PLUS na zkoušku

Zákon č. 191/1999 Sb.Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Částka 64/1999
Platnost od 02.09.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.01.2015 (355/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.199931.12.2014

191

01.12.199931.12.2014

ZÁKON

01.12.199931.12.2014

ze dne 29. července 1999

01.12.199931.12.2014

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

01.12.199931.12.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.05.200431.12.2014

ČÁST PRVNÍ

01.05.200431.12.2014

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

01.08.201131.12.2014

§ 1

01.08.201131.12.2014

(1) Tento zákon upravuje

01.08.201131.12.2014

a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti postupu celních orgánů při ochraně práv duševního vlastnictví1) (dále jen „nařízení Evropské unie“) provádění opatření celních orgánů, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví, nebo v případě zjištění, že takové zboží práva k duševnímu vlastnictví porušuje,

01.08.201131.12.2014

b) provádění dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele.

01.05.200431.12.2014

(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

12.07.200731.12.2014

a) zadržet zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví,

12.07.200731.12.2014

b) zajistit zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

01.08.201131.12.2014

c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, bylo-li soudem rozhodnuto, že se jedná o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

01.08.201131.12.2014

d) projednávat správní delikty při porušení tohoto zákona.

01.08.201131.12.2014

§ 2

01.08.201131.12.2014

Vymezení pojmů

01.08.201131.12.2014

Pro účely tohoto zákona se rozumí

01.08.201131.12.2014

a) dovozcem osoba, která je deklarantem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie44), je-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení, nebo osoba, která má v době provedení celní kontroly zboží vstupující na celní území Evropské unie nebo nacházející se na tomto území u sebe, není-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení,

01.08.201131.12.2014

b) vývozcem osoba, která je deklarantem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie44), je-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní prohlášení, nebo osoba, která má v době provedení celní kontroly zboží vystupující z celního území Evropské unie u sebe, není-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní prohlášení.

01.08.201131.12.2014

§ 3

01.08.201131.12.2014

Zákazy

01.08.201131.12.2014

Zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, je zakázáno

01.08.201131.12.2014

a) navrhnout na propuštění do režimu volného oběhu, režimu vývozu nebo režimu s podmíněným osvobozením od cla,

01.08.201131.12.2014

b) navrhnout na propuštění ke zpětnému vývozu nebo na umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu,

01.08.201131.12.2014

c) přepravit na celní území Evropské unie, vlastnit, držet, skladovat nebo prodávat na území České republiky, jestliže tím dochází k úniku zboží celnímu dohledu.

12.07.200731.12.2014

ČÁST DRUHÁ

01.08.201131.12.2014

OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU

01.08.201131.12.2014

§ 4

01.08.201131.12.2014

Podání a projednání žádosti o přijetí opatření celního úřadu a náhrada nákladů

01.01.201331.12.2014

(1) Držitel práva2) podává na předepsaném tiskopisu45) žádost o přijetí opatření celního úřadu (dále jen „žádost“) Celnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, který je příslušný k přijímání a projednání žádostí podle nařízení Evropské unie46) (dále jen „určený celní úřad“).

01.08.201131.12.2014

(2) V případech, kdy v souvislosti s držením zboží pod celním dohledem vzniknou celnímu úřadu náklady, k jejichž úhradě je držitel práva povinen se zavázat podle nařízení Evropské unie4), stanoví celní úřad držiteli práva rozhodnutím částku, kterou je držitel práva povinen uhradit.

12.07.200731.12.2014

§ 9

01.08.201131.12.2014

Zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví

01.08.201131.12.2014

(1) Celní úřad v případech stanovených nařízením Evropské unie7) zadrží zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví bez ohledu na práva třetích osob a oznámí toto opatření ústně dovozci nebo vývozci zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví.

12.07.200731.12.2014

(2) Bylo-li zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví předáno celnímu úřadu jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu8), postupuje celní úřad podle odstavce 1 obdobně.

