PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 134/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka 46/1998
Platnost od 24.06.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.1998

134

01.07.1998

VYHLÁŠKA

01.07.1998

Ministerstva zdravotnictví

01.07.1998

ze dne 2. června 1998,

01.07.1998

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.07.1998

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


01.07.1998

§ 1

01.07.1998

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.


01.07.1998

§ 2

01.07.1998

Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

01.07.1998

§ 3

01.07.1998

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


01.07.1998

Ministryně:
MUDr. Roithová, MBA v. r.


01.07.1998

01.01.2010

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

01.01.2010

1. TEXTOVÁ ČÁST

01.01.2010

Kapitola 1

01.01.2010

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.01.2014
1.seznam výkonůseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
2.zdravotní výkonzákladní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování hrazených služeb (dále jen výkon)
3.kategorie výkonukategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené a hrazené za určitých podmínek
4.autorská odbornostodbornost, která navrhla a odborně garantuje výkon
5.číslo výkonupětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.název výkonustručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.popis výkonutext, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.OM
omezení místem
omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.čas výkonučas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.nositel
nositel výkonu
zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.čas
čas nositele výkonu
čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.INDX
mzdový index nositele výkonu
index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.body
bodová hodnota výkonu
součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.ZULPzvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.ODošetřovací den
18.ZPzdravotnické prostředky
01.01.2010

Kapitola 2

01.01.2010

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

01.01.2010

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

01.01.2013

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu poskytovateli.

01.01.2013

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu poskytovateli v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

01.01.2013

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či pohotovostní služby u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnutých hrazených služeb.

01.01.2010

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

01.01.2013

5. Veškeré hrazené služby, které byly vykázány prostřednictvím výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „dokumentace“) pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech výkonů.

01.01.2010

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.

01.01.2010

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

01.01.2010

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

01.01.2013

9. Pokud poskytovatel vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

01.01.2013

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

01.01.2014

11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého příjemce.

01.01.2010

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

01.01.2013

1. Autorská odbornost daného výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.

01.01.2013

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

01.01.2010

3. KATEGORIE VÝKONŮ

01.01.2010

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

01.01.2013

2. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

01.01.2013

3. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

01.01.2010

4. OMEZENÍ MÍSTEM

01.01.2010

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

01.01.2010

2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku

01.01.2010

3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

01.01.2010

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

01.01.2010

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

01.01.2010

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

01.01.2010

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

01.01.2013

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jednoho poskytovatele.

01.01.2013

Pokud je výkon vykázán jedním poskytovatelem na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

01.01.2013

Jednotlivá období omezení frekvencí jsou pro účely poskytování hrazených služeb definována následovně:

01.01.2010

Týden: za období jeden týden je považována souvislá doba trvající 7 dní

01.01.2010

Měsíc: za období jeden měsíc je považována souvislá doba trvající 4 týdny, tj. 28 dnů

01.01.2010

3 měsíce, čtvrtletí (1/3 měsíce nebo 1/1 čtvrtletí): za období 1 čtvrtletí se považuje souvislá doba trvající 89 dní. Tolerovaná odchylka od uvedené doby je maximálně 5 dnů.

01.01.2010

Rok: za období jeden rok je považována souvislá doba trvající 365 dní. Tolerovatelná odchylka od uvedené doby je maximálně 15 dnů.

01.01.2010

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

01.01.2010

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

01.01.2010

1. lékař, zubní lékař, farmaceut1)

01.01.2010

2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut2)

01.01.2010

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví2)

01.01.2010

4. nelékařský zdravotnický pracovník - dále NLZP2)

01.01.2010

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

01.01.2010

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

01.01.2013

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu poskytovateli.

01.01.2010

6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

01.01.2010

Pro nositele výkonů - lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

01.01.2010

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání - symbol L1, hodnota indexu 1

01.01.2010

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene - symbol L2, hodnota indexu 1,8
Index 2, symbol L2 se použije také u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání.

01.01.2010

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

01.01.2010

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a fyzioterapeutů - VNP

01.01.2010

Pro nositele výkonů - klinické psychology, klinické logopedy, zrakové terapeuty a fyzioterapeuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

01.01.2010

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním - symbol K1, hodnota indexu 1

01.01.2010

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - symbol K2, hodnota indexu 2,5

01.01.2010

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, případně s další specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti - symbol K3, hodnota indexu 3,5

01.01.2010

6.3. Indexy JOP

01.01.2010

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JOP) jsou stanoveny dva stupně mzdového indexu. Jsou to:

01.01.2013

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání - symbol J1, hodnota indexu 1

01.01.2013

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se specializačním vzděláním - symbol J2, hodnota indexu 2,5

01.01.2013

6.4 Indexy NLZP

01.01.2010

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

01.01.2010

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)- symbol S1, hodnota indexu 1,08

01.01.2010

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol S2, hodnota indexu 1,8

01.01.2010

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S3, hodnota indexu 2,25

01.01.2013

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru a se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S4, hodnota indexu 2,5 VNP.

01.01.2010

7. ZUM A ZULP

01.01.2010

7.1. Vykazování ZUM

01.01.2010

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.

01.01.2010

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

01.01.2010

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

01.01.2010

7.2. Vykazování ZULP

01.01.2010

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

01.01.2010

2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zdaje u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

01.01.2010

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

01.01.2010

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, musí být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

01.01.2010

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

01.01.2010

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

01.01.2010

2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

01.01.2010

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

01.01.2010

4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

01.01.2013

8. LŮŽKOVÁ PÉČE (DÁLE JEN „HOSPITALIZACE“)

01.01.2010

8.1. Přijetí k hospitalizaci

01.01.2013

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec u tohoto poskytovatele hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

01.01.2010

8.2. Propuštění z hospitalizace

01.01.2010

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

01.01.2010

9. NÁVŠTĚVY

01.01.2010

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

01.01.2010

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

01.01.2010

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

01.01.2010

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

01.01.2010

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

01.01.2010

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

01.01.2010

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

01.01.2010

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

01.01.2010

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

01.01.2010

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

01.01.2010

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

01.01.2010

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

01.01.2010

1. Návštěva specialisty u pacienta

01.01.2010

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

01.01.2010

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

01.01.2010

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

01.01.2010

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

01.01.2013

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto zařízení za jeden den.

01.01.2010

9.3. Návštěva sestry a fvzioterapeuta

01.01.2010

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 914, 921 a 925.

01.01.2010

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře

01.01.2010

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

01.01.2010

Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení výkonu.

01.01.2010

9.4. Čas strávený dopravou

01.01.2010

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

01.01.2010

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

01.01.2010

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

01.01.2013

činnost registrujícího poskytovatele spojená s pořízením výpisu z dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího poskytovatele.

01.01.2010

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace ie především:

01.01.2013

1. prostudování dokumentace pacienta

01.01.2013

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity poskytovaných hrazených služeb

01.01.2013

3. zaslání výpisu nově registrujícímu poskytovateli

01.01.2010

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

01.01.2013

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo léčebnou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

01.01.2010

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

01.01.2010

10.4. Signální výkony - Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče) vykazuje:

01.01.2010

ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení vydal.

01.01.2010

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

01.01.2010

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

01.01.2010

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

01.01.2010

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

01.01.2013

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo léčebné péči

01.01.2013

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo léčebné péči

01.01.2010

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

01.01.2010

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

01.01.2013

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

01.01.2010

6. administrativní činnost spojená s výkonem

01.01.2013

7. zápis o celém postupu do dokumentace

01.01.2010

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

01.01.2013

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

01.01.2010

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

01.01.2010

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

01.01.2010

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

01.01.2013

13. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

01.01.2013

Při pohotovostní službě vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

01.01.2010

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

01.01.2013

Při pohotovostní službě nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

01.01.2010

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

01.01.2013

Výkony domácí zdravotní péče vykazují poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

01.01.2010

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

01.01.2010

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

01.01.2010

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

01.01.2013

3. při indikaci ošetřujícího lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči, jde-li o pacienta v terminálním stavu

01.01.2013

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem, registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem jde-li o pacienta v terminálním stavu má platnost nejvýše 3 měsíce.

01.01.2010

15. VÝKONY STATIM

01.01.2013

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam v dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

01.01.2010

Kapitola 3

01.01.2010

Výkony klinických vyšetření

01.01.2013

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými poskytovatelé vykazují zdravotním pojišťovnám hrazené služby poskytnuté pojištěncům.

01.01.2010

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

01.01.2013

Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“.

01.01.2010

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

01.01.2010

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

01.01.2010

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická konzultace, s výjimkou administrativního výkonu Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče).

01.01.2014

3. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

01.01.2010

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

01.01.2013

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, všeobecného praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa - porodníka a klinického stomatologa

01.01.2010

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky

01.01.2010

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

01.01.2010

2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

01.01.2010

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

01.01.2010

2. zhodnocení subjektivních obtíží

01.01.2010

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

01.01.2010

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

01.01.2010

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

01.01.2010

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

01.01.2010

7. diagnostická rozvaha a závěr

01.01.2010

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

01.01.2013

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

01.01.2013

10. provedení drobného léčebného výkonu

01.01.2010

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

01.01.2010

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

01.01.2010

13. psychoterapeutický pohovor

01.01.2010

14. individuální zdravotní výchova

01.01.2010

15. edukace pacienta

01.01.2010

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

01.01.2013

17. administrativní činnost spojená s výkonem, povinná hlášení, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

01.01.2013

18. zápis o celém postupu do dokumentace

01.01.2010

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

01.01.2014

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a klinický stomatolog.

01.01.2014

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo klinickým stomatologem.

01.01.2010

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

01.01.2010

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

01.01.2010

2. zhodnocení subjektivních obtíží

01.01.2010

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

01.01.2010

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

01.01.2010

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

01.01.2010

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

01.01.2010

7. diagnostická rozvaha a závěr

01.01.2010

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

01.01.2013

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

01.01.2013

10. provedení drobného léčebného výkonu

01.01.2010

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

01.01.2010

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

01.01.2010

13. psychoterapeutický pohovor

01.01.2010

14. individuální zdravotní výchova

01.01.2010

15. edukace pacienta

01.01.2010

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

01.01.2013

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

01.01.2013

18. zápis o celém postupu do dokumentace.

01.01.2010

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

01.01.2010

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

01.01.2010

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

01.01.2010

3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

01.01.2010

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

01.01.2010

5. propuštění pacienta z hospitalizace

01.01.2013

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo na pobyt v ozdravovně

01.01.2010

7. předoperační vyšetření pacienta

01.01.2010

8. preventivní prohlídka gynekologická

01.01.2010

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření ie především:

01.01.2010

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

01.01.2010

2. zhodnocení subjektivních obtíží

01.01.2010

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

01.01.2010

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

01.01.2010

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

01.01.2010

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

01.01.2010

7. diagnostická rozvaha a závěr

01.01.2010

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

01.01.2013

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

01.01.2013

10. provedení drobného léčebného výkonu

01.01.2010

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

01.01.2010

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

01.01.2010

13. psychoterapeutický pohovor

01.01.2010

14. individuální zdravotní výchova

01.01.2010

15. edukace pacienta

01.01.2010

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

01.01.2010

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy

01.01.2013

18. zápis o celém postupu do dokumentace

01.01.2010

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

01.01.2010

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

01.01.2010

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

01.01.2010

3. vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

01.01.2010

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

01.01.2013

5. vyšetření pacienta před poskytnutím léčebného úkonu

01.01.2010

5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

01.01.2010

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

01.01.2010

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

01.01.2010

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

01.01.2010

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

01.01.2010

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

01.01.2013

6. diagnostická rozvaha a závěr, popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

01.01.2010

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

01.01.2010

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

01.01.2010

9. psychoterapeutický pohovor

01.01.2010

10. individuální zdravotní výchova

01.01.2010

11. edukace pacienta

01.01.2010

12. sepsání lékařské zprávy - nálezu

01.01.2010

13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)

01.01.2013

14. zápis o celém postupu do dokumentace

01.01.2010

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

01.01.2013

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti.

01.01.2010

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

01.01.2010

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

01.01.2010

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

01.01.2010

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

01.01.2010

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

01.01.2010

2. zhodnocení subjektivních obtíží

01.01.2010

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

01.01.2010

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

01.01.2010

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

01.01.2010

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

01.01.2010

7. diagnostická rozvaha a závěr

01.01.2010

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

01.01.2013

9. doporučení léčebného postupu případně včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

01.01.2010

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

01.01.2010

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

01.01.2010

12. psychoterapeutický pohovor

01.01.2010

13. individuální zdravotní výchova

01.01.2010

14. edukace pacienta

01.01.2010

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

01.01.2010

16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy

01.01.2013

17. zápis o celém postupu do dokumentace.

01.01.2010

Kapitola 4

01.01.2010

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

01.01.2011

1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

01.01.2011

Výkon

01.01.2011
číslonázev
01445 Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci
01.01.2011

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

01.01.2011

Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104

01.01.2011

Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené u výkonu číslo 02230 obdobně.

