PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 209/1997 Sb.Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů

Částka 74/1997
Platnost od 03.09.1997
Účinnost od 01.01.1998
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1998

209

01.01.1998

ZÁKON

01.01.1998

ze dne 31. července 1997

01.01.1998

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů

01.01.1998

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1998

ČÁST DRUHÁ

01.01.1998

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

01.01.1998

§ 15

01.01.1998

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.01.1998

1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.".

01.01.1998

2. V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.1998

"(2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona.".

01.01.1998

§ 16

01.01.1998

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.01.1998

V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.1998

"k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.".

01.01.1998

§ 17

01.01.1998

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

01.01.1998

V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova "státní sociální podpory,44)" vkládají tato slova: "peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona,44a)".

01.01.1998

Poznámka č. 44a) zní:

01.01.1998

"44a) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.“.


01.01.1998

ČÁST TŘETÍ

01.01.1998

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

01.01.1998

§ 18

01.01.1998

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


01.07.2006

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 204/2006 Sb. Čl. II

01.07.2006

Ustanovení § 14b až 14d zákona č. 209/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí při poskytnutí pomoci obětem trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005.


01.01.1998

Zeman v. r.

01.01.1998

Havel v. r.

01.01.1998

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.1998

1) § 9 a 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2006

2) Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.

01.01.1998

3) § 445 až 447 a § 449 odst. 1 občanského zákoníku.

01.01.1998

4) § 448 a § 449 odst. 2 občanského zákoníku.

01.07.2006

5) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2006

6) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2006

7) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2006

8) Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.

01.07.2006

9) Čl. 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Přesunout nahoru