01.08.201131.12.2014

(3) Osoba, které bylo oznámeno opatření o zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat nebo zajistit jeho vydání. Není-li celnímu úřadu zboží vydáno bezprostředně po oznámení tohoto opatření, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo odnětí zadrženého zboží se sepíše protokol, v němž se uvede množství a popis zadrženého zboží. Protokol podepisují dva celníci a osoba, která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí podpisu touto osobou se poznamená do protokolu. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis protokolu.

01.01.201431.12.2014

(4) Zadržené zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží zadrženo, a rozhodnutím jí uložit, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní jednání, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatná.

01.08.201131.12.2014

(5) Uplynula-li lhůta pro zadržení zboží, nebo nelze-li u zadrženého zboží uložit propadnutí nebo zabrání, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14, celní úřad povolí propuštění zboží nebo jeho zadržení ukončí a zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo.

01.08.201131.12.2014

(6) Osoba dotčená uložením opatření podle odstavce 1 může do 3 pracovních dnů ode dne jeho uložení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je uložil. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel příslušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené osobě.

12.07.200731.12.2014

§ 11

01.01.201431.12.2014

Celní úřad, kterému určený celní úřad sdělí informaci o vydaném rozhodnutí o schválení žádosti a který zadržel zboží, oznámí držiteli práva na jeho žádost jméno a adresu místa trvalého pobytu, adresu místa pobytu, adresu bydliště v zahraničí příjemce, odesílatele, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo nebo umístění organizační složky, jde-li o právnickou osobu, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví9).

01.05.200431.12.2014

§ 13

12.07.200731.12.2014

(1) Má-li být uskladněno zadržené zboží do jeho propuštění do navrženého celního režimu,12) uplatní se obdobně podmínky pro dočasné uskladnění zboží.13)

01.01.201431.12.2014

(2) Má-li být složena jistota, jíž lze podle nařízení Evropské unie dosáhnout propuštění zboží nebo ukončení jeho zadržení14), lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo nahradit finanční zárukou. Držitel práva je povinen na výzvu celního úřadu předložit ve stanovené lhůtě vyjádření, jakou výši jistoty považuje za dostatečnou k tomu, aby ochránila jeho zájmy.

01.08.201131.12.2014

(3) Bylo-li složením jistoty dosaženo propuštění nebo ukončení zadržení zboží, o němž je pravomocně rozhodnuto, že neporušuje práva k duševnímu vlastnictví, nebo jsou-li splněny podmínky stanovené nařízením Evropské unie47), jistota se vrátí osobě, která ji celnímu úřadu složila. V opačném případě se jistota zúčtuje ve prospěch držitele práva, a to ve výši odpovídající částce stanovené rozhodnutím soudu o náhradě vzniklé škody. Je-li složená jistota nižší nebo rovna přiznané náhradě škody, zúčtuje se ve prospěch držitele práva v plné výši. Je-li složená jistota vyšší než přiznaná náhrada škody, vrátí se osobě, která jistotu složila, její část zbývající po zúčtování jistoty na zaplacení náhrady vzniklé škody, popřípadě po jejím započtení na úhradu pokuty uložené v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona a na úhradu nákladů za zničení zboží. Započtení jistoty na úhradu pokuty uložené v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona a na úhradu nákladů za zničení zboží se provede i v případě, že o náhradě škody nebylo rozhodnuto.

01.08.201131.12.2014

(4) Nelze-li s jistotou naložit způsobem uvedeným v odstavci 3, složená jistota propadne státu. Propadlá jistota je příjmem státního rozpočtu.

12.07.200731.12.2014

Nakládání se zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

01.08.201131.12.2014

§ 14

01.08.201131.12.2014

Zničení zboží zjednodušeným postupem

01.08.201131.12.2014

(1) Jestliže bylo zadrženo zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví, může celní úřad na žádost držitele práva rozhodnout o zničení zboží zjednodušeným postupem podle nařízení Evropské unie16).