01.01.2010

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
02230 Kvantitativní stanovení CRP (POCT)
01.01.2010

lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

01.01.2013

3. 014 - KLINICKÁ STOMATOLOGIE

01.01.2010

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

01.01.2010

3.1 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2013
číslo název
04010 Komplexní vyšetření klinickým stomatologem
04060 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let věku
04061 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
04640 Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650 Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710 Sutura extrakční rány - na zub
04720 Stavění pozdního postextrakčního krvácení
01.01.2010

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

01.01.2010

4. 015 - ORTODONCIE

01.01.2010

4.1 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
05021 Ortodontická kontrola I. typ
05029 Ortodontická kontrola II. typ
01.01.2010

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

01.01.2010

5. 101 - VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

01.01.2010

Výkony výživy

01.01.2010
číslo název
11501 Enterální výživa
11502 Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503 Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504 Doplňková parenterální výživa
11505 Speciální parenterální výživa
11506 Plnohodnotná parenterální výživa
01.01.2010

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2014
Výkon
číslonázev
11024Cílené vyšetření internistou - předoperační vyšetření
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen, a to pouze jde-li o pacienta:
1. s chronickým systémovým onemocněním, které již omezuje jeho aktivitu,
2. s chronickým, nedostatečně kompenzovaným systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě,
3. moribundního, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil.
01.01.2014
Výkon
číslonázev
11025Superkonziliární vyšetření internistou
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen a k němuž byl pacient odeslán bez jednoznačné diagnózy. Výkon lze vykázat pouze u pacienta se somatickými potížemi některého z hlavních orgánových systémů (gastrointestinálního, kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového), u něhož byla provedenými laboratorními, zobrazovacími a řunkčními vyšetřeními vyloučena organická příčina onemocnění nebo tato vyšetření nevedla k jednoznačnému patologickému nálezu. Podmínkou výkonu je provedení komplexního anamnestického rozboru, fyzikálního vyšetření, komplexního laboratorního vyšetření daného systému a nejméně jedné zobrazovací metody.
Výkon zahrnuje podrobné zhodnocení provedených vyšetření a stanovení dalšího diagnostického postupu a plánu dispenzarizace a poskytnutí informace nemocnému. Výstupem výkonu je záznam ve zdravotnické dokumentaci s výčtem provedených vyšetření a jejich výsledků, diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu.
01.01.2010

6. 102 - ANGIOLOGIE

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkonem

01.01.2010
číslo název
09141 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515 UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a Dopplerovské
89517 UZ duplexní vyšetření dvou a více cév, tj. morfologické a Dopplerovské
01.01.2010

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

01.01.2010

7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

01.01.2010

7.1 Dynamické testy

01.01.2010

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

01.01.2010
číslo název
14110 Dynamické testy v endokrinologii
01.01.2010

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

01.01.2010

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

01.01.2010

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

01.01.2010

1. test s clonidinem

01.01.2010

2. test s cholinergikem

01.01.2010

3. synactenový test

01.01.2010

4. adiuretinový test

01.01.2010

5. clonidinový supresní test

01.01.2010

6. glukagonový test

01.01.2010

7. test s růstovým hormonem

01.01.2010

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

01.01.2010

9. test s inzulínovou provokací

01.01.2010

10. i. v. glukózový toleranční test

01.01.2010

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

01.01.2010

12. argininový test

01.01.2010

13. dexamethazonový test

01.01.2010

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

01.01.2010

8.1 Zátěžový test v qastroenterologii

01.01.2010

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

01.01.2010
číslo název
15130 Diagnostický test v gastroenterologii
01.01.2010

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

01.01.2010

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

01.01.2010

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

01.01.2010

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

01.01.2010

1. vyšetření žaludečního chemismu

01.01.2010

2. pankreozymin - sekretinový test

01.01.2010

3. pabatest

01.01.2010

4. xylosový test

01.01.2010

5. test s vitaminem A

01.01.2010

6. tolbudamidový test

01.01.2010

9. 107 - KARDIOLQGIE

01.01.2010

9.1 Indikace

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku
01.01.2010

lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

01.01.2010

1. podezření na rezistentní hypertenzi

01.01.2010

2. podezření na epizodickou hypertenzi

01.01.2010

3. podezření na fenomén bílého pláště

01.01.2010

4. podezření na hypotenzní stavy

01.01.2010

5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii

01.01.2010

6. podezření na maskovanou hypertenzi

01.01.2010

7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

01.01.2010

Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

01.01.2010

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.

01.01.2010

2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.

01.01.2010

3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.

01.01.2010

4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.

01.01.2010

5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.

01.01.2010

6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

01.01.2014

Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.

01.01.2010

9.2 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
17299 Levostranná katetrizace srdeční
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300 Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302 Oboustranná katetrizace srdeční
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
17127 Endomyokardiální biopsie transvaskulární
01.01.2010

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
17320 Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231 Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu
01.01.2010

mohou být vykázány pouze s výkony

01.01.2010
číslo název
17123 Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu
01.01.2010

nebo

01.01.2010
číslo název
17234 Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku)
01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
17244 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250 Zavedení esofageální elektrody včetně registrace EKG
17252 Transesofageální stimulační EKG test
01.01.2010

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
17115 Koronární aterectomie včetně rotační
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

01.01.2010

10. 108 - NEFROLOGIE

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
18521 Akutní hemodialýza
18522 Chronická hemodialýza
18530 Hemofiltrace
18550 Hemodiafiltrace
18511 Akutní peritoneální dialýza
01.01.2010

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

01.01.2014
Výkon
číslonázev
18550Hemodiaiiltrace
se vykazuje v případě, že se jedná o pacienta:
1. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) - s výjimkou pacientů s krátkou očekávanou dobou života (viz výše indikace hemodialýzy),
2. s dialyzační amyloidózou a/nebo vysokou koncentrací beta-2-mikroglobulinu v krvi (nad 25 mg/l),
3. s hyperfosfatémií nad 2,0 mmol/1, která přetrvává i při léčbě vazači fosfátů a dobré compliance pacienta,
4. plánovaného k transplantaci ledviny (zařazený pacient a vyšetřovaný pacient před zařazením),
01.01.2014

5. diabetika s těžkou autonomní dysfunkcí a opakovanými symptomatickými hypotenzemi během hemodialýzy,

01.01.2014

6. s polyneuropatií (polyneuropatie jakékoliv etiologie), nebo

01.01.2014

7. se selháním ledvin a se srdečním selháním, který je unavený a dušný již při menší fyzické aktivitě nebo který pro dusnost nemůže vykonávat žádnou fyzickou aktivitu.

01.01.2014
Výkon
číslonázev
18530Hermofiltrace
je indikován v případě, že se jedná o pacienta:
1. s vysokou hladinou beta-2-mikroglobulinu (nad 25 mg/l) a/nebo dialyzační amyloidózou se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace,
2. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) a se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace, nebo
3. se septickými komplikacemi.
01.01.2010

11. 109 - REVMATOLOGIE

01.01.2010

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

01.01.2013

12. 205 - PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
25213 Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)
01.01.2010

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

01.01.2010

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

01.01.2010

12.1 Bronchoskopie

01.01.2010

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

01.01.2010
číslo název
25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
01.01.2010

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

01.01.2010
číslo název
25115 Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest při rigidní bronchoskopii
25117 Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková (brush) biopsie
25119 Bronchoalveolární laváž
25121 Endobronchiální excize
25122 Perbronchiální punkce
25118 Transbronchiální plicní biopsie
25123 Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125 Endobronchiální laserový výkon á 20 min.
25127 Použití kryoterapie při bronchoskopii á 20 min.
25321 Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131 Aplikace, repozice či extrakce endobronchiální protézy - stentu á 20 min.
01.01.2010

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

01.01.2010

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

01.01.2010

12.2 Spirometrie

01.01.2010

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

01.01.2010

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

01.01.2010

13. 222 - TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

01.01.2010

13.1 Výkony imunoadsorpce

01.01.2010

Indikační kritéria jsou zejména:

01.01.2010

- Homozygotní familiární hypercholesterolémie

01.01.2010

- Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci Dilatační kardiomyopatie

01.01.2010

- Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura

01.01.2010

- Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek ABO

01.01.2010

- Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. VIII nebo IX.

01.01.2010

- Idiopatická trombocytopenická purpura

01.01.2010

- Aloimunní trombocytopenie

01.01.2010

- Myasthenia gravis

01.01.2010

- Pemphigus

01.01.2010

- Transplantace solidních orgánů v případě inkompatibility v systému povrchových znaků červených krvinek ABO nebo rejekce štěpu.

01.01.2010

- Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcus cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

01.01.2010

14. 301 - DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
31050 Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních
01.01.2010

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

01.01.2010

15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

01.01.2010

Podmínkou pro vykázání výkonu

01.01.2010
číslo název
32610 Srdeční katetrizace u dítěte do 1 roku
32620 srdeční katetrizace u dítěte do 6 let
01.01.2010

je vybavení pracoviště dvou projekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

01.01.2010

16. 304 - NEONATOLOGIE

01.01.2010

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

01.01.2013
číslo název
31022 Cílené vyšetření dětským lékařem
01.01.2010

autorské odbornosti 301.

01.01.2010

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

01.01.2013
číslo název
31021 Komplexní vyšetření dětským lékařem
01.01.2010

autorské odbornosti 301.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
34310 Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly
01.01.2010

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

01.01.2010

17. 309 - SEXUOLOGIE

01.01.2010

17.1 Vyšetření plodnosti

01.01.2010

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

01.01.2010
číslo název
39022 Cílené vyšetření sexuologem
01.01.2010

17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

01.01.2010

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

01.01.2010

18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

01.01.2010

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

01.01.2010

19. 403 - RADIAČNÍ ONKOLOGIE

01.01.2010

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

01.01.2010

19.1 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 403 - radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

01.01.2010

19.2 Plánování radioterapie.

01.01.2010

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

01.01.2010

Jedná se o výkony:

01.01.2010
číslo název
43113 Plánování RTG terapie nebo Cs 137
43217 Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem
43219 Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem s použitím TPS (plánovací konsola)
43423 Plánování brachyterapie
43425 Plánování brachyterapie s použitím TPS (plánovací konsola)
01.01.2010

19.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

01.01.2010

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

01.01.2010

Jedná se o výkony:

01.01.2010
číslo název
43421 Brachyterapie intrakavitární
43419 Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem HDR
43417 Brachyterapie intersticiální manuální
43415 Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR
01.01.2016

19.4 Výkony protonové radioterapie (43652 a 43653)

01.01.2016
číslonázev
43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43653Protonové ozáření v kraniospinální ose
01.01.2016

Indikace pro protonovou léčbu

01.01.2016

Radioterapie protony u dětských malignit

01.01.2016

• nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

• nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

• paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

• ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

• nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

Radioterapie protony u dospělých pacientů

01.01.2016

• vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

• nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

01.01.2016

• vzácné typy nádorů nebo nezvyklá lokalizace nádorů v blízkosti kritických orgánů,

01.01.2016

• nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická a robotická radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie), nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány.

01.01.2010

20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
44007 Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob
01.01.2010

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

01.01.2012

Výkon

01.01.2012
číslo název
44211 Manuální lymfodrenáž
01.01.2012

mohou vykazovat také fyzioterapeuti.

01.01.2010

21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
47021 Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022 Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023 Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
01.01.2010

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
47125 Kardioangiografie First Pass
47133 Radionuklidová ventrikulografie klidová
01.01.2010

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

01.01.2010

K výkonu

01.01.2010
číslo název
47129 Perfúzní scintigrafie myokardu v klidu
01.01.2010

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

01.01.2010

22. 501 - CHIRURGIE

01.01.2010

22.1 Peroperační použití sonografu

01.01.2010

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
51611 Peroperační použití sonografu chirurgem
01.01.2010

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

01.01.2010

22.2 Exenterace pánevních orgánů

01.01.2010

Výkonem

01.01.2010
číslo název
51810 Exenterace pánevních orgánů
01.01.2010

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

01.01.2010

22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

01.01.2010

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

01.01.2010
číslo název
51711 Výkon laparoskopický a torakoskopický
01.01.2010

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

01.01.2010
číslo název
51713 Diagnostická videolaparoskopie a videotorakoskopie
01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

01.01.2010

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

01.01.2010

2. cílený odběr biopsie

01.01.2010

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

01.01.2010

4. lýza adhezí přes 10 cm2

01.01.2010

5. lepení orgánu

01.01.2010

6. cholangiografie

01.01.2010

7. subfasciální ligace žilních spojek

01.01.2010

8. jejunostomie

01.01.2010

9. endosonografie

01.01.2010

10. koagulace v malé pánvi

01.01.2010

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

01.01.2010

12. sterilizace

01.01.2010

13. punkce oocytu

01.01.2010

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

01.01.2010

1. výkon na lymfatickém systému

01.01.2010

2. appendektomie

01.01.2010

3. hernioplastika jednostranná primární

01.01.2010

4. esofagokardiomyotomie

01.01.2010

5. revize žlučových cest

01.01.2010

6. destrukce nádoru nebo metastáz

01.01.2010

7. resekce Meckelova divertiklu

01.01.2010

8. lokální excize z jater

01.01.2010

9. bederní sympatektomie

01.01.2010

10. choledocholithotomie

01.01.2010

11. resekce ovaria

01.01.2010

12. enukleace jednoduché cysty

01.01.2010

13. salpingotomie lineární

01.01.2010

14. salpingektomie

01.01.2010

15.ovarektomie

01.01.2010

16. adnexektomie

01.01.2010

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

01.01.2010

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

01.01.2010

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

01.01.2010

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

01.01.2010

21. transsekce sakrouterinních vazů

01.01.2010

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

01.01.2010

23. drenáž abscesu

01.01.2010

24. adheziolýza prvního stupně

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

01.01.2010

1. cholecystektomie prostá

01.01.2010

2. appendektomie při peritonitidě

01.01.2010

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

01.01.2010

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

01.01.2010

5. kolostomie

01.01.2010

6. antirefluxní plastika

01.01.2010

7. hernioplastika recidivující kýly

01.01.2010

8. lymfadenektomie pánevní

01.01.2010

9. trunkální vagotomie

01.01.2010

10. transrektální endoskopická operace

01.01.2010

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

01.01.2010

12. sympatektomie jednostranná hrudní

01.01.2010

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

01.01.2010

14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

01.01.2010

15. neostomie a fimbrioplastika

01.01.2010

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

01.01.2010

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

01.01.2010

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

01.01.2010

19. adheziolýza druhého stupně

01.01.2010

20. laparoskopická operace varikokély

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

01.01.2010

1. hernioplastika oboustranná primární

01.01.2010

2. sutura střeva jako samostatný výkon

01.01.2010

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

01.01.2010

4. lymfadenektomie paraaortální

01.01.2010

5. klínovitá resekce plic

01.01.2010

6. enukleace tumoru plic

01.01.2010

7. pleurektomie abraze

01.01.2010

8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

01.01.2010

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

01.01.2010

10. adheziolýza třetího stupně

01.01.2010

11. resekce pánevního abscesu

01.01.2010

12. závěsná operace pro inkontinenci

01.01.2010

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserózní a intramurální

01.01.2010

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

01.01.2010

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

01.01.2010

2. fundoplikace

01.01.2010

3. bandáž žaludku

01.01.2010

4. supraselektivní vagotomie

01.01.2010

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

01.01.2010

6. adrenalektomie

01.01.2010

7. resekce tenkého střeva

01.01.2010

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

01.01.2010

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

01.01.2010

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

01.01.2010

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

01.01.2010

12. disekce ureteru

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

01.01.2010

1. resekce tlustého střeva

01.01.2010

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

01.01.2010

3. nefrektomie

01.01.2010

4. odstranění tumoru mediastina

01.01.2010

5. dekortikace plíce

01.01.2010

6. pneumonektomie

01.01.2010

7. lobektomie plic

01.01.2010

8. bilobektomie plic

01.01.2010

9. pánevní lymfadenektomie

01.01.2010

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

01.01.2010

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

01.01.2010

1. resekce žaludku BI

01.01.2010

2. resekce jater

01.01.2010

3. paraaortální lymfadenektomie

01.01.2010

4. laparoskopická operace neovaginy

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

01.01.2010

1. resekce žaludku BII

01.01.2010

2. nízká přední resekce rekta

01.01.2010

3. splenektomie

01.01.2010

4. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

01.01.2010

5. laparoskopický asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

01.01.2010

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

01.01.2010

1. totální gastrektomie

01.01.2010

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

01.01.2010

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

01.01.2010

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

01.01.2010

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

01.01.2013

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

01.01.2010

22.4 Výkony sdílené jinou odborností

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
51231 Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233 Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsii nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237 Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239 Radikální extirpace axilárních nebo inquinálních uzlin
01.01.2010

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
51850 Převaz rány metodou V. A. C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku
01.01.2010

mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy

01.01.2012

Výkon

01.01.2012
číslo název
51881 Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory
01.01.2012

mohou vykazovat také ostatní pracoviště, jejichž ošetřující lékař se účastní tohoto multidisciplinárního semináře.

