PLUS na zkoušku

Zákon č. 83/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka 31/1998
Platnost od 15.04.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.1998

83

01.07.1998

ZÁKON

01.07.1998

ze dne 18. března 1998,

01.07.1998

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

01.07.1998

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.1998

Čl. III

01.07.1998

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.07.1998

1. V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví u živností:

01.07.1998

Projektová činnost ve výstavbě

01.07.1998

a) ve sloupci 2 se za slovo "Autorizace" doplňují slova "v příslušném oboru",

01.07.1998

b) ve sloupci 3 text zní: "§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů";

01.07.1998

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

01.07.1998

a) název živnosti zní: "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování",

01.07.1998

b) ve sloupci 3 text zní: "§ 44 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů".

01.07.1998

2. V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví se doplňuje:

01.07.1998
1 2 3
"Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování a) středoškolské vzdělání stavebního směru a 5 roků praxe v provádění staveb, nebo § 44 a 139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
b) vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a 3 roky praxe v provádění staveb
Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování a) středoškolské vzdělání stavebního směru a 5 roků praxe v projektování staveb, nebo § 46a a 139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
b) vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a 3 roky praxe v projektování staveb
01.07.1998

Čl. VI

01.07.1998

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto:

01.07.1998

1. § 6 odst. 2 zní:

01.07.1998

"(2) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření, kromě radonu, se nemusí provádět tehdy, nelze-li toto ozáření působením osob snížit v rozsahu zdůvodněném přínosem převyšujícím náklady na opatření.".

01.07.1998

2. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.07.1998

"(3) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb se musí provádět, pokud se stavba umísťuje na stavebním pozemku mimo území s nízkým radonovým rizikem. Podmínky stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Při užívání stavby s pobytovým prostorem, u něhož jsou překročeny směrné hodnoty stanovené prováděcím předpisem, může stavební úřad nařídit provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů hygienických - ohrožení zdraví uživatelů stavby - je-li to ve veřejném zájmu.

01.07.1998

(4) Prováděcí předpis stanoví kritéria pro stanovení nízkého radonového rizika stavebního pozemku a kritéria pro hodnocení přínosů opatření ke snížení přírodního ozáření a směrné hodnoty pro rozhodování o těchto opatřeních, včetně směrných hodnot ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb.".

01.07.1998

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

01.07.1998

Čl. VII

01.07.1998

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů.


01.07.1998

Čl. VIII

01.07.1998

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


01.07.1998

Zeman v. r.

01.07.1998

Havel v. r.

01.07.1998

Tošovský v. r.

Přesunout nahoru