01.08.201131.12.2014

(2) Celní úřad spolu s oznámením o zadržení zboží podle § 9 odst. 1 písemně vyzve osobu, které bylo opatření o zadržení zboží oznámeno, aby se ve lhůtě stanovené nařízením Evropské unie16) písemně vyjádřila, zda souhlasí se zničením zadrženého zboží zjednodušeným postupem v případě, že o to držitel práva požádá. Celní úřad v této výzvě zároveň dotčenou osobu upozorní, že neuplatnění písemných námitek ve lhůtě stanovené nařízením Evropské unie16) se považuje za souhlas se zničením zboží zjednodušeným postupem.

01.08.201131.12.2014

(3) Souhlas se zničením zboží zjednodušeným postupem podle odstavce 2 nelze vzít zpět a po vyjádření takového souhlasu nelze proti zničení zboží uplatnit námitky.

01.08.201131.12.2014

(4) Zničení se provede na náklady dovozce nebo vývozce; není-li v době, kdy se o nákladech za zničení rozhoduje, dovozce nebo vývozce znám, zemřel nebo již neexistuje nebo se nepodařilo zjistit jeho pobyt či sídlo, zničení se provede na náklady držitele práva. Celní úřad zajistí zničení pod dohledem 3 celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede také množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší všichni 3 celníci.

01.08.201131.12.2014

(5) Dovozce, vývozce (§ 2) nebo držitel práva mohou zajistit zničení17) zboží pod dohledem celního úřadu.

01.01.201331.12.2014

(6) Celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením zboží. Částku do výše 100 Kč celní úřad k úhradě neuloží.

01.08.201131.12.2014

§ 14a

01.08.201131.12.2014

Další způsoby nakládání se zbožím

01.08.201131.12.2014

(1) Není-li rozhodnuto o zničení zboží zjednodušeným postupem podle § 14,

01.01.201331.12.2014

a) celní úřad informuje o této skutečnosti určený celní úřad a po obdržení jeho vyjádření, že nebude uplatněn postup podle písmene b), rozhodne o zničení padělků a nedovolených napodobenin podle odstavce 2, 3 nebo 4, nebo

01.01.201331.12.2014

b) rozhodne určený celní úřad o bezúplatném převodu upravených padělků k humanitárním účelům za podmínek stanovených v § 14b.

01.08.201131.12.2014

(2) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

01.08.201131.12.2014

a) se souhlasem držitele práva odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků a zničení takto odstraněných ochranných známek, nebo

01.08.201131.12.2014

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

01.01.201331.12.2014

(3) Je-li pachatel správního deliktu osobou neznámou nebo osobou, která není za spáchání správního deliktu odpovědná, celní úřad informuje o této skutečnosti určený celní úřad a po obdržení jeho vyjádření, že nebude uplatněn postup podle odstavce 1 písm. b), zajistí zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo vysloveno zabrání, na náklady držitele práva. Obdobně se postupuje i v případě, že pachatel správního deliktu v době, kdy se o nákladech za zničení rozhoduje, zemřel nebo již neexistuje nebo se nepodařilo zjistit jeho pobyt či sídlo.

01.08.201131.12.2014

(4) Dovozce, vývozce (§ 2) nebo držitel práva mohou zajistit zničení18) zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, pod dohledem celního úřadu.

01.01.201331.12.2014

(5) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením nebo s úpravami zboží. Částku do výše 100 Kč celní úřad k úhradě neuloží.

01.08.201131.12.2014

§ 14b

01.08.201131.12.2014

Bezúplatný převod a úprava padělků k humanitárním účelům

01.01.201331.12.2014

(1) Určený celní úřad podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že držitel práva vysloví souhlas s využitím upravených padělků pro humanitární účely, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro humanitární účely a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 2. K těmto účelům nelze převést padělky, které jsou zdravotně závadné nebo nejsou bezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb žadatelů podle pořadí došlých žádostí.

