PLUS na zkoušku

Zákon č. 227/1997 Sb.Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Částka 80/1997
Platnost od 24.09.1997
Účinnost od 01.01.1998
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1998

227

01.01.1998

ZÁKON

01.01.1998

ze dne 3. září 1997

01.01.1998

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.1998

(zákon o nadacích a nadačních fondech)

01.01.1998

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1998

ČÁST TŘETÍ

01.01.1998

DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

01.01.1998

§ 29

01.01.1998

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:

01.01.1998

V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:

01.01.1998

"k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a)

01.01.1998

1a) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

01.01.1998

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.1998

DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

01.01.1998

§ 30

01.01.1998

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

01.01.1998

V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

01.01.1998

l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

01.01.1998

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.“.

01.01.1998

ČÁST ŠESTÁ

01.01.1998

DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

01.01.1998

§ 32

01.01.1998

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

01.01.1998

1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,".

01.01.1998

2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:

01.01.1998

"r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57)

01.01.1998

57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

01.01.1998

ČÁST SEDMÁ

01.01.1998

ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 117/1994 SB.

01.01.1998

§ 33

01.01.1998

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:

01.01.1998

V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".


01.01.1998

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.1998

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.01.1998

§ 37

01.01.1998

Účinnost

01.01.1998

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


07.06.2010

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 160/2010 Sb. Čl. XII

07.06.2010

Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


01.01.1998

Zeman v. r.

01.01.1998

Havel v. r.

01.01.1998

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.1998

1) § 18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku.

01.07.2002

1a) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

01.01.1998

2) § 200d občanského soudního řádu.

01.07.2010

2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

01.01.1998

3) § 70 a násl. obchodního zákoníku.

01.07.2002

3a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2004

3b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

07.06.2010

3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.

07.06.2010

3d) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

01.01.1998

4) § 116 občanského zákoníku.

01.01.1998

5) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1998

6) Např. § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

01.01.1998

7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

15.07.2011

8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

15.07.2011

9) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

Přesunout nahoru