PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Částka 101/1999
Platnost od 13.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2000

309

01.01.2000

ZÁKON

01.01.2000

ze dne 11. listopadu 1999

01.01.2000

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

01.01.2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2000

Sbírka zákonů

01.01.2000

§ 1

01.01.2000

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů

01.01.2000

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění

01.01.2000

a) ústavní zákony,

01.01.2000

b) zákony,

01.01.2000

c) zákonná opatření Senátu,

01.01.2000

d) nařízení vlády,

01.01.2006

e) právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností

01.01.2000

(dále jen "právní předpisy").

01.01.2000

(2) Právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. e) se označují názvem "vyhláška".

01.01.2000

§ 2

01.01.2000

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů

01.01.2000

(1) Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:

01.05.2005

a) nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon,1)

01.01.2000

b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,

01.01.2000

c) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,

25.04.2003

d) rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,

01.10.2012

e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,

01.10.2012

f) sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, Státní volební komise nebo České národní banky o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,

01.10.2012

g) úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon,

01.01.2000

(dále jen "další právní akty").

01.01.2000

(2) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby (§ 11).

01.01.2000

§ 3

01.01.2000

Platnost a účinnost právních předpisů

01.01.2000

(1) Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

01.01.2000

(2) Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.

01.01.2000

(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

01.01.2000

(4) Právní předpisy uvedené v § 1 odst. 1 písm. d) a e) mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vydány; účinnosti mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k jehož provedení jsou vydány.

01.01.2000

§ 4

01.01.2016

Právní předpis uvedený v § 1 odst. 1 písm. e) podepisuje příslušný ministr, vedoucí jiného ústředního správního úřadu, předseda Rady Energetického regulačního úřadu nebo guvernér České národní banky.

01.01.2000

Sbírka mezinárodních smluv

01.01.2000

§ 5

01.01.2000

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací

01.01.2000

(1) Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují sdělením Ministerstva zahraničních věcí

01.01.2000

a) platné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána (dále jen "mezinárodní smlouvy"),

01.01.2000

b) oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv,

01.01.2000

c) rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací, jimiž je Česká republika vázána (dále jen "rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací").

01.01.2000

(2) Mezinárodní smlouvy se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Mezinárodní smlouvy, které nejsou schvalovány Parlamentem a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob, mohou být vyhlášeny bez uveřejnění plného znění jejich příloh; v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení uvede rovněž výčet příloh mezinárodní smlouvy a údaj o tom, kde lze do těchto příloh nahlédnout a pořizovat si z nich opisy a výpisy.

01.01.2000

(3) Rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Pokud se rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací týká pouze malého počtu fyzických a právnických osob, jeho plné znění se nevyhlašuje a Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení pouze uvede název tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který je vydal, den, kdy bylo vydáno, popřípadě den, kdy nabylo účinnosti, a údaj o tom, kde lze do tohoto rozhodnutí nahlédnout a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

01.01.2000

(4) Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby nebo o opravě překladu do českého jazyka (§ 11).

01.01.2000

§ 6

01.01.2000

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací

01.01.2000

(1) Mezinárodní smlouvy se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašují vždy ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro jejich výklad a zároveň v překladu do českého jazyka, není-li znění mezinárodní smlouvy v českém jazyce rozhodné podle mezinárodního práva pro výklad mezinárodní smlouvy.

01.01.2000

(2) Má-li mezinárodní smlouva více znění v cizích jazycích, rozhodných pro její výklad, vyhlašuje se pouze v jednom z nich, a patří-li k nim znění v anglickém jazyce, vyhlásí se mezinárodní smlouva v tomto znění. Je-li znění mezinárodní smlouvy v českém jazyce rozhodné podle mezinárodního práva pro výklad mezinárodní smlouvy, vyhlásí se mezinárodní smlouva pouze v tomto znění.

01.01.2000

(3) Překlad do českého jazyka se pořizuje ze znění mezinárodní smlouvy, která jsou podle mezinárodního práva rozhodná pro její výklad.

01.01.2000

(4) V případě rozdílu mezi překladem do českého jazyka a zněním, které je rozhodné podle mezinárodního práva pro její výklad, má přednost toto znění.

01.01.2000

(5) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro jazyk, v němž jsou vyhlašována rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací.

01.01.2000

§ 7

01.01.2000

Dnem vyhlášení mezinárodní smlouvy, oznámení o výpovědi mezinárodní smlouvy a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv nebo rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací (§ 5 odst. 1) je den rozeslání příslušné částky Sbírky mezinárodních smluv uvedený v jejím záhlaví.

01.01.2000

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

01.01.2000

§ 8

01.01.2000

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

01.01.2000

(1) Každá z částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv obsahuje v záhlaví, vedle názvu příslušného publikačního prostředku, zejména velký státní znak,2) kalendářní rok, ve kterém je vydána, a datum, v němž je rozeslána.