01.01.2010

22.5 Sternotomie. thorakotomie

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
55250 Sternotomie, torakotomie
01.01.2010

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

01.01.2010

23. 506 - NEUROCHIRURGIE

01.01.2010

23.1 Prodloužení operace

01.01.2010

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

01.01.2010
číslo název
56178 Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu
01.01.2010

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

01.01.2010

23.2 Kranioplastika

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
56135 Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou
01.01.2010

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

01.01.2010

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
56113 Intrakraniální durální rekonstrukce
01.01.2010

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

01.01.2010

24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

01.01.2012

24.1 Ošetření a převaz a speciální výkony.

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
61447 Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie
01.01.2010

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

01.01.2010

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

01.01.2010
číslo název
51818 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2)
09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 cm2 - 30 cm2
01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
61113 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61115 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm
01.01.2010

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
61211 Rekonstrukce šlachového poutka
61213 Implantace silikonu při defektu šlachy
61215 Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217 Transpozice šlachy flexoru
61219 Tenolýza extenzoru
61221 Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky
01.01.2010

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
61231 Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235 Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239 Distrakce falangy nebo metakarpu
61245 Fenestrace šlachové pochvy
01.01.2010

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

01.01.2012

24.2. Výkony sdílené jinou odborností

01.01.2012

Výkony

01.01.2012
číslo název
61123 Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129 Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm2
01.01.2012

mohou vykazovat také pracoviště dermatovenerologická.

01.01.2012

Výkony

01.01.2012
číslo název
61111 Primární ošetření traumatické tetováže á 20 min.
61133 Radikální excize maligního melanoblastomu
61169 Transpozice muskulárního laloku
61311 Velofaryngofixace
01.01.2012

mohou vykazovat také pracoviště otorinolaryngologická

01.01.2010

25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

01.01.2010

25.1 Ošetření a převaz popálenin

01.01.2010

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

01.01.2010
číslo název
62100 Převaz popáleniny v rozsahu do 1 %
62120 Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140 Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 cm2 do 1 % povrchu těla
62130 Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky, nohy nebo plocha do 10 cm2
62150 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5 %
62160 Popáleniny - ošetření a převaz 5-10 % povrchu
62170 Popáleniny - ošetření a převaz 10-15 % povrchu
62180 Popáleniny - ošetření a převaz 15 -20 % povrchu
62110 Převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha
62112 Převaz popáleniny v rozsahu nad 10 % a ev. sprcha
01.01.2010

Pokud je popálenina větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

01.01.2010

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

01.01.2010

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

01.01.2010

25.2 Nekrektomie

01.01.2010

Nekrektomii lze vykázat výkony:

01.01.2010
číslonázev
62320 Nekrektomie do 5 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330Nekrektomie 5-10 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340 Nekrektomie 10-15 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciáiní
62350 Nekrektomie 15-20 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
01.01.2010

Pokud je nekrektomie větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

01.01.2010

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

01.01.2010

25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

01.01.2010

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

01.01.2010
číslo název
62610 Odběr dermoepidermálního štěpu do 1 % povrchu těla
62640 Odběr dermoepidermálního štěpu: 1 - 5 % z plochy povrchu těla
62660 Odběr dermoepidermálního štěpu: 5 - 10 % z plochy povrchu těla
62670 Odběr dermoepidermálního štěpu: 10 -15 % z plochy povrchu těla
62680 Odběr dermoepidermálního štěpu: 15 - 20 % z plochy povrchu těla
01.01.2010

Pokud je odběr štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

01.01.2010

25.4 Kožní štěpy

01.01.2010

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

01.01.2010
číslo název
62410 Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo do 1 % povrchu těla
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62420 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) do 5% povrchu těla
62460 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 10-15 % povrchu těla
62480 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla
01.01.2010

Pokud je plocha štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

01.01.2010

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

01.01.2010

25.5 Xenotransplantace

01.01.2010

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

01.01.2010
číslo název
62510 Xenotransplantace do 1 % povrchu těla
62520 Xenotransplantace 1 - 5 % povrchu těla
01.01.2010

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1 % a odpovídající počet výkonů 1-5 %.

01.01.2010

25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

01.01.2010

U výkonů

01.01.2010
číslo název
62410 Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky, nohy nebo do 1 % povrchu těla
62420 i Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - do 5 % povrchu těla
62460 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), - 10-15 % povrchu těla
62480 Štěp při popálení - (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla
01.01.2010

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

01.01.2010

26. 603 - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

01.01.2010

26.1 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63587 Pertubace terapeutická
63591 Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
63594 Radikální operace pro ca ovaria
01.01.2010

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63313 Amnioskopie
63323 Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63315 Fetoskopie
63317 Fetoskopie s odběrem tkáně plodu
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63312 Oxytocinový zátěžový test
63117 Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63598 Punkce Douglasova prostoru diagnostická
63599 Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63540 Elektro-diatermo koagulace čípku děložního
63591 Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)
63532 Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311 Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521 Hymenotomie, hymenektomie
63511 Excize vulvy
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63579 Hysterektomie a adnexektomie s omentektomií pro malignitu
63596 Totální omentektomie
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
63133 Manuální vybavení zadržené placenty
63127 Sectio caesarea
63129 Sectio caesarea a sterilizace
63131 Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie)
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2015

26.2 Porod

01.01.2010

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

01.01.2010

27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

01.01.2010

28. 606 - ORTOPEDIE

01.01.2010

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
66031 Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
66317 Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu
01.01.2010

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

01.01.2010

29. 701 - OTORINOLARYNGOLOGIE

01.01.2010

29.1 Použití kryokauteru a laseru

01.01.2010

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

01.01.2010
číslo název
71825 Kryokauter v ORL á 10 minut
71821 Laser v ORL á 10 minut
01.01.2010

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

01.01.2010

29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

01.01.2010

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení - může být vykazován při uvedených indikacích:

01.01.2010

C05 Zhoubný novotvar patra

01.01.2010

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

01.01.2010

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

01.01.2010

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

01.01.2010

C81 Hodgkinova nemoc

01.01.2010

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

01.01.2010

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

01.01.2010

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

01.01.2010

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

01.01.2010

C91 Lymfoidní leukémie

01.01.2010

C92 Myeloidní leukémie

01.01.2010

C93.0 Akutní monocytární leukémie

01.01.2010

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

01.01.2010

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

01.01.2010

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

01.01.2010

D61.9 Aplastická anémie, NS

01.01.2010

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

01.01.2010

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

01.01.2010

D68 Jiné vady koagulace

01.01.2010

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

01.01.2010

I10 Esenciální (primární) hypertenze

01.01.2010

N18 Chronické selhání ledvin

01.01.2010

S02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

01.01.2010

S02.2 Zlomenina nosních kostí

01.01.2010

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

01.01.2010

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti -fractura ossis zygomatici- a horní čelisti-maxillae

01.01.2010

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

01.01.2010

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

01.01.2010

29.3 Nystaqmoqrafická vyšetření

01.01.2010

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

01.01.2010

29.4 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
71641 Submukósní resekce nosní přepážky
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
71661 Výplach čelistní dutiny
71663 Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
71641 Submukozní resekce nosní přepážky
71651 Septoplastika
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkonem

01.01.2010
číslo název
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky
01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
71787 Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789 Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2010

30. 702 FONIATRIE

01.01.2010

31. 705 - OFTALMOLOGIE

01.01.2010

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

01.01.2010

31.1 Oftalmoskopie

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)
01.01.2010

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

01.01.2010

31.2 Komplexní vyšetření

01.01.2010

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

01.01.2010
číslo název
75139 Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
01.01.2010

32. 706 - UROLOGIE

01.01.2010

32.1 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit
01.01.2010

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit
01.01.2010

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

01.01.2010

32.2 Cystometrie

01.01.2010

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

01.01.2010
číslo název
76127 Cystometrie plnící
01.01.2010

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

01.01.2010

32.3 Cystouretroskopie

01.01.2010

K výkonu

01.01.2010
číslo název
76531 Cystouretroskopie
01.01.2010

lze přičíst výkony:

01.01.2010
číslo název
76561 Fotokoagulace tumoru laserem
76565 Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567 Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry (teflon, kolagen, apod.)
01.01.2010

32.4 Katetrizace ureteru

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
76215 Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu
01.01.2010

se přičítá k výkonu

01.01.2010
číslo název
76531 Cystou retroskopie
01.01.2010

Výkonem

01.01.2010
číslo název
76215 Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu
01.01.2010

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

01.01.2010

32.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

01.01.2010

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

01.01.2010

32.6 Perkutánní extrakce konkrementů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů jednostranná bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu jednostranná s tripsí
01.01.2010

se přičítají k výkonu

01.01.2010
číslo název
76543 Nefroskopie perkutánní jednostranná (bez cystoskopie a sondáže močovodu)
01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí
01.01.2010

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

01.01.2010

32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

01.01.2010

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

01.01.2010
číslo název
76451 Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná
01.01.2013

33. 708 - ANESTEZIOLOGIEAINTENZIVNÍ MEDICÍNA

01.01.2010

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

01.01.2010

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

01.01.2010

2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

01.01.2010

3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

01.01.2010

4. Reparace kostních úlomků kalvy

01.01.2010

5. Reparace tvrdé pleny mozkové

01.01.2010

6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

01.01.2010

7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

01.01.2010

8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

01.01.2010

9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

01.01.2010

10. Otevřená operace na mozkových cévách

01.01.2010

11. Odstranění hypofýzy

01.01.2009

12. Excize části hypofýzy

01.01.2010

13. Excize epifýzy

01.01.2010

14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

01.01.2010

15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

01.01.2010

16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

01.01.2010

17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

01.01.2010

18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

01.01.2010

19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

01.01.2010

20. Dekomprese zlomeniny páteře

01.01.2010

21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

01.01.2010

22. Částečné vytětí páteřní míchy

01.01.2010

23. Otevřená operace páteřní míchy

01.01.2010

24. Úprava meningomyelokély

01.01.2010

25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

01.01.2010

26. Vynětí nádoru míchy

01.01.2010

27. Blokáda plexus coeliacus

01.01.2010

28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

01.01.2010

29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

01.01.2010

30. Intrathekální neurolýza

01.01.2010

31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

01.01.2010

32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

01.01.2010

33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

01.01.2010

34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

01.01.2010

35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

01.01.2010

36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

01.01.2010

37. Druhá operace příštitných tělísek

01.01.2010

38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

01.01.2010

39. Plastika hrudní stěny

01.01.2010

40. Odstranění brzlíku

01.01.2010

41. Úprava prasklé bránice

01.01.2010

42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

01.01.2010

43. Úprava vrozené brániční kýly

01.01.2010

44. Thorakoskopické výkony

01.01.2010

45. Odstranění jedné plíce

01.01.2010

46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

01.01.2010

47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

01.01.2010

48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

01.01.2010

49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

01.01.2010

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

01.01.2010

51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

01.01.2010

52. Vyšetření převodního systému srdečního

01.01.2010

53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

01.01.2010

54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

01.01.2010

55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

01.01.2010

56. Incise a excise perikardu

01.01.2010

57. Dekomprese srdeční tamponády

01.01.2010

58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

01.01.2010

59. Transluminární operace na plicní tepně

01.01.2010

60. Vytětí části karotické tepny

01.01.2010

61. Bypass karotické tepny

01.01.2010

62. Otevřená operace na mozkové tepně

01.01.2010

63. Bypass z podklíčkové tepny

01.01.2010

64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

01.01.2010

65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

01.01.2010

66. Bypass ledvinné tepny

01.01.2010

67. Vytětí části ledvinné tepny

01.01.2010

68. Otevřené operace na ilických tepnách

01.01.2010

69. Otevřené operace stehenní tepny

01.01.2010

70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

01.01.2010

71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

01.01.2010

72. Mikrochirurgická oprava tepny

01.01.2010

73. Oprava tepenožilní píštěle

01.01.2010

74. Částečné vytětí jícnu

01.01.2010

75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

01.01.2010

76. Bypass jícnu

01.01.2010

77. Revize jícnové anastomózy

01.01.2010

78. Úprava jícnu

01.01.2010

79. Arteficiální vstup do jícnu

01.01.2010

80. Protnutí svaloviny jícnu

01.01.2010

81. Hellerova operace

01.01.2010

82. Totální vytětí žaludku

01.01.2010

83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

01.01.2010

84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

01.01.2010

85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

01.01.2010

86. Vytnutí konečníku i řiti

01.01.2010

87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

01.01.2010

88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

01.01.2010

89. Odstranění nadledvinky oboustranně

01.01.2010

90. Částečné vytnutí z jater

01.01.2010

91. Odstranění jaterního nádoru

01.01.2010

92. Úprava (korekce) na játrech

01.01.2010

93. Laparoskopické výkony

01.01.2010

94. Úprava na žlučovodu

01.01.2010

95. Neúplné vytnutí slinivky

01.01.2010

96. Úprava vrozené brániční kýly

01.01.2010

97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

01.01.2010

98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

01.01.2010

99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

01.01.2010

100. Vytvoření močovodu ze střeva

01.01.2010

101. Oboustranná ureterolýza

01.01.2010

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

01.01.2010

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

01.01.2010

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

01.01.2010

105. Implantace protézy na dolní končetinu

01.01.2010

Výkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

01.01.2010

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

01.01.2010

2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

01.01.2010

3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

01.01.2010

4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

01.01.2010

5. Radiační destrukce

01.01.2010

6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

01.01.2010

7. Totální a parciální pharyngectomie

01.01.2010

8. Totální laryngectomie

01.01.2010

9. Parciální laryngectomie

01.01.2010

10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

01.01.2010

11. Částečné vytětí průdušnice

01.01.2010

12. Rekonstrukce průdušnice

01.01.2010

13. Operace na otevřeném srdci

01.01.2010

14. Uzavřené protětí chlopně

01.01.2010

15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

01.01.2010

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

01.01.2010

17. Revize bypassu koronární tepny

01.01.2010

18. Otevřená angioplastika koronární tepny

01.01.2010

19. Korekce anomálie koronárních tepen

01.01.2010

20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

01.01.2010

21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

01.01.2010

22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

01.01.2010

23. Korekce truncus arteriosus

01.01.2010

24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

01.01.2010

25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

01.01.2010

26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

01.01.2010

27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

01.01.2010

28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

01.01.2010

29. Úprava plicní tepny

01.01.2010

30. Otevřená operace na plicní tepně

01.01.2010

31. Odstranění embolu z plicních cév

01.01.2010

32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

01.01.2010

33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

01.01.2010

34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

01.01.2010

35. Bypass části aorty

01.01.2010

36. Revize náhrady (protézy) aorty

01.01.2010

37. Plastická úprava aorty

01.01.2010

38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

01.01.2010

39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

01.01.2010

40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

01.01.2010

41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

01.01.2010

42. Vytětí jícnu a žaludku

01.01.2010

43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

01.01.2010

44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

01.01.2010

45. Vytnutí celého jaterního laloku

01.01.2010

46. Totální vytnutí slinivky

01.01.2010

47. Transplantace ledvin

01.01.2010

48. Exenterace z pánve

01.01.2010

33.2 Výklad položek TISS

01.01.2010

33.2.1 Základní pravidla

01.01.2010

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

01.01.2010

33.2.2 Předpoklady

01.01.2013

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán v dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

01.01.2010

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

01.01.2010

• jednorázové a

01.01.2010

• opakující se úkony

01.01.2010

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

01.01.2010

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykázaného OD současně nezbytné:

01.01.2013

1. Průkazné vedení dokumentace v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

01.01.2010

2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách

01.01.2010

3. Naplnění obligatorního obsahu výkonu OD TISS

01.01.2010

33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

01.01.2010

33.2.3.1 Skupina 4 body

01.01.2010

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

01.01.2010

2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)

01.01.2010

3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)

01.01.2010

4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.

