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnější postup přípravy a certifikace referenčního materiálu.

01.07.2000

(6) Výrobci nebo dovozci, kteří certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály uvádějí do oběhu, jsou povinni uvést v dokumentaci jejich metrologické charakteristiky.".

01.07.2000

31. V § 9 odstavec 1 zní:

01.07.2000

"(1) Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.".

01.07.2000

32. V § 9 odstavec 2 zní:

01.07.2000

"(2) O ověření stanoveného měřidla vydá Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko ověřovací list nebo měřidlo opatří úřední značkou. Náležitosti ověřovacího listu a grafickou podobu úřední značky stanoví ministerstvo vyhláškou.".

21.04.2004

33. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

21.04.2004

"(3) Měřidla, která mají původ ve státech Evropských společenství, se považují za měřidla ověřená podle tohoto zákona, pokud jsou označena značkami platnými v Evropských společenstvích, které jsou stanoveny vyhláškou ministerstva, a to do konce roku následujícího po připojení značky prvotního ověření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.".

21.04.2004

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.07.2000

34. V § 9 odstavec 5 zní:

01.07.2000

"(5) Při kalibraci měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem; není-li etalon k dispozici, lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad stanovených schématem návaznosti.".

01.07.2001

35. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

01.07.2001

"§ 9a

01.07.2001

Hotově balené zboží označené symbolem "e"

01.07.2001

(1) Hotově balené zboží označené symbolem "e" (dále jen "hotově balené zboží") je pro účely tohoto zákona zboží určené k prodeji a umístěné do obalu bez přítomnosti spotřebitele, jehož množství obsažené v obalu, zejména objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu.

01.07.2001

(2) Balírny nebo dovozci hotově baleného zboží před uvedením do oběhu jsou oprávněni označit je symbolem "e", pokud

01.07.2001

a) mají osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží vydané Českým metrologickým institutem;2) způsob a metody metrologické kontroly a náležitosti osvědčení stanoví ministerstvo vyhláškou,

01.07.2001

b) je dodržena hodnota jmenovitého obsahu a řady jmenovitých množství obsahu hotově baleného zboží v případech stanovených vyhláškou,

01.07.2001

c) jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotově baleného zboží stanovené vyhláškou,

01.07.2001

d) jsou uvedeny na obalech hotově baleného zboží údaje stanovené vyhláškou.

01.07.2001

(3) Český metrologický institut je oprávněn odebírat za náhradu od balíren nebo dovozců hotově baleného zboží potřebné vzorky hotově baleného zboží ke kontrole, při níž se zjišťuje, zda jsou splněny podmínky, za kterých bylo vydáno osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží. Za odebrané vzorky se poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se hotově balené zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí balírna nebo dovozce vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud hotově balené zboží nesplňuje hodnoty stanovené vyhláškou.

01.07.2001

(4) Český metrologický institut může za podmínek vzájemnosti uznat výsledky metrologické kontroly hotově baleného zboží nebo označení symbolem "e" provedené v zahraničí jen za podmínky, že byla provedena v souladu s požadavky platnými v České republice.

01.07.2001

2) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.".

01.07.2000

36. V § 10 odst. 1 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Výrobce certifikovaného referenčního materiálu má před jeho uvedením do oběhu povinnost předložit referenční materiál k certifikaci.".

01.07.2000

37. V § 10 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

01.07.2000

38. V § 10 odstavec 2 zní:

01.07.2000

"(2) Prvotní ověření dovážených stanovených měřidel, prvotní kalibraci dovážených etalonů a pracovních měřidel a certifikaci dovážených referenčních materiálů, určených jako certifikované referenční materiály, zajišťuje jejich uživatel, pokud to již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem.".

01.07.2000

39. V § 11 odst. 2 se slova "Metrologický orgán" nahrazují slovy "Český metrologický institut".

01.07.2000

40. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

01.07.2000

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.07.2000

41. V § 11 odst. 4 se slova "organizace nebo jednotlivce" nahrazují slovem "osob".

01.07.2000

42. V § 11 odst. 5 se slova "pracovních etalonů a" zrušují.

01.07.2000

43. V § 12 odst. 1 větě první se za slovo "Osvědčení" vkládají slova "ve formě dokumentu nebo zahraniční značky", slova "měřidla anebo jeho typu" se nahrazují slovy "měřidla, jeho typu, nebo referenčního materiálu" a za slova "se uznává za" se vkládají slova "důkaz o".

01.07.2000

44. Nadpis části páté zní:

01.07.2000

"ÚKOLY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SUBJEKTŮ".

