PLUS na zkoušku

Zákon č. 201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/1997
Platnost od 28.08.1997
Účinnost od 01.09.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.1997

201

01.09.1997

ZÁKON

01.09.1997

ze dne 31. července 1997

01.09.1997

o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.09.1997

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.1997

ČÁST PRVNÍ

01.09.1997

PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

01.09.1997

§ 1

01.09.1997

Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.

01.09.1997

§ 2

01.01.2005

(1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat.

01.09.1997

(2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.

01.09.1997

§ 3

01.09.1997

Plat

01.09.1997

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.

01.09.1997

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen "praxe") a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

01.01.2012

(3) Platová základna činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, kterým se stanoví platy soudcům21). Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

01.01.2008

(4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci

01.01.2005
okresního státního
zastupitelství
krajského státního
zastupitelství
vrchního státního
zastupitelství

0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku
1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku
1,14 1,26 1,33 od počátku 9. roku
1,22 1,35 1,47 od počátku 12. roku
1,30 1,44 1,60 od počátku 15. roku
1,35 1,53 1,68 od počátku 18. roku
1,39 1,56 1,72 od počátku 21. roku
1,43 1,59 1,75 od počátku 24. roku
1,46 1,64 1,80 od počátku 27. roku
1,51 1,67 1,84 od počátku 30. roku.
01.01.2008

(5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje

01.01.2005

a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,22 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,25,

01.01.2005

b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,09 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,11,

01.01.2005

c) krajskému státnímu zástupci o 0,40,

01.01.2005

d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0,18,

01.01.2005

e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0,09,

01.01.2005

f) vrchnímu státnímu zástupci o 0,50,

01.01.2005

g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0,26,

01.01.2005

h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0,12,

01.01.2005

i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0,07.

01.01.2008

(6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,84. Platový koeficient se zvyšuje

01.01.2005

a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství o 0,23,

01.01.2005

b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství o 0,15.

01.01.2008

(7) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,71.

01.01.2008

(8) Náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží plat určený z platové základny koeficientem ve výši 2,27.

01.01.2010

(9) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat státního zástupce 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. LI zákona č. 261/2007 Sb.

01.01.2011

§ 3a

01.01.2011

Platová základna v roce 2011

01.01.2011

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna 46557 Kč.

01.09.1997

§ 4

01.09.1997

Plat při zastupování

01.01.2008

Státnímu zástupci, který na příkaz vedoucího státního zastupitelství zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného státního zástupce vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v § 3 odst. 5 nebo 6 pro funkci zastupovaného státního zástupce; dosavadní zvýšení koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) státnímu zástupci po dobu zastupování nenáleží. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností státního zástupce.

01.03.2002

§ 5

01.03.2002

Plat při dočasném přidělení k výkonu funkce státního zástupce

01.03.2002

(1) Po dobu dočasného přidělení k výkonu funkce k jinému státnímu zastupitelství4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému státnímu zastupitelství dočasně přidělen, je-li tento plat vyšší.

14.12.2004

(2) Po dobu dočasného přidělení státního zástupce k výkonu funkce k jinému orgánu nebo organizaci4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat. Jde-li o orgán nebo organizaci se sídlem mimo území České republiky, náleží státnímu zástupci dosavadní plat, pokud mu odměnu za výkon funkce v zahraničí neposkytuje orgán nebo organizace, k nimž byl dočasně přidělen.

01.07.2002

§ 6

01.07.2002

(1) Státnímu zástupci je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas.5) To neplatí o práci přesčas konané v noci5a) a v den pracovního klidu.5b)

01.07.2002

(2) Za hodinu práce přesčas uvedené v odstavci 1 větě druhé náleží státnímu zástupci část platu stanoveného podle § 3 připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas konal, zvýšená o 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se státní zástupce s vedoucím státním zástupcem příslušného státního zastupitelství nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li příslušný vedoucí státní zástupce státnímu zástupci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží státnímu zástupci část platu a její zvýšení podle věty první.