01.01.2013

5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO - neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetřovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.

01.01.2010

6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut

01.01.2010

7. Swan-Ganzův katetr

01.01.2013

8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 × denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití výkonu číslo 78813 (CWH)

01.01.2010

9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní

01.01.2010

10. indukovaná hypotermie - pod 33 st.C

01.01.2010

11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)

01.01.2010

12. monitorování nitrolebního tlaku

01.01.2010

13. transfuse krevních destiček

01.01.2010

14. intraaortální balónková kontrapulsace

01.01.2010

15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod. - rozumí se náhlé příhody všech etiologií

01.01.2010

16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin

01.01.2010

17. urgentní endoskopie

01.01.2013

18. vazoaktivní látky - více než 1 léčivý přípravek. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

01.01.2010

33.2.3.2 Skupina 3 body

01.01.2010

1. parenteráiní výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání

01.01.2010

2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.

01.01.2010

3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání - s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především s jímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.

01.01.2010

4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách, ventilace s tlakovou podporou, atd.)

01.01.2010

5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

01.01.2010

6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly - alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kália - tj.7,5% roztoku.

01.01.2010

7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě: 1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-li o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu trachestomické kanyly na lůžku

01.01.2010

8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou

01.01.2010

9. hodinová diuresa

01.01.2013

10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

01.01.2010

11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body - viz níže

01.01.2013

12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech v dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčivého přípravku.

01.01.2010

13. vasoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)

01.01.2010

14. kontinuální infuse antiarytmik

01.01.2010

15. kardioverze pro arytmie

01.01.2010

16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

01.01.2010

17. arteriální katetr

01.01.2010

18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

01.01.2010

19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod

01.01.2010

20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h

01.01.2010

21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy - alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků

01.01.2010

22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)

01.01.2010

23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby

01.01.2010

24. monitorování nitrobřišního tlaku minimálně a 6 hodin

01.01.2010

25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky

01.01.2010

26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech

01.01.2013

27. komplikovaná ortopedická trakce. Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánev, apod.

01.01.2010

33.2.3.3 Skupina 2 body

01.01.2010

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin

01.01.2010

2. 2 periferní i. v. katetry

01.01.2010

3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu

01.01.2010

4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr

01.01.2010

5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou

01.01.2010

6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou

01.01.2010

7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin

01.01.2010

8. parenteráiní chemoterapie

01.01.2010

9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic

01.01.2010

10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

01.01.2010

33.2.3.4 Skupina 1 bod

01.01.2010

1. monitorace EKG nebo SaO2

01.01.2010

2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině

01.01.2010

3. 1 periferní i. v. katetr, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr

01.01.2010

4. chronická antikoagulační terapie

01.01.2010

5. standardní měření příjmu a výdeje - 4× /24hod.

01.01.2013

6. statimová laboratorní vyšetření (odběry), musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

01.01.2010

7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

01.01.2010

8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)

01.01.2010

9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)

01.01.2010

10. péče o tracheostomii

01.01.2010

11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)

01.01.2010

12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii

01.01.2010

13. oxygenoterapie

01.01.2010

14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.

01.01.2010

15. fyzioterapie hrudníku - prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)

01.01.2010

16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

01.01.2010

17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)

01.01.2010

18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

01.01.2010

34. 709 - URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
06713 Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací v ARIP á 15 minut
01.01.2013

nelze vykázat současně s výkonem 79111. Po předání pacienta poskytovateli nebo jiné posádce vozidla ZZS výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
79111 Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem RLP
01.01.2013

Po předání pacienta poskytovateli, jiné posádce vozidla ZZS nebo ponecháním pacienta na místě výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu

01.01.2015

35.710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA BOLESTI

01.01.2015

Výkony

01.01.2015
číslonázev
80025Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou
01.01.2015

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.

01.01.2014

35a. 780 - HYPERBARICKÁ A LETECKÁ MEDICÍNA

01.01.2014

Výkon číslo 78841 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - akutní indikace - je možné vykázat:

01.01.2014
IndikaceDiagnóza
Otrava COT 58
Kouřovými plynyT 59.9
Dekompresní chorobaT 70.3
T 70.9
Plynová embolieT 79.0
T 80.0
T 81.7
T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalováT 79.5-6
Drtivé poranění končetinT 06.3-4
T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněťA 41.0-9
A 48.0
N 49.9
L 03.9
Reperfuzní syndrom po invazívním cévním výkonuT 81.9
T 82.9
Replantace končetinyT 87.0-2
01.01.2014

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - chronická indikace je možné vykázat:

01.01.2014
IndikaceDiagnózaMax. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubuY 84.260x
Z 92.3
Diabetické defektyE 10.480x
E 10.5
E 11.4
E 11.5
Ischémické vředy a defektyI 70.280x
persistující navzdory poskytované optimální léčběI 70.8
Neuroblastom IV. st.C 47.0-930x
Náhlá hluchotaH 90.3-540x
H 91.0-9
H 83.3
TinitusH 93.130x
Problematické kožní štěpy a volné svalové lalokyT 86.0-840x
Refrakterní chronická osteomyelitidaM 86.0-860x
AlgoneurodystrofieM 89.040x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčběI 83.280x
L 88
T 87.4-5
Akutní uzávěry sítnicové tepnyH 34.0-930x
Popáleniny nad 20% st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)T 20.0-32.940x
Postanoxická encephalopatieG 93.160x
Cystoidní pneumatóza střevaK 63.840x
01.01.2012

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
81211 Glukóza moč kvalitativně
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

01.01.2010
číslo název
81347 Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123 Analýza moči chemicky
01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
81709 Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711 Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů
81713 Separace lipoproteinů ultracentrifugací
01.01.2013

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s kardiovaskulárním rizikem nad 40 %/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s diabetes mellitus typu 2

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
81719 Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči
01.01.2010

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
81729 PAPP - A (těhotenský plasmatický protein - A)
01.01.2010

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

01.01.2013

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VW )při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze - osvědčení se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod

01.01.2010

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VW) v druhém trimestru těhotenství

01.01.2010

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

01.01.2012

37. 807 - PATOLOGICKÁ ANATOMIE

01.01.2012

37.1 Kombinace výkonů

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
87110 Pitva standardní
87113 Pitva technicky obtížná
87111 Pitva parciální
01.01.2010

nelze vykazovat současně.

01.01.2012

37.2 Stanovení diagnózy

01.01.2010

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

01.01.2012

37.3 Barvení cytologického preparátu

01.01.2010

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

01.01.2012

38. 809 - RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

01.01.2010

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

01.01.2010
číslo název
89339 Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu
01.01.2010

lze výkon lokální anestézie vykázat.

01.01.2010

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
89419 Punkční angiografie
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
89421 Měření tlaku při angiografii
01.01.2010

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickým, ventrikulografickými a PTCA.

01.01.2010

K výkonu

01.01.2010
číslo název
89437 PTC A více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny
01.01.2013

je možno AG sadu (zavaděč, cévka, jehla, vodič, kohout) vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

01.01.2010
číslo název
89431 Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433 Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429 Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen
01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
89312 Denzitometrie dvoufotonová
01.01.2010

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

01.01.2012

39. 817 - LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

01.01.2010
číslo název
95198 Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -negativní nález
95199 Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -abnormální nález
01.01.2010

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

01.01.2010

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkony číslo 95198 a 95199. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

01.01.2010

Výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

01.01.2010

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo, omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 -kolposkopické expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález.

01.01.2012

40. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

01.01.2010

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

01.01.2014

Klinická vyšetření může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
37121 Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut
01.01.2010

může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

01.01.2012

41. 902 - FYZIOTERAPEUT

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
21711 Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění
01.01.2010

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

01.01.2012

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

01.01.2010

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
21215 | Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
01.01.2010

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

01.01.2012

41.2 Fyzikální terapie

01.01.2010

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

01.01.2012

42. 910 - PSYCHOTERAPIE

01.01.2012

42.1 Indikace

01.01.2010

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

01.01.2012

42.2 Vykazování

01.01.2010

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
35610 Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620 Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 -14 osob - á 120 min.
01.01.2010

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut
01.01.2010

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
37125 Emergentní psychoterapie á 60 minut
01.01.2010

lze vykazovat zpravidla při:

01.01.2010

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty - následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

01.01.2010

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

01.01.2010

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x - F 9x

01.01.2010

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

01.01.2010

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

01.01.2010

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

01.01.2010

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 - telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 - sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 - rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 -dětská psychiatrie, 308 - léčba alkoholismu, 309 - sexuologie, 901 - klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

01.01.2012

42.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

01.01.2010

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

01.01.2010

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 -psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 2/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 - F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 - F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

01.01.2012

42.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

01.01.2010

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

01.01.2012

43. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 911a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

01.01.2012

43.1 Infúzní terapie

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
06115 Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 min.
01.01.2010

může být vykazován spolu s výkonem

01.01.2010
číslo název
06113 Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
01.01.2010

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

01.01.2012

43.2. Peritoneální dialýza prováděná sestrou

01.01.2011

Výkon

01.01.2011
číslonázev
06141Provádění peritoneální dialýzy sestrou
01.01.2011

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.

01.01.2012

44. 913 - VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

01.01.2013

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pro poskytovatele lůžkové péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

01.01.2012

45. 914 - PSYCHIATRICKÁ SESTRA

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
35811 Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
35815 Psychiatrická rehabilitace individuální
35821 Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou
01.01.2010

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
35811 Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
01.01.2010

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
35815 Psychiatrická rehabilitace individuální
01.01.2010

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
35821 Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou
01.01.2010

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

01.01.2012

46. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

01.01.2010

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

01.01.2014
Výkony
číslonázev
06021Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
06023Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
lze vykazovat pouze u fyziologického těhotenství.
Fyziologickým těhotenstvím se rozumí těhotenství bez rizikových faktorů v anamnéze, s normálními výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity.
01.01.2012

47. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

01.01.2013

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

01.01.2010

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

01.01.2010

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
06311 Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči
01.01.2010

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

01.01.2010

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

01.01.2010

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

01.01.2010

2. Odběr biologického materiálu

01.01.2010

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

01.01.2010

4. Ošetření stomií

01.01.2010

5. Lokální ošetření

01.01.2010

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

01.01.2010

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

01.01.2010

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

01.01.2010

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
06349 Signální kód - ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu
01.01.2010

lze vykázat spolu s výkony:

01.01.2010

1. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ I

01.01.2010

2. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ II

01.01.2010

3. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ III

01.01.2010

4. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ IV

01.01.2010

5. Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče

01.01.2010

6. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

01.01.2010

7. Odběr biologického materiálu

01.01.2010

8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

01.01.2010

9. Ošetření stomií

01.01.2010

10. Lokální ošetření

01.01.2010

11. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů

01.01.2010

12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

01.01.2010

13. Výkon sestry v době od 22. hod. do 6 hod.

01.01.2010

14. Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna.

01.01.2010

V takovém případě neplatí omezení frekvence u těchto výkonů uvedené a výkony jsou vykazovány s frekvencí odpovídající aktuální potřebnosti na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

01.01.2014

Rozhodnutí, že pacient je v terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetřovatelské péče, případně fakultativní ZUM, a indikace ošetřovatelské péče o pacienta v terminálním stavu náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázání signálního kódu, jednak potřebná frekvence ošetřovatelské intervence, případně indikace fakultativního ZUMu.

01.01.2012

48. 927 - ORTOPTISTA

01.01.2010

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

01.01.2012

49. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

01.01.2010

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

01.01.2012

49.1 Čas strávený dopravou

01.01.2010

Výkon

01.01.2013
číslo název
09521 Čas lékaře strávený přepravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut
01.01.2013

nesmí být vykázán spolu s výkonem přepravy.

01.01.2012

49.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
09519 Konzilium specialistou - návštěva specialisty u pacienta
01.01.2013

pokud se jedná o návštěvu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

01.01.2012

49.3 Kanylace žíly

01.01.2010

Výkonem

01.01.2010
číslo název
09220 Kanylace periferní žíly včetně infúze
01.01.2010

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

01.01.2012

49.4 UZ vyšetření

01.01.2010

Výkony

01.01.2010
číslo název
09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách
01.01.2012

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

01.01.2012

49.5 Telefonická konzultace

01.01.2010

Výkon

01.01.2010
číslo název
09513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
01.01.2010

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

01.01.2012

49.6 Ošetření a převazy

01.01.2010

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

01.01.2010
číslo název
09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 do 30 cm2
51818 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2
09239 Sutura rány a podkoží do 5 cm
01.01.2010

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

01.01.2010

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

01.01.2015

49.7. Výjimka z frekvenčního omezení

01.01.2015

Výkon

01.01.2015
číslonázev
09119Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let
01.01.2015

lze vykázat v kombinaci s výkonem číslo 81443 v jednom dni 3x pro screening gestačního diabetů, 2x v dalších indikacích výkonu číslo 81443.

