PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 128/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 48/1999
Platnost od 30.06.1999
Účinnost od 01.09.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.1999

128

01.09.1999

ZÁKON

01.09.1999

ze dne 9. června 1999,

01.09.1999

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

01.09.1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.1999

Čl. I

01.09.1999

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., se mění takto:

01.09.1999

1. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.09.1999

"j) práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu.".

01.09.1999

2. V § 44 odst. 1 se částka "100 000 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 000 Kč".

01.09.1999

3. V § 44 odst. 4 se částka "5 000 Kčs" nahrazuje částkou "50 000 Kč".

01.09.1999

4. V § 44 odst. 6 se částka "200 Kčs" nahrazuje částkou "2 000 Kč".

01.09.1999

5. V § 44 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

01.09.1999

"(12) Orgán státní báňské správy, který pokutu uložil v prvním stupni, ji vybírá a vymáhá podle zákona o správě daní a poplatků.20a)

01.09.1999

20a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".


01.09.1999

Čl. II

01.09.1999

Přechodné ustanovení

01.09.1999

Jestliže k porušení povinností, za které lze pokutu uložit, došlo před nabytím účinnosti tohoto zákona, uloží se pokuta ve výši podle dosavadních předpisů.

01.09.1999

Čl. III

01.09.1999

Účinnost

01.09.1999

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni vyhlášení.


01.09.1999

Klaus v. r.

01.09.1999

Havel v. r.

01.09.1999

Zeman v. r.

Přesunout nahoru