PLUS na zkoušku

Zákon č. 63/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Částka 26/1999
Platnost od 09.04.1999
Účinnost od 09.04.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
09.04.1999

63

09.04.1999

ZÁKON

09.04.1999

ze dne 11. března 1999,

09.04.1999

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

09.04.1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


09.04.199931.12.2016

ČÁST PRVNÍ

09.04.199931.12.2016

ZMĚNA ZÁKONA Č. 202/1990 SB., O LOTERIÍCH A JINÝCH PODOBNÝCH HRÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

09.04.199931.12.2016

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:

01.01.200031.12.2016

1. V § 1 odstavec 4 zní:

01.01.200031.12.2016

"(4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.".

09.04.199931.12.2016

2. V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

09.04.199931.12.2016

"(5) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.".

09.04.199931.12.2016

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

09.04.199931.12.2016

3. V § 2 písm. f) se slovo ", dostizích" zrušuje.

09.04.199931.12.2016

4. V § 2 písm. h) se slovo ", dostizích" zrušuje.

09.04.199931.12.2016

5. V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

09.04.199931.12.2016

"k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.".

01.01.200031.12.2016

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo".

09.04.199931.12.2016

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "správní poplatky" vkládají slova ", místní poplatky" a za slovy "náklady státního dozoru" se doplňují tato slova: "(dále jen "část výtěžku")".

01.01.200031.12.2016

8. V § 4 odst. 2 se písmeno b) zrušuje a zároveň se ruší označení písmena a); čárka na konci se nahrazuje tečkou.

09.04.199931.12.2016

9. V § 4 odst. 3 se za slova "správní poplatek" vkládají slova ", místní poplatek, náklady státního dozoru".

09.04.199931.12.2016

10. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují tyto věty: "Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku.".

09.04.199931.12.2016

11. V § 4 se vkládá nový odstavec 9, který zní:

09.04.199931.12.2016

"(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.".

09.04.199931.12.2016

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

01.01.200031.12.2016

12. Nadpis části první zní: "LOTERIE A TOMBOLY".

01.01.200031.12.2016

13. Nadpis pod § 6 zní: "Povolování loterií a tombol".

01.01.200031.12.2016

14. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.200031.12.2016

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

01.01.200031.12.2016

15. Nadpis pod § 13 zní: "Vyúčtování loterie a tomboly".

09.04.199931.12.2016

16. V § 13 odst. 1 větě druhé se za slova "nebyla ještě z" vkládá slovo "části".

01.01.200031.12.2016

17. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

09.04.199931.12.2016

18. V § 15 se slova "případného nespotřebovaného výtěžku" nahrazují slovy "případné nespotřebované části výtěžku".

09.04.199931.12.2016

19. V nadpisu pod § 16 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

09.04.199931.12.2016

20. V § 16 odst. 1 se slovo "Výtěžek" nahrazuje slovy "Část výtěžku".

09.04.199931.12.2016

21. V § 16 odst. 2 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

09.04.199931.12.2016

22. V § 16 odst. 3 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

09.04.199931.12.2016

23. V § 16 odst. 5 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

09.04.199931.12.2016

24. V § 18 odst. 4 se slovo "Výtěžek" nahrazuje slovy "Část výtěžku".

09.04.199931.12.2016

25. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

09.04.199931.12.2016

"ČÁST PÁTÁ

09.04.199931.12.2016

DOSTIHOVÉ SÁZKY

09.04.199931.12.2016

§ 40

09.04.199931.12.2016

(1) K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.

09.04.199931.12.2016

(2) Výtěžek z dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely.".

09.04.199931.12.2016

26. V § 42 se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "části výtěžku".

09.04.199931.12.2016

27. V § 43 odstavec 7 zní:

09.04.199931.12.2016

"(7) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.".

09.04.199931.12.2016

28. V § 48 odst. 1 písm. c) se slovo "výtěžku" nahrazuje slovy "část výtěžku".

01.01.200031.12.2016

29. V § 48 odst. 1 písm. c) se na konci textu písmena c) čárka vypouští a doplňují se tato slova: "nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4,".

01.01.2000

ČÁST DRUHÁ

01.01.2000

ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

01.01.2000

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

01.01.2000

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova ", s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)" včetně poznámky pod čarou č. 2c) zrušují.

01.01.2000

2. V § 19 odst. 1 písm. g) se slova "písm. a)" zrušují.

01.01.2000

3. V § 36 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "včetně spotřebitelské soutěže2c)" zrušují.

01.01.2000

ČÁST TŘETÍ

01.01.2000

ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

01.01.2000

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

01.01.2000

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., "Sazebník správních poplatků", se mění takto:

01.01.2000

1. V položce 20 se písmeno g) zrušuje.

01.01.2000

2. V položce 20 v poznámkách se bod 4 zrušuje.


09.04.1999

ČÁST ČTVRTÁ

09.04.1999

ÚČINNOST

09.04.1999

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, části druhé a části třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.


09.04.1999

Klaus v. r.

09.04.1999

Havel v. r.

09.04.1999

Zeman v. r.

Přesunout nahoru