01.09.1997

§ 7

01.09.1997

Praxe

01.01.2008

(1) Do počtu let praxe rozhodné pro stanovení platového koeficientu podle § 3 odst. 4 se započítává

01.09.1997

a) doba výkonu funkce státního zástupce,6) prokurátora7) a vyšetřovatele prokuratury,7)

01.09.1997

b) doba čekatelské praxe právního čekatele8) a právního čekatele prokuratury,9)

01.09.1997

c) státním zástupcem prokázaná doba jiné právnické praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání.

01.09.1997

(2) Doba, po kterou státní zástupce nemohl vykonávat funkci prokurátora7) nebo vyšetřovatele prokuratury7) z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,10) se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. a).

01.09.1997

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst do doby praxe i jiné doby.

01.09.1997

(4) Do doby praxe podle odstavce 1 se započítává také doba

01.09.1997

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby11) a civilní služby12) v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

01.01.2001

b) mateřské a rodičovské dovolené13) nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a rodičovské dovolené platném v době této péče podle zvláštních předpisů,14) pokud se státní zástupce současně nepřipravoval v denním studiu15) na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a

01.09.1997

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující celkem tři měsíce v kalendářním roce.

01.01.2005

(5) Při hodnocení praxe pro zvýšení platového koeficientu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství z 1,01 na 1,14, krajského státního zastupitelství z 1,09 na 1,26 a vrchního státního zastupitelství z 1,17 na 1,33 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci státního zástupce6) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží státnímu zástupci okresního státního zastupitelství plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,01, krajského státního zastupitelství ve výši 1,09 a vrchního státního zastupitelství ve výši 1,17. Po jejím splnění se rozhodná doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4.

01.03.2002

§ 9

01.03.2002

Plat při dočasném zproštění výkonu funkce státního zástupce

01.07.2003

(1) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle zvláštního právního předpisu16) přísluší státnímu zástupci 50 % platu, na který vznikl státnímu zástupci ke dni účinnosti dočasného zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce nárok, nestanoví-li tento zvláštní právní předpis jinak.

01.03.2002

(2) Nedošlo-li z důvodu, pro který byl státní zástupce dočasně zproštěn výkonu funkce, k zániku funkce státního zástupce,17) nevyplacená část platu včetně dalšího platu, pokud by na něj jinak státnímu zástupci vznikl nárok, se doplatí; to neplatí, byl-li státní zástupce pravomocně odsouzen pro trestný čin.

01.09.1997

§ 10

01.09.1997

Naturální plnění

01.09.1997

(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státnímu zástupci v rozsahu a za podmínek dále stanovených.

01.09.1997

(2) Nejvyššímu státnímu zástupci a náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží naturální plnění spočívající ve zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

01.09.1997

(3) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží dále naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, náměstkovi nejvyššího státního zástupce naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.

01.09.1997

(4) Vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění spočívající v

01.09.1997

a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

01.09.1997

b) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

01.09.1997

Společná ustanovení

01.09.1997

§ 11

01.09.1997

(1) Státnímu zástupci náleží plat ode dne vzniku pracovního poměru ve funkci státního zástupce do jeho skončení.

01.01.2008

(2) Státnímu zástupci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl délky praxe stanovené v § 3 odst. 4.

01.01.2008

(3) Státnímu zástupci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení. Nárok zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového koeficientu.

01.09.1997

§ 12

01.09.1997

Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi nejvyššího státního zástupce a vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění ode dne jmenování do těchto funkcí do dne odvolání z těchto funkcí.

01.09.1997

§ 13

01.01.2005

(1) Plat a další náležitosti poskytuje státnímu zástupci státní zastupitelství, u něhož vykonává státní zástupce svoji funkci v pracovním poměru.

01.01.2005

(2) Plat je splatný ve shodných termínech jako u zaměstnanců ministerstev.18)

01.09.1997

(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu a ve stejném rozsahu a pořadí jako u zaměstnanců ministerstev.19)

01.01.2005

(4) Nárok na plat lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce.

