PLUS na zkoušku

Zákon č. 133/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 48/1997
Platnost od 26.06.1997
Účinnost od 26.06.1997
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
26.06.199731.12.2011

133

26.06.199731.12.2011

ZÁKON

26.06.199731.12.2011

ze dne 11. června 1997,

26.06.199731.12.2011

kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

26.06.199731.12.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


26.06.199731.12.2011

Čl. I

26.06.199731.12.2011

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

26.06.199731.12.2011

1. § 70 odst. 1 a 2 včetně poznámky č. 55) znějí:

26.06.199731.12.2011

"(1) Je-li důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se mu důchod z důchodového pojištění, popřípadě úhrn těchto důchodů

26.06.199731.12.2011

a) při částečné bezmocnosti o 20 %,

26.06.199731.12.2011

b) při převážné bezmocnosti o 40 %,

26.06.199731.12.2011

c) při úplné bezmocnosti o 75 %

26.06.199731.12.2011

částky, která se podle zákona o životním minimu považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb osoby, která není nezaopatřeným dítětem, (dále jen "částka na osobní potřeby").55)

26.06.199731.12.2011

(2) Bylo-li zvýšení důchodu pro bezmocnost již přiznáno, náleží při změně částek na osobní potřeby v nové výši stanovené podle odstavce 1 od nejbližší splátky důchodu splatné po dni, ke kterému se tyto částky zvyšují.

26.06.199731.12.2011

55) § 3 odst. 2 písm. e) a § 7 zákona č. 463/1991 Sb., ve znění zákona č. 118/1995 Sb.".

26.06.199731.12.2011

2. Část třetí hlava čtvrtá včetně nadpisu a poznámek č. 56) až 63) zní:

26.06.199731.12.2011

"HLAVA ČTVRTÁ

26.06.199731.12.2011

PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O BLÍZKOU NEBO JINOU OSOBU

26.06.199731.12.2011

§ 80

26.06.199731.12.2011

Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (dále jen "příspěvek") náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je

26.06.199731.12.2011

a) převážně nebo úplně bezmocná,

26.06.199731.12.2011

b) starší 80 let a je částečně bezmocná, nebo

26.06.199731.12.2011

c) starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby,

26.06.199731.12.2011

jestliže jeho příjem vyplacený v kalendářním měsíci nedosahuje 1,6násobku částky na osobní potřeby,55) pečuje-li o jednu takovou osobu, nebo 2,75násobku částky na osobní potřeby, pečuje-li o dvě nebo více takových osob; příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti.56)

26.06.199731.12.2011

§ 81

26.06.199731.12.2011

Příspěvek podle § 80 náleží též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je podle zvláštního předpisu dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.57)

26.06.199731.12.2011

§ 82

26.06.199731.12.2011

Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou,

26.06.199731.12.2011

a) je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích nebo mateřské škole, popřípadě v obdobném zařízení, a to po dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně,

26.06.199731.12.2011

b) jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, a to po dobu školní výuky. Za povinnou školní docházku se pro účely tohoto zákona považuje též docházka do 10. ročníku speciální základní školy, zvláštní školy nebo pomocné školy,

26.06.199731.12.2011

c) jde-li o dítě do 18 let věku, které se připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole nebo přípravou v učilišti nebo ve speciální škole podle zvláštního zákona,58) a to po dobu školní výuky,

26.06.199731.12.2011

d) jde-li o dítě do 18 let věku, které je umístěno v zařízení pro děti, které byly osvobozeny od povinné školní docházky, a to po dobu, která nepřevyšuje šest hodin denně.

26.06.199731.12.2011

§ 83

26.06.199731.12.2011

Příjmem se rozumí příjem stanovený v zákoně o životním minimu;59) do příjmů se však nezapočítává

26.06.199731.12.2011

a) sociální příplatek a příspěvek na bydlení poskytované podle zvláštního zákona,60)

26.06.199731.12.2011

b) sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie poskytovaný podle zvláštního zákona,61)

26.06.199731.12.2011

c) sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného poskytovaný podle zvláštního zákona.62)

26.06.199731.12.2011

§ 84

26.06.199731.12.2011

Občanovi uvedenému v § 80 a 81 náleží měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem v kalendářním měsíci a 1,6násobkem částky na osobní potřeby, jestliže pečuje o jednu osobu, nebo 2,75násobkem této částky, jestliže pečuje o dvě nebo více osob. Nedosahuje-li výše příspěvku stanovená podle předchozí věty částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku.

26.06.199731.12.2011

§ 85

26.06.199731.12.2011

Blízké osoby a bezmocnost se posuzují podle zákona o důchodovém pojištění.63)

26.06.199731.12.2011

56) § 115 občanského zákoníku.

26.06.199731.12.2011

57) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

26.06.199731.12.2011

58) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26.06.199731.12.2011

59) § 6 zákona č. 463/1991 Sb.

26.06.199731.12.2011

60) § 20 až 26 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

26.06.199731.12.2011

61) Zákon č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání cen tepelné energie.

26.06.199731.12.2011

62) Zákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

26.06.199731.12.2011

63) Zákon č. 155/1995 Sb.".

26.06.199731.12.2011

3. V § 94 odst. 3 se za slova "příslušného orgánu," vkládají tato slova: "a dávka uvedená v § 80".


26.06.199731.12.2011

Čl. II

26.06.199731.12.2011

Přechodné ustanovení

26.06.199731.12.2011

Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které podle předpisů důchodového zabezpečení platných přede dnem účinnosti tohoto zákona bylo přiznáno v nižších částkách, než které náleží podle čl. I, nebo které nebylo přiznáno, protože by důchod (úhrn důchodů) spolu s ním přesáhl nejvyšší výměru stanovenou těmito předpisy, popřípadě bylo z tohoto důvodu přiznáno v nižší částce, se na žádost přizná nebo zvýší na částky náležející podle čl. I nejdříve od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

26.06.199731.12.2011

Čl. IV

26.06.199731.12.2011

Účinnost

26.06.199731.12.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


26.06.199731.12.2011

Zeman v. r.

26.06.199731.12.2011

Havel v. r.

26.06.199731.12.2011

Klaus v. r.

Přesunout nahoru