01.07.2000

45. V nadpisu § 13 se slova "Federální úřad pro normalizaci a měření" nahrazují slovy "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví".

01.07.2000

46. V § 13 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

01.07.2000

47. V § 13 písmeno c) zní:

01.07.2000

"c) autorizuje subjekty k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel a úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů, pověřuje střediska kalibrační služby a kontroluje plnění stanovených povinností u všech těchto subjektů; při zjištění nedostatků v plnění stanovených povinností může autorizaci odebrat;".

01.07.2000

48. V § 13 písmeno d) zní:

01.07.2000

"d) uděluje souhlas s navázáním hlavních etalonů na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní;".

01.07.2000

49. V § 13 písm. e) se slova "metrologických orgánů" nahrazují slovy "Českého metrologického institutu".

01.07.2000

50. V § 13 písmeno f) zní:

01.07.2000

"f) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem;".

01.07.2000

51. V § 13 písmeno g) zní:

01.07.2000

"g) poskytuje metrologické expertizy, vydává osvědčení o odborné způsobilosti metrologických zaměstnanců a stanoví podmínky za účelem zajištění jednotného postupu subjektů pověřených uchováváním státních etalonů, autorizovaných metrologických středisek, středisek kalibrační služby a subjektů pověřených výkonem úředního měření;".

01.07.2000

52. V § 13 písmeno h) zní:

01.07.2000

"h) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zejména subjekty pověřené k uchovávání státních etalonů, autorizovaná metrologická střediska, subjekty autorizované pro úřední měření, střediska kalibrační služby, státní etalony, seznamy certifikovaných referenčních materiálů a schválené typy měřidel;".

21.04.2004

53. V § 13 se doplňuje odstavec 2, který zní:

21.04.2004

"(2) Úřad oznamuje orgánům Evropských společenství nebo příslušným orgánům států, se kterými jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z těchto smluv vyplývajícím, informace o subjektech pověřených ke schvalování typu měřidel a k ověřování měřidel.".

21.04.2004

Dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

01.07.2000

54. § 14 včetně nadpisu zní:

01.07.2000

"§ 14

01.07.2000

Český metrologický institut

01.07.2000

(1) Český metrologický institut provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností, certifikaci referenčních materiálů, výkon státní metrologické kontroly měřidel, registraci subjektů, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, výkon státního metrologického dozoru u autorizovaných metrologických středisek, středisek kalibrační služby, u subjektů autorizovaných pro výkon úředního měření, u subjektů, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, u uživatelů měřidel, provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží a poskytuje odborné služby v oblasti metrologie.

01.07.2000

(2) Český metrologický institut může

01.07.2000

a) povolit předběžnou výrobu před schválením typu měřidla,

01.07.2000

b) povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby.

21.04.2004

(3) Český metrologický institut oznamuje orgánům Evropských společenství nebo příslušným orgánům států, se kterými jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z těchto smluv vyplývajícím, informace o vydání, změnách, zrušení nebo omezení certifikátů týkajících se schvalování měřidel.".

01.07.2000

55. § 15 se zrušuje.

01.07.2000

56. V nadpisu § 16 se slovo "Státní" nahrazuje slovem "Autorizovaná".

01.07.2000

57. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

01.07.2000

"(1) Autorizovanými metrologickými středisky jsou subjekty, které Úřad na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení Českým metrologickým institutem a po prověření kvalifikace zaměstnanců, která je doložena certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou.2a) Pro účely autorizace může být využito zjištění prokázaných při akreditaci. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou. Na udělení autorizace není právní nárok. Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínkami stanovenými v rozhodnutí o autorizaci, nebo pokud o to požádá, Úřad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší.

01.07.2000

2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

01.07.2000

58. V § 16 se odstavce 2 a 5 zrušují.

01.07.2000

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.07.2000

59. V § 16 odst. 2 větě první se slovo "státnímu" nahrazuje slovem "autorizovanému" a slova "nebo schválení typu měřidla" se zrušují.

01.07.2000

60. V § 16 odst. 2 větě druhé se slovo "státní" nahrazuje slovem "autorizované" a slovo "státního" se nahrazuje slovem "autorizovaného".

01.07.2000

61. V § 16 odst. 3 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "subjekty" a slovo "státní" se nahrazuje slovem "autorizované".

01.07.2000

62. V nadpisu § 17 se slova "pracovníků metrologických orgánů" nahrazují slovy "zaměstnanců Českého metrologického institutu".

