PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 13/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

Částka 4/1998
Platnost od 04.02.1998
Účinnost od 04.02.1998
Zrušeno k 01.01.2003 (119/2002 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.02.199831.12.2002

13

04.02.199831.12.2002

ZÁKON

04.02.199831.12.2002

ze dne 7. ledna 1998,

04.02.199831.12.2002

kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

04.02.199831.12.2002

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.02.199831.12.2002

Čl. I

04.02.199831.12.2002

Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), se mění a doplňuje takto:

04.02.199831.12.2002

1. V § 3 písm. k) se za slovo "rám" vkládají čárka a tato slova: "válec revolveru".

04.02.199831.12.2002

2. V § 16 odst. 1 se slova "stanovenému ověření" nahrazují slovy "posouzení shody".

04.02.199831.12.2002

3. V § 16 odst. 2 se slova "k ověření příslušné státní zkušebně.9)" nahrazují slovy "k posouzení shody podle zvláštního předpisu.7)".

04.02.199831.12.2002

4. Poznámka č. 7) zní:

04.02.199831.12.2002

"7) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".

04.02.199831.12.2002

Poznámka č. 9) se vypouští.

04.02.199831.12.2002

5. V § 16 odst. 3 se slovo "ověřovány" nahrazuje slovem "posuzovány".

04.02.199831.12.2002

6. V § 16 odst. 4 se slova "k ověření příslušné státní zkušebně," nahrazují slovy "k posouzení shody podle zvláštního předpisu,7)".

04.02.199831.12.2002

7. § 17 odst. 1 písm. a) zní:

04.02.199831.12.2002

"a) palné zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 7,5 J, a plynové zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 10 J,".

04.02.199831.12.2002

8. V § 32 odst. 1 se za slova "je oprávněn " vkládají čárka a tato slova: "pokud má platný lovecký lístek,".

04.02.199831.12.2002

9. V § 41 odst. 1 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "pokud tento zákon nestanoví jinak.".

04.02.199831.12.2002

10. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

04.02.199831.12.2002

"(2) Dolní věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupin A, B a C je 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

04.02.199831.12.2002

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

04.02.199831.12.2002

11. V § 41 odst. 5 se slova "2 a 3" nahrazují slovy "3 a 4".

04.02.199831.12.2002

12. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:

04.02.199831.12.2002

"§ 48a

04.02.199831.12.2002

Okresní úřad je povinen neprodleně oznámit okresnímu ředitelství policie odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti.".

04.02.199831.12.2002

13. § 59 zní:

04.02.199831.12.2002

"§ 59

04.02.199831.12.2002

Každý, kdo nabyde vlastnictví ke zbrani a střelivu na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva (§ 58), je povinen nejpozději do pěti dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani a střelivu je trvale vyvézt mimo území České republiky.".

04.02.199831.12.2002

14. § 62 se doplňuje novými odstavci 7 a 8, které znějí:

04.02.199831.12.2002

"(7) Zbrojní průvodní list se vydává na základě písemné žádosti.

04.02.199831.12.2002

(8) V žádosti o vydání zbrojního průvodního listu je žadatel povinen uvést

04.02.199831.12.2002

a) osobní data, číslo cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti, místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a její sídlo,

04.02.199831.12.2002

b) údaje identifikující zbraň [druh, značku výrobce, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně],

04.02.199831.12.2002

c) údaje identifikující střelivo (druh, ráži a množství),

04.02.199831.12.2002

d) údaje o druhu a množství bezdýmného nebo černého prachu,

04.02.199831.12.2002

e) označení místa, ze kterého a do kterého je realizován vývoz a dovoz zbraně a střeliva nebo bezdýmného nebo černého prachu, popřípadě míst, přes která je realizován průvoz zbraně a střeliva nebo bezdýmného nebo černého prachu,

04.02.199831.12.2002

f) osobní data osoby, která bude zbraň, střelivo nebo bezdýmný nebo černý prach přepravovat přes hranice České republiky.".

04.02.199831.12.2002

15. V § 84 písm. g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

04.02.199831.12.2002

"h) zbrojních průvodních listů pro trvalý vývoz a trvalý dovoz.".

04.02.199831.12.2002

16. Za § 84 se vkládá nový § 84a, který zní:

04.02.199831.12.2002

"§ 84a

04.02.199831.12.2002

Ministerstvo vnitra a Policie České republiky poskytují údaje z evidencí vedených podle tohoto zákona příslušným státním orgánům, jen je-li to potřebné pro plnění jejich úkolů podle zvláštního zákona, a příslušným orgánům cizích států, jen stanoví-li to mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.".

04.02.199831.12.2002

Čl. II

04.02.199831.12.2002

1. Držitel zbrojního průkazu skupiny C, který nemá ke dni účinnosti tohoto zákona platný lovecký lístek, je oprávněn držet lovecké zbraně, lovecké náboje a jednotlivé díly těchto nábojů po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud se v této lhůtě nestane držitelem platného loveckého lístku, naloží s loveckými zbraněmi, loveckými náboji a jednotlivými díly těchto nábojů, jejichž je držitelem, podle zákona o střelných zbraních.

04.02.199831.12.2002

2. Ten, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona přechovává palnou zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních předpisů nutné povolení a podle tohoto zákona je vyžadován zbrojní průkaz nebo zbrojní oprávnění, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění nejpozději do čtyř měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.


04.02.199831.12.2002

Čl. III

04.02.199831.12.2002

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


04.02.199831.12.2002

Zeman v. r.

04.02.199831.12.2002

Havel v. r.

04.02.199831.12.2002

Tošovský v. r.

Přesunout nahoru