PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 129/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Částka 48/1999
Platnost od 30.06.1999
Účinnost od 01.07.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.1999

129

01.07.1999

ZÁKON

01.07.1999

ze dne 23. června 1999,

01.07.1999

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

01.07.1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2000

Čl. III

01.01.2000

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto:

01.01.2000

1. V § 16 odstavec 1 zní:

01.01.2000

"(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

01.01.2000
Základ daně Daň Ze základu
přesahujícího
od Kč do Kč
0 102000 15 %
102000 204000 15300 + 20 % 102000 Kč
204000 312000 35700 + 25 % 204000 Kč
312000 a více 62700 + 32 % 312000 Kč.".
01.01.2000

2. V § 21 odstavec 1 zní:

01.01.2000

"(1) Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů.".

01.01.2000

3. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

01.07.1999

Čl. IV

01.07.1999

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), se mění takto:

01.07.1999

1. V § 9 odst. 1 se doplňuje druhá věta, která zní: "Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jinak.".

01.07.1999

2. V § 9 odst. 4 se doplňuje druhá věta, která zní:

01.07.1999

"Záznam o denaturaci potvrdí finanční úřad.".

01.07.1999

3. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.07.1999

"(5) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.".

01.07.1999

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.07.1999

4. V § 17 odst. 1 písm. d) se za slova "v § 4 odst. 3" vkládají slova " , § 9 odst. 1".


01.07.1999

Čl. V

01.07.1999

Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

01.07.1999

Čl. VI

01.07.1999

Účinnost

01.07.1999

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1999, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


01.07.1999

Klaus v. r.

01.07.1999

Havel v. r.

01.07.1999

Zeman v. r.

Přesunout nahoru