01.01.2012

50. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

01.01.2012

50.1 Operační mikroskop

01.01.2010

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

01.01.2010
číslo název
56419 Použití operačního mikroskopu á 15 minut
01.01.2010

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

01.01.2012

50.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

01.01.2010

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

01.01.2010
číslo název
71823 Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut
01.01.2010

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

01.01.2010

Kapitola 5

01.01.2010

Ošetřovací dny

01.01.2013

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém pracovišti poskytovatele nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

01.01.2010

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

01.01.2010

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

01.01.2010

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

01.01.2010

1. OŠETŘOVACÍ DNY

01.01.2010

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

01.01.2010

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708.

01.01.2010

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

01.01.2010

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

01.01.2010

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

01.01.2010

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

01.01.2010

7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

01.01.2010

8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

01.01.2010

9. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

11.00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.

01.01.2010

12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.

01.01.2010

17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

01.01.2010

18. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

01.01.2010

19. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

01.01.2010

20. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

01.01.2010

21. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.

01.01.2010

22. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

01.01.2010

23. 00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

01.01.2010

24. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém - dále jen TISS).

01.01.2010

25. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

01.01.2010

26. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

01.01.2010

27. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

01.01.2010

28. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.

01.01.2010

29. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

01.01.2010

30. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

01.01.2010

31. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

01.01.2010

32. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

01.01.2010

33. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

01.01.2010

34. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

01.01.2010

35. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

01.01.2010

36. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

01.01.2010

37. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

01.01.2010

38. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče

01.01.2010

39. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče

01.01.2015

40. 00085 je Ošetřovací den zvýšené psychiatrické péče

01.01.2015

41. 00098 je propustka na žádost pacienta.

01.01.2015

42. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

01.01.2010

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

01.01.2010

1. veškeré vizity lékařů

01.01.2010

2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.

01.01.2010

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

01.01.2010

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

01.01.2010

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)

01.01.2010

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

01.01.2010

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099)

01.01.2010

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

01.01.2010

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

01.01.2010

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

01.01.2010

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

01.01.2010

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.

01.01.2010

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

01.01.2013

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) poskytovatele lůžkové péče

01.01.2013

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům.

01.01.2013

V případě, že poskytovatel požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného poskytovatele, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu poskytovateli, který výkon provedl ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

01.01.2010

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

01.01.2010

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

01.01.2010

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

01.01.2010
Odbornost agreg A body agreg B body agreg C body agreg D body agreg E body
101 332 276 221 221 138
102 306 255 204 204 128
103 326 271 217 217 136
104 232 194 155 155 97
105 242 201 161 161 101
106 217 181 145 145 90
107 364 304 243 243 152
108 234 195 156 156 97
109 177 147 118 118 74
201 76 63 51 51 32
202 263 219 175 175 110
203 270 225 180 180 112
205 270 225 180 180 112
206 54 45 36 36 22
207 157 131 105 105 65
209 197 165 132 132 82
210 226 189 151 151 94
301 208 173 138 138 87
302 364 304 243 243 152
303 209 174 139 139 87
304 89 74 60 60 37
305 40 34 27 27 17
306 28 23 19 19 12
308 34 28 22 22 14
309 23 19 16 16 10
401 207 172 138 138 86
402 254 212 169 169 106
403 135 112 90 90 56
404 132 110 88 88 55
405 55 46 37 37 23
407 49 41 33 33 20
501 225 187 150 150 94
502 195 162 130 130 81
503 195 163 130 130 81
504 227 189 151 151 94
505 249 207 166 166 104
506 162 135 108 108 68
507 230 191 153 153 96
601 77 64 51 51 32
602 232 194 155 155 97
603 342 285 228 228 143
604 352 294 235 235 147
605 141 117 94 94 59
606 157 131 105 105 65
607 70 59 47 47 29
701 127 106 85 85 53
702 25 20 16 16 10
704 98 82 6666 41
705 76 63 51 51 32
706 212 177 141 141 88
707 167 139 111 111 69
708 473 394 315 315 197
01.01.2010

Vysvětlivky k tabulce:

01.01.2010
Odbornost odbornost, ve které je OD vykazován
agreg A body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E
01.01.2010

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

01.01.2013

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

01.01.2010

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

01.01.2010

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

01.01.2010

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

01.01.2010

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

01.01.2010

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

01.01.2010

5. HODNOTY OD

01.01.2010

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

01.01.2010
OD body A body B body C body D Body E
00001 933 778 622 622 389
00002 942 785 628 628 393
00003 1108 923 738 738 461
00006 1298 1082 865 865 541
00010 1197 998 798 798 499
01.01.2010

Pásma sestupu:

01.01.2010

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

01.01.2010

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

01.01.2015
OD body
00005 498
00011 3 656
00012 781
00021 661
00022 655
00023 556
00024 556
00025 2 542
00026 792
00027 655
00028 556
00029 556
00030 1004
00031 79
00032 79
00040 656
00041 175
00042 87
00051 31 872
00052 27 872
00053 23 872
00055 11 803
00057 6 582
00058 5 382
00061 25 872
00062 32 084
00065 14 723
00068 6 754
00071 28 871
00072 24 641
00075 13 578
00078 6 218
00080 6 476
00082 5 987
000854 059
00098 0
00099 0
01.01.2010

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

01.01.2010

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

01.01.2010

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

01.01.2010
Obor SDH O-O+
alergologie a klinická imunologie 13 2 2
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO) 6 2 2
dermatovenerologie 18 2 2
fomatrie 19 2 2
rehabilitační a fyzikální medicína 23 5 5
geriatrie 24 3 3
gynekologie a porodnictví 7 1 1
chirurgie 9 2 2
vnitřní lékařství 12 3 2
kardiochirurgie 8 1 8
kardiologie 8 1 1
klinická hematologie 14 4 4
klinická onkologie 12 2 12
neurochirurgie 11 2 2
neurologie 14 4 4
nukleární medicína 11 2 2
oftalmologie 8 2 1
ortopedická protetika 19 3 3
ortopedie 12 3 2
otorinolaryngologie a audiologie 6 1 1
dětské lékařství 7 2 2
plastická chirurgie 10 3 2
popáleninová medicína 14 2 2
infekční lékařství 11 3 3
psychiatrie 30 7 5
radiační onkologie 15 2 6
revmatologie 26 7 5
stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie 81 1
pneumologie a ftizeologie 19 6 4
úrazová chirurgie 9 2 2
urologie 9 3 2
01.01.2010

Vysvětlivky k tabulce:

01.01.2010
SDH průměrná délka hospitalizace
O- maximální povolená odchylka směrem dolů
O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru
01.01.2013

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

01.01.2010

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

01.01.2010

6.2 Počty OD jednotlivých typů

01.01.2010

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

01.01.2010
SDH A B C D
3 1 1 1 3
4 2 1 1 4
5 2 1 2 5
6 2 2 2 6
7 3 2 2 7
8 3 2 3 8
9 3 3 3 9
10 4 3 3 10
11 4 3 4 11
12 4 4 4 12
13 5 4 4 13
14 5 4 5 14
15 5 5 5 15
16 6 5 5 16
17 6 5 6 17
18 6 6 6 18
19 7 6 6 19
20 7 6 7 20
01.01.2010

Vysvětlivky k tabulce:

01.01.2010
SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech
A počet OD typu A
B počet OD typu B
C počet OD typu C
D počet OD typu D
01.01.2010

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

01.01.2010

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

01.01.2013

Na základě smlouvy mezi poskytovatelem lůžkové péče a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

01.01.2012

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

01.01.2012

7.1 Obsah resuscitační a intenzívní péče

01.01.2010

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

01.01.2012

7.1.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

01.01.2010

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

01.01.2010

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

01.01.2010

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

01.01.2010

1. invazivní monitorování

01.01.2010

2. umělá plicní ventilace

01.01.2012

7.1.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

01.01.2010

Jedná se o OD 00055 a 00065.

01.01.2010

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

01.01.2010

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

01.01.2010

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

01.01.2010

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

01.01.2010

3. speciální dokumentace

01.01.2012

7.1.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

01.01.2010

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

01.01.2010

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

01.01.2010

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

01.01.2010

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

01.01.2010

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

01.01.2010

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

01.01.2010

4. nitrožilní infúzní léčba

01.01.2010

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

01.01.2012

7.1.4 Obligatorní obsah OD resuscitační neonatologické péče

01.01.2010

Jedná se o OD 00071 a 00072. Obligatorním obsahem OD 00071 je:

01.01.2010

1. ventilační podpora

01.01.2010

2. invazivní monitorování

01.01.2010

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostrilami nebo maskou

01.01.2010

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

01.01.2010

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

01.01.2010

1. ventilační podpora

01.01.2010

2. neinvazivní monitorování

01.01.2010

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostilami nebo maskou

01.01.2010

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

01.01.2012

7.1.5 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče vyššího stupně

01.01.2010

Jedná se o OD 00075. Obligatorním obsahem OD 00075 je:

01.01.2010

1. trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace

01.01.2010

2. opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostření

01.01.2010

3. kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou

01.01.2010

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

01.01.2012

7.1.6 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče nižšího stupně

01.01.2010

Jedná se o OD 00078.

01.01.2010

Obligatorním obsahem OD 00078 je:

01.01.2010

1. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

01.01.2010

2. kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa

01.01.2010

3. termomanagement

01.01.2010

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

01.01.2015

7.1.7. Obligatorní obsah OD zvýšené psychiatrické péče

01.01.2015

Jedná se o OD 00085.

01.01.2015

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

01.01.2015

1. Trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně 3 pacienti na pokoji.

01.01.2015

2. Neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace.

01.01.2015

OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.

01.01.2010

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

01.01.2010

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

01.01.2010

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

01.01.2013

9. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

01.01.2010

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

01.01.2010

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

01.01.2010

„A - pouze ambulantně“

01.01.2010

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

01.01.2010

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

01.01.2010

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

01.01.2010

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

01.01.2010

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

01.01.2010

1. Drenáž hrudníku

01.01.2010

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

01.01.2010

3. Endotracheální odsávání

01.01.2010

4. Enterální výživa

01.01.2010

5. Forsírovaná diuréza

01.01.2010

6. Invazívní monitorování

01.01.2010

7. Kanylace centrální žíly

01.01.2010

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

01.01.2010

9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

01.01.2010

10. Kardioverse

01.01.2010

11. Komplexní metabolické sledování

01.01.2010

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

01.01.2010

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

01.01.2010

14. Oxygenoterapie

01.01.2010

15. Pulzní oxymetrie

01.01.2010

16. Punkce hrudníku

01.01.2010

17. Punkce perikardu

01.01.2010

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

01.01.2010

19. Terapeutická laváž GIT

01.01.2010

20. Udržování tělesné teploty

01.01.2010

21. Zavedení gastrické sondy

01.01.2010

22. Zavedení intrajejunální sondy.

01.01.2010

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

01.01.2010

24. Zavedení močového katétru

01.01.2010

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

01.01.2010

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

01.01.2010

1. Kardiopulmonální resuscitace

01.01.2010

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

01.01.2010

3. Tracheostomie

01.01.2010

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

01.01.2010

5. Akutní peritoneální dialýza

01.01.2010

6. Akutní hemodialýza

01.01.2010

7. Chronická hemodialýza

01.01.2010

8. Hemofiltrace

01.01.2010

9. Hemodiafiltrace

01.01.2010

10. Bezacetátová biofiltrace

01.01.2010

11. Plazmaferéza membránová

01.01.2010

12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

01.01.2010

13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

01.01.2010

14. Výkony:

01.01.2010

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

01.01.2010

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

01.01.2010

Transplantace allogenní kostní dřeně

01.01.2010

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

01.01.2010

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů

01.01.2010

16. Převaz rány metodou VAC.

01.01.2014

17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.

01.01.2016

18. Eliminační metoda pro náhradu funkce akutně selhávajících jater.

01.01.2016

19. Urgentní rigidní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

01.01.2016

20. Urgentní flexibilní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

01.01.2016

21. Multimodální 24hodinová neuromonitorace.

01.01.2016

22. Trombelastogram.

01.01.2013

10. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

01.01.2013

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného poskytovatele lůžkové péče dle Kapitoly 7.

01.01.2013

U poskytovatelů ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému poskytovateli poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

01.01.2010

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H“, „SH“, pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

01.01.2010

Kapitola 6

01.01.2010

Kategorie pacienta v ústavní péči

01.01.2010

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

01.01.2010

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

01.01.2010

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

01.01.2010

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

01.01.2010

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku a resuscitační nebo intenzívní péče.

01.01.2013

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, poskytovatel nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče.

01.01.2010

Hodnota kategorií pacienta:

01.01.2013
kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči pacient ve stabilizovaném psychickém stavu dítě nad 10 let
275pacient částečně soběstačnýpacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku pacient vykazující mírné příznaky duševní poruchy, spolupracujícídítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient nebo pacient vykazující středně těžké příznaky duševní poruchy vyžadující zvýšený dohled, případně přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidněnídítě od 2 do 6 let
4225 pacient imobilnílucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech pacient vykazující příznaky závažné duševní poruchy vyžadující omezení pohybu a farmakologické zklidněnídítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu, pacient vykazující příznaky těžké duševní poruchy, nebezpečný sobě či okolí, vyžadující trvalý ošetřovatelský dohled, případně použití omezovačích prostředků intenzívní psychiatrické péče
01.01.2010

Kapitola 7

01.01.2010

Úhrada nepřímých nákladů

01.01.2013

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů přepravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

01.01.2013

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

01.01.2010

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

01.01.2010

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

01.01.2015

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoelimmační metody), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,01 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,53 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,61 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,42 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,25 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,86 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 919, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,2 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2016

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,78 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

01.01.2015

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

01.01.2015

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

01.01.2015

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

01.01.2016

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 30,27 - 98,33.

01.01.2015

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

01.01.2015

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

01.01.2016

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče., tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 181,52 bodu.

01.01.2015

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400%.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30%.

