PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 167/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka 57/1999
Platnost od 30.07.1999
Účinnost od 01.10.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.1999

167

01.10.1999

ZÁKON

01.10.1999

ze dne 13. července 1999,

01.10.1999

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

01.10.1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.1999

Čl. III

01.10.1999

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto:

01.10.1999

1. V části I přílohy v položce 22 se na konci textu doplňují písmena h) až l), která znějí:

01.10.1999

"h) Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí Kč 2 000,-

01.10.1999

i) Vydání povolení k zaměstnání cizinci Kč 500,-

01.10.1999

j) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice Kč 10 000,-

01.10.1999

k) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000,-

01.10.1999

l) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice Kč 1 000,-.".

01.10.1999

2. V části I přílohy v poznámkách k položce 22 se na konci textu doplňují body 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

01.10.1999

"5. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

01.10.1999

6. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)

01.10.1999

4a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.".


01.10.1999

Čl. VI

01.10.1999

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

01.10.1999

Čl. VII

01.10.1999

Účinnost

01.10.1999

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1999, s výjimkou čl. I bodů 31 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.


01.10.1999

Klaus v. r.

01.10.1999

Havel v. r.

01.10.1999

Zeman v. r.

Přesunout nahoru