01.08.201131.12.2014

(2) Přejímajícími organizacemi mohou být

01.08.201131.12.2014

a) organizační složky státu nebo územního samosprávného celku a právnické osoby zřízené nebo založené státem nebo územním samosprávným celkem anebo zřízené zákonem, pokud jsou zřízeny nebo založeny za účelem poskytování sociálních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo školství23), nebo

01.08.201131.12.2014

b) jiné právnické osoby24), pokud splňují tyto podmínky:

01.08.201131.12.2014

1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,

01.08.201131.12.2014

2. působí v některé z oblastí uvedených v písmenu a),

01.08.201131.12.2014

3. poskytují humanitární pomoc nepřetržitě nejméně 2 roky,

01.08.201131.12.2014

4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění včetně penále25).

01.08.201131.12.2014

(3) Přejímající organizace je povinna

01.08.201131.12.2014

a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,

01.01.201331.12.2014

b) v souladu s rozhodnutím určeného celního úřadu podle odstavce 1 a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek a zničení odstraněných ochranných známek, nebylo-li provedení těchto úprav zajištěno podle § 14a odst. 2 před bezúplatným převodem,

01.08.201131.12.2014

c) využívat padělky upravené podle písmene b) pouze k humanitárním účelům,

01.08.201131.12.2014

d) evidovat a archivovat doklady o převzetí padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující uchovávání stanovených dokladů27).

01.08.201131.12.2014

(4) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel s přejímající organizací nebo s jejím zřizovatelem, jde-li o organizační složku územního samosprávného celku, písemnou smlouvu, která musí obsahovat konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije. O bezúplatném nakládání s padělky k humanitárním účelům mezi organizačními složkami státu se vyhotoví zápis podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

01.01.201331.12.2014

(5) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností podle odstavce 3, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy podle odstavce 4. O výsledku kontroly informuje určený celní úřad.

01.08.201131.12.2014

(6) Humanitárními účely podle odstavců 1, 3 a 4 se rozumí zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.

01.08.201131.12.2014

ČÁST TŘETÍ

12.07.200731.12.2014

SPRÁVNÍ DELIKTY

01.05.200431.12.2014

HLAVA I

01.05.200431.12.2014

PŘESTUPKY

01.05.200431.12.2014

§ 15

12.07.200731.12.2014

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.08.201131.12.2014

a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu, režimu vývozu nebo režimu s podmíněným osvobozením od cla v rozporu s § 3 písm. a),

01.08.201131.12.2014

b) podá žádost na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu v rozporu s § 3 písm. b),

01.08.201131.12.2014

c) přepraví na celní území Evropské unie, vlastní, drží, skladuje v rozporu s § 3 písm. c), nebo prodává na území České republiky zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, které uniklo celnímu dohledu, nebo

12.07.200731.12.2014

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá,

01.05.200431.12.2014

§ 16

12.07.200731.12.2014

(1) Za přestupek podle § 15 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle § 15 písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

12.07.200731.12.2014

(2) Za přestupek podle § 15 písm. c) lze uložit pokutu

01.05.200431.12.2014

a) do 1 000 000 Kč,

01.05.200431.12.2014

b) do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu,

01.05.200431.12.2014

c) do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

01.08.201131.12.2014

(3) O porušení povinnosti ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota zboží uplatněná podle předpisu Evropské unie37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropské unie37) částku 5 000 000 Kč.

12.07.200731.12.2014

HLAVA II

12.07.200731.12.2014

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

01.05.200431.12.2014

§ 23

12.07.200731.12.2014

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.08.201131.12.2014

a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, do režimu volného oběhu, režimu vývozu nebo režimu s podmíněným osvobozením od cla v rozporu s § 3 písm. a),

01.08.201131.12.2014

b) podá žádost o propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v rozporu s § 3 písm. b),

01.08.201131.12.2014

c) přepraví na celní území Evropské unie, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, které uniklo celnímu dohledu v rozporu s § 3 písm. c),

12.07.200731.12.2014

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá, nebo

01.08.201131.12.2014

e) jako přejímající organizace nesplní po bezúplatném převodu padělků některou z povinností podle § 14b odst. 3.