01.07.2000

63. V § 17 větě první se slova "Pracovníci metrologických orgánů" nahrazují slovy "Zaměstnanci Českého metrologického institutu" a slovo "organizací" slovy "kontrolovaných subjektů", ve větě druhé se slova "zvláštní předpisy" nahrazují slovy "zvláštní právní předpisy".

01.07.2000

64. V § 17 větě třetí se slova "Pracovníci metrologických orgánů" nahrazují slovy "Zaměstnanci Českého metrologického institutu".

01.07.2000

65. V § 17 větě čtvrté se slovo "Organizace" nahrazuje slovy "Kontrolované subjekty".

01.07.2000

66. V nadpisu § 18 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "subjektů".

01.07.2000

67. V § 18 se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Subjekty".

01.07.2000

68. V § 18 písm. a) se slova "a hlavních etalonů" zrušují.

01.07.2000

69. V § 18 písm. b) se slovo "pracovníků" nahrazuje slovem "zaměstnanců".

01.07.2000

70. § 19 včetně nadpisu zní:

01.07.2000

"§ 19

01.07.2000

Registrace subjektů

01.07.2000

Subjekty, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci Českému metrologickému institutu. Pokud má žadatel pro náležitý výkon činnosti vytvořeny potřebné předpoklady, podrobněji stanovené vyhláškou, Český metrologický institut registraci provede a vydá o tom osvědčení. Náležitosti žádosti o registraci a osvědčení o registraci stanoví ministerstvo vyhláškou. Český metrologický institut registraci zruší, jestliže zanikly důvody, pro které byla provedena. Subjekt je povinen ohlásit Českému metrologickému institutu trvalé ukončení registrované činnosti.".

01.07.2000

71. § 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2b) zní:

01.07.2000

"§ 20

01.07.2000

Střediska kalibrační služby

01.07.2000

Úřad může pověřit subjekt na jeho žádost jako středisko kalibrační služby ke kalibraci měřidel pro jiné subjekty a přidělit mu kalibrační značku. Grafickou podobu kalibrační značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Toto pověření Úřad udělí, pokud žadatel prokáže způsobilost pro provádění kalibrace měřidel osvědčením vydaným podle zvláštního právního předpisu.2b)

01.07.2000

2b) § 14 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

01.07.2000

72. V § 21 větě první se slovo "organizaci na její" nahrazuje slovem "subjekt na jeho".

01.07.2000

73. V § 21 větě druhé se za slovo "měřiče" vkládají slova "doložené certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou2a)" a slova "příslušným metrologickým orgánem" se nahrazují slovy "Českým metrologickým institutem".

01.07.2000

74. V § 21 větě třetí se slova "autorizovaná organizace" nahrazují slovy "autorizovaný subjekt".

01.07.2000

75. V § 21 se doplňuje tato věta: "Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou.".

01.07.2000

76. V nadpisu § 23 se slovo "organizacím" nahrazuje slovem "subjektům".

01.07.2000

77. V § 23 odst. 1 se částka "200 000 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 000 Kč" a slova "organizaci, která" se nahrazují slovy "subjektu, který".

01.07.2000

78. V § 23 odst. 1 písmena a) až h) znějí:

01.07.2000

"a) uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být;

01.07.2000

b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený;

01.07.2000

c) neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední nebo kalibrační značku měřidla;

01.07.2000

d) ověřil stanovené měřidlo nebo provedl úřední měření bez oprávnění nebo vyrobil, popřípadě opravil měřidlo bez registrace předepsané tímto zákonem;

01.07.2000

e) neposkytl zaměstnancům Českého metrologického institutu zákonem stanovenou součinnost;

01.07.2000

f) neplní povinnosti stanovené v § 18;

01.07.2000

g) použil ke kalibraci hlavního etalonu referenční materiál bez certifikátu nebo opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem;

01.07.2001

h) uvedl do oběhu hotově balené zboží v rozporu s povinnostmi uvedenými v § 9a.".

01.07.2000

79. V § 23 odstavec 3 zní:

01.07.2000

"(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se Úřad o porušení povinnosti podle odstavce 1 dověděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti tři roky.".

01.07.2000

80. V § 23 odst. 5 větě druhé se slova "rozpočtu republiky, na jejímž území má sídlo finanční správa, které náleží pokutu vymáhat" nahrazují slovy "státního rozpočtu".