01.01.2010

3. Obsah režie

01.01.2010

V režii je zahrnuto:

01.01.2010

Spotřeba materiálu:

01.01.2010

palivo

01.01.2010

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,

01.01.2010

zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

01.01.2010

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

01.01.2010

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

01.01.2010

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebované v některých výkonech

01.01.2010

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

01.01.2010

prádlo

01.01.2010

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

01.01.2010

drobný hmotný investiční majetek

01.01.2010

knihy a učební pomůcky

01.01.2010

Spotřeba energie:

01.01.2010

elektrická energie

01.01.2010

voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)

01.01.2010

pára

01.01.2010

plyn

01.01.2010

Služby:

01.01.2010

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

01.01.2010

cestovné zaměstnanců

01.01.2010

náklady na reprezentaci

01.01.2010

dopravné

01.01.2010

nájemné

01.01.2010

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

01.01.2010

dodavatelské praní prádla

01.01.2010

dodavatelský úklid

01.01.2010

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

01.01.2010

software

01.01.2010

ostatní služby

01.01.2010

Osobní náklady:

01.01.2010

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

01.01.2010

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

01.01.2013

pojistné na veřejné zdravotní pojištění mimo pojistné na veřejné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

01.01.2010

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

01.01.2010

Daně

01.01.2010

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

01.01.2010

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

01.01.2010

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

01.01.2013

Kapitola 8

01.01.2013

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

01.01.2013

1. PŘEPRAVA

01.01.2013

Přepravou se rozumí součást zdravotních služeb, která je poskytována poskytovatelem zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), zdravotnické dopravní služby (dále ZDS), přepravy pacientů neodkladné péče (dále jen PPNP) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

01.01.2013

1.1 Přeprava zahrnuje

01.01.2013

1. přepravu pacientů

01.01.2013

2. přepravu doprovodů pacientů

01.01.2013

3. přepravu infekčních pacientů

01.01.2013

4. jízdy vozidly ZZS

01.01.2013

5. jízdy vozidly PPNP

01.01.2013

6. přepravu patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

01.01.2013

7. leteckou přepravu

01.01.2013

8. přepravu k pitvě a z pitvy

01.01.2013

9. přepravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

01.01.2013

10. přepravu lékařů při lékařské pohotovostní službě

01.01.2013

11. přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

01.01.2013

1.1.1 Přeprava pacientů

01.01.2013

Přepravou pacienta se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb nebo k poskytovateli hrazených služeb k ošetření, vyšetření nebo léčení a zpět do vlastního sociálního prostředí.

01.01.2013

1.1.2 Přeprava doprovodů pacientů

01.01.2013

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

01.01.2013

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

01.01.2013

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

01.01.2013

1.1.3 Přeprava infekčních pacientů

01.01.2013

Přepravou infekčních pacientů se rozumí přeprava pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděná za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

01.01.2013

1.1.4 Sekundární přeprava

01.01.2013

Sekundární přepravou se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb příslušnou ZDS nebo přeprava pacienta mezi smluvními poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy příslušnou PPNP k takovému smluvnímu poskytovateli, který disponuje personálním zabezpečením, technickým a věcným vybavením potřebným k zajištění dalších hrazených služeb.

01.01.2013

1.1.5 Přeprava pacientů ZZS

01.01.2013

Přepravou pacientů ZZS se rozumí přeprava výjezdové skupiny ZZS k pacientovi a přeprava pacienta za podmínek soustavného poskytování přednemocniční neodkladné péče.

01.01.2013

1.1.6 Přeprava pacientů PPNP

01.01.2013

Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy.

01.01.2013

1.1.7 Letecká přeprava

01.01.2013

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékařem.

01.01.2013

1.1.8 Přeprava k pitvě a z pitvy

01.01.2013

Přeprava k pitvě a z pitvy se vykazuje výkonem přepravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

01.01.2013

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

01.01.2013

1. příjem požadavku

01.01.2013

2. zpracování a třídění informací

01.01.2013

3. zadání realizace posádce vozidla

01.01.2013

4. jízda k pacientovi a k zemřelému při přepravě k pitvě a z pitvy

01.01.2013

5. odborné naložení pacienta a jeho přeprava ke smluvnímu poskytovateli, popřípadě do místa určení

01.01.2013

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu přepravy

01.01.2013

7. průběžná komunikace s dispečinkem, předání pacienta smluvnímu poskytovateli, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení, odborné vyložení pacienta

01.01.2013

8. návrat na stanoviště

01.01.2013

9. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

01.01.2013

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

01.01.2013

Výkony přepravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech přeprav na jednoho pacienta.

01.01.2013

2.1 Přeprava pacientů

01.01.2013

2.1.1. ZDS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

01.01.2013

2.1.2. Přeprava pacientů provedená ZDS krajských měst může být hrazena paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1-30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

01.01.2013

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

01.01.2013

Na základě smlouvy mezi smluvním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze přepravu hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

01.01.2013

2.2 Přeprava infekčních pacientů

01.01.2013

ZDS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

01.01.2013

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

01.01.2013

2.3 Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidly při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidly při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

01.01.2013

V režimu jízdy vozidla ZZS, jízdy vozidla PPNP, jízdy vozidla patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy vozidla zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

01.01.2013

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS, jízda PPNP, jízda vozidla při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidla při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidla při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

01.01.2013

V dopravních výkonech jízda vozidly ZZS, jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností za 1 km (případně zajeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

01.01.2013

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

01.01.2013

Ve všech případech mimo přepravy pacientů včetně infekčních a přepravy k pitvě a z pitvy vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k další přepravě.

01.01.2013

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

01.01.2013

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

01.01.2013

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv s poskytovateli mohou dohodnout:

01.01.2013

a) Individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

01.01.2013

b) Zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel ZDS nebo jejich ekonomický provoz.

01.01.2013

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÝCH SLUŽEB

01.01.2013

Přeprava pojištěnce soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu přepravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Soukromý vůz musí být řízen jinou osobou, než které ošetřující lékař přepravu soukromým vozidlem schválil. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

01.01.2013

Úhrada je provedena pojištěnci, kterému byla přeprava soukromým vozidlem schválena, a to pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální přepravy.

01.01.2013

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

01.01.2013

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu přepravy poskytovateli, který hrazené služby v návštěvní službě poskytl.

01.01.2013

Zdravotní pojišťovna a poskytovatel mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

01.01.2013

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytovaných služeb.

01.01.2013

6. JINÉ FORMY PŘEPRAVY

01.01.2013

Jiné formy přepravy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

01.01.2016

7. VÝKONY PŘEPRAVY

01.01.2016
číslo výkonuNázev výkonubody/1 km
Popis výkonu
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,36
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,57
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem5,75
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,51
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,84
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,21
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,57
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km10,07
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,33
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,80
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby41,79
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,79
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému31,80
77Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče40,57
80Přeprava infekčního pacienta28,47
01.01.2016

Kapitola 9

01.01.2016

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů

01.01.2016

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen „navýšení“).

01.01.2016

Navýšení uhradí zdravotní pojišťovna na základě času nositelů výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého vykázaného výkonu.

01.01.2016

Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1. Navýšení se zaokrouhluje na celé body a přičítá k přímým nákladům výkonu.

01.01.2016
n
Navýšení =Ii * MSi * ČASl * 0,1
i=1
01.01.2016

kde:

01.01.2016

i nositel výkonu

01.01.2016

n počet nositelů výkonu

01.01.2016

Ii hodnota indexu nositele i

01.01.2016

MSi minutová sazba nositele i

01.01.2016

ČASi čas nositele i

01.01.2016

Minutová sazba nositelů LI, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 se pro účely navýšení stanovuje na 2,216 bodu. Minutová sazba nositelů S1, S2 a S3 se pro účely navýšení stanovuje na 1,32 bodu.

01.01.2010

2. Seznam zdravotních výkonů

01.01.2013

Kapitola 001 - všeobecné praktické lékařství

01.01.2013

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01.01.2013
Preventivní prohlídka.
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 318
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 124
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

01.01.2013

Nutný zápis o konsultaci ve zdravotické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

01.01.2013

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

01.01.2013

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

01.01.2013

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.

01.01.2013

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 60
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2013

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

01.01.2013

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

01.01.2013

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2013

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

01.01.2013

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

01.01.2013

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2013

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

01.01.2013

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

01.01.2013

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2014

01201 PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01.01.2014

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 4/1 rok

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 30

01.01.2014

body: 233

01.01.2014
NositelINDXČas
L3330
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2013

01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

01.01.2013

Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetů. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 2
body: 12
NositelINDXČas
S222
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

01.01.2013

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 163
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

01445 STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 5
Body: 139
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2016
15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENI VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Kategorie P - hrazen plně
OF 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 118
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2016
15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Kategorie P - hrazen plně
OF 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 118
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2010

Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost

01.01.2014

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 den

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 70

01.01.2014

body: 551

01.01.2014
NositelINDXČas
L3370
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2014

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

01.01.2014

Preventivní prohlídka.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 den

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 50

01.01.2014

body: 396

01.01.2014
NositelINDXČas
L3350
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2014

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 den

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 25

01.01.2014

body: 202

01.01.2014
NositelINDXČas
L3325
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2014

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 den

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 20

01.01.2014

body: 159

01.01.2014
NositelINDXČas
L3320
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2013

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

01.01.2013
Preventivní prohlídka.
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 318
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 124
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02100 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

01.01.2013

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15
Body: 126
Nositel INDX Čas
L3 3 15
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02105 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

01.01.2013

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15
Body: 126
Nositel INDX Čas
L3 3 15
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2013

02125 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

01.01.2013

Pro případy, kdy očkování včetně očkovací látky je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15
Body: 126
Nositel INDX Čas
L3 3 15
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2013

02130 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

01.01.2013

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 126
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

01.01.2013

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 143
NositelINDXČas
S2260
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

02210 ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

01.01.2013

Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 69
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2016
02220 RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Střep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 125
NositelINDXČas
L335
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2013

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

01.01.2013

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 86
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

Kapitola 014 - klinická stomatologie

01.01.2013

04010 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

01.01.2013

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.

01.01.2013
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 180
Nositel INDX Čas
L2 2 45
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

01.01.2013

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 140
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

01.01.2013

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 41
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

01.01.2010

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

01.01.2010

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 7
body: 55
NositelINDXČas
L337
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

01.01.2010

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

01.01.2010

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

01.01.2010

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

01.01.2010

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

01.01.2010

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 63
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04051 KYRETÁŽ - NA ZUB

01.01.2010

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

01.01.2010
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.

01.01.2010

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 623
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

01.01.2010

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

01.01.2010

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

01.01.2010

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04110 INTRAORÁLNÍ RTG

01.01.2010

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 42
NositelINDXČas
L228
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

01.01.2010

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 147
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

01.01.2010

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/půl roku
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 286
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

01.01.2010

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 169
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

01.01.2010

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

01.01.2010

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku Ibi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 171
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 243
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 329
NositelINDXČas
L2255
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD. MATERIÁL

01.01.2010

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 284
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 196
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 288
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 315
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

01.01.2010

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 205
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

01.01.2010

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1× na zub. Nutná RTG dokumentace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 207
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

01.01.2010

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 257
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04310 APEXIFIKACE

01.01.2010

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1× na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 193
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

01.01.2010

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 286
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

01.01.2010

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 196
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

01.01.2010

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 74
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

01.01.2010

Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 54
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

01.01.2010

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 32
NositelINDXČas
L228
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

01.01.2010

Ošetření akutních parodontálních lézí.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

01.01.2010

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 162
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

01.01.2010

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 275
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

01.01.2010

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.

01.01.2010

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

01.01.2010

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 355
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04506 ARTIKULACE CHRUPU

01.01.2010

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

01.01.2010
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1501
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

01.01.2010

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 × v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 5/10 dnů
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

01.01.2010

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

01.01.2010

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 75
body: 605
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

01.01.2010

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1× v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 86
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

01.01.2010

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 100
body: 857
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

01.01.2010

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1016
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

01.01.2010

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 191
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

01.01.2010

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

01.01.2010

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 118
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

01.01.2010

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

01.01.2010

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 160
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

01.01.2010

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

01.01.2010

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 82
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

01.01.2010

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 261
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

01.01.2010

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 517
NositelINDXČas
L22115
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

01.01.2010

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 160
body: 1310
NositelINDXČas
L33160
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

01.01.2010

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB

01.01.2010

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

01.01.2010

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 návštěvu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 84
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

01.01.2010

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 160
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

01.01.2010

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 946
NositelINDXČas
L33115
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

01.01.2010

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 85
body: 708
NositelINDXČas
L3385
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04760 ANTROTOMIE

01.01.2010

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 541
NositelINDXČas
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

01.01.2010

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 108
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04801 ZEVNÍ INCISE

01.01.2010

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 477
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

01.01.2010

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 367
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

01.01.2010

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 408
NositelINDXČas
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

01.01.2010

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 85
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

01.01.2010

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 139
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

01.01.2010

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 749
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

01.01.2010

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 150
body: 1229
NositelINDXČas
L33150
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

01.01.2010

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

01.01.2010
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 132
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04820 DEKAPSULACE

01.01.2010

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 114
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04821 PATEFAKCE

01.01.2010

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp plastika měkkých tkání, sutura.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 285
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04822 TUNELIZACE

01.01.2010

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 105
body: 472
NositelINDXČas
L22105
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

01.01.2010

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti, excize penkoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod), sutura. Ev použití zámku se účtuje zvlášť.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 140
body: 1146
NositelINDXČas
L33140
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

01.01.2010

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 590
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

01.01.2010

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 194
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

01.01.2010

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 352
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

01.01.2010

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 205
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

01.01.2010

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 202
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

01.01.2010

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč retní červeně.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 661
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

01.01.2010

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 645
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

01.01.2010

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 470
NositelINDXČas
L3355
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

01.01.2010

Mobilizace a plastická úprava mukopenostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 989
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT

01.01.2010

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 369
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

01.01.2010

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 752
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

01.01.2010

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 269
NositelINDXČas
L2255
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

01.01.2010

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1019
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

01.01.2010

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 985
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

01.01.2010

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 179
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

01.01.2010

Excise, toaleta, sutura rány.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 344
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

01.01.2010

Excise, toaleta, sutura rány.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 673
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

01.01.2010

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 515
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

01.01.2010

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 517
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

01.01.2010

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 486
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ

01.01.2010

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

01.01.2010

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII

01.01.2010

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 15/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

01.01.2010

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 101
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

01.01.2010

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 95
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

01.01.2010

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 173
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

01.01.2010

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 015 - ortodoncie

01.01.2010

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

01.01.2010

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 × za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 156
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

01.01.2010

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

01.01.2010

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

01.01.2010

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1 × za 3 roky.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

01.01.2010

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

01.01.2010

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 520
NositelINDXCas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

01.01.2010

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 257
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

01.01.2010

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 197
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

01.01.2010

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 389
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

01.01.2010

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 234
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

01.01.2010

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 278
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

01.01.2010

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

01.01.2010

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB

01.01.2010

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 131
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB

01.01.2010

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 66
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 101 - vnitřní lékařství - interna

01.01.2013

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3340
OMbez omezení
Čas výkonu40ZUMne
Body318ZULPne
01.01.2015

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3320
OMbez omezení
Čas výkonu20ZUMne
Body159ZULPne
01.01.2014

11024 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

01.01.2014

Vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele. Všechna doplňková vyšetření indikuje a zhodnotí internista.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 den

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 60

01.01.2014

body: 473

01.01.2014
NositelINDXČas
L3360
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2014

11025 SUPERKONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2014

Celkové zhodnocení vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele odeslaného k vyšetření bez jednoznačné diagnózy.