12.07.200731.12.2014

§ 24

12.07.200731.12.2014

(1) Za správní delikt podle § 23 písm. a), b) a e) se uloží pokuta do 100 000 Kč. Za správní delikt podle § 23 písm. d) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

12.07.200731.12.2014

(2) Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. c) se uloží pokuta

12.07.200731.12.2014

a) do 1 000 000 Kč,

12.07.200731.12.2014

b) do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu, nebo

12.07.200731.12.2014

c) do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

01.08.201131.12.2014

(3) O porušení povinností ve větším rozsahu se jedná v případě, kdy celní hodnota zboží, kterým byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropské unie37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropské unie37) částku 5 000 000 Kč.

01.05.200431.12.2014

HLAVA III

01.05.200431.12.2014

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

12.07.200731.12.2014

§ 28a

12.07.200731.12.2014

Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

12.07.200731.12.2014

(1) Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se uloží, jestliže takové zboží náleží pachateli správního deliktu a

12.07.200731.12.2014

a) bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, nebo

12.07.200731.12.2014

b) bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, správním deliktem získané.

12.07.200731.12.2014

(2) Vlastníkem propadlého zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát37a).

12.07.200731.12.2014

§ 28b

12.07.200731.12.2014

Zabrání zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

12.07.200731.12.2014

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uvedeného v § 28a odst. 1 písm. a) nebo b), rozhodne se, že se takové zboží zabírá, jestliže

01.08.201131.12.2014

a) pachatel správního deliktu není znám,

01.08.201131.12.2014

b) náleží osobě, kterou nelze za správní delikt stíhat, nebo

01.08.201131.12.2014

c) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

12.07.200731.12.2014

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

12.07.200731.12.2014

(2) Vlastníkem zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát.

12.07.200731.12.2014

§ 28c

12.07.200731.12.2014

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

12.07.200731.12.2014

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

12.07.200731.12.2014

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

12.07.200731.12.2014

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu bylo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, zadrženo.

01.08.201131.12.2014

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání37b) fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

12.07.200731.12.2014

(6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

01.08.201131.12.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.08.201131.12.2014

PROVÁDĚNÍ DOZORU V RÁMCI OCHRANY SPOTŘEBITELE

01.08.201131.12.2014

§ 29

01.01.201431.12.2014

Celní úřad informuje toho, kdo podal podnět ke kontrole, o zjištěném porušení právních předpisů nebo o jiných zjištěných nedostatcích a jejich příčinách.

01.08.201131.12.2014

§ 29a

01.08.201131.12.2014

(1) Celní úřad může při provádění dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele, bez ohledu na práva třetích osob, zadržet zboží, existuje-li podezření, že v souvislosti s jeho nabízením nebo prodejem dochází k porušení ustanovení zvláštního právního předpisu49) nebo zákazu nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu50).

01.08.201131.12.2014

(2) Při zadržení zboží podle odstavce 1 se použije § 9 odst. 3, 4 a 6 obdobně.

01.08.201131.12.2014

(3) Celní úřad může uskladnit zadržené zboží na náklady kontrolované osoby, včetně nákladů na zajištění a přepravu v souvislosti se skladováním.

01.08.201131.12.2014

(4) Nelze-li u zadrženého zboží uložit propadnutí nebo zabrání zboží, celní úřad zadržení zboží ukončí a zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo.

01.08.201131.12.2014

§ 30

01.08.201131.12.2014

(1) Zjistí-li celní úřad v řízení o správním deliktu vedeném podle zákona o ochraně spotřebitele, že byl porušen zákaz používání klamavých obchodních praktik51) nebo zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely, uloží rozhodnutím kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání zboží, kterým jsou právní předpisy porušeny. Pro ukládání propadnutí a zabrání zboží se použije § 28a a 28b obdobně.