01.09.1997

Ustanovení přechodná a závěrečná

01.09.1997

§ 14

01.09.1997

Státnímu zástupci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do doby praxe všechny doby, které byly započteny podle předchozích předpisů.

01.09.1997

§ 15

01.01.2005

Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na státní zástupce, obsahují ustanovení o platovém tarifu, příplatcích a odměnách, rozumí se tím plat podle tohoto zákona.

01.09.1997

§ 16

01.09.1997

Ode dne účinnosti tohoto zákona náleží státnímu zástupci plat, další plat a další náležitosti pouze podle tohoto zákona. Jiná peněžitá a nepeněžitá plnění v souvislosti s výkonem funkce v pracovním poměru státnímu zástupci počínaje tímto dnem nenáleží s výjimkou cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.20)

01.09.1997

§ 17

01.09.1997

Zrušuje se:

01.09.1997

1. nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb., nařízení vlády č. 61/1994 Sb. a nařízení vlády č. 178/1995 Sb.,

01.09.1997

2. § 32 odst. 2 a věta druhá odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.


01.09.1997

ČÁST TŘETÍ

01.09.1997

§ 19

01.09.1997

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


01.01.2008

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. Čl. L

01.01.2008

1. Byl-li státní zástupce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce před 1. lednem 2008 a tato dočasná neschopnost k výkonu funkce trvá i po 31. prosinci 2007, poskytuje se mu plat při této neschopnosti po 31. prosinci 2007 podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007.

01.01.2009

2. Byl-li státní zástupce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce před 1. lednem 2009 a tato dočasná neschopnost k výkonu funkce trvá i po 31. prosinci 2008, poskytuje se mu plat při této neschopnosti po 31. prosinci 2008 podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.

01.01.2008

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 261/2007 Sb. Čl. LI

01.01.2008

Mimořádné opatření při určování výše platu státních zástupců v letech 2008 až 2010

01.01.2008

1. Pro určení platu

01.01.2008

a) státního zástupce,

01.01.2008

b) toho, u kterého zvláštní právní předpis stanoví, že je mu plat poskytován jako některému státnímu zástupci1),

01.01.2008

se v letech 2008 až 2010 použije platová základna ve výši dosažené k 31. prosinci 20072).

01.01.2008

2. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 nepoužije.


01.09.1997

Zeman v. r.

01.09.1997

Havel v. r.

01.09.1997

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.09.1997

1) § 19 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

01.09.1997

2) § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 283/1993 Sb.

01.01.2004

3) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

01.03.2002

4) § 19a zákona č. 283/1993 Sb., ve znění zákona č. 14/2002 Sb.

01.07.2002

5) § 96 zákoníku práce.

01.07.2002

5a) § 99 odst. 1 zákoníku práce.

01.07.2002

5b) § 91 odst. 1 zákoníku práce.

01.09.1997

6) § 18 zákona č. 283/1993 Sb.

01.09.1997

7) § 37 a násl. zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.

01.09.1997

8) § 33 zákona č. 283/1993 Sb.

01.09.1997

9) § 51 zákona č. 60/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.09.1997

10) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

01.09.1997

11) § 27 a 28 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

01.09.1997

12) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

01.09.1997

13) § 157 zákoníku práce.

01.09.1997

14) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce.

01.09.1997

15) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

01.03.2002

16) § 22 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb. a zákona č. 14/2002 Sb.

01.03.2002

17) § 21 odst. 2 písm. b), c) a e) zákona č. 283/1993 Sb.

01.09.1997

18) § 16 a 17 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.
§ 10a odst. 6 věta první nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.09.1997

19) § 18 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

01.09.1997

20) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

01.01.2012

21) § 3 odst. 3 a § 3b odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb.

01.01.2008

1) Například § 16 odst. 4 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.

01.01.2008

2) § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 583/2006 Sb., o vyhlášení platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007.

Přesunout nahoru