01.01.2014

Odpovídá obsahu konziliárního vyšetření.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 den

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 60

01.01.2014

body: 473

01.01.2014
NositelINDXČas
L3360
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2010

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

01.01.2010

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 44
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

11112 MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ PULZOVÉ VLNY

01.01.2015

Měří se vzdálenost na povrchu těla mezi karotickým pulzem a pulzem na stehenní tepně a speciálním přístrojem se změří časový posun pulzové vlny mezi oběma místy. Čím vyšší je rychlost, tím tužší je aorta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body97ZULPne
01.01.2010

11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

01.01.2010

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 68
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

01.01.2010

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 83
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11210 MONITOROVÁNI EKG - MIMO JIP

01.01.2010

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 43
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

01.01.2010

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1361
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

01.01.2010

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 159
NositelINDXČas
L1140
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

01.01.2010

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 184
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

01.01.2010

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 48
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

01.01.2010

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 193
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

01.01.2010

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 173
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

01.01.2010

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 384
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

01.01.2010

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 339
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

11511 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

01.01.2010

Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění (včetně dopravy) těchto pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

01.01.2010

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 0
body: 3586
ZUM: ano
ZULP: ne

01.01.2015

11512 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNA VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ SPECIÁLNÍ MOBILNÍ PUMPOU

01.01.2015

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání parenterální výživy aplikované speciální mobilní pumpou pro jednoho pacienta na 1 týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 týden
OMSA
Čas výkonu0ZUMano
Body5200ZULPne
01.01.2010

11513 PUMPOU APLIKOVANÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

01.01.2010

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání enterální výživy aplikované pumpou pro jednoho pacienta na jeden den. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nelze kombinovat s výkonem Parenterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

01.01.2010

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 0
body: 262
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2010

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 453
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 102 - angiologie

01.01.2010

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

12022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2014

12024 MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU

01.01.2014

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

01.01.2014

Indikace k výkonu: 1. angiolog nebo praktický lékař u symptomatického pacienta s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin; 2. praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu; 3. praktický lékař u jím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 1/1 rok

01.01.2014

OM: A - pouze ambulantně

01.01.2014

čas výkonu: 20

01.01.2014

body: 55

01.01.2014
NositelINDXČas
L335
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2015

12026 VYŠETŘENÍ KLAUDIKACNIHO INTERVALU

01.01.2015

Neinvazivní vyšetření zaměřené na určení tolerance zátěže u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou cév dolních končetin, slouží k objektivnímu sledování vývoje nemoci a k zhodnocení efektu konzervativní, endovaskulární či cévně chirurgické léčby.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 rokL335
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body52ZULPne
01.01.2010

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

01.01.2010

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

01.01.2010

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

12210 KAPILAROSKOPIE

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

01.01.2010

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

01.01.2013
Kategorie P - hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 135
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2016
12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)
Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 6/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 150
Body 331
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ano
01.01.2016
12235 PLETYSMOGRAFIE TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn. Zejména je používána digitální, volumová, straingauge či air pletysmografie. Maximální počet opakování - tepenný systém 3x, žilní systém 4x. Vyšetření tepenného i žilního systému lze kombinovat v jednom dni.
Kategorie P - hrazen plně
OF 7/1 den, 45/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 92
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2015

12240 LASEROVÉ ZOBRAZENÍ A MĚŘENÍ MIKROVASKULÁRNÍ PERFUSE

01.01.2015

Plošné měření perfuse a parametrů mikrocirkulace tkáně v reálném čase, založené na registraci a analýze odraženého laserového paprsku. Záznam je prováděn v klidu a po aplikaci některého z provokačních faktorů - chladu, tepla, okluze kompresní manžetou nebo aplikací farmaka lokálně či systémově.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 12/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu35ZUMne
Body215ZULPne
01.01.2016
12260 TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ TEPEN Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující anatomické zhodnocení patologií v definovaných oblastech tepenného systému. Maximální počet opakování - extrakraniální tepny krku 3x, aortální oblouk aorty a jejich větví 2x, tepny horních končetin 2x, abdominální aorta a viscerální tepny 3x, renální tepny 3x, tepny dolních končetin 4x, jedna anatomická oblast cévy 1x, pseudoaneurysma tepny s manuální kompresí sondou 5x, hemodialyzační A-V zkrat 3x. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 8/1 den, 30/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 120
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2016
12261 TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující zhodnocení patologie jednotlivých oblastí žilního systému. Maximální počet opakování - povrchové žíly 4x, hluboké žíly 3x, dolní dutá žíla 1x. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 7/1 den, 30/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 120
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2010

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN

01.01.2010

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 548
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

Kapitola 103 - diabetologie

01.01.2013

13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

13024 VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

01.01.2015

Vyšetření rizikových faktorů syndromu diabetické nohy - poruchy citlivosti nohou monofilamenty a ladičkou nebo obdobnou metodou, zvýšené kožní teploty na nohou a zhodnocení obuvi pacienta z hlediska zásad vhodné obuvi pro diabetiky. Indikace: pacienti s diabetem a vaskulárními komplikacemi (nefropatie, retinopatie, ICHDK, suspektní neuropatie) nebo se zvýšeným rizikem těchto komplikací (HbA1C nad 5,3 % dle IFCC norem).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne
01.01.2015

13026 VYHODNOCENÍ GLYKEMICKŹCH PROFILŮ Z GLUKOMETRU POMOCÍ POČÍTAČE

01.01.2015

Grafy zobrazují dlouhodobou distribuci glykémií přesahující normální hodnoty i hypoglykémie. Na jejich základě je možné indikovat léčebná opatření.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne
01.01.2010

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

01.01.2010

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetu, cíle léčby diabetu. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5× v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)

01.01.2010

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 247
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

13065 MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

01.01.2010

Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografií, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetu: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 630
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

13071 LARVÁLNÍ LÉČBA RAN

01.01.2010

Pro nekrotické nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 končetina/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 389
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

13075 KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE POMOCÍ SENZORU

01.01.2010

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím specielního senzoru v průběhu 3-7 dní, která je v úzké korelaci s aktuálními hodnotami glykémie, vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a terapie diabetika. Výkon se provádí zpravidla při syndromu nerozpoznáváni hypoglykémií u pacientů léčených inzulínem a při neuspokojivé kompenzaci diabetu i při léčbě inzulínovou pumpou (HbAlc nad 5,3%)

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1863
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 104 - endokrinologie

01.01.2013

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

01.01.2010

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 67
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 23
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

14220 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, ÚTVARŮ V OBLASTI KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU

01.01.2015

Invazivní odběr tkáně tenkou jehlou z patologických útvarů štítné žlázy, útvarů na krku a hlavě pod sonografickou kontrolou k cytologickému vyšetření a stanovení dalšího diagnosticko - terapeutického postupu.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body347ZULPne
01.01.2010

Kapitola 105 - gastroenterologie

01.01.2013

15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 58
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15130 DIAGNOSTICKÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

01.01.2010

Vyšetření žaludečního chemismu, testy zevní pankreatické funkce, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Výkon - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 183
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

01.01.2010

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 249
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15143 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - KLINICKÁ ČÁST

01.01.2010

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1578
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15160 PH METRIE JÍCNU

01.01.2010

Hodnocení změn acidiity jícnu, dif. dg. bolestí na hrudi. Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 723
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15162 STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE

01.01.2010

Hodnocení motility jícnu a žaludku. Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jícnu a žaludku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 429
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

01.01.2010

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 69
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

01.01.2010

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 68
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

01.01.2010

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotl. orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 647
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 104
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15445 POUŽITÍ VIDEOENDOSKOPU PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT

01.01.2010

Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fibrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tím ke zkvalitnění výkonu. Výkon je pro amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

01.01.2010

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 39
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2010

15470 KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE

01.01.2010

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1336
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 115 - gastroenterologie - skupina 1

01.01.2015

15024 ENDOSKOPICKA SUBMUKOZNI DISEKCE (ESD)

01.01.2015

Snesení povrchové neoplastické léze v trávicí trubici řezem v submukóze s použitím jehlového IT nože nebo jiného typu diatermického nože.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL33150
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu150ZUMano
Body17818ZULPne
01.01.2015

15026 JÍCNOVÁ IMPEDANCE - 24 HODIN

01.01.2015

Vyšetřovací metoda slouží především k diagnostice refluxní choroby jícnu a jejích mimojícnových projevů. Mezi prioritní indikace jícnové impedance řadíme:

01.01.2015

1. pacienty s obrazem refluxní choroby bez makroskopického obrazu esofagitídy a s nejasným nálezem na 24 hodinové pH metrii jícnu,

01.01.2015

2. pacienty s extraesofageální symptomatologií,

01.01.2015

3. pacienty léčené blokátory protonové pumpy,

01.01.2015

4. pediatrické pacienty k objektivizaci vlivu stravovacího režimu na změnu acidity v jícnu,

01.01.2015

5. pacienty před laparoskopickou fundoplikací v případě, kdy nelze vyloučit funkční etiologii obtíží.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40ZUMano
Body359ZULPne
01.01.2015

15028 RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 360

01.01.2015

RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body57755ZULPne
01.01.2015

15030 RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 90

01.01.2015

RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMano
Body1338ZULPne
01.01.2015

15101 KOLONOSKOPIE PRI POZITIVNÍM NALEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ NEGATIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano
01.01.2015

15103 KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ POZITIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano
01.01.2015

15105 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ NEGATIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano
01.01.2015

15107 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano
01.01.2010

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

01.01.2010

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

01.01.2010

Objektivizace funkce análního svěrače a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rekta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 280
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

01.01.2010

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 70
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

01.01.2010

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 421
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

01.01.2010

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 585
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ

01.01.2010

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1478
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15381 TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE

01.01.2010

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 110
body: 2093
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 482
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15402 REKTOSKOPIE

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 79
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15403 KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

01.01.2010

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 605
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15404 TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE

01.01.2010

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 753
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15406 ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA

01.01.2010

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1574
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15408 ANOSKOPIE

01.01.2010

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

01.01.2010

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3502
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT

01.01.2010

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 2083
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

01.01.2010

Vyšetření zobrazující vývodné cesty žlučové a pankreatické zpětnou cestou postupného plnění pomocí endoskopem zavedené kanyly do papila Vateri

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 620
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

01.01.2010

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 343
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 892
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

01.01.2010

Přičti k laparoskopii.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 129
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15473 BALONKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE

01.01.2010

Endoskopické vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 11810
NositelINDXČas
L33120
L11120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15475 ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ

01.01.2010

EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 17339
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

01.01.2010

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 8248
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

01.01.2010

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 1463
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

01.01.2010

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1695
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

01.01.2010

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 434
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

01.01.2010

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1621
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

01.01.2010

Přičti k základnímu výkonu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 545
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

01.01.2010

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 589
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15935 ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

01.01.2010

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 2123
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII

01.01.2010

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1850
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

01.01.2010

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Snesení až tří polypů při jednom výkonu se vykazují jedním kódem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 4339
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

01.01.2010

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 560
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

01.01.2010

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 469
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

01.01.2010

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 858
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

01.01.2010

Přičti k základnímu výkonu

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 205
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15982 SKLEROTISACE HEMOROIDŮ

01.01.2010

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

01.01.2010

Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1695
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU

01.01.2010

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest, nebo odstranění stentu z oblasti GIT. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 330
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU

01.01.2010

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 5059
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

01.01.2010

Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 6695
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

01.01.2010

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 2942
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

01.01.2010

Příčti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 728
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 106 - geriatrie

01.01.2013

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

16022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

01.01.2010

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

01.01.2010

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

Kapitola 116 - medicína dlouhodobé péče

01.01.2015

16024 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
01.01.2015

16028 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PEČE

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/3 měsíce, při každé jiné akutní diagnózeL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
01.01.2015

16030 KONTROLNÍ VYŠETŘENI SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 měsícL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne
01.01.2015

16032 EVALUACE STAVU PACIENTA S OHLEDEM NA GERIATRICKÉ SYNDROMY

01.01.2015

Posouzení stavu pacienta ohroženého či manifestujícího významnými geriatrickými syndromy (křehkost, instabilita s pády, sarkopenie, kognitivní porucha akutní či chronická, deprese a ztráta motivace) prostřednictvím standardizovaných testů užívaných v geriatrii a medicíně dlouhodobé péče. Při provedení výkonu v ambulanci hrazen 1x za 3 měsíce, v rámci lůžkové péče hrazen při přijetí a propuštění.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne
01.01.2015

16034 STANOVENÍ KOMPLEXNÍHO PLÁNU LÉČBY ODBORNÍKEM MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE (KONFERENCE DLOUHODOBÉ PÉČE)

01.01.2015

Odborník medicíny dlouhodobé péče na základě zjištěných skutečností při společné konferenci odborníků komplexně zhodnotí aktuální stav chronicky nemocného pacienta. S ohledem na jeho onemocnění, rychlost progrese stavu stanoví pravděpodobnou zdravotní a životní prognózu. Navrhne komplex zdravotní, ošetřovatelské, rehabilitační péče a režimových opatření jako optimální způsob dlouhodobého řešení jeho zdravotní a životní situace, vedoucí ke stabilizaci stavu a minimalizaci důsledků chronického onemocnění (soběstačnost pacienta).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 čtvrtletí; při propuštění z hospitalizaceL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne
01.01.2010

Kapitola 107 - kardiologie

01.01.2013

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

17022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2016
17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 10
Body 103
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
01.01.2010

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 451
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

01.01.2010

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 334
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2014

17129 NEINVAZIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

01.01.2014

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu krevního tlaku. (Měřič obsazen 24,5 hod). Pro odbornost 001 je stanoveno OF 2/1 rok.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 4/1 rok