01.08.201131.12.2014

(2) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

01.08.201131.12.2014

a) se souhlasem držitele práva odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků a zničení takto odstraněných ochranných známek, nebo

01.08.201131.12.2014

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, v souvislosti s jehož nabízením nebo prodejem došlo k porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik.

01.08.201131.12.2014

(3) Je-li pachatel správního deliktu osobou neznámou nebo osobou, která není za spáchání správního deliktu odpovědná, celní úřad zajistí zničení zboží, v souvislosti s jehož nabízením nebo prodejem byl porušen zákaz používání klamavých obchodních praktik a u něhož bylo vysloveno zabrání. V takovém případě nese náklady na zničení zboží stát.

01.08.201131.12.2014

(4) Jsou-li propadlé nebo zabrané padělky využitelné pro humanitární účely, může celní úřad rozhodnout, že budou bezplatně převedeny na přejímající organizaci podle § 14b.

01.08.201131.12.2014

(5) V případech uvedených v odstavci 2 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením nebo s úpravami zboží.

01.08.201131.12.2014

ČÁST PÁTÁ

01.05.200431.12.2014

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

01.05.200431.12.2014

§ 31

01.08.201131.12.2014

(1) Náklady podle § 4 odst. 2, § 14 odst. 6, § 14a odst. 5 a § 30 odst. 5 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního úřadu o jejich výši dotčeným osobám.

01.01.201331.12.2014

(2) Náklady lze předepsat ve vztahu ke zboží a osobám uvedeným v ustanoveních, na něž odkazuje odstavec 1, rozhodnutím pouze do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se celní úřad dozvěděl o

12.07.200731.12.2014

a) pravomocném rozhodnutí soudu, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny,

01.05.200431.12.2014

b) přijetí předběžného opatření soudu ke zničení zboží,

01.05.200431.12.2014

c) posledních nákladech, vzniklých celnímu úřadu s udržováním zboží pod celním dohledem a se zničením zboží a jiným nakládáním se zbožím, které vznikly ve vztahu k danému zboží.

01.05.200431.12.2014

§ 31a

01.01.201331.12.2014

(1) Odvolání proti rozhodnutí celních úřadů podle tohoto zákona nemá odkladný účinek. To neplatí pro odvolání podané proti rozhodnutí o o správních deliktech a pořádkové pokutě.

01.05.200431.12.2014

(2) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona, uvede v poučení rovněž lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí.39)

01.05.200431.12.2014

§ 31b

01.08.201131.12.2014

Ve věcech vybírání a vymáhání náhrad nákladů účelně vynaložených celními úřady, vyplývajících z povinnosti mít zboží pod celním dohledem, a nákladů na odnětí, zničení a úpravy zboží postupují celní úřady obdobně podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků.40)


01.08.201131.12.2014

ČÁST SEDMÁ

01.05.200431.12.2014

Změna trestního řádu

01.12.199931.12.2014

§ 39

01.12.199931.12.2014

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 166/1998 Sb., se mění takto:

01.12.199931.12.2014

V § 12 odst. 2 písm. g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h), i) a j), která znějí:

01.12.199931.12.2014

"h) porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 trestního zákona, pokud čin byl spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží,

01.12.199931.12.2014

i) porušování průmyslových práv podle § 151 trestního zákona, pokud byl čin spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží,

01.12.199931.12.2014

j) porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona, pokud byl čin spáchán v souvislosti s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží.".


01.08.201131.12.2014

ČÁST OSMÁ

01.12.199931.12.2014

ÚČINNOST

01.12.199931.12.2014

§ 41

01.12.199931.12.2014

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.09.200231.12.2014

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 260/2002 Sb. Čl. II

01.09.200231.12.2014

1. Řízení o posouzení žádosti o přijetí opatření celního úřadu, která nebyla dokončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí Celní ředitelství Hradec Králové podle tohoto zákona.

