PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 96/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 32/1996
Platnost od 26.04.1996
Účinnost od 26.04.1996
Zrušeno k 01.01.2014 (340/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
26.04.199631.12.2013

96

26.04.199631.12.2013

ZÁKON

26.04.199631.12.2013

ze dne 14. března 1996,

26.04.199631.12.2013

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

26.04.199631.12.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


26.04.199631.12.2013

Čl. I

26.04.199631.12.2013

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb. a zákona č. 248/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

26.04.199631.12.2013

1. § 20 se doplňuje odstavci 12 a 13, které včetně poznámky č. 13a) znějí:

26.04.199631.12.2013

"(12) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí majetkového podílu stanoveného § 7 odst. 4 a částí třetí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, mezi osobami blízkými.13a)

26.04.199631.12.2013

(13) Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

26.04.199631.12.2013

13a) § 116 občanského zákoníku.".

26.04.199631.12.2013

2. V § 23 odst. 2 se na konci připojuje věta, která zní: "To platí i v případě nemovitého majetku, k němuž byla obnovena práva vlastníka podle § 22 zákona č. 229/1991 Sb., jde-li o první převod nebo přechod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku.".

26.04.199631.12.2013

Čl. II

26.04.199631.12.2013

1. Nastala-li v době od 24. června 1991 skutečnost uvedená v čl. I bodech 1 a 2, která byla předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, nebo předmětem notářského poplatku, příslušný finanční úřad na základě žádosti podané do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona daň, popř. poplatek v rozsahu osvobození uvedeného v čl. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikne-li prominutím vratitelný přeplatek, vrátí jej finanční úřad bez žádosti do 30 dnů.

26.04.199631.12.2013

2. Soud je povinen do 30 dnů ode dne doručení výzvy zaslat finančnímu úřadu spisy související s provedením tohoto zákona.

26.04.199631.12.2013

Čl. III

26.04.199631.12.2013

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


26.04.199631.12.2013

Čl. IV

26.04.199631.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


26.04.199631.12.2013

Uhde v. r.

26.04.199631.12.2013

Havel v. r.

26.04.199631.12.2013

Klaus v. r.

Přesunout nahoru