PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 148/1998 Sb.Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Částka 52/1998
Platnost od 02.07.1998
Účinnost od 01.11.1998
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.11.1998

148

01.11.1998

ZÁKON

01.11.1998

ze dne 11. června 1998

01.11.1998

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

01.11.1998

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


12.07.2002

ČÁST TŘETÍ

01.11.1998

HLAVA DRUHÁ

01.11.1998

§ 83

01.11.1998

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění takto:

01.11.1998

Ustanovení § 21 písm. c) včetně poznámky č. 4) zní:

01.11.1998

"c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, vydaným podle zvláštního zákona.4)

01.11.1998

4) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.".

01.11.1998

HLAVA PÁTÁ

01.11.1998

§ 86

01.11.1998

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se mění takto:

01.11.1998

1. V § 8 odst. 3 se slova "státní a hospodářské tajemství" nahrazují slovy "tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

01.11.1998

2. V § 35 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.11.1998

"(3) V trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, je orgán činný v trestním řízení povinen obhájce poučit podle takového zákona. Stejně postupuje v případě osob, jejichž účast na řízení nelze vyloučit. O provedeném poučení učiní záznam do spisu.".

01.11.1998

3. V § 50 odstavec 3 zní:

01.11.1998

"(3) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, může být pouze určená osoba podle zvláštního zákona nebo osoba podle takového zákona poučená.".

01.11.1998

4. V § 65 odstavec 5 zní:

01.11.1998

"(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem.".

01.11.1998

5. V § 99 odst. 1 se slova "které tvoří státní tajemství," nahrazují slovy "týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

01.11.1998

6. V § 99 odst. 3 ve větě druhé se slova "skutečnostech tvořících předmět služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečnostech klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení "Důvěrné" nebo "Vyhrazené".".

01.11.1998

7. V § 200 odst. 1 se slovo "tajemství" nahrazuje slovy "utajované skutečnosti".

01.11.1998

8. V § 201 odst. 2 poslední větě se slova "tajemství chráněného" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných".

01.11.1998

9. V § 201 odst. 3 se slova "státního, hospodářského nebo služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

01.11.1998

HLAVA ŠESTÁ

01.11.1998

§ 87

01.11.1998

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

01.11.1998

1. V § 2 odst. 1 se za bodem 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní:

01.11.1998

"10. Národní bezpečnostní úřad.".

01.11.1998

2. V § 12 odst. 1 se písmeno l) vypouští a za písmenem k) se čárka nahrazuje tečkou.


12.07.2002

ČÁST ČTVRTÁ

01.11.1998

§ 88

01.11.1998

Zrušovací ustanovení

01.11.1998

Zrušuje se zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.

01.11.1998

§ 89

01.11.1998

Účinnost

01.01.2006

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou § 7, který nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.


22.11.2000

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 363/2000 Sb. Čl. II

22.11.2000

1. Bezpečnostní prověrka provedená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se po dobu platnosti osvědčení považuje za bezpečnostní prověrku provedenou podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona.

22.11.2000

2. Bezpečnostní prověrka zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, přičemž se nepřihlíží k údajům a zjištěním, která nejsou podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, pro provedení bezpečnostní prověrky požadována.

22.11.2000

3. U zahájené bezpečnostní prověrky II. stupně osoby uvedené v § 8a odst. 1 předá Úřad bezpečnostní spis k navrhované osobě, který k této osobě založil, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu.

12.07.2002

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 310/2002 Sb. Čl. II

12.07.2002

(1) Tento zákon se vztahuje i na stížnosti, které nebyly rozhodnuty do dne účinnosti tohoto zákona.

12.07.2002

(2) Osvědčení vydaná podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti do doby v nich uvedené a jsou považována za osvědčení vydaná podle tohoto zákona.

12.07.2002

(3) Citlivé činnosti může vykonávat i fyzická osoba, která není držitelem platného dokladu, a to nejdéle po dobu dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona nebo do tří měsíců od zahájení výkonu citlivé činnosti bude podána žádost podle § 81f.

01.01.2006

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 444/2005 Sb.

01.01.2006

Čl. XXI předpisu č. 444/2005 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2006, nelze zapracovat, protože § 72 odst. 3 a § 81r odst. 3 byl zrušen novelou č. 413/2005 Sb.

03.07.2006

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 342/2006 Sb.

03.07.2006

Čl. XXX předpisu č. 342/2006 Sb., který nabyl účinnosti 3. 7. 2006, nelze zapracovat, protože § 8 byl zrušen novelou č. 413/2005 Sb.


01.11.1998

Zeman v. r.

01.11.1998

Havel v. r.

01.11.1998

Tošovský v. r.

Přesunout nahoru