01.09.200231.12.2014

2. Opatření celních úřadů přijímaná na základě rozhodnutí příslušných celních ředitelství podle stávajících právních předpisů přijímají celní úřady do konce lhůty stanovené v těchto rozhodnutích; informace podle § 9 odst. 1 a 2 a podle § 11 odst. 1 a 2 poskytují celní úřady ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pouze Celnímu ředitelství Hradec Králové.

01.05.200431.12.2014

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 255/2004 Sb. Čl. II

01.05.200431.12.2014

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ukončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou nakládání se zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví podle ustanovení § 14 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 260/2002 Sb., které se dokončí podle tohoto zákona.

01.05.200431.12.2014

2. Pokud došlo k porušení právních předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení o přestupku a v řízení o správním deliktu se postupuje podle právních předpisů platných v době, kdy byly porušeny.

01.05.200431.12.2014

3. Při uplatňování ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 8 tohoto zákona, se za prohlášení majitele práva považuje do 31. prosince 2004 jistota složená v hotovosti podle dosavadních právních předpisů.

01.05.200431.12.2014

4. Při uplatňování ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 25 tohoto zákona, se jistota složená v hotovosti na ochranu práv majitele práva podle dosavadních právních předpisů považuje za jistotu složenou v hotovosti podle tohoto zákona.

01.05.200431.12.2014

5. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. července 2004 se ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 26 tohoto zákona, nepoužije.

01.05.200431.12.2014

6. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. července 2004 se žádost podle § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 8 tohoto zákona, podává na formuláři stanoveném v nařízení Komise (ES) č. 1367/95. Náležitosti stanoví čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 3295/94 a články 2, 2a a 3 nařízení Komise (ES) č. 1367/95.

01.01.201431.12.2014

Přechodné ustanovení zavedeno opatřením č. 344/2013 Sb. Čl. LI

01.01.201431.12.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 191/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.


01.12.199931.12.2014

Klaus v. r.

01.12.199931.12.2014

Havel v. r.

01.12.199931.12.2014

Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

01.08.201131.12.2014

1) Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1172/2007 ze dne 5. října 2007.

12.07.200731.12.2014

1a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

01.08.201131.12.2014

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

12.07.200731.12.2014

3) Příloha II-B nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 31. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

01.08.201131.12.2014

4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

12.07.200731.12.2014

7) Čl. 4 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

12.07.200731.12.2014

8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

12.07.200731.12.2014

9) Čl. 9 odst. 3, čl. 10 a 11 a čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

10) Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

11) Čl. 10 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

12) Čl. 14 odst. 1 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

13) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

01.05.200431.12.2014

14) Čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.08.201131.12.2014

16) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.08.201131.12.2014

17) Čl. 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

12.07.200731.12.2014

18) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

12.07.200731.12.2014

22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

12.07.200731.12.2014

23) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

12.07.200731.12.2014

24) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

12.07.200731.12.2014

25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

12.07.200731.12.2014

26) § 20a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12.07.200731.12.2014

27) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.05.200431.12.2014

29) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

30) Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

31) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

12.07.200731.12.2014

37) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.

12.07.200731.12.2014

37a) § 316 celního zákona.

12.07.200731.12.2014

37b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

01.05.200431.12.2014

38) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.05.200431.12.2014

39) Občanský soudní řád, soudní řád správní.

01.05.200431.12.2014

40) § 59, 73 a 73a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.08.201131.12.2014

44) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

01.08.201131.12.2014

45) Přílohy I a II nařízení Komise (ES) č. 1891/2004.

01.08.201131.12.2014

46) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.08.201131.12.2014

47) Čl. 14 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

01.08.201131.12.2014

49) § 4 odst. 3 a § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.

01.08.201131.12.2014

50) § 7b zákona č. 634/1992 Sb.

01.08.201131.12.2014

51) § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.

Přesunout nahoru