01.07.2000

81. V § 24 odstavec 1 zní:

01.07.2000

"(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. O schválení typu měřidla nebo o certifikaci referenčního materiálu se namísto správního rozhodnutí vydává certifikát, o ověření stanoveného měřidla se namísto správního rozhodnutí vydává ověřovací list nebo se měřidlo opatří úřední značkou. O metrologické kontrole hotově baleného zboží se namísto správního rozhodnutí vydává osvědčení. Pokud na základě zkoušky nebyl vydán certifikát, ověřovací list nebo nebylo měřidlo opatřeno úřední značkou, nebo nebylo vydáno osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží, vydá se o tom rozhodnutí o zamítnutí ve správním řízení.".

01.07.2000

82. V § 24 odstavec 2 zní:

01.07.2000

"(2) Český metrologický institut a autorizovaná metrologická střediska jsou povinny provádět metrologické výkony ve lhůtách stanovených v § 25. Český metrologický institut a autorizovaná metrologická střediska jsou oprávněny řízení zastavit, jestliže účastník řízení neposkytl potřebnou součinnost.".

01.07.2000

83. V § 24 odst. 3 se slova "metrologických orgánů" nahrazují slovy "Českého metrologického institutu a autorizovaných metrologických středisek".

01.07.2000

84. V § 24 odst. 4 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "subjektů".

01.07.2000

85. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

01.07.2000

"§ 24a

01.07.2000

Měřidlo nesmí být označeno značkami a údaji, které by svým významem nebo podobou mohly vést k záměně s úředními značkami podle § 7 a 9.".

01.07.2000

86. V § 25 odst. 1 větě první se slova "metrologického orgánu" nahrazují slovy "Českého metrologického institutu".

01.07.2000

87. V § 25 odst. 1 větě druhé se slova "metrologických orgánů" nahrazují slovy "Českého metrologického institutu a autorizovaných metrologických středisek".

01.07.2000

88. V § 25 odst. 2 se slova "metrologický orgán" nahrazují slovy "Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko".

01.07.2000

89. V § 25 odst. 3 se slova "Metrologický orgán" nahrazují slovy "Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko" a slovo "organizací" se nahrazuje slovy "účastníkem řízení".

01.07.2000

90. § 27 včetně nadpisu zní:

01.07.2000

"§ 27

01.07.2000

Zmocňovací ustanovení

01.07.2000

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášky k provedení § 2 odst. 1, § 3 odst. 3, § 6 odst. 1 až 3 a 9, § 7 odst. 3, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 až 3, § 9a odst. 2 a 3, § 16, § 19 až 21.".

01.07.2000

91. V celém textu zákona se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" ve všech mluvnických pádech nahrazují slovy "Česká republika" v příslušném mluvnickém pádu.

01.07.2000

Čl. II

01.07.2000

Přechodná ustanovení

01.07.2000

1. Autorizační listiny vydané podle dosavadních předpisů zůstávají v platnosti do jejich nahrazení autorizačními akty podle tohoto zákona, pokud nebudou odňaty, nejdéle však do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2000

2. Pokud v rozhodnutí o schválení typu měřidla, vydaném před nabytím účinnosti tohoto zákona, není stanovena lhůta platnosti tohoto rozhodnutí, pozbývá toto rozhodnutí platnosti uplynutím 10 let od účinnosti tohoto zákona.

01.07.2000

ČÁST DRUHÁ

01.07.2000

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

01.07.2001

Čl. III

01.07.2001

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se mění takto:

01.07.2001

1. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

01.07.2001

"(3) Mezinárodní symbol "e" pro označení množství potraviny lze uvést na obalu jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.10a)

01.07.2001

10a) § 9a odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.".

01.07.2001

2. V § 18 se písmeno f) zrušuje.

01.07.2001

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).

01.07.2000

ČÁST TŘETÍ

01.07.2000

Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.07.2000

Čl. IV

01.07.2000

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., se mění takto:

01.07.2000

1. V § 4 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

01.07.2000

"a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,3)

01.07.2000

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.".

01.07.2000

2. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

01.07.2000

"§ 5

01.07.2000

Český metrologický institut zabezpečuje odbornou a výkonnou činnost v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.9)

01.07.2000

9) § 14 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb.".


01.07.2000

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2000

ÚČINNOST

01.07.2000

Čl. V

15.04.2002

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000, s výjimkou čl. I bodů 35 a 78, pokud jde o ustanovení § 23 odst. 1 písm. h), a čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2001, a čl. I bodů 29, 33, 53 a 54, pokud jde o ustanovení § 14 odst. 3, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost nebo dnem, kdy vstoupí v platnost příslušná sektorová příloha Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, bude-li tento den dřívější.


01.07.2000

Klaus v. r.

01.07.2000

Havel v. r.

01.07.2000

Zeman v. r.

Přesunout nahoru