01.01.2000

(2) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Číslování stran Sbírky zákonů se provádí od počátku kalendářního roku v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se postupuje i při vydávání Sbírky mezinárodních smluv.

01.01.2000

(3) Právní předpisy a další právní akty se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se ve Sbírce mezinárodních smluv označují pořadovými čísly sdělení Ministerstva zahraničních věcí (§ 5 odst. 1).

01.01.2000

(4) Rozsáhlé přílohy právních předpisů je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů, vydaných současně s příslušnou částkou, v níž je vyhlašován text právního předpisu, o jehož přílohu se jedná. Strany těchto příloh se číslují v souvislé řadě navazující na číslování stran částky, jíž jsou přílohou. Obdobně to platí pro vyhlášení rozsáhlých příloh mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací ve Sbírce mezinárodních smluv.

01.01.2000

§ 9

01.01.2000

Ochrana názvu a citace

01.01.2000

(1) Název "Sbírka zákonů" je dovoleno užívat pouze pro označení Sbírky zákonů podle tohoto zákona. Při citaci právních předpisů (§ 1 odst. 1) a dalších právních aktů (§ 2 odst. 1), vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, se užívá zkratky "Sb.".

01.01.2000

(2) Název "Sbírka mezinárodních smluv" je dovoleno užívat pouze pro označení Sbírky mezinárodních smluv podle tohoto zákona. Při citaci mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací (§ 5 odst. 1), vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, se užívá zkratky "Sb. m. s.".

01.01.2000

§ 10

01.01.2000

(1) Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává, zajišťuje její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra.

01.01.2000

(2) Právní předpisy (§ 1 odst. 1) a další právní akty (§ 2 odst. 1) se vyhlašují neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu vnitra. Stejná lhůta platí pro vyhlášení sdělení podle § 5.

01.01.2000

(3) Za správnost textů právních předpisů a dalších aktů státních orgánů předaných k vyhlášení ve Sbírce zákonů odpovídá ten, kdo je Ministerstvu vnitra předal. Za správnost textů mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv nebo rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací, jakož i za správnost jejich překladu do českého jazyka předaných k vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv odpovídá příslušné ministerstvo, jiný příslušný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.

01.01.2000

§ 11

01.01.2000

Vyhlášení opravy

01.01.2000

(1) Zjistí-li Ministerstvo vnitra rozdíl mezi textem právního předpisu předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takového předpisu, vyhlásí po tomto zjištění v nejbližší částce Sbírky zákonů opravu tiskové chyby. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně v případě rozdílu mezi textem mezinárodní smlouvy nebo textem rozhodnutí mezinárodního orgánu a organizace, předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takové smlouvy či takového rozhodnutí.

01.01.2000

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro postup Ministerstva vnitra v případě nesprávností ve vyhlášeném překladu mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací do českého jazyka. Než vyhlásí opravy překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, vyžádá si stanovisko Ministerstva zahraničních věcí.

01.01.2000

§ 12

01.01.2000

(1) Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup3) stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv.

01.01.2000

(2) Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv podle odstavce 1 se nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv.


01.01.2000

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

01.01.2000

§ 13

01.01.2000

Společné ustanovení

01.01.2006

(1) Kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie.

01.01.2000

(2) Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny umožnit nahlížení do Sbírky zákonů za stejných podmínek jako v odstavci 1.

01.01.2000

(3) Povinnost podle odstavce 2 se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4.

01.01.2000

§ 14

01.01.2000

Přechodná ustanovení

01.01.2000

(1) Ve Sbírce zákonů lze nejpozději do 30. června 2002 vyhlašovat opatření ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, vydaná na základě zmocnění obsažených ve zvláštních zákonech. Tato opatření se ve Sbírce zákonů vyhlašují uveřejněním jejich plného znění nebo oznámením o jejich vydání s uvedením orgánu, který je vydal, a s údajem, kde lze do nich nahlédnout. Vyhlášená opatření se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v samostatné číselné řadě, uzavírané koncem každého kalendářního roku.

01.01.2000

(2) Opatření podle odstavce 1 a obdobná opatření ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, vyhlášená ve Sbírce zákonů uveřejněním jejich plného znění nebo oznámením o jejich vydání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni platná, pozbývají platnosti nejpozději dne 31. prosince 2003.

01.01.2000

(3) Právní předpisy, nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, vyhlášené ve Sbírce zákonů podle dosavadních právních předpisů a platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za právní předpisy, nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, vyhlášené podle tohoto zákona.

01.01.2000

§ 15

01.01.2000

Zrušovací ustanovení

01.01.2000

Zrušuje se zákon č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.

01.01.2000

§ 16

01.01.2000

Účinnost

01.01.2000

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


01.01.2000

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.2000

1) § 57 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

01.01.2000

2) § 2 odst. 1 a 2 a příloha č. 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.
Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2000

3) § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přesunout nahoru