01.01.2014

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

01.01.2014

čas výkonu: 50

01.01.2014

body: 186

01.01.2014
NositelINDXČas
L3310
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2010

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

01.01.2010

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 469
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

17223 STANOVENÍ, VEDENÍ, KONTROLA A VYHODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA PŘÍSTROJÍCH V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI

01.01.2015

Kardiolog se zdravotní sestrou napojí nemocného prostřednictvím elektrod k rehabilitačnímu systému, zhodnotí klidový EKG záznam, změří krevní tlak a zahájí řízenou kardiorehabilitaci na přístroji, průběžně monitoruje EKG záznam, tepovou frekvenci, arytmie, ischemické změny, jsou registrovány změny tlaku a respirace. Test končí opětovným závěrečným hodnocením EKG, krevního tlaku, zároveň dosaženého stupně zátěže ve wattech (METS). Na konci je nemocný odpojen od kardiorehabilitačního systému a je určena další fáze rehabilitace.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF20/1 rokL3310
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu45ZUMne
Body129ZULPne
01.01.2010

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

01.01.2010

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 413
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

01.01.2010

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 246
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 768
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

01.01.2010

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
čas výkonu: 30
body: 324
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

01.01.2010

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 553
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2011

17247 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM A IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTEREM - DEFIBRILÁTOREM

01.01.2011

Provedení kontroly stavu a správné funkce kardiostimulátoru nebo defibrilátoru poskytujícího možnost dálkové kontroly systému pomocí zasílání měřených parametrů pomocí mobilního telefonu bez fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty

01.01.2011
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 30
Body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografickým vyšetřením.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 325
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 865
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

01.01.2010

Výkon navazuje na specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na special. echokardiografické vyšetření (17261).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 472
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

01.01.2010

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1652
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

01.01.2010

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1876
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev. mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz, dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 902
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

01.01.2010

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

01.01.2010

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1531
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

01.01.2010

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1733
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

17277 INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Výkon se provádí při katetrizační ablaci - izolace plicních žil (17308), ransseptální punkci v komlikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 10380
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)

01.01.2010

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 292
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

01.01.2010

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 505
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17296 KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM - DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVÝM, S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

01.01.2010

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 695
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL

01.01.2010

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1082
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

01.01.2010

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 216
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 117 - kardiologie - skupina 1

01.01.2010

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ

01.01.2010

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 10384
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)

01.01.2010

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1875
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

01.01.2010

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 477
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU

01.01.2010

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 5362
NositelINDXČas
L33120
L3390
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

01.01.2010

Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 16218
NositelINDXČas
L33240
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 2825
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

01.01.2010

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg. léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg. léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 10464
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

01.01.2010

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 8615
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)

01.01.2010

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin. / rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor. / rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 865
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ 3D MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

01.01.2010

3D mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u flutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fokálních tachykadrií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na kód 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se kód 17304. Na výkon navazuje kód 17312. Kód 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 7506
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

01.01.2010

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1777
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

01.01.2010

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 5167
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

01.01.2010

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katétru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3810
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

01.01.2010

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s výjimkou barvivové diluce).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 9006
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

01.01.2010

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1754
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY, ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE NEBO SELEKTIVNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ

01.01.2010

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 13619
NositelINDXČas
L33240
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DOSPĚLÝCH

01.01.2010

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie .

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 39918
NositelINDXČas
L3390
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

01.01.2010

Radiofrekvenční katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení. Pokud je třeba transseptální přístup, přičte se výkon číslo 17304.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 400
body: 15552
NositelINDXČas
L33360
L22360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17314 INTRAKORONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2010

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující pomocí dvojrozměrného UZ vyšetření zobratit morfologii postižení věnčitých tepen včetně stěny cévy. Používá se též ke zhodnocení výsledku PCI. Výkon je zpravidla prováděn k a) posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) u vybraných nemocných k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, c) k diagnostice komplikací koronární angioplastiky v případě nejasného nálezu na koronární angiografii. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 3234
NositelINDXČas
L3330
L2230
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

01.01.2010

Umožňuje velmi přesné posouzení funkční významnosti koronární stenózy u hraničních nálezů, umožňuje bezpečné odložení koronární intervence a dále je vhodné k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a nutnosti implantace koronárního stentu. Výkon je zpravidla prováděn a) k posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, pokud koronární angiografie neposkytuje jednoznačný nález. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 4352
NositelINDXČas
L3330
L2230
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST VÝKON DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)

01.01.2010

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 327
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A ICD - PROSTÁ NEBO S POUŽITÍM RADIOFREKVENCE

01.01.2010

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím (centra pro ICD). Nelze kombinovat s výkonem 55217.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3112
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

01.01.2010

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 4591
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

01.01.2010

Implantace automat, kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 6657
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

01.01.2010

Automat, implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž, komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 3548
NositelINDXČas
L33100
L22100
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

01.01.2010

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 12706
NositelINDXČas
L33300
L33300
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17629 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)

01.01.2010

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 14992
NositelINDXČas
L33360
L33360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU

01.01.2010

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodno- cení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 954
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2015

17697 KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U PACIENTŮ, U KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ PROVÉST STANDARDNÍ CHIRURGICKOU NÁHRADU

01.01.2015

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci. Po predilataci balónkem je implantována biologická chlopeň do aortální pozice. Výkon se provádí pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je průběžné monitorování EKG, měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Nezbytnou součástí je rychlá stimulace komor. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam. Výkon je indikován u nemocných s významnou aortální stenozou, kteří nemohou podstoupit chirurgickou náhradu aortální chlopně, neboje provedení chirurgické náhrady zatíženo vysokým rizikem pro pacienta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL33120
OMS - pouze na specializovaném pracovištiL3345
Čas výkonu120ZUMano
Body11955ZULPano
01.01.2010

17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDI- OGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU

01.01.2010

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 181
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

01.01.2010

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 4684
NositelINDXČas
L3390
L3390
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

01.01.2010

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů” vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 6595
NositelINDXČas
L33120
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

01.01.2010

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 3650
NositelINDXČas
L3360
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

01.01.2010

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2774
NositelINDXČas
L3360
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)

01.01.2010

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 3070
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

01.01.2010

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 12364
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE

01.01.2010

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 7217
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

01.01.2010

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 8917
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

89431 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU)

01.01.2010

Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 6452
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU

01.01.2010

Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumen- tace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 3247
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

89435 PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY

01.01.2010

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balonkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed, formát, dig. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 6873
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

89437 PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TÉŽE TEPNY

01.01.2010

Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit, tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balonků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 8940
NositelINDXČas
L33120
L22120
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

Kapitola 108 - nefrologie

01.01.2013

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

18022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

18024 VYŠETŘENÍ MORFOLOGIE ERYTROCYTŮ V MOČI FÁZOVÝM KONTRASTEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMne
Body133ZULPne
01.01.2015

18026 VYŠETŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A STAVU HYDRATACE

01.01.2015

Diagnostická metoda ke změření tělesného složení z hlediska svalové a tukové hmoty a stavu hydratace u pacientů s akutním či pokročilým chronickým onemocněním ledvin, u pacientů dialyzovaných a u pacientů s multiorgánovým selháním léčených hemoeliminačními metodami.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 24/1 rokL3310
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body184ZULPne
01.01.2015

18028 MĚŘENÍ PRŮTOKU A RECIRKULACE KRVE V CÉVNÍM PŘÍSTUPU PRO DIALÝZU

01.01.2015

Diagnostická metoda ke změření průtoku krve a recirkulace krve v cévním přístupu pro dialýzu.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 den, 12/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu0ZUMne
Body477ZULPne
01.01.2010

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

01.01.2010

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 294
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

01.01.2010

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 143
NositelINDXČas
S2260
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

01.01.2010

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 496
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY

01.01.2010

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 931
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

01.01.2010

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 7052
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)

01.01.2010

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

01.01.2010

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1732
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2010

18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

01.01.2010

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:
1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81
2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)
3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m2
4) kteří mají tělesný povrch > 2 m2
5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stři pacienti, mentálně postižení pacienti)
6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)
7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne
8) děti do 18 let věku

01.01.2010

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 4325
ZUM: ne
ZULP: ne

01.01.2010

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

01.01.2010

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2726
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

01.01.2010

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2586
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2015

18523 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA PROVÁDĚNA MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

01.01.2015

Jde o chronickou hemodialýzu prováděnou buď s denní frekvencí (5x - 7x týdně dle stavu, možností a motivace pacienta) po splnění indikačních kritérií, nebo o chronickou hemodialýzu prováděnou mimo dialyzační centrum s maximální frekvencí 3x týdně u pacientů s pohybovým omezením, kteří jsou léčeni doma, nebo v ústavech sociální péče a dalších zařízeních jako domovy důchodců.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 den, 365/1 rok
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body3797ZULPne
01.01.2015

18524 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO CHRONICKOU HEMODIALÝZOU MIMO HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

01.01.2015

Jde o vyšetření lékařem - nefrologem v nefrologické ambulanci při hemodialyzačním centru u nemocných léčených chronickou hemodialýzou mimo hemodialyzační středisko.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokL3330
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne
01.01.2015

18525 EDUKACE PACIENTA K VÝKONU CHRONICKÉ HEMODIALÝZY PROVÁDĚNÉ MIMO HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

01.01.2015

Edukace pacienta a osoby pečující o pacienta ve specializovaném centru před zahájením výkonu chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko je systematické a strukturované proškolení a trénink v délce 3 týdnů. Výkon je možné vykázat pouze lx při zahájení léčby chronickou hemodialýzou mimo dialyzační středisko.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 21/životL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovištiS3390
Čas výkonu0ZUMne
Body500ZULPne
01.01.2015

18526 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO CHRONICKOU HEMODIALÝZOU PROVÁDĚNOU MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO SESTROU DOMA

01.01.2015

Kontrola nemocného léčeného chronickou hemodialýzou prováděnou mimo dialyzační středisko zdravotní sestrou doma nebo v ústavu sociální péče.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokS3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body113ZULPne
01.01.2015

18529 AKUTNÍ HEMODIALÝZA S POUŽITÍM HCO MEMBRÁNY

01.01.2015

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP, ARO. Je indikována u pacientů s mnohočetným myelomem a dalších diagnóz, při kterých dochází v těle nemocného k hromadění látek s velkou molekulou (v rozsahu molekulových hmotností 20000 až 50000).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OFl/lden,25/lL33120
čtvrtletí, 25/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu480ZUMano
Body2513ZULPano
01.01.2010

18530 HEMOFILTRACE

01.01.2010

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 5412
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18550 HEMODIAFILTRACE

01.01.2010

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 4914
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

01.01.2010

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfúsní kapsle.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1372
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

01.01.2010

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1442
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

01.01.2010

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela výjimečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1827
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2010

Kapitola 109 - revmatologie

01.01.2013

19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

19022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

19210 DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

01.01.2010

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ano
01.01.2015

Kapitola 110 - klinická osteologie

01.01.2015

10021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
01.01.2015

10022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
01.01.2015

10023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne
01.01.2010

Kapitola 201 - rehabilitační a fyzikální medicína

01.01.2013

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2014

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

01.01.2014

Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další.

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 2/1 den 4/1 týden

01.01.2014

OM: bez omezení

01.01.2014

čas výkonu: 15

01.01.2014

body: 118

01.01.2014
NositelINDXČas
L3315
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2014

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

01.01.2014

Kategorie: P - hrazen plně

01.01.2014

OF: 2/1 den 4/1 měsíc

01.01.2014

OM: bez omezení

01.01.2014

čas výkonu: 10

01.01.2014

body: 78

01.01.2014
NositelINDXČas
L3310
01.01.2014

ZUM: ne

01.01.2014

ZULP: ne

01.01.2010

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

01.01.2010

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1× během léčby.

01.01.2010
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 465
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

01.01.2010

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 91
NositelINDXČas
L339
S229
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE

01.01.2010

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 155
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 202 - hematologie

01.01.2013

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE - TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

01.01.2010

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 83
NositelINDXČas
L1110
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

01.01.2010

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

01.01.2010

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

01.01.2010

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

01.01.2010

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 323
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

22121 INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTÁZY

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU

01.01.2010

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1448
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ne
01.01.2010

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

01.01.2010

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 1437
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

01.01.2010

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 11495
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

01.01.2010

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 7146
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

Kapitola 203 - infekční lékařství

01.01.2013

23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2015

23101 KONSULTACE K ANTIINFEKČNÍ LÉČBĚ INFEKCIONISTOU

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body116ZULPne
01.01.2010

Kapitola 204 - tělovýchovné lékařství

01.01.2013

24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

01.01.2013

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

01.01.2013

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

01.01.2013

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

01.01.2010

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 685
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

Kapitola 205 - pneumologie a ftizeologie

01.01.2013

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2013

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

01.01.2013
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 115
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU

01.01.2010

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 32
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

01.01.2010

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 27
NositelINDXČas
S2210
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2015

25136 ZHODNOCENÍ CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU V PRŮBĚHU DIAGNOSTICKÉHO A LÉČEBNÉHO ZÁKROKU (ROSE-RAPID ON-SITE EVALUATION)

01.01.2015

Výkon slouží k rychlé cytodiagnostice materiálu získaného při invazivním diagnostickém a léčebném zákroku (punktáty tkání, orgánů a uzlin, aspiráty, otisky excizí, kartáče), aby bylo zajištěno, že diagnostický zákrok, obvykle v celkové anestesii či analgosedaci, bude výtěžný a případný léčebný zákrok (obvykle resekce nádorů) bude radikální.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 denL338
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body74ZULPne
01.01.2015

25137 POTNÍ TEST: STIMULACE POCENÍ A SBĚR POTU DO KAPILÁRY

01.01.2015

Spočívá (i) ve stimulaci pocení pacienta pomocí pilokarpinové iontoforézy, (ii) v následném sběru potu v místě stimulace a (iii) ve stanovení koncentrace chloridů v potu (tato část je vedena jako samostatný výkon č. 81221).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokS2225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body801ZULPne
01.01.2010

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

01.01.2010

Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1 krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 96
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

01.01.2010

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 142
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

01.01.2010

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 142
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.

01.01.2010

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 3/1 měsíc při zátěžovém testu
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 51
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VÝDECH. VZDUCHU

01.01.2010

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O2, CO2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 237
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

01.01.2010

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci.
Lze kombinovat s kódy: 10004,10016.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 194
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25229 MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH

01.01.2010

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden 3/1 týden při zátěžovém testu
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
01.01.2010

25230 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

01.01.2010

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 34
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ano
01.01.2010

25231 MĚŘENÍ R A W

01.01.2010

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

01.01.2010
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 43
NositelINDXČas